forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

Yazg?m?z Soner'le beni bir türlü ay?ram?yorErgenekon davas?nda yarg?lanan Yalç?n Küçük, Oda TV'ye düzenlenen operasyonu sonras? hakk?ndaki iddialar? Ak?am Gazetesi'ne anlatt?. Yalç?n Küçük, 10 y?ll?k dostu Soner Yalç?n ile 2 y?ld?r görü?medi?ini aç?klad?. Küçük, Soner Yalç?n ve ba?ka gazetecilerle bulu?tuklar?n? söyledi ve  "Cihangir Bulu?malar?"na kat?lan gazetecilerin isimlerini aç?klad?.Yazg?m?z Soner'le beni bir türlü ay?ram?yor


Soner Yalç?n'la görü?mek için kurye kulland?klar? iddias?n? reddeden Prof. Küçük: '?ki y?ld?r yüz yüze görü?müyoruz. Silivri'den ç?k???ma denk gelir, biz çok korkak olduk. Soner'le Efendi ve Beyaz Müslümanlar'? yazarken tan??t?k. Biz ba?kalar?na benzemeyiz. Birbirimizi çok severiz. Ama birimiz bir yoldan, di?erimiz ba?ka yoldan gidebilir. Yazg?m?z Soner'le beni bir türlü ay?ram?yor.'

Ergenekon'un son dalgas?nda gözalt?na al?narak tutuklanan Oda TV'nin sahibi gazeteci Soner Yalç?n'?n Savc? Zekeriya Öz'e verdi?i ifadesinde s?k s?k ad? geçen Prof. Yalç?n Küçük, tan?d??? Soner Yalç?n'?, çal??malar?n? ve  ili?kilerini AK?AM'a anlatt?. ??te Prof. Küçük'ün a?z?ndan Soner Yalç?n ve 10 y?ll?k dostlu?un hikayesi.... 

- Soner Yalç?n'la haberle?mek için kurye kulland???n?z iddialar? var. Yalç?n'la görü?üyor muydunuz, ili?kiniz ne durumdayd??Yazg?m?z Soner'le beni bir türlü ay?ram?yor. Soner'in avukatlar? benim de hem sevgili arkada?lar?m hem de avukatlar?m. Hasan Fehmi Demir Hukuk Bürosu. ?kimizin müdafaas?n? da onlar yap?yor. ?u anda Sabih Ka  nado?lu, ?brahim Pa?a Hazretleri ( ?brahim F?rt?na- Hava Kuvvetleri eski Komutan?) ben ve bir tak?m te?menlerin savunmas? onlarda. 

??ADAMLARI TAK?P ETT?R?YOR

-  Peki bu tercih mi, tesadüf mü?Soner'ler gözalt?na al?n?nca Bar?? Terko?lu büronun genç üyesi Yi?it'e telefon etmi?, Yi?it de Hasan Fehmi üstad?m?za haber vermek için beni arad?. En sonunda da Soner'in iste?iyle büro savunmay? üstlendi. ??te Soner'in avukatlar?na söyledi?i, 'Biz 1.5-2 y?ld?r Yalç?n Hoca'yla görü?medik' diyor ki; çok do?ru. Benim Silivri'den ç?kt???m döneme denk gelir. Silivri'den sonra biz çok korkak olduk. Mesela ben  sokakta görünmez oldum. 

-  Neden korkuyorsunuz?Bizi büyük i?adamlar? da takip ettiriyor mafyaya. Adlar?n? söyleyemem ama kesin. 
-  Neden böyle bir ?ey yaps?nlar ki?Kitaplar?mla vs. çok zarar veriyorum büyük i?adamlar?na da o yüzden... 
-  Bunu nas?l anlad?n?z peki?Takip edenlerden, içeriden ihbar geldi. ?çlerinde beni çok sevenler var. Birisi geldi ve takip ettirenin ad?n? da vererek, 'Sizi takip ettiriyorlar' dedi. Ve bu do?rudur. Ayr?ca bu 'Kollama' dizisi (Samanyolu TV'de yay?nlan?yor) bizim hakk?m?zda müthi? bir husumet yay?yor. ?çi?leri Bakanl???'na avukat?m?z ba?vuruda bulundu. Art?k çok dikkatli ya??yorum.

 


OTOBÜSE ARTIK B?NM?YORUM


- Nas?l tedbirler al?yorsunuz?Mesela Ankara-?stanbul aras? uçak yolculu?unu hiç sevmem. Otobüste kitap okuyarak gitmeyi seviyorum. Ama otobüs yolculu?unu  b?rakt?m. Çünkü terminallerde hedef olmak istemiyorum. Hiçbir arkada??m? görmüyorum. Zaten bekliyorduk ama Silivri'den sonra daha s?k bekler olduk. Çocuklu?umdan beri Beyo?lu'nun arka sokaklar?nda gezmeyi severim. ?ki y?ld?r u?ram?yorum. Tek nedeni de bu asl?nda.
-  Soner Yalç?n'la ili?kinize dönersek...Soner'in söyledi?i do?ru. Yakla??k iki y?ld?r yüz yüze görü?medik. 
-  Yüz yüze görü?mediniz ama farkl? ileti?im yöntemleri kulland?n?z m?? ?ddia da sizin kurye arac?l???yla haberle?ti?iniz...Ne kuryesi, olur mu öyle ?ey, saçmal?k. Soner'i 2000'e Do?ru Dergisi'nden biliyorum. O zaman da çok mant?kl? yaz?yordu. Tan??mak istiyordum ama tan??mam?z yak?nlarda oldu. Efendi ve Beyaz Müslümanlar'? yazarken tan??t?k. S?k s?k birlikte çal??t?k. Hatta en yak?n arkada?lar?ndan Enis Berbero?lu bile kitaplar? Soner'in yazd???na inanm?yor. Bu kitaplar? benim yaz?d???ma dair  bir inanç var. Bu gerçekd???. Soner'le her gün 5 saat çal???rd?k. Ben baz? ?eyleri bulurum ama yazmam. Orta??m Soner'e veririm. 'Ortak' benim laf?m de?il. 
- Soner Yalç?n'a orta??m dediniz. Bu tart??may? alevlendirmeyecek mi?Hay?r efendim. Oda TV kuruldu?undan beri 'o bas?n', 'o matbuat', önce 'Oda TV Yalç?n Küçük'ün', ard?ndan da 'ortaklar' dedi. Zaten onlar Soner Yalç?n ya da Yalç?n Küçük demiyor ki... 'Yalç?nlar' diyorlar. 
-  Sizinki t?rnak içinde bir ortakl?k yani... Ben orta??m? çok severim. Hem dalga geçerim hem ortak laf?n? çok severim. Benim kulland???m 'ortak' kelimesinin anlam? da ?udur: Adnan Bey'in soyad?n?n Menderes olmad???n? buldum. Ailesinin gerçek soyad?n? da ben buldum. Bu çok önemli bir bilgiydi. Ama, 27 May?s'? yapan bir insan, dolay?s?yla bunun sonucunda istememekle birlikte bu aileye büyük ac?lar vermi? bir insan olarak, yeni bir ac? daha vermek istemedim. Ayd?n Bey benim çok iyi bir dostumdu. Yak?n zamana kadar da s?k s?k görü?ürdük.
- ?imdi görü?üyor musunuz?Hay?r, uzak duruyor. San?r?m milletvekili aday? olabilece?ini dü?ündü?ü için. Tayyip Bey ziyaret etti?inden beri ben de aram?yorum. Mesela buldu?um soyad?n? ilk defa Ayd?n Bey'e söyledim. Kullanmad?m, çok sevdi?im arkada??m Soner'e verdim. Soner, 'Ertekin' soyad?n? ba??ms?z da bulmu? olabilir onun kitaplar?nda ç?kt?. Biz ba?ka insanlara benzemeyiz. Sevgili arkada?lar?m?zla, asistanlar?m?zla çok payla??mlar?m?z olur. Soner'in tutuklanmas?n?n en önemli sebepleri kitaplar?d?r. Nitekim bakarsan?z Soner'e yap?lan bütün hakaretler, tecavüzler bu kitap üzerinden. Televizyonuna almak istedi?i Nuray Mert de bu kitaptan dolay? Soner hakk?nda müthi? a??r sözler yazd?.


C?HANG?R BULU?MALARI


- Antisemitik suçlamalar? var Soner Yalç?n ve sizin için...Biz öyle de?erlendirmiyoruz. Antisemitizmi kabul etmeyiz. Bir yol açt???m?z? dü?ünüyoruz. Bu dünyada bilim haline geldi. Hürriyet Gazetesi bana da sebatayist dedi. Hiç rahats?z olmad?m. Bu cumhuriyeti kuranlar?n ço?unlu?unun sebatayist oldu?unu da biz yaz?yoruz. Bizim ?srail'e ba?l?l?k noktas?nda bir itiraz?m?z var. Bir de AKP döneminde ?brani as?ll?lar d???nda kimsenin yükselmedi?ini söylüyoruz. Bunlar? ç?kard???m?zda en büyük destekçimiz Vakit, Yeni ?afak't?. Ne zaman ki biz tarikat ?eyhlerinin, ?eriat yanl?lar?n?n ?brani as?ll? olduklar?n? ortaya ç?kard?k o zaman i?ler de?i?ti. Sabahattin Zaim'le Nevzat Yalç?nta?'?n ?brani as?ll? olduklar?n?, 'bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor'da yazd?. Müthi? bir husumet çekti. Soner çok ba?ar?l?d?r. Ve bu idare ba?ar?l? adamlar? ya?atmak istemiyor. Bulu?malar?m?z merak ediliyorsa, daha önce de bulu?ur, dünyay?, Türkiye'yi konu?urduk. As?l bulu?malar?m?z Cihangir Smyrna'na cafede olurdu. Büyük kahvalt? yapard?k.
- Kimler kat?l?rd??
Cüneyt, Soner, Oray. Onun d???nda 2 demirba? k?z? vard? masan?n. Biri Ahu Özyurt, di?eri de Saba Tümer. ?stanbul'a geldi?im pazarlar? ho? vakit geçirirdik. Sonra da??ld?. Soner'ler, Ahmet Hakan ve H?ncal'?n oldu?u ba?ka yemek grubu kurdu. Ben gidemedim.Saba; Neriman Köksal'dan sonra ülkede ?uh kad?n ihtiyac? oldu?unu fark edip oray? doldurdu. Ahu da yurtd???na gitti, sonras?nda da CHP'li oldu. Grup da da??ld? gitti.


?ST?HBARATA B?LG? VERMEZ


- Oray E?in telefon görü?melerinizde sizin Soner Yalç?n ve Oda TV'yi kötüledi?inizi yazd?.Hay?r öyle bir ?ey yok. Oray yan?l?yor. Aram?zda hiçbir anla?mazl?k yok. Ben ba?ka bir i? yap?yorum. Birimiz ba?ka yoldan di?erimiz ba?ka yoldan gidebilir. Ama anla?mazl???m?z yok. Ayr?ca benim öyle bir hakk?m yok ki Soner üzerinde. Yak?n arkada?l???m?z 10 y?la yak?n. Üstelik Soner, çok iyi dengeler tutabilen bir gazetecidir.?unu aç?k söylemeliyim ki Hakan Aygün'le bir gün Ni?anta??'nda kar??la?t?k, 'Senin de içinde olaca??n yeni bir televizyon kuraca??z' dedi. ?unu aç?kça söyleyebilirim ki a??r? Kemalci bir televizyonda hiçbir ba?ar? görmem, e?er o liste do?ruysa, Soner'in i?bilirli?ine hiç yak??t?ramad?m. O listeden televizyon olmaz. 
-   Bu kadar yak?n iki insan nas?l bu kadar uzun süre görü?mez?Siz görü?memeyi yanl?? anl?yorsunuz. Oda TV ç?kt???nda ben haftada 3 mülakat veriyordu. Oda TV oturuncaya kadar destek verdim kimi zaman telefon,kimi zaman da internetle... Ki bunlar?n hepsi i? görü?meleridir, kay?tlarda da zaten vard?r. 
-  Peki bir gazeteci, Soner Yalç?n'?n gazeteci de?il istihbaratç? oldu?unu söyledi. Bunun için söyleyece?iniz bir ?ey var m??Her büyük gazeteci istihbaratla i? yapar. Bu çok normaldir. Ancak Soner'in bir tek bilgiyi bile istihbarata verdi?ine inand?ramazs?n?z beni. Soner çok ak?ll? çocuktur. Her yerde Soner'i istisnas?z savunurum.

http://www.aksam.com.tr/ 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri