forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

can tanriyar

Televizyoncu Can Tanr?yar, reyting skandal? ile ilgili bomba gibi aç?klamalar yapt?. "?ike, reyting operasyonunun yüzde 1'i olamaz!" diyen Tanr?yar, gizli oyunlar?n ipuçlar?n? veriyor... 

 Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde yay?nlanan söyle?i... 

Ünlü televizyoncu Can Tanr?yar, Türkiye'deki reyting skandal?n?, 2008'de kendisinin ortaya ç?kard???n? söylüyor. Tanr?yar, "Benimle konu?maya korkuyorlard?. Ne zamana kadar? AGB'ye kilit vurulana kadar... ?imdi bir anda herkes yan?mda oldu!" diyor.***

?sminiz, reyting operasyonuna neden kar??t??

Bu, y?llar?n olay?. 2008'de tesadüfen yakalad???m reyting veri hatalar?yla ba?lad?. ?nan?lmaz yanl?? bir tablo gördüm ve bütün kanallarla payla?t?m. Ço?u geri çekildikten sonra, elimde bomba gibi kald?. Ucankus.com olarak y?llard?r kendi kendine ba??ran; ama kimsenin ald?r?? etmedi?i bir yerdeydik. 'Art?k bir ?ey olmayacak' diye pes etmi?tik. Nihayet savc?l?k, 6 ay önce operasyon karar? vermi?. Çok geni? çapl?, daha televizyonlar var... Bize gelme nedenleri, elimdeki bilgileri istemeleri.

2008'deki o tesadüf nas?l gerçekle?ti?

Bir günde reytinglerle oynarsan?z, inand?r?c? olmaz. O reytinglere inand?rmalar? y?llar sürdü. Bu i?e y?llar?n? vermi? biri olarak bir sürü program? izler, reytingleri incelerim. Bu benim hobim. Yine böyle izlerken bir program, saatinden 40 dakika önce bitti. Program bittikten sonra reklamlarla doldurdular. Reklamlar girdi mi, en az yüzde 40, seyirci ba?ka kanala zaplar. Reytinglere bak?yorum, program bitip reklamlar girince izleme oran? 10'dan 15'e ç?km??. Program?n yap?mc?s? Levent Alt?nay'? (Sinevizyon) arad?m, atlay?p geldi. Reytingin dakikal?k verilerini gösterdim ve durumu anlatt?m. 'Ne diyorsun Can Tanr?yar?' dedi. Gösterdim, 'Vay vay vay' dedi. Buradaki zorluk, kimin yapt???n? bilememek.

Verilerle herkes oynayabilir mi?

Te?kilata bir ucundan girmi?seniz, etkili olursunuz. Levent Alt?nay do?ru bir hamleyle, direkt AGB'ye yaz? yazd?. 'Bizim program?m?z banttan yay?nland?, neden reytingleri yükselttiniz?' diye... Bunu yapmasayd?, ?u anda onu da alm??lard?. Günlerce AGB'den cevap gelmedi. 3-4 hafta sonra gelen cevap, laf cambazl???. Ben de televizyondaki di?er saatleri dikkate al?p, notlar tuttum. Sonuçta kar??ma, anlatt???m örnekten 15 tane daha ç?kt?.

kullan

Mehmet Ali Yalç?nda? geri ad?m att?; çünkü pastan?n yar?s? Do?an Grubu'nun

Ne tür programlard??

Her türden. Haber bile vard?. Belli kanallarda yo?unluk vard?. Mesela ATV'ye hiç denk gelmiyordu bu! Reklam giriyor, reyting art?yor! Bunun parayla ve reklamc?larla ilgili yap?lan bir manipülasyon oldu?u belli. Kand?r?lan, reklamveren. O dönem her büyük kanal?n kap?s?n? çald?m. A?z? aç?k kalmayan kalmad?. Bugün olanlar, 3 y?l önce olacakt?. K?yametler kopacakt?. Beni ciddiye alanlardan biri de Fox TV oldu. Bununla ilgili bir servis kurdular. ?ki-üç gün sonra bulu?tuk, yüzlerce böyle program oldu?unu söylediler. Kal?n bir dosya yapm??lar.

Fox TV servisi kurdu; ama bunu haber yapt? m??

Yapmad?. O arada en ciddi yakla??m? ATV'den, Serhat Albayrak'tan gördüm. Fuat U?ur kanal?yla bana haber gönderip, TRT'nin de y?llard?r bundan mustarip oldu?unu söylediler. Ankara'ya gelip anlatmam? istediler. TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'le bulu?tuk, ortaya bu tablolar? koyduk.

Bu ç?k??tan sonra tehdit ald?n?z m??

Nas?l etsinler, an?nda yazar?m! Bu olaylar k?yamet koparacak diye bekliyorum... Hatta Kanal D'deki bir toplant?da Mehmet Ali Yalç?nda?, 'Bu uyar?lar? dikkate almal?y?z.' demesine ra?men, müdürleri '?u anda büyük para kazan?yoruz, aksi halde para kaybederiz.' deyince, susmak zorunda kald?. Çünkü o dönemde 2 milyar dolarl?k bir reklam pastas? vard? ve yar?s?n? Do?an Grubu al?yordu. Di?er kanallarda da inan?lmaz sessizlik hakimdi. Fox bile bir anda dosyay? kapatt?.

AGB'den korkuyorlard?

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, ayn? dönemde AGB'nin ölçümlerinden çekileceklerini aç?klad? de?il mi?

Evet, ama bu misketlerini al?p gitmeye benzedi! Sistem de?i?miyor ki! TRT, içinde kalarak o sava?? verecekti. ATV de tek ba??na kald? ve b?rakt?. Biz de yazmay? asgariye indirmi?ken, savc? ve polisin 6 ay önce bu i?e girdi?ini ö?rendik. Daha dinlemeler ç?kmad? ortaya!

2009 y?l?nda, deneklerin de?ifre oldu?u ilk kez ortaya ç?kt?...

Ç?kt?, ama kimse ilgilenmedi! 800 sorunlu denek ortaya ç?kt?, yine ilgilenmediler. ?imdi 2 bin 200 denekten bin 100'üne ula??l?yor. Yar?s? elde ya! B?rak?n bin 100'ü, 50 ki?iyle bile canavar gibi manipülasyon yapars?n?z! Yüzde 50'yle Türkiye'yle oynars?n. 3 y?l önce hiçbir ?ey yapmad?lar, ?imdi metazoriyle AGB'yle çal??may? bitirdiler! Benimle dahi konu?maya korkuyorlard?. Ne zamana kadar? AGB'ye kilit vurulana kadar... ?imdi bir anda herkes yan?mda oldu! Te?kilat, AGB'den yürüyordu ve AGB'den korkuyorlard?. O zaman, 'Can Tanr?yar'? bo?al?m.' diyenler, ?imdi 'Hepimiz ayn? yerdeyiz.' diyor.

Bu reklam pastas? ne kadar?

3 milyar dolar. Programc?lara ödenen parayla, bu 5 milyar dolara ç?kar. Kanallar?n, yap?mc?lar?n hatta sunucular?n etraf?nda dönen ciddi bir rakam var. Futbol da reytingden etkilenen bir sistem...

Nas?l?

Ben sizin maç?n?z?n reytingleriyle oynarsam, maç?n?z?n de?erini 200 bin dolardan, 600 bin dolara ç?karabilirim. Maçlar?n bir bölümü aç?k kanallardan yay?nlan?yor. ?ki y?l önce, futbol maçlar?na baronlar kötü bir darbe vurdular. Aç?k kanallardaki Avrupa Kupas? maçlar?, ilk 10'a giremiyordu.

Ya ?imdi?

Son alt? ayda veriler de?i?ti. Bir futbol maç? oynand? m?, Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin arkas?ndan ikinci oluyor!

Kulüpler de i?in içinde mi?

Teknik takipte ç?kacak ortaya. Siz ?ike olaylar? nedeniyle futbol izlemiyorsunuz; ama reytingler art?yor. Reytinglere göre ?ike yok. Digiturk a?larken, di?er kanallarda öyle bir ?ey yok! Digiturk'ün yalan söyleme ?ans? yok, öbürleri zaten belgelendi.

Reyting çetesinin ba??nda kimler var?

O benim haddimi a??yor hocam! Ben hafiyecilik oynamad?m. Ben teknik donelerle bu i?i yakalad?m. Burada paray? a?an önemli kaynaklar var. Bu insanlar?n birtak?m ba?ka idealleri de olabilir.

Mesela?

Türkiye'yi lay lay lom bir cepheye çekmek istiyorsan?z, televizyonlar? o hale getirebilirsiniz! Televizyonda, yay?n yönetmeninin tercih ?ans? ancak yüzde 10'dur. Gerisine, reytingler karar verir. Mesela 'Reha Muhtar habercili?i' diye bir ?ey yoktur. Reytingleri en iyi takip eden televizyonculardan biridir, çal??kand?r. 'Ac? var m?, ac??' dedi?inde 10 Share yap?yorsa, adam?n tarz?n? belirliyorsunuz. O dönem istenen oydu ve Reha Muhtar'a kar??l???n? kepçeyle verdiler.

***

'Yanda? medya yapt?' diyenler hain

Reyting sistemine dair ele?tirilerin hep 'yanda? medya' taraf?ndan yap?ld??? söylendi. Siz bu inanc? bozuyor musunuz?

Çok do?ru bir nokta. Bunu 'yanda? medya-di?er medya' ayr?m?na getirirlerse, bu ülkeye ihanet etmi? olurlar. 'Yanda? medya' bunu ç?karmad?. 2008'den itibaren ç?kartan ?ah?s benim. Biz, içimiz öyle olmasa da, magazinci görünen insanlar?z ve tesadüfen buna denk geldik. 'Yanda? medya yapt?.' diyenlerle yüzle?meye haz?r?m.

Pastadan pay alma çabas?nda, ideolojik ayr??malar ne denli etkiliydi?

Yüzde 100. Reklamvereni etkilemek bak?m?ndan çok önemliydi reytingler. Büyük bal?k, küçük bal??? yer. Üç-dört kanal d???nda, di?erleri deli gibi çal??sa da büyüme ?anslar? çok azd?. Bu olaydan sonra, pasta tamamen da??lacak. Hegemonya kalkacak.

T?AK, yola TNS ile devam edece?ini aç?klad?. Ama TNS'nin 2005'ten beri AGB'yle ortak oldu?u ortaya ç?kt? ve finansal i?ler sorumlusu Celal Orçun Göktuna gözalt?nda. Gidi?at? nas?l görüyorsunuz?

Normalde TNS, eylülden önce ölçümlere ba?layamayaca??n? söyledi. Ama kanallar, buna dayanamayacaklar? için marta çektirdiler. Bu da demek ki, bu i?ler kör topal ba?layacak. Esas s?k?nt? ?u: Yeni denekleri yine Türkiye'den bulacaks?n?z. Ba?ka Türkiye yok! Evine gidilen deneklerin birço?u, kafadan beklenti içine girecek.

Çözüm ne?

Son geli?melerden sonra bence RTÜK müdahil olmak zorunda. Yüzde 100 denetimi olmas?n; ama yüzde 50 de olsun. Denetim iyiyse, ölçüm düzgün gider. Deneklerle ilgili yasal düzenlemeler yapacaks?n?z. Sahtekârl?k yaparsa, hapse girecek. Ama belli bir ödeme yapacaks?n?z ki, kurda ku?a yem olmas?n. ?kincisi, iyi bir denetim mekanizmas?, bu sapmalar?n çok rahat fark?nda olur. Sapmay? takip edeni de takip edeceksin.

?yi bir sistem için TRT de ayn? ölçümlerde yer almal? m??

Bu i?ten kaçmak yok! 2008'de yapt?klar?n? art?k yapmamal?lar. ?ike operasyonu, bu operasyonun yüzde 1'i kadar bile önemli de?il! Bu ülkede ?rkç?l?k yapacaksan?z, birilerini hedef gösterecekseniz, asla reytingden daha büyük bir silah bulamazs?n?z! Onlar reytinglerle sanal, kendi görmek istedikleri bir Türkiye ortaya koyuyorlar! O yüzden 'Türkiye'de sorun mu kalmad??' diyeni, ?aibe alt?nda tutar?m.

kullan

Bu reytinglerle aç?l?m olmaz

Bu reytinglere göre Türkiye'nin ?ehitleriyle, depremzedeleriyle hiçbir alakas? yok! Van depremi için adam gönderdik ve sabah program?nda Van'dan yay?nlar yapt?k. ?yi giden program, bunlar? yapt???m?z gün s?f?ra indi ya! Duyarl? olursan, seni s?f?rl?yor sistem! Ne zaman normal yay?na döndük, reytinglerimiz yükseldi! Duyarl? olan adama, yar?n kanal? hesap soruyor! Bunlar vatan haini!

Program yapt???m?z TNT, bir Amerikan kanal? olmas?na ra?men 'Hiç önemli de?il.' deyip, program?m?z? bir saat daha uzatt?. Ben Tunceliliyim. Aç?l?m sürecinde, 'Çok yanl?? yap?yorsunuz.' dedim. Bunun sebebi de reytingdir. Medya asla aç?l?m sürecinin ba?ar?ya ula?mas?na sebep olacak ?eylere prim vermedi! Bu reyting düzeniyle, demokratik aç?l?m yapamazs?n?z.

Emniyet'ten sonra, s?ra bana gelecek

'Senin gibi tecrübeli bir adam?n, reytinglerle ne i?i var?' denmesinden b?km??t?m. 'Bak sektör büyüdü.' diye empozeler yapt?lar. ?nsan?n kafas? bulanm?yor de?il. Ama vicdan?m öyle demedi. Bu sefer de, 'Can Tanr?yar bizi ne kadar biliyor?' korkular? var. Emniyet'in elindekileri ç?karmas?n? bekliyorum. O zaman benim anlataca??m çok ?ey olacak. Yapt???m?z i? magazin oldu?u için, her yerde adam?m?z var. Kendim de çok geziyorum. O insanlar? görüyorsunuz. Nerede bulu?tular, nas?l anla?t?lar... Hepsini anlataca??m.

ZAMAN - CUMARTES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri