forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_altanStar Gazetesi'ndeki yaz?lar?na son verilen Mehmet Altan, karde?i Ahmet Altan gibi Ak Parti hükümetine sert ele?tiriler yöneltmeye ba?lad?. Bir dönem hükümete verdi?i destekle dikkat çeken Altan, Ak Parti iktidar?n? fa?izanl?kla suçlad?... 

MEHMET ALTAN'IN MUHAL?FGAZETE.COM'A VERD??? MÜLAKAT

Neden gazeteden ayr?ld?n?z? Ayr?l???n?z?n perde arkas?nda ne yat?yor?

Bu bir süreç tabii. Bu sürece gelen kilometre ta?lar? vard?. Onlar? bir ?ekilde görmezden geliyordum. Bunlardan bir tanesi mesela, bir gün sabah kalkt?m, daha önce yaz?mda “ba? yaz?” ibaresi vard?. O ibarenin kalkt???n? gördüm. Bir ba?ka gün yine sabah uyand???mda, internet sitesinde ki yerimin de?i?ti?ini gördüm. Yaz?lar?m?n anonslar?nda ki özensizli?i hiç katm?yorum. Bir gün bana bir ?ekilde ilanlardan dolay? art?k 7 yerin 5 yaz? yazaca??m söylendi. Üstelik bunlar?n hepsi benim fiilen gördü?üm ?eyler. Emrivaki olarak yap?ld?.

“NEY? NASIL YAZACA?IMA DA?R AYAR VER?LMEYE KALKILDI”

Daha ileri düzeyde neyi, nas?l konu?aca??ma ayar verilmeye kalk?ld?. Bir ?ekilde di?erlerini hadi görmezden gelsem de, benim nereye kime, nas?l konu?aca??ma ayar verme gibi bir durum ile koyu askeri fa?izm döneminde bile muhatap olmad?m. Hayat?mda ilk defa böyle bir talep ve tav?rla kar??la??yorum.

Patron bask?s? m??

Ne bask?s? oldu?unu bilmiyorum ama bir ?ekilde normal olmayan bir durum var. Ama 30 y?ll?k bir hoca ve 68’den beri yaz? yazma sürecinde olan birisine kim, ne diye, neyi nas?l söyleyece?ine dair en hafif deyimiyle hoyratl?k, bir kendini bilmezli?i ilk defa ya?ad?m hayat?mda.

Baz? çevreler size iktidar yanl?s? olarak bak?yordu. Peki ne oldu da bir anda “istenmeyen adam” oldunuz?

“AK PART?’DEN ÖNCEDE VARDIM, YA?ARSAM AK PART?’DEN SONRADA OLURUM”

Türkiye’de insanlar? maalesef siyaset üzerinden belirlerler. Türkiye’de kimse yaz?lar? filan okumaz.
Kitaplar? da okumaz. Genel bir kanaat vard?r. Halbuki ben bu olaylar ya?an?ncaya kadar bu gazetede 5-6 y?ld?r her gün yaz? yazan bir adam?m. Benim 35 tane kitab?m var. Ben Ak Parti’den öncede vard?m, ya?arsam Ak Parti’den sonrada olurum. Burada Türkiye’nin her ?eye siyaset üzerinden bakma ve kaba taslak kanaatle insanlar? damgalamaya ait inan?lmaz bir ilkel, kaba ve s?? bir tutumu var. Ben Ak
Parti’den önce ne söylediysem ve ona yak?n duran her icraat? destelerim, alk??lar?m. Bu bugün içinde geçerlidir, yar?n içinde geçerli olacakt?r. O, inand???m ilke ve hedeflerden uzakla?an birisi de olsa ele?tiririm. Ben 1991’de “?kinci Cumhuriyet” demi? birisi olarak; iktidar yanl?s? ya da muhalefet yanl?s? yerine niye dü?ünce adamlar?, yazarlar, çizerler, akademisyenler kerteriz al?nm?yor. Siyaset üzerinden bak?l?yor çünkü Türkiye mesleksiz bir toplum. Yüzde altm???n mesle?i yok.

“S?YASET HIZLI YÜKSELMEN?N, SINIF ATLAMANIN ARACI”

Türkiye’de çok h?zl? yükselmenin, s?n?f atlaman?n, saraya girmenin arac? siyaset. Piyasada çal??mak, üretmek, rekabet etmek yerine siyasette bir havuç yakalad???n vakit, piyasada hiç bulamayaca??n büyük imkanlar? buluyorsun. Onun için insanlara siyaset üzerinden bak?yorlar. Yoksa kitaplar?mda ortada, yaz?lar?mda. E?er bir ele?tiri var ise, ciddi bir ele?tiri söz konusu olacak ise, ?unu yazd? da burada çeli?ti, burada böyle yaz? ?öyle yazd? diyen olmad?. Kendi tutarl?l???m? teyit etmek aç?s?ndan hiçbir zaman böyle bir ?ey ile kar??la?mad?m. Kanaat ba?ka bir ?ey, gerçek ele?tiri ba?ka bir ?ey.

Yi?it Bulut Habertürk’ün ba??ndayd? ve hükümeti pek k?zd?ran bir isim de de?ildi. Buna ra?men bir anda i?ten
ç?kar?ld?. ?imdi de Ba?bakan?n dan??man? oldu diye haberler ç?kmaya ba?lad?. Bu konu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?


“BA?BAKANI ELE?T?REMEYEN, SADECE ÖVEN B?R?S? DALKAVUKLUK YAPIYORDUR”

Ben olaylar? bireyler üzerinden de?erlendirmiyorum. Biat anlay??? ile topluma nizam vermeye kalk??mak ba?ka bir ?ey. Bir de demokratik ço?ulcu ele?tirisel bir yap? vard?r. ?imdi Türkiye’de ki gelinen noktada, bu biat kültürü ile demokratik kültür aras?nda büyük bir aç? fark? var. Bu aç? gittikçede büyüyor. Fark büyüyor. ?imdi, ba?bakan? ele?tiremeyen birisinin onu övmesine
dalkavukluk denir. E?er bu toplumda dostane ele?tiri yerine dalkavukluk isteniyorsa, en büyük zarar? o dalkavuklu?u isteyenler ba?ta olmak üzere toplum görür. Çünkü demokrasi durup dururken bulunmu? bir rejim ve sistem de?ildir. O insanlar?n, kurumlar?n, toplumlar?n zaaflar?n? göstererek yard?mc? olur. Siz ele?tiriyi yok sayd???n?z vakit, çürümeye ba?lars?n?z.

Ba?bakan?n birkaç önce medya patronlar? ile yapt??? toplant? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

“SOVYET?K, FA??ZAN B?R TEK PART? ?KT?DARLI?I YAPISI ORTAYA ÇIKTI”

Tabii bunlar? çok vahim buluyorum. Neden vahim buldu?umun en güzel örne?i ise Uludere. Ben bu kadar de?i?tik, dönü?tük, ilerledik, büyüdük derken Uludere beni deh?ete dü?ürdü. Uludere’de katliam gece 21.30’da oldu ve Genel Kurmay bildirisine kadar bütün bas?n sustu. Allah’tan sosyal medya var. Mesela bir dü?meden idare ediliyor izlenimini veren ve bunun tersine de bir geli?menin olmad???, korkunç bir Sovyetik ve fa?izan bir tek parti iktidarl???nda bir yap? ç?kt?.


“ULUDERE, MEDYA AÇISINDAN BÜYÜK B?R SKANDALDI”


Cumhuriyet tarihinin en büyük facialar?ndan biri olan Uludere’de 34 insan F16’lar ile korkunç bir ?ekilde katledildi. Yani kim o dü?meye bast? ise, bu olaya bu kadar sessiz ve bu kadar siyasi parma?a bakarak susmak deh?et vericiydi. Ve bence toplant?n?n bir sonucuydu. Medya aç?s?ndan büyük bir skandald?. Ve o toplant?n?n sonras?nda olmas? da çok ilginç. Talimatla gazetecilik, besleme bas?n? getirir. Gerçek gazetecilik yap?lmad??? vakit, bunun sonucu olarak bir zarar meydana gelecektir. Çünkü halk? ilgilendirmeyen, yönetenlerin propagandas?n? yapan bir gazetecilik halk taraf?ndan ilgiyle talep
edilir bir gazetecilik de?ildir. Onun sorunu yok Türkiye’de.

“YÖNET?LENLER DE??L, YÖNETENLER ESAS ALINIYOR”
Medyada insan yok. Yani bir ?ekilde art?k hiçbir insan yönetilenlerin dramlar? ve ma?durluklar? ile ilgili
hiçbir insan hikayesinin olmad??? bir medya durumuna geldik. Yani sadece yönetenlerin esas al?nd???,
yönetilenlerin dramlar?n?n yok say?ld??? bir garip saray gazetecili?ine dönü?üyor.

Siz göre Türk bas?n? sansürsüz ve objektif mi?

“MEDYA DA SANSÜR DE VAR, BASKI DA VAR”

Hay?r, sansür var. Ve ben bunlar?n hepsini ispat ederim. Sansürde var, bask?da var. Sap?na kadar var, sonuna kadar var. Bende bunun belgeleri var. Yani bir ?ekilde hangi yaz?, nas?l sansür ediliyor, ne oluyor filan gibi. Fiilen hem arkada?lar?m söylüyor hem de bir miktar sansür edilen yaz?lar?n? gönderiyorlar. Herkese yap?yorlard?r bunu.

Ba?bakan görsel ve yaz?l? bas?na hep öfkeli.Bu öfke gazete yöneticileri üzerinde bir bask?ya ya da bir otosansüre dönü?üyor mu?

“MEDYA ?LE U?RA?MAK ÇOK HAYIRLI B?R ?? DE??L. DEMOKRAS?N?N ÖNÜNÜ KESERSEN?Z, TOPLUM
PATLAR”


Bu medyada i?siz, güçsüz adamlar?n ço?ald??? bask?n?n yap?ld??? bir ortam var. Bunlar hay?r getirmiyor. Kimseye getirmedi. Tarihimizde var. Türkiye hep buralardan geliyor. Yani demokrasi bir patlamay? engeller. Subapt?r. Yani çürümeyi engeller. Hatay? engeller. Siz bunun önünü kesmeye ba?lad???n?z vakit düdüklü tencere gibi o toplum bir yerde patlar. M?r?ldanmalar?n ço?ald???, aç?kça
konu?ulamayan ilkelerde m?r?lt? ço?al?r. O m?r?lt? i?te düdüklü tencerenin kaynama oran?n? gösterir. Yani medya ile u?ra?mak çok hay?rl? bir i? de?il. Çünkü Uludere’de ne oldu, bunu soran herkese k?zmak yerine Uludere’de ne oldu?unu aç?klamak laz?m. 1 ay oldu. ?imdi Uludere’dekini aç?klamay?p, polemik yapmak iyi bir ?ey de?il.

Peki tutuklu gazeteciler Ahmet ??k, Nedim ?ener, Mustafa Balbay ve KCK’dan tutuklu olan gazeteciler hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

Türkiye hiçbir zaman bir hukuk devleti olmad?. Ama topluca biz buna kar?? sesimizi de yükseltmedik.
Bunu düzeltecek olan AB sürecinin pe?inden ko?mad?k ve saraya uzan?nca a?lamaya ba?lad?k. Yani bu yönetilenlerin ya?ad?klar?n? yok saymay? anlam?yorum. Bana nas?l olsa bir ?ey olmaz mant??? var. Deprem gibi; Varto’da deprem olunca kimsenin umuru de?il, Körfez’de olunca ama herkesin aya?a kalkmas? ve depremden haberdar olmas? gibi saraya uzan?nca da hukuksuzluk varm?? gibi ba??rmay?
ben anlam?yorum. Ayr?ca bu ba??rmada da taraf olarak ba??rmaya devam ediyoruz. Onun içinde hiçbir ?ey düzelmiyor. Bir de tabii gazetecilikte haber kaynaklar?n?n birbiri ile tekmele?mesinin aleti
olmamal? gazeteci. Gazetecinin kendi ilkeleri var. Türkiye’de en tehlikeli ?ey, devlet içi kavgalarda
birbirine taraf olanlar?n arac?, aleti haline dönü?mektir.

28 ?ubat sürecinde medyan?n büyük suçu var deniyor iktidar çevreleri taraf?ndan. Yak?n bir zamanda bu konu ile ilgili bir hesapla?ma bekliyor musunuz?

“DEMOKRAT?K S?STEM VE HUKUKUN EGEMENL??? OLMALI”

?imdi, Türkiye’de ki en büyük zorlu?un rejimi ve sistemi dönü?türmek yerine, bana yak?n sana yak?n adamlar üzerinden mevcudu teslim alma anlay???nda görüyorum. Yani ?u general hapse girsin gibi. Mesela Ba?bu? tutuklu ama 27 Nisan Muht?ras?’n? verenler ortal?kta. Neye göre, ilkesi ne? Siyaset ilkesizlik seviyor. Ve bana yak?n, ona uzak anlay???n? esas ilke yerine, kendisine yak?n veya uzak alg?s?n? esas al?yor. Ayr?ca sistemi demokratikle?tirip, hukuku egemen k?lmak yerine o bana yak?n adamlar? ana kumandalara koyarak, mevcudu ben idare ederim var say?yor. Bunun olamayaca??n? en iyi Uludere gösterdi. Çünkü e?er devlet ele geçirilebilir bir ?ey ise devlet olmaktan ç?k?yor. Siz devleti ele geçiriyorsan?z, o devlet de?ildir. Devlet, ele geçirilemeyen, ya?ayan ve de?i?en hukuksal bir organizmad?r. Onu adamlarla, ?unlarla bunlarla ele geçiririm dedi?iniz vakit ayn? zamanda kendi mezar?n?z? kazars?n?z. Çünkü siz ele geçirebiliyorsan?z, ba?kas? da geçirir ve size kar?? geçirir. Onun için kal?c? olmak isteyen birisinin en çok dikkat etmesi gereken husus, sistemin demokratikle?tirilmesidir.

Mesela biz 12 Eylül’ün anayasas?n? tart???yoruz ama 12 Eylül’ün siyasi partilerini olu?turan zihniyetini
somut ve hukuksal bir metine dönü?türen ?eyleri konu?muyoruz. Siyasetin istedi?i konu?uluyor.
Toplumun ihtiyac? konu?ulmuyor. Bu deh?et verici.

Uludere olay?nda bas?n iyi bir s?nav verebildi mi sizce?

“BASIN ULUDERE OLAYINDA SINIFTA KALMI?TIR”


Deh?ete dü?tüm ben. Tek parti, Sovyetik sistem olsa ancak bu kadar olur.

Bas?n sektörü aç?s?ndan Türkiye’yi size göre nas?l bir gelecek bekliyor?

Para kazan?lm?yor Türkiye’de. Bas?n?n finansman?n? tart??m?yoruz. Mesela gazeteler. Üstlenildi?i fiyattan daha fazla maliyetleri, kim bunu finanse ediyor. Okur bunu finanse etmeyince, finanse eden ona hakim olur. Televizyonlar?n reytingleri konu?uluyor da, gazetelerin esas sat??lar? konu?ulmuyor. Niye gerçek tirajlar alg?lanm?yor. Mesela bir adam geldi yüz binden alm?? gazeteyi ama on be? bine dü?ürülmü?. Niye tasfiye olmuyor? Televizyon reytingleri ile beraber gazetelerin gerçek sat?? rakamlar?n?n da konu?ulmas? gerekmez mi. Üstelik yönetimlerin performans?n? belirleyen o sat??lar, onlar? geldiklerinde ne idi ?imdi ne onu ölçmek gerekir. E?er bu ölçülmüyorsa, büyük bir zarar var ise zarar? kim finanse ediyor. Zarar finanse edilemez. Finans ediliyorsa demek ki o zarardan daha
fazla bir kazanç var. E gazetecilikten de?ilse o kazanç, o zaman orada gazetecili?i aramak çok yanl?? de?il mi?


Peki sizce bas?na daha da k?s?tlama gelecek mi ?


Ben 28 ?ubat’ta i?siz kalmad?m. Bir gösterge ise ?ayet benim üzerimden gidin bak?n. Yaz?lar?m azalt?lm??t? ama i?siz kalmam??t?m.

Liberaller ile Ak Parti’nin evlili?i bitti mi sizce?
“DEMOKRAS?, TEK B?R K???N?N AYAR VERMES? DEMEK DE??L”
Bunu bana çok soruyorlar. Bir ?ekilde bu liberaller ve Ak Parti meselesi de?il. Bizim kendi ilkelerimiz, hedeflerimiz, amaçlar?m?z var. Biz ne istiyoruz, devletin milletini ma?dur etmemesini. Bireylerinde birbirleri ile u?ra?mamas?n?. Bunun da evrensel temel hak ve özgürlükleri, evrensel hukuk yorumu ile yap?lmas?n? istiyoruz. Yani buran?n demokratikle?tirilmesi demek bir adam?n buraya ayar vermesi demek de?il. Evrensel hukuk kurallar?n?n toplum-birey, devlet-toplum, devlet-birey ve birey-birey ili?kilerinde tek egemen olmas? demek yani buna yak?n duruldu?u vakit destekleniyor. Ayr?ld??? vakit
ele?tiriliyor. Ak Parti ile böyle bir dü?manl?k veya bir hayranl?k söz konusu de?il.

“DERS?M’DEK? DURU? ?LE ULUDERE’DEK? DURU? TUTARLI DE??L”
?lkeler üzerinden hayata bakmak laz?m. ?ahsen ben ilkeler üzerinden hayata bak?yorum. Yani bir taraftan e?er Dersim’deki katliamdan özür dilerse ba?bakan ba??m?n üzerinden yeri var ama Uludere’yi aç?klamazsa bir ?ekilde bu da kabul edilebilir bir ?ey de?il. Niye insanlar buna siyaset üzerinden bak?yor, ilke üzerinden bakm?yor ben bunu anlayam?yorum. Hep siyaset. Dersim’deki duru?
ile Uludere’deki duru? birbiri ile tutarl? m?? De?il.

“GERÇEK B?R GAZETEC?, S?YASETÇ?N?N PROPAGANDASINI YAPMAZ”
Siyaset benim kertelezim de?il. Durmad???n zamanda ba??n belaya giriyor. Zaten problemde o. Çünkü siyasetçi kendisini esas al?yor. Dü?ünürü, yazar?, çizeri, akademisyeni kendisinin bir ?ekilde propagandac?s? zannediyor. Sen nas?l kendini esas al?yorsan, di?erleri de kendi mesleklerini esas al?yor. Gerçek bir yazarl?kta, çizerlikte, dü?ünürlükte e?ilip bükülmek yoktur. Burada bir biat söz konusu de?ildir. Ba?ka türlüde sayg?n olamazs?n. ?nand?r?c? olamazs?n ve kendini yaralars?n. Mesele bu. Senin varl???n?n, bu toplumun eksi?i, gedi?i, zafiyetinin alt?n? çizmeye özde?. Bir akademisyen,
yazar, çizer, dü?ünür oy alma pe?inde de?il ki. Bir ?ekilde popülizm pe?inde de?il ki. Kendi do?rular?
aç?s?ndan o toplumun zafiyetlerini, tuzaklar?n? belirleyen ve onlar? gücü yettikçe ifade eden ve buraya
dikkat çekmeye çal??an insanlard?r. Yani bunu siyasetçinin propagandas?n? yap?p, bir biat kültürü ile
dalkavukluk etmesi ile ba?da?acak i?ler de?il bunlar.

Sonuç olarak hükümet yanl?s? yaz?lar yaz?p, söylemlerde bulunuyorsan?z s?rt?n?z yere gelmez. Bak?n?z Yi?it Bulut. Peki Mehmet Altan’?n söyledi?i gibi yönetilenler olarak ma?duriyetleri nas?l dile getirece?iz korkusuzca. Acaba biri bir ?ey der mi dü?üncesi olmadan diledi?imizi özgürce
sorabilecek miyiz? Hakk?m?z? korkusuzca arayabilecek miyiz? Daha çok susarsak olmaz. Dü?üncelerimizi, isteklerimizi dile getirece?iz. Getirece?iz ki o zaman demokrasiden bahsedebilelim. Y?lmayaca??z. ?çeride tutuklu olan gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler için mücadele edece?iz. Bu ülkenin bir bireyi olarak onlar? sonuna kadar savunaca??z, korkusuzca. Tabii e?er gerçekten demokrasi ve dü?ünce özgürlü?ü istiyorsak. Benim hala umudum var, sizinde olmaya devam etsin.

http://www.muhalifgazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri