forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fehmi_koru_starFehmi Koru, yeni gazetesi Star'a konu?tu. Koru, "Star dönemin ruhunu en iyi yans?tan gazete" oldu?unu belirtiyor ve bu yüzden tercih etti?ini söylüyor...  


FEHM? KORU STAR’A GEÇ???N? VE MEDYAYI YEN? GAZETES? STAR'A ANLATTI

Koru: 1950’lerde Hürriyet, 80’lerde Sabah dönemin ruhunu en iyi yans?tan gazeteler olmu?tu. Bugün zaman?n ruhu STAR’da. Cazip yönü çok. Kendimi rahat hissedece?im bir ortama, heyecan?n?z? payla?maya geldim.

Fehmi Koru Türk bas?n?n dikkatle takip edilen en güçlü kalemlerinden biri. Serinkanl?. Güçlü bir haf?zaya, görünenin ard?ndakine bazen komplo teorileriyle örülmü? olsa da ku?kuyla yakla?may? sa?layan bir meraka sahip. Yenilikçi. Teknoloji kullan?m?nda gençleri yolda b?rakma ihtimali yüksek. Taha K?vanç takma ad?yla yazd??? yaz?lar?yla yine kendisiyle rekabet ediyor. Harvard mezunu. Arapça ve ?ngilizce biliyor.

Fehmi Koru uzun y?llar çal??t??? Yeni ?afak’tan ayr?ld?ktan sonra, alt? ay önce Zaman gazetesine geçmi?ti. ?imdi STAR’da. ?lk yaz?s? Pazartesi günü yay?nlanacak olan Koru ile neden STAR’? seçti?ini konu?tuk. Ve elbette medyan?n hali pür melalini…

Sohbetimize zaman zaman yay?n yönetmenimiz Mustafa Karaalio?u da kat?ld?. Gazetecili?e Zaman gazetesinde ba?layan Karaalio?lu, Fehmi Koru’nun ilk yay?n yönetmeni oldu?unu, ondan çok ?ey ö?rendi?ini anlatt?. Eski yay?n yönetmenini, ustas?n? ?imdi kendisinin yay?n yönetmeni oldu?u gazeteye transfer etmekten, ikinci kez yay?n yönetmeni olmaktan –ilki Yeni ?afak- duydu?u heyecan? görülmeye de?erdi.

Öncelikle hay?rl? olsun, Star’a ho? geldiniz.

Te?ekkür ederim, ho? bulduk.

Zaman’a geçeli daha 5 ay olmu?tu, yer de?i?tirmek için biraz erken sanki...

Alt? ay oldu asl?nda. Zaman, ilk göz a?r?m?z, eski yuvam?z. Çok satan ve her yere yay?lan evrensel bir gazete. Dolay?s?yla pek çok özellikleri olan bir gazete... Zaman’a 13, 14 y?l aradan sonra dönmü?tüm ama nasip böyleymi?.

Ne oldu, nas?l oldu? Star’a geçi? hikâyenizi dinlemek isteriz.

Yazarlar kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda olmak isterler. Zaman da böyle bir ortam? sa?lam??t? ama kö?eler de, gazeteler de yazarlar?n babas?n?n mal? de?il. Ya da mahkeme kad?ya mülk de?il. Nasip böyleymi?.

KARAAL?O?LU DUMANLI’DAN ?STEM??

Ekrem Dumanl?’dan okuduk ki Mustafa Karaalio?lu sizi ondan istemi?!

??in o yönünden fazla haberdar de?ilim.

Sizin de?il de yay?n yönetmenlerinin iradesi devrede sanki?

Benim iradem ?u anlamda var tabi. Onlar kendi aralar?nda görü?meden önce Mustafa benimle konu?mu?, böyle bir ?ey olursa ne dersin diye sormu?tu. Evet demi?tim. Sonuçta kendimi rahat hissedece?im bir ortama geldim. Zaman’da ne kadar rahatsam burada da rahat olaca??m? biliyorum. Mustafa Karaalio?lu ve kadrosuyla daha önce uzun y?llar birlikte olmu?tuk. Aya??m? yere daha sa?lam basabilece?im, kime hitap etti?imi bilebilece?im bir ortam oldu?unu dü?ünerek kabul ettim Star’?.

Zihinlerden geçiyor olabilir. Zaman’da herhangi bir sorun ya da beklentinizin kar??lanmamas? gibi bir durum, hayal k?r?kl??? vesaire ya?ad?n?z m??

Yok. Ben oradan bir hayal k?r?kl??? ya?ad???m için ayr?lm?? de?ilim. Veda yaz?mda “Fazla uza??n?zda olmayaca??m” demi?tim. Star’? Zaman’a fazla uzak görmüyorum.

STAR’IN CAZ?P YÖNÜ ÇOK

Star’?n size göre öne ç?kan özelli?i ne, nas?l tan?mlars?n?z Star’??

Bir defa her dönemin kendine özgü, zaman?n ruhunu yans?tan gazeteleri vard?r. Hürriyet 50’lerde çok partili hayata geçilen günlerde ç?kt?. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte o dönemi gayet iyi yans?tan bir gazete oldu. 1980’lerde dönemini en iyi yans?tan gazete ise Sabah oldu. Turgut Özal’?n iktidara gelmesinin ard?ndan ç?kt? ve onun görü?leri istikametinde geni? bir kesime hitap etti, dönemin nabz?n? iyi yakalad?. Bugün Hürriyet ve Sabah varsa biraz da bunun için vard?r.

Ben Star gazetesini de bugünlerin, zaman?n ruhunu iyi yakalam??, yar?na çok ?ey aktaracak gazete olarak görüyorum. Bana cazip gelen en önemli unsuru bu oldu. Birinci sayfas?, sayfalar?n?n mizanpaj düzeni, yazarlar?n?n bu dönemi iyi yans?tacak isimlerden seçilmesi ve Pazar günleri ç?kan Aç?k Görü? eki… Star gazetesinin cazibesini art?ran ?eyler. Bugünkü Star’?n daha da geli?ece?ine çok inan?yorum.

ERTU?RUL ÖZKÖK’ÜN ADI ÖZKÖ?K’E ÇIKMI?TI

?ktidar partileri ile belli gazeteler, gruplar aras?nda eskiden beri var olan ama ?imdilerde itham boyutuna ula?an bir “fazla yak?nl?k”, “yanda?l?k” ba?? kurulur biliyorsunuz. Siz bu paralelli?in, o partileri iktidar yapan, o gazeteleri ba?ar?l? k?lan ?eyin toplumsal talepler, zaman?n ruhu oldu?unu söylüyorsunuz san?r?m.

Evet öyle. Zaten bu yanda? bas?n ithamlar?nda bulunanlar?n geçmi?lerine bak?ld???nda, bunlar?n hemen her dönemin gazeteleri, gazetecileri olduklar? görülebilir. Bugün ba?kalar?na yanda? diyen bir gazete ve onun önemli bir isminin soyad? bile Özal’a yak?nl??? nedeniyle Özkö?k olarak de?i?tirilerek an?l?yor idi. Yine, bugün de?i?ik gazete ve çizgilerde yay?nlar yapanlar da Özal çizgisinde yay?nlar yapm??lard?. Ayn? tipte ki?ilerin “Leydi’nin topuk sesleri” diye man?etler att???n? da biliyoruz. Bu da siyasi iktidar mücadelesine verilen bir destekti. Mesut Y?lmaz’? neredeyse s?rtlar?nda ta??d? ayn? çevreler.

CANDA?’LAR DA YANDA? OLMAK ?ST?YOR 

Bugün olan ne?

Bugün bak?yorlar, kendilerini nereye yerle?tireceklerini bilemiyorlar. Asl?nda arzulad?klar? ?ey yanda? olmak ama bunu bir türlü kabul ettiremedikleri için s?k?nt? ya??yorlar galiba.

?nand?r?c?l?k sorunu mu ya??yorlar?

Kendi aç?lar?ndan bunu ya??yorlar. ?ktidar aç?s?ndan da geçmi?te bu kadar çok yanda?l?k yapanlara kredi açmama gibi bir durum var san?r?m.

?KT?DARA YAKINLIK ÖLÇÜSÜ NE OLMALI? 

Siyasi iktidarla medyan?n ili?kisi nas?l olmal? sizce?

Bir siyasi iktidarla medyan?n içiçeli?i ne siyasi iktidara yarar, ne medyaya. Bunun dünyan?n her taraf?nda bir ölçüsü var. ABD’de gazeteler seçime az kala hangi ba?kan aday?na yak?n olduklar?n? aç?klarlar. Siyasi partilerin etkin oldu?u Avrupa ülkelerinde de böyledir. ?ngiliz Times gazetesi mesela, yak?n zamana dek ??çi Partisini destekliyordu, yak?n zaman önce muhafazakâr partiyi destekledi?ini aç?klad?. Bunu da do?al kar??lamal? çünkü o dönem ??çi Partisi gerçekten ülkeyi s?rtlay?p götürebilecek bir kadroya sahipti. Sonra o zay?flad?, muhafazakâr parti ???k saçar hale geldi. ?imdi Times onlar? destekledi?inde niye yanda? olsun. Ayr?ca, bir partiyi desteklemek demek ortada bir yanl?? oldu?unda dile getirilmeyecek demek de?ildir ki. Böyle bir ?ey bugün de söz konusu de?il.

Bu gürültü neden kopuyor o halde?

Kötü al??kanl?klara sahip bir medya var bizde. Onlar ?öyle bir pozisyonu önce patronlar?na, sonra topluma kabul ettirmi?ler: Gazeteci dedi?in muhalif olur, muhalefeti destekler. E, o parti iktidara gelince o gazeteciler ne olur? Yine muhalif! Bunca y?ld?r bu meslekteyim, bu bana hep garip gelmi?tir. Önce Leydi’nin topuk sesleri diye man?et at?p destekliyorsun. ?ktidar olunca da tam tersi yay?nlar yap?yorsun…

BUGÜNKÜ MEDYA DÜZEN? 27 MAYIS’TAN KALMA

Konuya de?erler, ilkeler aç?s?ndan de?il kategorik yakla?makla ilgili bir sorun galiba.

Ben ?una ba?l?yorum: 27 May?s’tan sonra askerlerin, kendi elleriyle ç?kard?klar? Öncü gazetesini teslim ettikleri insanlar o günden bu güne medyada kö?e ba?lar?n? tutmu? vaziyette. Onlar?n yay?n yönetimlerinde bulunmas?, ba?yazar, yazar olmas? ve ancak onlar?n el verdikleri gençlerin önünün aç?lmas?yla olu?mu? bir düzendir bu.

Onlar hep muhalefettedirler. Muhalefette olmad?klar? tek dönem askeri dönemlerdir. Askerlerin yönetime gelmesinin yolunu, ortam?n? o gazeteler, gazeteciler haz?rlar. Asker iktidara el koyunca hemen selam dururlar. Ülkeyi askerlerin kurtard???n? okuruz onlar?n kalemlerinden man?etlerinden. Bir dahaki sivil siyasi döneme geçene kadar bu böyle sürer. Tam sivil döneme geçilecekken askere de muhalefet etmeye ba?larlar ama sureta bir muhalefettir o. Askerlere kar?? ho?görü ve onlar? iktidarda görmekten yana olan, sivilleri ise s?rt?nda iktidara ta??sa bile hemen muhalefete geçen ve neticede demokrasinin özü olan sivil yönetimi zay?flatmay? getiren bir medya sistemi var Türkiye’de. 

ESK? REFLEKSLER HALA GEÇERL?

Medyadaki ço?ulla?mayla birlikte bu dedi?iniz sistem de gücünü yitirdi ve inand?r?c?l?k bak?m?ndan a??rl?k dedi?iniz bu sistemin d???nda kalan medyaya kayd? sanki...

Sizin bu tespitinizi ben temenni ediyorum. Benim bak?? aç?ma göre etkin olan medya hala dedi?im medya sistemine dahil olanlarda. Birbirlerine el vererek ço?almaktalar. Medya örgütleri onlar?n elindedir. Gürültü kopartarak sonuç alacaklar? mekanizmalara sahiptirler. D??ar?da da ba?lant?l? olduklar? yerler vard?r. Dolay?s?yla o düzen kolay bozulaca?a benzemiyor. Ama evet, düne göre daha ço?ulcu bir medya yap?lanmas?na do?ru, iyiye gitti?imiz do?ru ama eski düzenin ortadan kalkmad??? da a?ikar. Askerlerle ya?anan son geli?mede bile (istifa görünümlü emekliye ayr?l??larF.Ö.), o eski reflekslerin hala geçerli oldu?unu da gördük.

Hürriyet ?a??rtmad? m? sizi? Pa?alar?n mesaj?na, ç?kmas? istenen krize odaklanmak yerine “kral öldü ya?as?n yeni kral” der gibi “Yeni komutan Necdet Özel” man?etiyle ç?kt? Hürriyet. Bu bile Hürriyet’in de?i?ime uyum sa?lamaya çal??mas? olarak okunmaz m??

Tabi öyle okunur. Umar?m bu çizgide de devam ederler çünkü Hürriyet önemli bir gazete bence. Böyle bir gazetenin, dedi?im reflekslere sahip olanlar?n elinde bulunmas? yanl??t?r. De?i?ime uyum sa?larlarsa toplumla bulu?may? da sa?layabilirler.

70 milyon nüfus var Türkiye’de, okuma oran? yüzde yüze yakla?m?? ama en çok satan gazete bile 500 binden çoksatarsa seviniyor. Bu, ba?ka ülkelerle mukayese edildi?inde kolay kabul edilecek bir durum de?il. Demek ki ç?kard???m?z gazeteler büyük kitlelere ula?m?yor. Bütün medya yöneticileri bu konuya kafa yormal? bence.

KAVGACI ORTAM MAKASI ?Y?CE AÇIYOR

Siyasi iktidar?n ald??? oy belli, yüzde elli. O partiyi iktidara ta??yanlar?n talepleri, de?erleri, de?i?im istekleri de biliniyor. Hal böyleyken iktidar?n oyuyla, iktidarla paralel görünen medyan?n tiraj? birbiriyle örtü?müyor. Aradaki bo?lu?u nas?l aç?kl?yorsunuz? Bu bir kar?? ele?tiri konusu ayn? zamanda…

Do?ru, ortada ele?tiriye sebep bir durum oldu?u çok aç?k ama sebebi derinlerde aramak laz?m. Çok kavgac? bir ortam var ve yanda? türünden yaygaralar etkili olabiliyor insanlar üzerinde. Bir de, belli bir kesimin okuma yazma oran? artsa da gazete okuma al??kanl??? yayg?nla?m?yor. Bu da bir realite. Ama ben inan?yorum ki Star gibi zaman?n ruhunu yans?tan gazeteler, bu dedi?iniz tespiti kendisi yapt??? için daha geni? kesimlere kendini kabul ettirecek tarzda ayarlayacakt?r kendini. Bu istidad? da görüyorum ben.

GAZETEC?LER TW?TTER’I PAMP?? G?B? KULLANIYOR 

Siz her teknolojik geli?meyi ilk kullanan gazetecilerden birisinizdir. Bugün konvansiyonel medyayla yar??ma cüreti gösteren sosyal medyayla aran?z nas?l? Ki gazetecilerin de çok yayg?n ve yo?un kulland??? bir mecra oldu twitter.

Ben gazetecilerin twitter kullan?mlar?n? do?ru bulmuyorum.

A, neden?

Çünkü o gazetecinin twitter’daki varl???, gazetesinin varl???ndan ve gazetede i?gal etti?i kö?eden ba??ms?z olarak, daha çok kendi kendisini ve takip edenleri e?lendirme ?eklinde tezahür ediyor. O anda akl?na gelen cin bir fikri, taraftar kitlesini art?rmak için kullan?yor. Halbuki Bat?ya, twitter’da da takip etti?im gazetecilere bakt???mda gördü?üm bu de?il. O aralar çal??t?klar? konularla ilgili ve gazetesinin çizgisinde bilgiler payla??yorlar. Buradakiler gibi birbirleriyle yar???rcas?na kinayeli sözler kullanm?yorlar. Ben böyle bir twitter kullan?m?n?n medyaya bir yarar sa?lamad??? gibi, onu takip edenler aç?s?ndan da pampi?lerden daha öte bir etkisi oldu?unu dü?ünmüyorum.

Kendi gazeteci varl???n? sosyal medya içersinde de belli bir ciddiyetle sürdürecekse bunun herkese faydas? var. Takipçileri gazetecinin bir haberi yaparken ki çal??malar?na, zihninden geçenlere, o sürece tan?kl?k ediyorsa faydas? var. Yoksa falanca artisti gördüm, bana ?unu dedi, ben ona bunu dedim, diye payla??m yap?yorsa bir gazeteci, gazetecilik mesle?inin imaj?na zarar verecektir

C?N F?K?R YARI?INA G?R?YORLAR

Bu ele?tirileriniz twetter’da ele?tiri konusu olacakt?r?

Mutlaka. Ben de twitter’day?m ama bir tane bile twet’im yok çünkü ba?kalar?n? izliyorum. Onlar? takip etmek bana keyif veriyor ama o twittlerini okumasayd?m onlara daha büyük sayg? duyaca??m? dü?ünüyorum. Twitter performanslar?n?n hem kendilerine sayg?y?, hem o ki?inin kendi mesle?ine olan ba?l?l???n? sorgulatt?rd???n? dü?ünüyorum. “Bak?n ben ne kadar da cin fikirliyim”i ispatlama çabas?nda görüyorum onlar?. Yaz?lar?na da yans?yor bu. Twitlerine gelen tepkilere göre yaz? yazmaya ba?l?yorlar sonra da, halbuki oras? ayr? bir alem. Sosyal medya dünyas?nda kimse bir gazetecinin, bir yazar?n sahip olmas? gereken sorumluluk duygusuna sahip olmak zorunda de?il.

Ertu?rul Özkök’ün sit-com gazetecili?inin yayg?nla?m??, atomize olmu? hali gibi sanki…

Sit-com gazetecili?i her ?eyinizi okurlar?n?zla payla?t???n?z bir anlay??.  Kad?nsan?z erkek arkada??n?zla payla?t???n?z size özel durumlar? bile okurla payla??yorsunuz. Bu da gazetecili?in bir türüdür ama ana ak?m medyada yap?lmaz. Le Monde’da, Wall Street Journal’da bir yazar?n özel bir durumunu okurla payla?t???n? asla göremezsiniz. 

?KT?DARIN DA ELE?T?R?YE ?HT?YACI VAR

Medya y?llarca askeri vesayetin çok önemli bir aya??n? olu?turdu. Ama art?k Türkiye her alanda siville?iyor, medyada durum ne sizce?

De?i?imden medya da nasibini al?yor. Geçen y?l bu zamanlar ba?ka telden çalan gazeteciler bugün ba?ka bir ?ey söylüyor ya da ba?ka bir meslek yap?yor. Bu bir y?lda ya?ananlar bile di?er alanlardaki h?zla k?yaslanamasa da ya?anan de?i?imi gösteriyor. Ama kimsenin gazetelerden iktidar yalakal??? yapmas?n? talep etti?i yok. ?ktidar?n da bundan ho?lanaca??n? asla dü?ünmem. ?ktidarlar?n da kendisinin yapt???, yapabilece?i ya da ba?kalar?n?n yapt??? yanl??lar?n gösterilmesine ihtiyac? vard?r.

NTV özelinde ya?anan bir durum var. Ekran yüzleri siyasi bask? nedeniyle i?lerinden, programlar?ndan olduklar?n? söylüyor ya da ima ediyorlar. Buna ne diyorsunuz?

Ben NTV’deki geli?meyi talihsiz bir geli?me olarak görüyorum. Çok de?erli isimler. Gerçekten üstlerinde bir bask? hissediyor ve bu yüzden ayr?l?yorlarsa bence do?ru yapm?yorlar. Yönetimler kendi üzerlerinde bask? hissediyor ve bu nedenle o isimlere mesafe koyuyor ya da i?ten ç?kar?yorlarsa bu da yanl??t?r.

NTV DO?RU Ç?ZG?Y? BULACAKTIR 

Ne yapmal?lar?

Bence do?ru olan, medyan?n bugünün ölçülerine uygun yeni bir dil içersine girmesi. Geçmi? dönemde kazan?lm?? al??kanl?klar?n bugün devam ettirildi?i bir ortamda hatalar yap?lsa da, hatalar? düzeltmek için çaba gösteren ba?ka medya mensuplar? var. Bir yanl??l?k varsa diyelim ki 24 kanal?ndakiler ele?tiri olarak yöneltirler NTV’ye. Ya da gazetelerde ele?tirel yaz?lar ç?kar. O ele?tiriler de hakl?ysa, o ki?ilerden o tav?rlar?n? de?i?tirmeleri beklenir. Ama o insanlara bask? uygulayarak de?i?mesini sa?lamak ya da de?i?miyorlarsa i?lerine son vermek yanl?? bir ?eydir.

NTV en ba??ndan beri hep ba??ms?z bir çizgide oldu. Bugün onu haber kanal? olmaktan ç?karacak geli?meler ya?ad?ysa, NTV, NTV olmaktan ç?kacaksa bunun kimseye faydas? olmaz. Ama yanl?? da yap?l?yorsa, çal??anlar gibi patronlar da istemedikleri ki?ilerle çal??mak zorunda de?ildir. Söylenenlerden hareketle söylüyorum, bask? yap?l?yorsa bu hatad?r, ama olmad??? halde bask? varm?? gibi yapman?n da o insanlar?n i?siz kalmas? d???nda da zararlar? vard?r. Bundan, bask? yapmad??? halde yap?yormu? gibi bir görüntü ç?kt??? için en büyük darbeyi iktidar al?r. Buna da haklar? yok. O yüzden ben NTV’nin evrensel de?erlerin geçerli oldu?u yeni medya düzenine intibak etmesini umar?m.

BEN DE DE???T?M 

De?i?imin de?erinden bahsettik. Bu 30 y?lda siz nereden nereye geldiniz? Yaz? kariyeriniz aç?s?ndan sormuyorum, siz kendinizi ne kadar de?i?tirdiniz?

De?i?im fark?nda olarak olmaz zaten. ?nsanlar çevreleriyle, ya?ad?klar?yla, ö?rendikleriyle de?i?irler. Ben de mutlaka de?i?mi?imdir ve umuyorum ki olumluya olmu?tur. ?ahsen öyle oldu?unu da dü?ünüyorum. De?i?ime direnmek ki?iyi tarih d???na iter. Hele ki bulundu?unuz mevki sadece sizi de?il birçok ki?iyi ilgilendiren bir makamsa de?i?ime direnmek di?erlerine iyilik de?il kötülük yapmakt?r. Son on y?lda dünya ve Türkiye çok köklü ve olumluya do?ru bir de?i?im geçirdi ve buna ayak uyduramayanlar ?imdi ne yapaca??n? hiç bilemez durumda.

MUHAFAZAKÂR MEDYA S?YASETÇ?LER? ETK?LED?

1984’te Milli Gazete’nin, 1986’da Zaman’?n yay?n yönetmeni oldunuz. Sonra Yeni ?afak, sonra tekrar Zaman. ?imdi de Star. ?imdiye kadar hep okuyucusu, patronaj? ve yay?n-yazar kadrosu dindarlardan olu?an, “?slamc?” kesime yay?n yapan gazetelerde bulundunuz. Ve bu kesim geçen bu sürede toplumun di?er kesimlerine nazaran daha fazla de?i?en ve “d??ar?ya” aç?lan kesimi oldu. ?çerden gözleminiz ne, dindar camian?n medyas?nda ne de?i?ti bu sürede?

Çok ?ey de?i?ti. Zaten bir toplum de?i?irken içindeki toplumsal aktörlerin de?i?memesi söz konusu olamaz. Sosyalisti, ?slamc?s?, sa?c?s?, solcusu, liberaliyle bizim toplumumuz dünyada de?i?ime en fazla ayak uydurabilen toplum.

“Muhafazakâr medya”n?n bu kesimin de?i?imine katk?s? ne olmu?tur?

Bence çok büyük bir katk?s? oldu. Türkiye’de ya?anan de?i?imler bir siyasi kadroyla yak?ndan ili?kiliyse, o siyasi kadronun ba?ar?s?nda onlara destek veren medyan?n büyük katk?s? var. Onlar?n fikirlerinin olu?mas?nda, daha öncelerde yanl?? istikamette olu?mu? siyasi çizgilerini yenilemelerinde, onlara yak?n medya organlar?nda yazanlar?n, yorum yapanlar?n, eli kalem tutanlar?n büyük katk?lar? var. Bugünden geriye genel bir de?erlendirme yap?lacak olursak, Zaman gibi Yeni ?afak gibi gazetelerin bulunduklar? dönemde o dönemin ya?anan gerçekleriyle ilgili yapt?klar? de?erlendirmelerin bugünü çok derinden etkiledi?i görülecektir. Bu bilimsel ara?t?rmalara da mutlaka yans?yacakt?r. Siyasilerin dünkü ile bugünkü fikirleri aras?nda büyük farkl?l?klar görülüyorsa bu farkl?l?klar biraz da, onlara yak?n duran medyada yazanlar?n etkisiyle aç?klanabilir. 

KARAAL?O?LU BEN?MLE BA?LAMI?TI ??MD? YAYIN YÖNETMEN?M

Ne kadar oldu mesle?e ba?layal??

30 y?l? a?t?. (Burada Mustafa Karaalio?lu giriyor söze. Gazetecili?e ilk kez Fehmi Koru’nun yay?n yönetmeni oldu?u Zaman gazetesinin ar?ivinde çal??arak ba?lad???n?, Koru’nun bir gün kendisinin bir hatas?n? bularak “bunu yeniden yap” dedi?ini, heyecandan elinin aya??n?n birbirine doland???n? anlat?yor. Fehmi Koru gülüyor ve gururla:) Bak?n eski arkada??m?z bugün yay?n yönetmeni. Ne mutluluk. O kadrodan ba?ka yay?n yönetmenleri de ç?kt?.

Sizin bir gazeteden ayr?l???n?z, bir ba?ka gazeteye geçi?inizin ard?nda mutlaka siyasi bir neden aran?yor. Neden sizce?

Hiçbir ?eye ba?layam?yorum. G?yab?mda olanlar? bilemem. Yeni ?afak’tan ayr?lmamda herhangi bir siyasi neden bilmiyorum. Ama ben siyasi yaz?lar yazan birisiyim. Dolay?s?yla bir yerden ayr?l?p bir yere gitmem böyle yorumlara yol açabilir, bunu da normal kar??l?yorum.

Peki. Sizinle birlikte Star’da ne de?i?ecek?

Star’da gördü?üm bu heyecan daha da artar diye dü?ünüyorum. (Karaalio?lu onayl?yor: Evet kesinlikle.)

Fadime Özkan - Star Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri