forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

"TAM GAZ G?D?YORDUM DUVARA TOSLADIM!"

Aktif .

ET?KETLER:Banu GüvenlNTV

banu_guven_osmanoglu14 y?ld?r NTV'de çal??an Banu Güven, son y?llarda ekran röportajlar? gerçekle?tiriyordu. Güven'in geçti?imiz günlerde NTV ile yollar? ayr?ld?. Güven, "Tam h?zla giderken duvara toslad?m" diyor...

 

 

Güven kendisini çok üzen süreci Ak?am gazetesinden Özlem Çelik Akarsu'ya anlatt?.

Ortaköy'de bulu?tu?umuzda ilk sözü 'Ba??m çok a?r?yor, günlerdir az uyuyorum' oldu. Bu bile durumunu özetliyordu; bunca ba?ar?n?n ard?ndan ya?ad??? hayal k?r?kl???!..

???M? ESK?S? G?B? YAPAB?LME HAKKI ?STED?M

NTV ile yollar?n?z neden ayr?ld?? Birileri ?srarla 'Banu Güven kovuldu' diyor...

Gazeteci olarak ?unu bilirim, dedikodu üzerine haber yap?lmaz. Haberi muhataplar?na sorars?n. Bunu duyuranlar ne beni ne de NTV'yi arad?lar. Baz?lar? 'kovulmak gazetecili?in ?an?ndand?r' diye dü?ünüyor galiba (gülüyor). Bizimki kar??l?kl? bir ayr?l?k. Ben i?imi eskisi gibi yapabilme hakk?n? istedim. Bunun olmayaca?? ortaya ç?kt???nda benden ba?ka bir ?ey istemediler. Bir ay içinde geli?mi? bir durum ama ?u da bir gerçek ki i?imi sürdürebilece?im, bugüne kadar yapt???m gibi yapabilece?im bir alan kalmad?. ?imdi neden kalmad??? sorusunun cevab?n? istiyorum.

NTV NEDEN B?RTAKIM ?EYLER? FEDA ETMEK ZORUNDA KALDI?

Kim verecek bunun cevab?n??

15 y?ld?r belli ilkeler sayarak genel itibar?yla dengeli, nesnel bir habercilik yapmaya özen gösteren NTV gibi bir kurum neden birtak?m ?eyleri feda etmek zorunda kald?? ?ktidar-medya, siyaset-medya ili?kilerini sorgulamak gerekiyor. Bu yeni bir ?ey de de?il asl?nda Türkiye'de. Geçen yay?n döneminde 'Banu Güven'le Art?' program?nda Genel Yay?n Yönetmeni Ömer Özgüner'in de deste?iyle birçok yerde rastlamad???m?z yay?nlar? yapma imkan? buldum. ?u soruyu soram?yorum demedim hiç. Eskiden beri zaman zaman her yerde oldu?u gibi, birtak?m telefonlarla 'bu haber böyle görülmesin isteniyor' dendi?i oldu ama mücadele ettik. Bu kurumda bunlar? a?maya çal??t?k.

HIZLA G?DERKEN DUVARA ÇARPMAK ÇOK CAN ACITIYOR

Belirsizlik ne zaman son buldu?

NTV de müdahaleye aç?k alanlar? kapatma karar? alarak kendini korumaya ald?. H?z?n?z? alm?? vitesi ata ata giderken, o h?zla duvara girmek çok can yak?yor. Her ?eye ra?men gazetecilik yapmaya devam edebiliyoruz, diye dü?ünürken iyimserli?im paramparça oldu bir ay önce. Ama benim için belirsizlik son buldu. Di?er arkada?lar?m ise önlerini görmeye çal???yor. Can Dündar, Nuray Mert de biraz anlatt?. Belki yeniden bir durum de?erlendirmesi yap?l?r. Ya?ananlar?n sadece ki?isel bir ma?duriyet olarak yans?mas? eksik olur. Bu durum, memlekette gazetecilik yapmaya dair bir sorun oldu?unun resmidir.

ZANA ?LE PROGRAM YAPAMAYACA?IMIZ SÖYLEND?

Sorumlusu siyasi bask? m?, otokontrol mü?

Memlekette bir süredir ya?anan durum, her ?eyin bir otokontrol mekanizmas?na girmesine sebep oluyor. Seçim öncesinde birtak?m s?k?nt?lar kendini daha çok belli etti ve bizlere de yans?d?. Müdahale, talep gelmeye ba?lad?. Birtak?m programlar?n teker teker kalkt?. Bu bir 'erken tatil' olarak adland?r?ld?. Hiçbir gazeteci seçimden bir hafta önce program?n? sonland?rmay? dü?ünmez. ?lk ciddi soru i?areti, seçimden bir hafta önce ortaya ç?kt?. ?lk kez uzun görü?melerden sonra mutabakata vard???m?z bir isimle bu yay?n? yapamayaca??m?z söylendi. Bu ki?i Leyla Zana'yd?. Zana ile 6 Haziran'da program yapacakt?k. ?? ortada kal?nca çok büyük mahcubiyet ya?ad?m. 10 y?l?n? ifade özgürlü?ünden dolay? cezaevinde geçirmi? biri olmas? beni ikinci defa üzdü. Demokratikle?meden söz ederken böyle bir kanalda bu yay?n? yapamamam?n aç?klamas? ne olabilir?

NTV bunun gerekçesini nas?l aç?klad??
NTV birçok ba?ka kurulu?ta da olan birtak?m müdahale alanlar?n? kapatmaya karar verdi. Zana'y? ya da herhangi bir konu?u, alamayaca??n?z ç?k?yor ortaya, bunu kabullenmeniz mümkün de?il. Benim için programa ç?kmamaktan ba?ka seçenek kalmad?. Bu seçim öncesi atmosferde koyulan bir tav?rd?. AK Parti'nin ba??ms?z blokla çeki?ece?inin dü?ünüldü?ü kayg?s?n? da dikkate almak laz?m.

ANKARA'DAN GENEL B?R HAT Ç?Z?LD?

?ktidar bask?s? m?, kanal yönetiminin tasarrufu mu?

Kalk?p Ankara'dan birileri 'o kad?n orada bu program? yapmas?n' veya 'bu konuk orada ç?kmas?n' demedi ama genel bir hat çizildi ve o hatt?n ötesi medya kurulu?lar?n?n sahipleri için risk olmaya ba?lad?. Ben de o hatt?n üzerindeki duvara çarpt?m ya da biz duvara çarpt?k.

GAZETEC?L?K HAYATIMIN EN ZOR GÜNLER?

'Zorunlu erken tatil' nas?l ba?lad??

Benim için bu yay?nlara dönmenin ko?ulu yapamad???m ?eyi yapmakt? ancak. Problemin çözülebilir olup olmad???n? test etmeye çal??t?m. Gazetecilik hayat?m?n en zor günleriydi. Herhangi bir milletvekili aday?n?n seçimden bir hafta önce yapt??? ve çok da s?n?rl? tuttu?u bir medya planlamas?n? bombalamakt?r bu ayn? zamanda. Çok üzüldüm.

O TELEFON KONU?MASI BEN?M ?Ç?N ÇOK ÇOK ZORDU

Leyla Zana'n?n tepkisi nas?l oldu?

Haks?zl???n az? ço?u olmaz da, ilk kez kar??la?m?yor bu tür haks?zl?klarla. Benim meslekle ili?kimi, de?erlerimi bildi?i ve samimiyetime inand??? için ma?rur kar??lad?. Onun da gönlünden geçen mesle?imi sürdürmemdi. O telefon konu?mas?n? yapmak benim için çok çok zordu. Büyüklük yapt?. Tatil yapal?m bari dedim ve kabul gördü. Sonra ?u ortaya ç?kt?, önümüzdeki yay?n döneminde, geçti?imiz yay?n döneminde ba?ar?l? giden bu programlar art?k olmayacakt?. Bu asl?nda dükkan?n bir bölümünü kapatmak gibi bir ?ey.

BENZER FORMATTAK? PROGRAMLAR ARTIK OLMAYACAK

Ya da ürün de?i?ikli?i...

Biraz daha farkl? bir ekran olacak herhalde. Seçim sonras?na bir bakal?m dendi ama NTV aç?s?ndan bu de?i?iklik karar? geçerlili?ini koruyor. Benzer formattaki programlar?n olmayaca?? karar?... Dolay?s?yla ben de bir süredir var olan ko?ullara ra?men gayet iyi bir ?ekilde yapt???m i?i gelecek dönem yapamayaca??m? anlad?m. Bu gayet aç?k bir ?ekilde söylendi.

Kanal yönetimi bunu sana nas?l ifade etti ya da konu?tunuz?
Bu aç?klamay? NTV'nin yapmas? gerekiyor. NTV daha çok haber hatt?nda giden bir kanala dönü?üyor izlenimindeyim. Benim orada tek yapmaya çal??t???m ?ey gazetecilikti. Muhalif gazeteci tan?m? var Türkiye'de ve o tan?m?n içine bugünlerde do?rudan iktidara muhalif gazeteciler giriyor. Yay?n yapt???m y?llar boyunca ben her ?eye muhalif olan bir gazeteci oldum. Gazetecili?in özünde zaten muhalif olmak var. Önünüze sorgulaman?z gereken ne ç?k?yorsa, onun üzerine gitmelisiniz.

Vedat Türkali'nin programda Öcalan'a ithafen, 'Selam ve sevgi O'na benden. 'Say?n' demiyorlarm??, peki bu kadar 'say?n' olan adam niye O'na gidiyor?' sözleri de tepki çekmi? olabilir mi?
O yay?nla ilgili bir gürültü koptu ama bunun üzerine ameliyat falan yapmad?k. Belki baz?lar? Fatmagül'ü konu?mam? bekliyordu. Türkali, memleketin en önemli meselelerinden biri olarak ifade edilen meseleyle ilgili konu?mak üzere geldi. Nitekim ba?ka bir kanaldaki Fatmagül sorusu üzerine kalk?p gitti.

BALKON KONU?MALARI BALKONDA KALMASIN

Türkali'nin söylediklerinden fazlas?n? Karay?lan Hasan Cemal'e verdi?i röportajda söyledi. O yay?mland?.

Ortada çeli?kili bir durum var. Hasan Cemal'in Karay?lan röportaj? gazetede ç?k?yor. Öte tarafta Ertu?rul Mavio?lu ayn? ki?iyle yapt??? röportaj nedeniyle hakim kar??s?na ç?kt?. Ba?bakan demokratikle?meden söz ediyor, helalle?mek istiyor, gazetecilere açt??? davalar? geri çekiyor ama ?unu dü?ünmek gerekiyor, bir performans s?k?nt?s? yokken i?imi yapam?yorsam ya da baz? arkada?lar?m da i?lerini gayet güzel götürürken bunu dü?ünüyorlarsa burada bir sorun var. Balkon konu?malar? balkonda kalmas?n.

?FADE ÖZGÜRLÜ?ÜNÜN ÖNÜNE GEÇ?LEMEZ

Bundan sonras? için bir plan?

Küsmü? falan de?ilim. ?çimde habercili?e, mesle?e olan inanç, ba?l?l?k daha da artt?. Ben art?k bas?n ve ifade özgürlü?ünü s?n?rlaman?n gittikçe zorla?aca??n? dü?ünüyorum. Sonuç olarak ifade özgürlü?ünün önüne geçilemez. ?fade özgürlü?ü kendine duvarda muhakkak bir çatlak bulacakt?r ya da duvar?n üzerinden atlamas?n? bilecektir.

 

http://www.aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri