forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YEN? STAR NASIL B?R GAZETE OLACAK? KARAAL?O?LU YEN? GAZETES?N? ANLATTI...

Aktif .

mustafa_karaaliogluStar gazetesi Genel Yay?n yönetmeni Mustafa Karaalio?lu, yönetti?i gazetenin tepeden t?rna?a de?i?ece?ini ve yeni Star'?n nas?l bir gazete olaca??n? Marketing Türkiye'ye anlatt?. Karaalio?lu gazetenin yeni slogan?n 5N 1K 0T oldu?unu aç?klad?. Peki nedir bu 5N 1K 0T...

HABER MANTI?I DE????YOR

Eski Star'? tarihe gömen bir gazete olaca??n? ifade eden Karaalio?lu: "Logonun rengi de?i?iyor, k?rm?z?ya veda ediyoruz. Mizanpajda Avrupai bir beyazl?k fakat Türk okurunun al??t??? haraketlili?ini içeren yeni bir tasara?ma gidiyoruz. Yeni gazete, piyasada olan 38 gazetenin tamam?ndan bir bak??la ay?rt edilebilecek, çok rahatl?kla ve gururla ta??nabilecek bir sunum arz ediyor. Sadece mizanpaj? de?il haber mant??? ve haber felsefesi de de?i?iyor." dedi.

SLOGAN 5N 1K 0 TEKZ?P

Gazetenin yeni dönem slogan?n? ilk kez aç?klayan Karaalio?lu: "Yeni dönem slogan?m?z 5N 1K 0 Tekzip olacak. Kimsenin hiçbir kurumun, hiçbir ki?inin, farkl? ideolojik ve etnik anlay??lar?n hakk?n?n yenmeyece?i bir döneme ba?l?yoruz." ?eklinde konu?tu.

HER GÜN B?R RÖPORTAJ

Türkiye'nin sadece Ankara ve ?stanbul'dan olu?mad???n? ifade eden Karaalio?lu, ülkenin her yerindeki sorunlar?, dertleri ön plana ç?karacaklar?n? belirtti. Kültür Sanat sayfalar?n?n geri gelece?ini söyleyen Karaalio?lu her gün en az bir röportaj?n da gazetede bulunaca??n? belirtirken spor ve ekonomi sayfalar?n?n ise yap?lacak ataklarla daha da güçlenece?ini vurgulad?.

KIRMIZI LOGO DE????YOR

Star Gazetesi'nin y?llard?r kulland??? k?rm?z? logonun çok güçlü ça?r???mlar? oldu?unu avantajlar?n?n yan?nda dezavantajlar?n?n da bulundu?unu ifade eden Karaalio?lu, yeni logo ile bütün olumsuzluklar? ve kafa kar???kl?klar?n? da ortadan kald?racaklar?n? belirtti.

Karaalio?lu ayr?ca Star Gazetesi'nin yeni yüzünün medyada herhangi bir gazete gibi de?il Türkiye'nin iyi ürünlerinden biri olaca??n? ve öncü özelli?ini ta??yan iyi bir i? olaca??n? belirtti.

??te Karaalio?lu'nun anlat?m?yla Yeni Star gazetesi...

 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri