forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ERHAN TUNCEL: B?Z? KULLANDILAR...

Aktif .

erhan_tuncelHrant Dink'in öldürülmesine ili?kin davada yarg?lanan ve 18 gün önce tahliye olan Erhan Tuncel Habertürk TV'ye konu?tu.

Tart??mal? Hrank Dink davas?n?n en önemli san???, mahkeminin çok tart???lan karar?ndan sonra 18 gün önce tahliye edildi. A??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?yla yarg?lan?rken tahliye olan Erhan Tuncel, suskunlu?unu Habertürk'e bozdu.

Yasemin Güneri'ye konu?an Tuncel,'' kullan?ld?k'' dedi. Mahkeminin tüm san?klar? örgüt üyeli?inden beraat etttirmesini ''örgüt olmad???na inanm?yorum'' ?eklinde yorumlayan Tuncel, Hrant Dink cinayetinin Türkiye'de darbe yap?lmas?n?n önünü açmak amac?yla i?lendi?ini söyledi.

19 Ocak 2007 tarihinde A?os Gazetesi'nin önünde u?rad??? sald?r? sonucu hayat?n? kaybeden Hrant Dink'i öldürmeye azmettirmek suçunu i?ledi?i iddias?yla olaydan üç gün sonra tutukland?. 5 y?l yarg?land?. 18 gün önce hakim, 'örgüt yok' dedi?i için tahliye oldu. A??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas?yla yarg?lan?rken tahliye oldu

Hrant Dink'e düzenlenecek olan suikastin, ?stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a k?rm?z? alarm olarak de?il, 'ses getirecek eylem' olarak bildirildi?ini söyleyen Tuncel, Cerrah'?n yanl?? bilgilendirildi?ini ?u sözleriyle iddia etti; ''Ölüm ihbar?nda hemen k?rm?z? alarm verilir istihbaratta. Yard?mc? istihbarat eleman? hemen d??ar? çekilir. Tüm acil alarmd?r. Ancak Hrant Dink cinayetinde bu yap?lmam??t?r. Operasyon direk yap?l?r. Ses getirecek eylem diye bilen ki?i Celalittin Cerrah'd?r. Ancak, Ahmet ?lhan Günay'?n bildi?i ?ey Dink'in öldürülece?idir. Cerrah yanl?? bilgilendirildi.''

TUNCEL: POL?S ?Ç?NDE ÇOK SAYIDA ERGENEKONCU VAR
Dink cinayetini Ergenekon Örgütü'nün yapt??? bir eylem olarak yorumlayan Tuncel ?öyle konu?tu; ''Trabzon'un Ergenekon yap?lanmas? bunu kar??lam?yor. Ergenekon'un herhangi bir aya?? deniyor. ?stanbul aya?? var. Olaydan sonra delillerin karart?lmas? var. Bizim Ergenekon iddiam?zda somut bir ?ey yok. Bu yap? Ergenekon olarak tan?mland?. Ergenokan'a ili?kin ?u tan?mlayam? yapt?k. Güvenlik bürokrasisinde o dönem kapsay?c? bir güçtü. Sadece aya?? tak?lanlar?n, dü?enlerin bir gücü. O dönem dokunan?n yand??? bir güçtü. Ancak son dönemlerde gücü k?r?ld?. Biz Trabzon'daki ve ?stanbul'daki polisleri Ergenekon'un polis içindeki uzant?lar? olarak dü?ünüyoruz. 

PEK?, D?NK C?NAYET? NEDEN ??LEND??
Ergenekon soru?turmas? yap?lmasayd? bir darbenin bitimi olurdu. 2003 y?l?nda ba?lam??lar. Son dönemde i?lenen cinayetler de bunu gösteriyor. Ergenekon suru?turmas? yap?lmasayd? 2009 y?l?nda 80 darbesi gibi bir darbe görebilirdik. Ortaya ç?kan planlar?n tamam?, hepsi deh?et verici. 

D?NK C?NAYET?N?N AYDINLATILMASI ?Ç?N YAPILMASI GEREKENLER NELER?
Tuncel: Dink cinayetinin ayd?nlat?lmas? için zaten avukatlar? yeterli dilekçeleri verdiler. O talepler kar??lan?rsa, Dink cinayetinin önemli bir bölümü ayd?nlan?r. ?smi verilen adamalara ortak operasyon yap?l?rsa, herkes ete?indeki ta?lar? dökerse sadece bi cinayet de?il pek çok ?ey ayd?nlan?r. 

KARAR TUNCEL'? DE TATM?N ETMED?
Tuncel'in, "?stanbul 14. a??r ceza mahkemesi örgüt suçundan tüm san?klar?n beraatine karar verdi. Örgütün olmamas?na siz inan?yor musunuz" sorusuna verdi?i yan?t:

Ben inanm?yorum Ergenekon'un bu olaya müdahale etti?ini, soru?turma evra?? diye bilinen yani yarg?da en çok beslenilen kaynak, çünkü ülkemizin en büyük eksikliklerinden biri gerek savc?lar gerek hakimler evrak üzerinde çal??an memurlar durumuna getirilmi?lerdir. Mahkeme ba?kan?n?n bu konudaki kusuru çok az. Hangi ba?kan o dosyay? alsayd?, o karar ç?kard?. Savc? bu durumu 'halen soru?turma devam ediyor' diye aç?klad?. yarg?lanan ?ah?slarda örgüt ç?k?yor. 

MAHKEME BA?KANI RÜSTEM ERYILMAZ'IN 'KARARDAN TATM?N OLMAMASINI YORUMLADI
"Kendisi ba?kan. O olmad?ysa, kamuoyu nas?l tatmin olacak? Ben de tatmin olmad?m. Hiçbir ?ekilde. Çünkü cinayetin tüm unsurlar?yla ayd?nlat?lmas? gerekiyor. Hrant dink cinayeti ayd?nlan?rsa, bu karanl?k yap?lanmalar?n önünde çok önemli bir ad?m? a?m?? oluruz. 

NEDEN BÜYÜK A?B? D?YORLAR?
Ya? fark?ndan dolay? diyorlar. Sayg? duyduklar?ndan dolay?... 

RAMAZAN AKYÜREK'?N TEFT?? KURULU BA?KANI OLMASI
Ramazan Akyürek, bu olayda en çok y?prat?lanlardan biri. Ancak sorumlulu?u var. Kendisine gelen bilgiyi payla?mam??. Bunun gerekçesi, biz ?stanbula'a gönderdik diyor. Çok ba?ar?l? bir istihbaratç?.Ergenekon operasyonlar?n? yapt?. Ba?ar?l? bir istihbaratç?. Onun görevden al?nmas? Türkiye için bir kay?pt?. 

YEM OLDUNUZ MU S?Z GERÇEKTEN?
O do?ru. Kullan?ld?k diyebiliriz. 

Kimlerin sizi kulland???n? aç?klayacak m?s?n?z?
Bizi Trabzon Emniyeti, ?stanbul Emniyeti, savc? kulland?. 

ÜÇ POL?S? ÇIKARTAMAMAK
Türkiye'de ?u anda emekli bir genelkurmay ba?kan? tutuklu. Ak Parti buradaki polisleri yarg? önüne ç?kartmal?. Ak Parti'ye önemli görev dü?üyor, polislerin yarg? önüne ç?kart?lmas? gerekiyor. Koskoca bir Genelkurmay Ba?kan?'n?n tutuklu oldu?u bir ülkede, üç tane polis ortaya ç?kart?lam?yorsa, bu da AKP'nin polis devletine do?ru gitti?i iddias?n? do?ruluyor? Hrant Dink cinayetini çözmezse ve o polisleri yarg? önüne ç?kartmazsa iddialar do?ru demektir. 

Tek sorumlu polis mi?
Hay?r, polis sadece küçük bir parça. 

Polis içindeki ergenekoncular m??
O tabir daha do?ru. Çünkü ?u anda sadece asker içindeki uzant?lar? de?ifre olmu? durumda. Polis içindekiler olmad?. Bunu yapanlar?n onlar oldu?unu dü?ünüyoruz. Çünkü hedef ald?klar? ki?i bunu yapt?. 

Çok yayg?n m? bunlar?
Sonuçta devletin güvenli?ini 50 y?ld?r yöneten ki?iler. Çok kapsaml? güç olabilir.

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri