forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ASIL HEDEF HAKAN F?DAN DE??L BA?BAKAN ERDO?AN...

Aktif .

cevat_onesMit Eski Müste?ar Yard?mc?s? Cevat Öne?, Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'?n sorular?n? yan?tlad?. Öne? as?l hedefin ?üpheli s?fat?yla ifade vermeye ça?r?lan Mit Müste?ar? Hakan Fidan de?il, Ba?bakan Erdo?an oldu?unu savundu. 

 

Hedef Hakan Fidan üzerinden Ba?bakan

Öne?: M?T’in PKK içine s?zmas? sadece alk??? gerektirir. M?T Müste?ar? Fidan üzerinden Ba?bakan Erdo?an’?n ve Türkiye’nin derinlik kazanan d?? politikas?n?n hedef al?nd??? ise çok net anla??lmaktad?r.

M?T Müste?ar? Hakan Fidan, eski M?T Müste?ar? Emre Taner, Müste?ar Yard?mc?s? Afet Güne? ve iki M?T mensubunun ifadeye ça?r?lmas?yla ba?layan “kriz” hali devam ediyor. Ça?r?’n?n KCK davas? ve Oslo görü?meleriyle ilgili oldu?u biliniyor ama Özel Yetkili Savc?n?n, ancak özel izne tabi olarak yap?labilecek bir ça?r?y? teamüllere ve yasaya olarak neden yapt???, bunun arkas?nda ne oldu?u henüz yeterince bilinmiyor, ?ok ve kriz de sürüyor. Olan? anlamak, olmas? gerekeni hat?rlamak için eski M?T Müste?ar Yard?mc?s? Cevat Öne? ile konu?tuk. Milli ?stihbarat Te?kilat?’nda 41 y?l çal??an Öne?, Emre Taner’in Müste?ar yard?mc?l???n? yapt?. Sönmez Köksal'?n müste?arl??? döneminde Psikolojik ?stihbarat Ba?kanl??? görevine getirildi, M?T’in siville?mesi sürecine katk? sundu. Ayr?ca vurgulamak gerekir ki Cevat Öne?, Türkiye’de Kürt sorununu iyi bilen say?l? “akil adam”dan biridir. 

Biri görevdeki olmak üzere iki M?T Müste?ar? ve bir yard?mc?n?n KCK soru?turmas?n? yürüten özel yetkili savc?lar taraf?ndan ‘?üpheli’ s?fat?yla ifadeye ça?r?lmas?yla ba?layan “durum”un çok önemli, çok büyük ve çok karma??k bir durum oldu?unda hemen herkes hemfikir ama nedenini anlamakta, adland?rmakta hem zorlan?l?yor hem farkl?la??l?yor. Siz nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Ola?an d??? bir olayla kar??la?t???m?z bir gerçek. Bir tarafta, ülkenin en hassas kurumlar?ndan M?T ve mevcut Müste?ar? Hakan Fidan ile emekli Müste?ar Emre Taner, emekli Müste?ar Yard?mc?s? Afet Güne? ve görevde bulunan iki personel var. Di?er tarafta, Emniyet’in haz?rlad??? dosyaya dayanarak, ?üphelilik ça?r?s?n? ç?karan Özel Yetkili Savc? bulunuyor. Cumhurba?kan?, Ba?bakan ile ilgili seçilmi?lerin ve atanm??lar?n bilgi sahibi olmad?klar? ifade ediliyor. Yetkili Ba?savc? da habersiz. Ancak ç?kar?lan ‘celp’in dayand?r?ld??? iddialar?n, medyaya özel ve hukuka ayk?r? ?ekilde servis yap?ld??? anla??l?yor. ?ddialarla, olu?turulmak istenilen ortamda, hedef ?ahsiyetler y?prat?l?rken, ülkenin en önemli ve hassas kurumunun, kaç?n?lmaz ?ekilde y?prat?lma süreci ba?lat?l?yor. Geli?meler, Uludere olay?nda görüldü?ü gibi Ba?bakan’?n ve iktidar?n?n da y?prat?lmak istendi?i görüntüsünü ortaya ç?kar?yor.

ÖRNE??NE RASTLANMAYACAK B?R OLAY

Bunu biraz daha açal?m.

Sivil-demokratik siyasi iradenin hâkim oldu?u bir devlet yap?s?nda, farkl? bir kurumun (Emniyet), ba?ka bir kurumla (M?T) ilgili olarak tespit etti?i, baz? soru i?aretleri ta??yan konular?, resmi bir talep ve bilgilendirme ile yetkili makama (yasal olan bizzat Ba?bakan’?n kendisine) sunmadan ve gerçe?in hukuki-idari ara?t?r?lmas? kanallar?n?n kullan?lmas? yollar?n? kapatarak, özel yarg?lama mekanizmas?n?n harekete geçirilmek istenmesi denemesi, örne?ine rastlanabilecek bir durum de?ildir. Özellikle, emniyet-yarg? bünyesinde, ‘otoriterle?me’ e?ilimleri gösteren bir yap?n?n, siyasi iradeden de ayr??arak ve ku?atma e?ilimleri göstererek, kurumsal yap?lar? ve siyaseti etkileyebilme aray???nda oldu?u iddialar? üzerinde önemle durulmas? hususu, hassasiyet kazanan bir mesele olmu?tur.

BA?BAKAN’IN ALDI?I R?SK BÜYÜK

M?T üzerinden yürüyen ‘operasyon’un as?l hedefi Ba?bakan Erdo?an’d?r, Oslo görü?meleri ve dolay?s?yla Kürt meselesine masa ba??nda çözüm aranmas? buna neden olmu?tur tezi var,  malumunuz. Sizin yorumunuz ne?

Kürt meselesi gibi devasa bir konuyla ba?lant?lar? olan PKK’n?n silahlar?n?n gömülmesi için yap?lmakta olan/yap?lacak olan çal??malar, Türkiye’nin en önemli ve öncelikli konular?ndand?r. Türkiye’nin demokratikle?tirilmesi, geli?tirilmesi, insanlar?n?n mutlulu?u için verilen mücadelenin, temel ayaklar?ndand?r. Ba?bakan’?n karar?yla yap?lan Oslo görü?meleri, çözüm aray??lar?n?n çok önemli bir parças?d?r. Kesintiye u?rayan sürece ra?men, yeni süreçlerde ihtiyaç duyulacak deneyimler için bir veri de olu?turmu?tur. Çözüm süreçleri, çok güçlü bir siyasi iradeyi zorunlu k?ld??? gibi, çal??malara devaml?l?k kazand?r?labilmesi hususu da, deneyimlerden yararlan?labilmesi hususuna önem kazand?r?r. Ba?bakan’?n gösterdi?i irade ve ald??? risk, sadece alk??lanabilir. Görü?me süreçleri, olmas? kaç?n?lmaz, silahl? mücadele ?artlar?n? da zay?flatmaz. Bar??ç?l mücadele süreçlerini engelleyen, silahl? mücadele yöntemlerinin kullan?lmas?na öncelik veren politikalardan sonuç al?namayaca??n?, ya?anan deneyimler göstermektedir. Henüz, tamamen ortadan kald?rmakta zorlanmakta oldu?umuz vesayet zihniyetinin kurumsalla?mas?n? sa?layan yanl?? politikalar?n, yeniden canland?r?lmas?na zemin haz?rlayabilecek, dü?üncelerden ar?nmam?z gerekiyor. Ba?bakan’?n demokratik-bar??ç?l çözüm politikalar?nda, zafiyet yaratmakta oldu?u de?erlendirmelerine kat?l?yorum.

PKK’YA SIZAN M?T ANCAK ALKI?LANIR

M?T ile KCK aras?nda var?lm?? mutabakata ili?kin belgeler yay?nland?. M?T’in PKK içine s?zm?? oldu?u da görüldü. Bunu nas?l okuyal?m? KCK faaliyetlerinden haberdar olmak ve “olas? eylemleri” önlemek, kontrol etmek ve örgüte istikamet vermek midir maksat? Ama “M?T bu görevini sonradan savsaklad?” da deniyor?

Yay?nlanan belgelere göre bir mutabakattan bahsedemeyiz. Protokoller, taraflar?n görü?melerinin, çerçevesini gösterir. Ortada, Hükümetin bir kabulü söz konusu de?ildir. Görü?melerle, Hükümetin somut talepleri, do?rudan tespit edebilme, gerçek niyetleri okuyabilme aray???ndan bahsedilebilinir.

M?T’in KCK içinde haber alma a??n? geni?letmesi ise sadece alk??lanabilir. Bu a? içerisinde yer alan elemanlar, profesyonel M?T mensuplar? olmay?p, örgütle do?rudan ba?lant?l? ?ah?slard?r. Motivasyonlar?na göre bilgi verirler ve bilgilerinin güvenirlik dereceleri farkl?d?r. Bu durumun de?erlendirilmesini ve denetimini, hiçbir zaman emniyet ve yarg? yapamaz. M?T’in kendi bünyesindeki, ba??ms?z-uzman denetim mekanizmalar? yapabilir. Bu tart??malar, savunma-güvenlik-istihbarat sektörünün “hesapverebilirlik-denetlenebilirlilik” sorununun çözülmesi ihtiyac?n? tekrar gündeme ta??mas? bak?m?ndan yarar sa?lam??t?r.

KCK’YI M?T KURDURDU TEZ?, HAYAL ÜRÜNÜDÜR

Peki, KCK'n?n terör örgütü PKK’n?n bir “alternatifi” olsun diye devlet taraf?ndan kurdurulmu? olabilece?i tezine ne diyorsunuz? Bu tezin sahipleri örnek olarak da ?ngiltere’yi gösteriyor. PKK’n?n zaten M?T taraf?ndan kuruldu?u tezi de pek zay?f de?il biliyorsunuz. Ne diyorsunuz?

Hayal ürünü, üretilmi? iddialar olarak cevapland?r?labilir. KCK, Öcalan’?n 2005 y?l?ndan itibaren, PKK’y? legalize edebilmek için, geli?en ?artlarla uyum sa?layabilmek için ?ekillendirmeye çal??t??? bir yap?lanmad?r. PKK’n?n ve KCK’n?n Devlet taraf?ndan kurduruldu?u iddias?yla, M?T’i hedef alan yönlendirmelere, öncelikle medya içerisinde rastlan?lmas? dikkat çekicidir. Belirli süreçlerde, PKK içerisindeki baz? gruplarla, devlet ba?lant?l? baz? me?ruiyeti olmayan yap?lar?n kurduklar? iddia edilen ili?kilerin, Devlet (M?T)-PKK birlikteli?i olarak gösterilmek istenmesinin amac?n?, de?ifre etmek gerekir. Y?k?lmakta olan bir vesayetçi zihniyetin yerini, farkl? bir vesayetçi zihniyet mi doldurmak istemektedir. Siyasi iktidar?n ve demokratik muhalefetin, çok hassasiyet göstermesi gereken bir konu gündemde bulunmaktad?r. M?T üzerinden, devlet y?prat?l?rken ve gündem ?ekillendirilmeye çal???l?rken, siyasi iktidar? da hedef alan, zay?flatmak isteyen bir yap?n?n aray???ndan ?üphe etmeliyiz.

Olay?n, durumun bir de M?T müste?ar? Hakan Fidan ile ilgili boyutu var. Daha önce hiçbir devlet, ba?ka bir devletin istihbarat kurumu ba??na gelen bir isim hakk?nda görü? bildirmemi?ken ?srail Hakan Fidan göreve geldi?inde, duydu?u rahats?zl??? alenen ortaya dökmü?tü. Ki?iye özel bir operasyon mudur bu, yoksa daha geni? ve kal?c? bir amaca m? matuftur?

Ba?bakan’?n güvenini kazanan Hakan Fidan üzerinden, gerçek hedefin Ba?bakan ve Türkiye’nin derinlik kazanan d?? politika hedefleri oldu?u, günümüzde daha net anla??lmaktad?r.

Türkiye’nin yeni ulusal güvenlik politikas?n? hedef al?yor olabilir mi peki?

Milli ?stihbarat Te?kilat?’n?n, Türkiye’nin yeni d?? politika hedefleriyle uyumlu, yenilenme-geli?me çal??malar?n?n engellenmek istendi?ini, tereddüt etmeden ifade edebiliriz.

PKK’YA ENDEKLENMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

Kürt meselesinde geçen son alt? ayda ya?ananlar da çok ?a??rt?c?yd?. Kronolojik olarak bakarsak, Temmuz ay?nda gerçekle?en Silvan sald?r?s?yla birlikte de?i?en bir resim var ortada. Oslo görü?melerinden anlad???m?z kadar?yla M?T-PKK görü?meleri epey ilerlemi?, hemen her alanda bir noktaya var?lm??ken PKK’n?n aniden tutum de?i?tirmi?ti. Siz bunu neye ba?l?yorsunuz?

Kapsaml?, güçlü çözüm iradesi gerektiren, bir demokratikle?me projesi gerçekle?tirilemedi?i için, Oslo görü?melerine devaml?l?k kazand?r?lamam??t?r. Toplumsal çözüm psikolojisinin-deste?inin yarat?lamay??? kar??s?nda, farkl?l?k gösteren provokasyonlara, engellemelere aç?k bir ortam olu?mu?tur. Sürekli de?i?en bölgesel konjonktürler, PKK’n?n araçsalla?t?r?labildi?i, yeni bo?luklar? ortaya ç?karmaktad?r. Bu durum, PKK’n?n talepler ç?tas?n? da yükseltebilmektedir. Milliyetçi söylem ve geli?en güvenlik öncelikli stratejik mücadele yöntemleriyle de, çözüm sonuçlar? al?namamaktad?r.

Siz ne yap?lmas?n? önerirsiniz?

PKK’ya endekslenmeden; 1) Nitelikli bir demokratikle?me sürecinin ba?lat?lmas? 2) Yeni Anayasa in?a sürecinin, çok verimli de?erlendirilmesi 3) Yol temizli?i yaparak ‘güven’ ortam?n?n haz?rlanmas? 4) Hedefleri gösteren bir yol haritas?n?n, toplumla payla??lmas? 5) Parlamentoyu, siyaset kurumlar?n?, toplumu devreye sokan bir siyasi bak???n ?ekillendirilebilmesi 6) PKK’n?n silahlar?n?n gömülmesini sa?lay?c? bir projenin, paralel olarak uygulamaya geçirilebilmesi 7) Uygun ?artlar ve zaman?n ruhunu dikkate alarak, milletin benimseyebilece?i bir aff?n ç?kar?larak, yeni ve güçlü bir toplumsal sözle?menin yap?labilece?inin iradesinin gösterilebilmesi, gibi planlanm??, içselle?tirilmi? bir irade olu?umuyla, çal??malar yap?lmas?na ihtiyaç duyulmaktad?r.

BDP VE ÖCALAN’IN KCK’DAN KURTULMA ?ANSI VAR

Öcalan’?n avukatlar?yla ?mral?’da yapt??? 6 Temmuz ve 27 Temmuz görü?melerindeki noktalara dair ne demek istersiniz? Prof. Mehmet Özcan’?n “Terörün Matru?kas?: KCK” kitab?nda yer alan “KCK’n?n Öcalan’a ?antaj yapt???” bilgisini nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Öcalan’?n ‘devlet de, örgüt de beni kulland?’ söylemi anlaml?d?r. Silahl? gücün yönetim kadrosu (Kandil) ile Öcalan aras?nda, kar??l?kl? ihtiyaca dayanan bir denge siyasetenin bulundu?u gözlenmektedir. Kandil’in bölgesel de?i?en konjonktürlerle de ba?l? olarak, ba??ms?z siyaset üretebildi?i söylenemez. Öcalan’?n etkileyebildi?i kitleler üzerindeki yüksek duygusall??a dayanan etkisi, çözüm çal??malar?nda, önemli aktörlerden olma rolünü korumakta oldu?unu göstermektedir. Bu sebeple, Kandil ve KCK’?n Öcalan’? d??layarak, etkili inisiyatif olu?turabilme potansiyelleri bulunmamaktad?r. Tersine, Öcalan- BDP çizgisinin, belirli merkezlerle muhtemel ba??ml?l?klar? bulunan, silahl? mücadeleyi sürdürme kararl?l???nda bulunan gruplar? d??layarak, Türkiye’nin demokratikle?tirilmesi sürecine katk? sunabilecek potansiyellerini, etkili ?ekilde kullanabilme ?anslar? bulunmaktad?r.

ULUDERE’DEN ÇIKARILACAK DERSLER VAR

Uludere’de 34 sivil vatanda??n s?n?r? geçen grupta PKK’lar oldu?u, özellikle de Bahoz Erdal oldu?u zann?-istihbarat?yla F16’lar?n bombalar?yla öldü. Bu, ?üphesiz çok elim, çok feci bir olay. Uludere’de sizce ne oldu?

Ortaya ç?kan gerçekler, uygulama için çok ciddi bir karar verme hatas?n?n bulundu?unu gösterir mahiyettedir. Bahoz Erdal’?n, öldürülen grup içinde olmas? durumu dahi bu gerçe?i de?i?tirmez. Meselenin arka plan?nda, hala ara?t?r?lan hususlar bulunmas?na ra?men, meseleye güvenlikçi motivasyon ile yakla??lmas?n?n, getirdi?i a??r sonuçlar?n, tekrarlanmamas? için, olaydan ç?kar?lacak önemli dersler mevcuttur.

?K?NC? ULUDERE OLAYI

Uludere’de olanla bugün M?T üzerinden olan aras?nda nas?l bir ili?ki kuruyorsunuz?

Son geli?meler için ‘ikinci Uludere olay? ya?and?’ ifadesini kullan?yorum. Birinci Uludere olay?, siyasi iradeyi y?pratan ve çözüm ?artlar?n? a??rla?t?ran bir durumu ortaya ç?karm??t?. M?T üzerinde olanda; kullan?lan yanl?? yöntem, ?üphe çeken bir ‘zihniyet’ bak???, bölgesel risklerin yak?n tehdit olu?turdu?u bir süreçte, çok hassas bir kurumu hedef alan ve bar?? için görü?me ?artlar?na kar?? ç?kan bir görüntüyü vermesi ve siyasi iradeden ba??ms?z inisiyatif almak istemesi sebepleriyle, kaotik bir ortam?n olu?umuna sebep olmu?tur.

Uludere ile çok ba?ar?l? giden askeri operasyonlar?n, M?T üzerine dü?ürülen “gölge” ile de PKK ve Kürt meselesinin siyasi çözüm yolunun kesilmek istendi?i yorumlar?n? akla yatk?n ve tutarl? buluyor musunuz, siz nas?l yorumluyorsunuz?

Benzer sorular, ciddi-güvenilir-sayg?n kalemler ve akademisyenler taraf?ndan da dile getirilmektedir. Gösterilen tepkiler, Türkiye demokratik geli?iminin niteliklerini göstermesi yönüyle de sevindiricidir.

ÇÖZÜME ODAKLANAN ?RADE ?ART

Güç bela yakalanan imkanlar birer birer tüketiliyor. Bu yolla Kürt meselesinin halli konusunda zemin bir kez daha m? de?i?tiriyor?

Toplumsal dinamikler ve maniple edilmeyen toplum, çözümü talep etmekte, bar??ç? yöntemlerin a??rl?kl? olarak kullan?lmas?na destek vermektedir. Üzüntü ile ifade ediyorum, elveri?li potansiyele ra?men, sorunlar?n çözümü politikalar?n?n üretilmesi ve uygulamalar?nda, siyaset aktörleri, yeterli cevaplar? verememektedirler. Ko?ullar elveri?lidir, ancak yeni bir Türkiye iklimi yarat?larak, çözümlere kilitlenen bir iradeye ihtiyaç duyulmaktad?r.

Kürt meselesinin çözülmesi, PKK’n?n silah b?rakmas? için siyasi çözüm aray??? belli bir miktar yol alsa da akamete u?ram??, u?rat?lm?? görünüyor. Lakin, ?u son ve çok çetin kavgaya bak?nca, sorunun bu yolla çözümünü iddia etmek de çok naif ve k?r?lgan bir hal mi al?yor?

Meseleye, sadece PKK aç?s?ndan, M?T üzerinde yo?unla?an tart??malar çerçevesinde bakamay?z. Sivil, nitelikli-demokratik siyasetlerin öncülü?ünde, Türkiye’yi demokratikle?tiren, demokrasiyi kurumsalla?t?ran, hukuk-adalet hâkimiyetini sa?layan, üreten, çözüm iradelerini ortaya ç?karan bir sürece, devaml?l?k kazand?r?lmas? ihtiyac?, temel sorunumuzdur.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri