forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

C?NER ATV-SABAH'LA ?LG?LEN?YOR MU?

Aktif .

kenan_tekdagCiner Medya Grubu Ba?kan? Kenan Tekda? Mediacat Dergisine verdi?i röportajda grubun yol haritas?n? çizdi, gündemdeki medya tart??malar?na dair çarp?c? aç?klamalar yapt?.ATV-Sabah'?n sat???, Ece Temelkuran'?n Habertürk'ten gönderilmesi, Ciner medyan?n yeni yat?r?mlar? gibi konularda aç?klamlar yapan Kenen Tekda? iddial? yorumlarda bulundu...

??te Kenan Tekda?'?n MediaCat Dergisi'ne yapt??? aç?klamalar... 
Grubunuzdaki geli?melerden sonra yapt???n?z aç?klamada Habertürk organizasyon modelinde de?i?ikli?e gitti?inizi belirttiniz. Bundan bahsedebilir misiniz?

 

Mesle?i gazetecilik olan birisinin haber kanal?n? yönetmesinin, baz? problemler getirdi?ini dü?ünüyoruz.

Haber kanal?n?n ayn? zamanda bir i?letme oldu?u, programlar veya di?er faaliyetlerin çok fazla kurumu ba?lad??? göz önüne al?nd???nda, görevdeki ki?inin gazetecilik faaliyetlerini yürütmesi aç?s?ndan sorunlar yaratt???n? dü?ünüyoruz.

Bundan sonras? için kanal? ticari aç?dan daha üst noktaya ta??mak istiyoruz. Televizyonun Genel Yay?n Yönetmenli?i görevini sadece gazetecilik ve habercilik odakl? birisinin yürütmesinden ziyade genel müdürlük olarak adland?raca??m?z, i?e ticari aç?dan bakan bir yönetici ve yönetim modeli üzerinde karar k?ld?k.

ECE TEMELKURAN NEDEN GÖNDER?LD??

Ece Temelkuran’? Milliyet’ten transfer ettiniz ve ?imdi yollar?n?z? ay?rd?n?z. Bunun nedeni nedir?
Ece sevdi?imiz sayd???m?z güçlü bir yazar. Kendisiyle iki y?ll?k sözle?memiz vard?. Sözle?mesi sona erdi.
?ki y?lda gazeteye yaz?lar?yla de?er katm??t?r. Hiçbir yaz?s?na müdahale edilmemi?tir. Zaten Genel Yay?n Yönetmenimiz Fatih Altayl? kö?e yazarlar?n?n özgürlü?ü konusunda son derece sayg?l? ve duyarl? bir yöneticidir.

Ancak Ece’nin son dönemde Tunus’a yerle?mesi, sosyal medyaya odaklanmas?, sosyal medyay? kullanma tarz? ve orada olu?turdu?u profil yeni bir durum olu?turdu. Bu yeni durumun ileride çe?itli aç?lardan problem yaratma potansiyeli içerdi?ini de?erlendiren gazete yönetimi, kendi özgür iradesiyle sözle?meyi yenilememe karar? ald?. Birbirimizin tercihlerine sayg?l?y?z. Ece’ye te?ekkür ediyor, inançlar? ve tercihleri do?rultusunda yazaca?? yeni mecralarda ba?ar?lar diliyoruz.
Siyaset-medya ili?kilerine gelince, bu konunun sadece Türkiye’de de?il hemen her ülkede sorunlu
bir alan oldu?unu biliyoruz. Noam Chomsky’nin çal??malar? bat? ülkelerinde de bu konuda ne tür
sorunlar ya?anmakta oldu?unu yeterince güçlü örneklerle ortaya koyuyor.
Gazeteciler dünyada ve Türkiye‘de evrensel bir s?n?rlama olan ?iddete te?vik ve tahrik, ?rkç?l?k ve nefret suçlar? haricinde ceza hukuku araçlar?na maruz b?rak?lmadan özgürce çal??abilmelidirler. Unutmayal?m ki gazetecilerin özgürlü?ünü savunmak onlar?n ki?isel özgürlü?ünü savunmaktan daha çok halk?n haber
alma hakk?n? savunmakt?r, bu yönüyle de, kat?l?mc? demokrasiyi savunmakt?r.

Yay?n çizginizi tan?mlar m?s?n?z?
Kendimizi kitle medyas? olarak konumland?r?yoruz. Bir yelpazeye hitap etti?imizi dü?ünüyoruz. Kendimizi ne kar??tl?k ne de yanda?l?k üzerinden tan?ml?yoruz.

Medya ve yönetim anlay???n?zdan bahsedebilir misiniz?
Eskisi gibi medyan?n tek ba??na bir güç oldu?unu söyleyemeyiz. Eskiden gücünün kötüye kullan?lmas?yla
beraber bu gücü yitirdi.
Medya i?ini kurumsal ve editoryal olarak ay?rd???m?zda kurumsal bölümünü ticari olarak bir kazanç merkezi, para kazanma ilkesi üzerinden yönetiyoruz. Medyay? sadece gazetecilerin i? yapt???, entelektüel faaliyet olarak görseydik tabii ki finanse edilebilirdi. Buray? ayn? zamanda bir endüstriyel yat?r?m olarak görüyoruz. Bir bütün olarak bakt???n?zda i? hayat?n?n gerekleri, i?letmenin rasyonalitesi neyse, o plan çerçevesinde ilerliyoruz. Bu aç?dan, her i?letmede söz konusu olabilecek sübvansiyonlar, destekler, patronaj?n yaratt??? imkanlar i? odakl?. Buray? rasyonalite kriterlerini göz önünde bulundurarak yönetiyoruz.

Dergilerin bir k?sm?n? bu sebeple mi kapatt?n?z?
Sadece bu sebeple. Türkiye’de dergicilik, rakamlar?n ortaya koydu?u üzere reklam mecras? olmaktan ç?k?yor ve daral?yor. Gelir-gider seviyesi dergiyi mant?ks?z k?l?yor. Projeksiyon aç?s?ndan bakt???n?z zaman ?u anda mevcut dergilerimiz güçlü bir ?ekilde devam ediyor.

C?NER GRUBU E?LENCE KANALI KURACAK MI?

Yeni yat?r?mlar?n?z olacak m?? Televizyonda haber d??? kategorilere girmek istiyor musunuz?
Haber ve enformasyon medyas? in?a etmeye ba?lad???m?zda hem ticari hem de tüketim aç?s?ndan çok ba?ar?l? olduk. E?lence medyas? perspektifimizin içerisinde. Türkiye’de bu alanda bir-iki y?l içerisinde de?i?iklikler olaca??n? öngörüyoruz. Frekans ihaleleriyle sektörün yap?s?n?n de?i?ece?ini, birinci ve ikinciye dayal? fiyatland?rmalar?n maksimum iki y?l içinde de?i?ece?ini dü?ünüyoruz. Bu süreç içerisinde, e?lence medyas?nda bir f?rsat do?arsa de?erlendiririz.

ATV-SABAH SATI?IYLA ?LG?LEN?YORLAR MI?

Bu durumda ?u anda sat?laca?? konu?ulan ATV’yle ilgileniyor musunuz?
?u an itibariyle böyle bir plan?m?z yok. Yine de her zaman f?rsatlar? de?erlendiririz. Kendi kriterlerimize
göre bir ön de?erlendirme yapar?z. E?lence medyas?na dair en fazla iki y?l içinde Türkiye’de bu alandaki bütün realitelerin de?i?ece?ini dü?ünüyoruz.

Di?er gruplardan büyük kanallar?n sat??a ç?kmas?n? bekliyor musunuz?
ATV sat??a ç?kt?, Star yeni el de?i?tirdi. Show TV’yle ilgili her zaman gündemde olan belli ölçülerde sat??a ç?kaca??, ortakl?k yap?s?nda de?i?iklik olaca?? haberleri var. Kanal D’nin bunu ya?ayaca??n? sanm?yorum.
Geçti?imiz günlerde Yavuz Semerci’nin çok iyi bir analizi vard?. 2005’de ATV ile ba?layan süreçte do?an kaynamalar?n, el de?i?tirmelerin, el koymalar?n yaratt??? f?rsatlar? Kanal D avantaja çevirdi. Biliyorsunuz 2005 ve 2006’da ATV dört segmentte birinciydi. Gelinen noktada Kanal D her segmentte ezici üstünlü?e
sahip. Bütün bu karga?an?n kayma??n? Kanal D yedi. Ba?kalar?n?n ya?ad??? veya ya?amak zorunda  b?rak?ld??? problemler Kanal D’de ustaca manevralarla yönlendirildi.

Çok uzun y?llar ATV’yi yönetmi? biri olarak kanal?n bugün geldi?i noktay? veya sat??a ç?kar?lmas?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?
Kendileri henüz ayr?nt?l? aç?klama yapmad?lar. Hangi hissedarlar?n hangi oranda hissesinin sat???n?n  yap?laca?? konusunda bir bilgim yok. Bu yüzden ayr?nt?l? bir de?erlendirme yapam?yorum. Çal?k Grubu ülkemizin ba?ar?l? bir i? grubudur. E?er sat?n alma fiyat?n?n üzerinde yani, kazançl? bir fiyatla sat?? yapacaklarsa, ticari olarak her mal sat?labilir. Aradan dört y?l geçtikten sonra sat?n alma fiyat?n?n alt?nda bir fiyatla sat?? söz konusu olursa, bu durumda da ticari olarak hesaplar tutmam?? demektir.
Mevcut durumda ancak ?unu söyleyebilirim; ATV ve Sabah 2007’de sat??a ç?kar?ld???nda önceki üç y?ll?k dönemi de?erlendirirsek sektördeki yerleri çok iyi bir noktadayd?. Örne?in ATV 2005 ve 2006’da dört segmentte de birinci konumdayd?. Sabah da 2006’da Hürriyet’i tirajda geçmi? durumdayd?. Ticari gelir olarak da san?r?m ba?a ba? durumdayd?lar. O tarihte sat?? fiyat? konusunda elbette bu tablonun ileriye yönelik projeksiyonu yap?larak, böyle devam edece?i yönünde de?erlendirme yap?lm??t?r. Bu projeksiyonun sonraki dört y?lda realize olup olmad???n?, mevcut durumun ileriye dönük etkisi, dolay?s?yla firma de?erine etkisini hem sat?c? hem potansiyel al?c?lar göz önüne alacakt?r. Ben ?ahsen Çal?k Grubu’nun medyada kalmas?n? isterim. Kendilerine ba?ar?lar diliyorum.

YEN? B?R GAZETE PROJES? VAR MI?

Yaz?l? bas?nda yeni yat?r?mlar?n?z olacak m??
?u anda yaz?l? bas?ndan memnunuz. Gelece?i de iyi görüyoruz. Bu alanlarda öncelikle organik büyümeye
odaklanm?? durumday?z. Kendi kurdu?umuz müesseselerin sektörde ba?ar?l? olarak büyümesini hedefliyoruz. E?er piyasa ko?ullar? yeni bir markay? gerektirirse onu yarat?r?z çünkü buradaki ‘knowhow’?m?z
yeni markalar yaratabilecek durumda. ?u anda baz? gazetelerde patronaj sorunu var. Milliyet ve Vatan’?n tirajlar?nda çok ciddi dü?ü? var. Sabah sat??a ç?km?? durumda. Ak?am minör bir oyuncu. Zaman ba?ar?l?, ama ayr? bir kategoride. Be? y?l?k süre içerisinde mücadele Habertürk’le Hürriyet aras?nda olacak.

Reklam gelirinde Hürriyet daha ileride...

Be? y?ll?k periyot liderli?i etkiler. ?nsanlar s?rf geçmi?e dayal? ticari tercihte bulunmaz. Gazete alanlara hem endüstriyel hem de entelektüel ürün olarak daha iyisini sunarsan?z ve bunu sürdürülebilir k?larsan?z bütün
de?erlendirmeler de?i?ebilir. Ça??m?zda bir-iki y?l bu de?i?im için yeterli. Yüz y?ll?k firmalar, üç y?ll?k geçmi?i olan firmalar?n kar??s?nda yok olup gidiyor. Bu h?z ça??nda eski olmak bazen dezavantaj. Eski olmak gelece?e kalman?n garantisi de?il.

Dijital alanda yat?r?m yapmay? dü?ünüyor musunuz?
Türkiye’deki dijital alan henüz ticarile?medi. Ancak dijitalin habercilik aç?s?ndan önemli oldu?unu dü?ünüyorum. Bugün tek ba??na enformasyon çok matah de?il. Enformasyon bombard?man? var ama bu, dezenformasyon sa?ana??n? da beraberinde getiriyor. Güvenilirlik testinden geçmi? bilgide entelektüel kalite fark? ortaya ç?k?yor. Enformasyon bombard?man?yla sunulan h?zl? geli?meleri, de?i?meleri, dönü?ümleri siz nas?l adland?r?yorsunuz, ba?kalar? nas?l anlamland?r?yor? Anlamland?rmalar aras?ndaki kalite fark?, çekicilik bu ölçümlemedeki s?ralamay? da belirleyecek. E?er sizin elinizde bu anlamland?rmay? etkili, sofistike sunumuyla cazip k?lacak basit, ihtiyac? kar??layacak bir entelektüel insan sermayesi varsa, bunun yan? s?ra di?er teknolojik ?eyler de mevcutsa bir fark yarat?rs?n?z. Yoksa televizyonun ya da gazetenin sunduklar?n?n ötesine geçemezsiniz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri