forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YUNUS NAD?'N?N TORUNUNDAN CUMHUR?YET GAZETES? K?TABI...

Aktif .

emine_usakligilEmine U?akl?gil, A?k-? Memnu'nun yazar? Halid Ziya U?akl?gil'in ve Cumhuriyet'in kurucusu Yunus Nadi'nin torunu. 18 y?la yak?n Cumhuriyet gazetesinde çal??t?, yöneticilik yapt?. 1991'de ya?anan kriz sonras? Hasan Cemal ve ekibiyle birlikte o da gazeteden bir daha dönmemek üzere ayr?ld?.

 

Hasan Cemal, o tarihlerde olan biteni 2005'te yay?mlanan "Cumhuriyet'i Çok Sevmi?tim" kitab?nda anlatt?. Emine U?akl?gil de "Benim Cumhuriyet'im"de kendi penceresinden ya?ananlar? aktar?yor.

"Cumhuriyet gazetesinin ba?kahraman oldu?u bir kitab? kaleme almam, asl?nda yal?n bir nedene dayan?yor. Bugünün Türkiye'sinde Cumhuriyet'in önemli bir i?levi olabilirdi. Oysa, ne yaz?k ki 1991-1992'de ya?ananlar yüzünden Cumhuriyet gazetesi böyle bir i?levi üstlenmekten uzak kalm??t?r."

Emine U?akl?gil, "Benim Cumhuriyet'im"i niçin yazd???n? bu cümlelerle anlat?yor.

Emine U?akl?gil Zaman Gazetesi'nin Pazar ekine yeni ç?kan kitab?yla ilgili konu?mu?...


Cumhuriyet'te 18 y?l çal??t?ktan sonra 1992 y?l?nda ayr?ld?n?z. O günden bugüne neredeyse 20 y?l geçti. Kendi ifadenizle siz Cumhuriyet defterini bir türlü kapatamad?n?z. O defter aradan geçen onca y?la ra?men neden kapanmad??

Cumhuriyet, etkin bir gazete. Geçmi?te çe?itli dönemlerde önemli i?levler üstlenmi?. Bugünün Türkiye'sinde benim hayal etti?im Cumhuriyet gazetesinin önemli bir i?levi olabilirdi. Ama 1992-92 y?llar?nda ya?ananlar yüzünden Cumhuriyet böyle bir i?levi üstlenmekten uzak kald?. Gazetecili?in temel ilkelerini unuttu. Ben olsayd?m, dü?ledi?im Cumhuriyet iyi gazetecilik yapmay? denerdi.

Art?k Cumhuriyet defteri bu kitapla sizin için kapand? m??

Benim için Cumhuriyet gazetesinin hangi süreçlerden geçerek bugüne geldi?ini anlatmak önemliydi. Ve bu kitab? yazd?m. Kitap, Cumhuriyet gazetesini anlayabilmek için geçmi?e do?ru bir yolculuk. Sonuçta, Cumhuriyet gazetesinin, Yunus Nadi'nin, ailesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç içe geçmi?, birçok kahraman? olan bir öykü meydana ç?kt?.

Bu yolculukta siz ba?rolde de?ilsiniz...

Evet. Benimle ilgili dönem, kitab?n ancak üçte biridir. Kitab?n kahraman? Cumhuriyet gazetesi. Gazetenin kurucusu Yunus Nadi, hangi ortamda hangi etkilerin alt?nda ortaya ç?kt?? Bunu ortaya koymaya çal??t?m. Haliyle Osmanl? ?mparatorlu?u'nun son dönemlerine gittim. Olabildi?ince o günün ko?ullar?n? kavrayarak bakt?m tarihe. Nadir Nadi, Berin Nadi, ?lhan Selçuk, Hasan Cemal... Asl?nda kitab?n çok kahraman? var.

Kitab? yazmak için niye bu kadar beklediniz? Hasan Cemal'in kitab? sizi bu konuda tetikledi mi?

Hasan Cemal'in kitab? bir neden de?il. Annem Leyla U?akl?gil'in vefat?ndan sonra kitap fikri do?du. Böyle bir kitap için haz?r de?ildim ilk ba?ta. Gazetenin tümüyle aileden ç?kma süreci ya?and?. Zor günlerdi. Annemle bile görü?medim. Yak?n aile içinde k?r?lmalar oldu. Ben ba?ka ba?ka i?ler yapt?m. Gün geldi ki art?k bu kitab? yazmak gündeme geldi

Kitab? yazd?ktan sonra Cumhuriyet'ten görü?tü?ünüz insanlar oldu mu?

Gazeteden ayr?ld?ktan sonra uzun süre kimseyle görü?medim. Sonra yava? yava? kitab?n yaz?m a?amas?nda görü?tü?üm insanlar oldu. Hikmet Çetinkaya ve k?sa da olsa ?ükran Soner'le temasa geçtim.

Size Cumhuriyet ve Hasan Cemal cephesinden bir tepki geldi mi?

Kitap piyasaya ç?kal? bir hafta oldu. Hemen okunabilecek hacimde bir kitap da de?il. Haliyle bir tepki almad?m. Fakat Cumhuriyet gazetesinde yönetimde olmayan birkaç ki?i kitab? be?endiklerini söylediler.

?lhan Selçuk'la görü?ebilmi? miydiniz?

Kitab? yazmaya karar verdi?imde onun sa?l??? iyi de?ildi. Görü?emedim kendisiyle. Kabul eder miydi bilmem ama san?r?m konu?aca??m?z çok ?ey olurdu.

1992'de ya?ananlar iktidar kavgas? m??

Çok boyutlar? olan bir mücadele. Evet bir iktidar mücadelesi ama ayn? zamanda bir vizyon çat??mas?. Bir ku?ak çat??mas?...

1970'lerde gazetede i?e ba?lad???n?zda Cumhuriyet nas?l bir gazeteydi?

Sol ve demokrasi anlay??? kendine özgü, askeri darbeleri ho? gören hatta destekleyen bir ekip i? ba??ndayd?. Herkes ?lhan Selçuk'un iktidar?na teslim olmu?tu. Ay?r?mc? ve elitist bir yakla??m hissediliyordu gazetede. Dinamik olmayan bir yakla??m vard?. Atatürkçülü?e tekelci bir yakla??m bile demek mümkün.

Sizin ve Hasan Cemal'in katk?s?yla gazete bir ivme kazan?yor...

1980'de Hasan Cemal'in Ankara temsilcili?ine geldi?i tarihten itibaren bir gençle?me ya?and?. Bir ekip kuruldu. Kö?eler daha az oldu. Hasan Cemal, Okay Gönensin ve Emine U?akl?gil üçlüsü daha dinamik bir gazete yapt?. Att???m?z ad?mlar?n ço?u ba?ar?l? oldu. Bu arada çe?itli krizler ya?and?. 1992'de ?lhan Selçuk ve ekibi gazeteden ayr?ld?. Okura boykot ça?r?s? etkili oldu. Gazete okur kaybetti. Daha sonra ayr?lan ekip yeniden döndü. Gelin görün ki ayr?lan okur bir daha gelmedi. Ben 8 Nisan 1992'de geri dönmemek üzere gazeteden ayr?ld?m.

Sizin için yengilgi miydi?

Yenilgi demeyelim de ba?ar?l? olamad?m. Zafer, ?lhan Selçuk'undu. "Küçük olsun benim olsun"cular galip gelmi?, gazeteyi sadece gazete olarak görenler ise ma?lup olmu?tu. Atatürkçülü?ü tekelinde görenler Cumhuriyet'e el koymu?tu. Ama bu iç sava?ta kimse kazanmad?. As?l kaybeden Cumhuriyet oldu.

Bu yenilgide Hasan Cemal'in büyük pay? oldu?unu dü?ünüyorsunuz. Oysa Hasan Cemal kitab?nda farkl? anlat?yor ...

Hasan'?n ailem ve benim hakk?mda dü?üncelerini okuduktan sonra ?a??rm??t?m. Fakat kitapta anlatt?klar?n?n bir k?sm?n? ben farkl? hat?rl?yorum. Hasan, yöneticilikte epey zay?f kald?. Krizi engellemek için fazla çaba sarf edemedi. Hem yaz? yazmay? hem gazetenin iç sava??n? yönetmeyi beceremedi.

?lhan Selçuk'la ilk kar??la?man?zda bir ?ok ya??yorsunuz. ?lhan Selçuk size: "Damarlar?nda akan Halid Ziya U?akl?gil'in kan?, neyse ki Yunus Nadi'nin kan?yla dengelenmi?." diyor. Kastetti?i nedir ?lhan Selçuk'un?

Herhalde Yunus Nadi'yi ilerici, Halid Ziya'y? gerici görüyor. Bir de o dönemde Hanzade Sultan'?n o?lu Ahmed'le evliydim. "Nereden ç?kt? bu k?z ba??m?za?" diye dü?ünüyordu herhalde. Ama ilginç bir refleks.


Cumhuriyet'in geldi?i noktaya hep üzüldüm

Gazeteleri okumaya Cumhuriyet'le mi ba?lars?n?z?

Bütün gazeteleri okumaya çal???r?m. Cumhuriyet'in ayr? bir yeri yok.

Bugünkü çizgisini nas?l buluyorsunuz Cumhuriyet'in?

Cumhuriyet'in bu geldi?i noktaya hep üzüldüm. Gazete umar?m ?lhan Selçuk'tan sonra gençle?ir. ?lhan Selçuk'lar gazeteden ayr?l?nca Cumhuriyet'i okumama ça?r?s? yapm??lard?. Okur da buna kat?lm??t?. ?lhan Selçuk gazeteyi ele geçirdi ama asla okuyucuyu geri kazanamad?. ?u anki gazete okura bir ?eyler veremiyor olmal? ki okur gelmiyor.

28 ?ubat sürecinde de son Ergenekon sürecinde de Cumhuriyet askere yak?n duran bir gazete oldu.

Darbelere bakt???m?zda desteklemeyen bas?n yok gibi. 28 ?ubat'ta bütün gazeteler kötü s?nav verdi yaln?z Cumhuriyet de?il. Cumhuriyet kar?? ç?kabilirdi o ayr? mesele. Ona ke?ke diyece?im. Ama Hikmet Çetinkaya, ?lhan Selçuk hastanede yatarken görü?mü?, bir dizi röportaj yay?nlam??t?. Orada ?lhan Selçuk, "Art?k askeri darbeler dönemi kapand?. Ben bunu yaz?lar?mda da belirtmi?tim. Türkiye 'darbe olacak m?, olmayacak m?' tart??malar?n? yapmamal?. O dönem kapand?. Türkiye'nin demokrasiyi ve özgürlükleri geli?tirmesi gerekir." diyordu.

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri