forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tekin_ozertemTRT'nin ilk kurulu?undan 1990'lar?n ortalar?na kadarki srete yap?m ve yay?n?na nclk etti?i, her biri an?lara bir daha silinmemecesine kaz?nm?? durumdaki onlarca e?itici-?retici ocuk program?yla, bugn 40'l? ya?lar?n? srmekte olan ku?a??n normal insanlar gibi yeti?mesinde ok nemli katk?lar? olmu? bir televizyon duayenidir Dr. Tekin zertem
Biz de kendisini TRT'den emekli olu?undan y?llar sonra, halen dan??manl???n? yrtt? Umut Sanat rnleri Filmcilik ?irketi'nde bulduk ve Uykudan nceden 23 Nisan Uluslararas? ocuk ?enliklerine kadar dzinelerce unutulmaz program?n mimar? olan bu byk ustaya, Trk televizyonculu?unda ocuk yay?nlar?n?n gnmzdeki grnmn sorduk

SYLE??: AL? MURAT GVEN- YEN? ?AFAK
alimuratg@yahoo.com

'Tematik ocuk kanallar?, ocuk e?itiminin d?man?d?r'

- Sevgili Tekin Hocam, eyrek yzy?l? a?k?n bir sre boyunca TRT ocuk ve Genlik Programlar? Mdrl?'nde yap?mc?l?k, ynetmenlik, senaristlik, sunuculuk ve nihayet yneticilik yapt?n?z; bu srete de benim ku?a??m?n ocukluk y?llar?na damgas?n? vuran bir televizyoncuya dn?tnz. Bildi?im kadar?yla, ba?ta TRT Uluslararas? 23 Nisan ocuk ?enli?i olmak zere, Susam Soka??'n?n Trkiye versiyonu "Bizim Sokak", "Elif'in D?leri", Ali? ile Zeynep, "Uykudan nce" gibi ocuk programc?l???n?n bir ok klt yap?m? hep sizin eserinizdi. te yandan, btn bu programlar, TRT'nin tek kanall?, siyah-beyaz ve yay?nc?l?kta rakipsiz oldu?u y?llarda, teknolojik kapasitenin de gayet s?n?rl? oldu?u bir dnemde haz?rlanm??t?.

ocuk programc?l???nda Trkiye'nin en deneyimli televizyoncular?ndan biri olarak, drt kanall? ve renkli bir TRT'nin, yan?s?ra da bunca zel televizyonun egemen oldu?u gnmzde, ocuklara ynelik olarak gerekle?tirilen yay?nlar?n kalitesini nas?l de?erlendiriyorsunuz? Ne dersiniz, sizin dneminizi a?abildik mi, yoksa hl yerimizde mi say?yoruz?

- ncelikle, lkemizdeki ocuk yay?nlar?n? sorgulayan bu anlaml? syle?i ve beni onurland?ran gzel szleriniz iin hem size, hem de gazetenize ok te?ekkr ediyorum.

Ancak, szlerimin en ba??nda ?unu nemle ifade etmek isterim ki, 1969 y?l?nda greve ba?lad???m, 1977 y?l?ndan 1989 y?l?na kadar da yneticili?ini slendi?im Ankara Televizyonu ocuk ve Genlik Programlar? Mdrl? taraf?ndan gerekle?tirilen -sizin an?lar?n?zda da yer etmi?- btn o programlarda, yaln?zca benim de?il, y?llarca birlikte al??t???m zverili bir kadronun da yo?un emekleri vard?r. Hi bir mesai arkada??m?n o dnemdeki yap?c? katk?lar?n? atlamak istemem.

1968 y?l?nda TRT Ankara Televizyonu'nda ba?layan ocuk ve genlik programc?l??? gelene?i, 1980'li y?llardan itibaren ?stanbul ve ?zmir Televizyonlar? bnyesinde gerekle?tirilen programlarla daha da glendi; 1968 ncesinde -Ankara, ?stanbul ve ?zmir Radyolar?'n?n ocuk yay?nlar? d???nda- bu alanda hi bir birikimi olmayan lkemizde ok k?sa zamanda nemli bir geli?im gsterdi.

Bu tarih srecin de?eri ve nemi, uzun y?llar boyunca lkemizi temsilen kat?ld???m Avrupa Yay?n Birli?i (EBU) ocuk ve Genlik Programlar? al??ma Grubunun toplant?lar?nda yabanc? televizyoncular taraf?ndan da defalarca teslim edilmi?tir.

Bugn geriye dnp bakt???mda, TRT ailesi olarak ocuk yay?nc?l???na gerekten de ok gzel eserler arma?an etti?imizi gryor ve y?llar y?l? omuz omuza al??t???m btn o gzel insanlarla gurur duyuyorum.

Buna kar??l?k, 1990'lar?n ba?lar?ndan itibaren ardarda kurulan zel televizyonlar?n hi bir zaman itenlikli bir ocuk e?itimi politikalar? olmad?. 1997 y?l?nda bu konuda ok nemli bir ad?m atan ve ocuk programlar? yay?nc?l???n? bnyesinde kurumsalla?t?rma ynnde ciddi bir yol katettikten sonra, 2007 y?l?nda sz konusu projeden ans?z?n vazgeen Kanal D de -ne yaz?k ki- buna dahil... San?r?m, onlar da stratejik bir alan olan ocuk ve genlik yay?nc?l???n? k?sa vdede krl? bir yat?r?m olarak grmedikleri iin b?rakm?? durumdalar. Ki asl?nda geli?mekte olan bir lke iin en krl? yay?nc?l?k yat?r?m?d?r ocuk ve genlik programc?l???

TRT ise yasa gere?i hem televizyon hem de radyo yay?nlar?nda ocuk ve genlere ynelik yay?nlar yapmakla ykml k?l?nm??, bu yay?nlar?n ama ve kapsam? kurulu? ve grev ynetmeli?inde ayr?nt?l? olarak belirlenmi? bir kamu kurulu?udur. zel radyo ve televizyonlar?n aksine, TRT'de ocuk ve genlik programlar?n?n kurumsalla?mas?n?n en nemli nedeni bu. E?er byle olmasayd?, yani bu ykmllk y?llar nce ?kart?lan bir ynetmelikle ta en ba?tan sa?lam kaz??a ba?lanmasayd?, korkar?m ki gnmzn gz kara rekabet ortam? iinde TRT iin de byle bir kurumsalla?madan sz etmek pek mmkn olmazd?.

lkemizdeki ocuk yay?nlar?n? de?erlendirmek ve ele?tirmek, sektrel evrelerde yanl?? anla??labilece?im endi?esiyle, bana pek de do?ru gelmiyor asl?nda. Bu konuda yaln?zca, meslekta?lar?m?n kendilerine sa?lanan imknlar lsnde iyi niyetli ve gayretli bir biimde al??t?klar?n? syleyebilirim. Sizin arzu etti?iniz trden ok geni? apl? bir de?erlendirme ise ancak, 1979 y?l?nda TRT'nin ocuk yay?nlar?yla ilgili olarak yapt???m?z al??ma grubu toplant?s?na benzeyen bir bulu?mayla yap?labilir. Sz konusu de?erlendirmenin zerinden neredeyse otuz y?l gemi? durumda ki o dnemden bu dneme kprnn alt?ndan ok sular akt?. Bu kez Trkiye'de ocuklara ynelik olarak, zel sektre ve kamu kurulu?lar?na ait btn televizyon programlar?n?n bilimsel olarak irdelenece?i bir ya da st ste bir ka toplant? dzenlenmeli. Devlet, taraflar? tez elden bir masan?n evresine toplamal? ve bu alandaki ba??bo?lu?a mutlaka ne?ter vurmal?d?r.

Byle bir ad?m at?lana kadar yaln?zca ?unu sylemekle yetinebilirim ki, zel televizyonlar?n gnmzde ocuk yay?nc?l??? noktas?nda uzun vdeli herhangi bir politikas? ve vizyonu yok. Bu durum da bence lkemizin gelece?i ad?na tyler rpertici bir e?itim-?retim zaafiyetinin habercisi

- zel televizyonlar ocuk program? yay?nc?l???n? sevmiyor, nemsemiyor ve bu yay?nc?l?k trnden sz edilince, yaln?zca d?? fuarlardan kiloyla al?nm?? Japon izgi filmlerini anl?yor. Uzun y?llard?r herhangi bir televizyon ekran?nda zgn bir yap?m gremiyoruz. Oysa bizim ku?a??m?z? TRT'nin retti?i birbirinden gzel ocuk programlar? yeti?tirmi?ti. Yaln?zca rahmetli Bar?? Mano'nun Adam Olacak ocuk ve 7'den 77'ye adl? programlar? bile ne denli anlaml? mesajlar vermi?ti bu lkenin ocuklar?na. Fakat, ekranlarda art?k byle programlar yok; tek tk var olanlar da yabanc? televizyonlardan sat?n al?nm?? eviri yap?mlar oldu?u iin pek o?unda kltrler aras? uyu?mazl?k sorunu gzlemleniyor.

Kaliteli bir ocuk yay?nc?l???, btnyle zel televizyonlar?n inisiyatifine mi b?rak?lmal?; yoksa bu zel kurulu?lara yasal zorlamayla, arkadan ittirerek ocuk program? m? yapt?r?lmal??

- Byle bir vah?i kapitalist sreten nas?l bir sonu bekliyordunuz ki? lkemizde zel televizyon yay?nc?l???, zerkli?ini zaman iinde ad?m ad?m yitiren TRT'nin, e?itli nedenlerle gerekle?tiremedi?i a?da? televizyon yay?nc?l???na bir alternatif olu?turmak amac?yla kurulmam??t?r. Btnyle ekonomik ve siyasal g kazanmak amac?yla ortaya ?kt? bu yeni kanallar. Hl byle olunca da zel televizyonlar iin ocuk programc?l??? hi bir anlam ve nem ta??mad?, halen de ta??m?yor. nk, bu yay?nc?l?k trnden ah?m ?ah?m bir rating ve para kazan?lmaz, ancak topluma kal?c? bir hizmet sunmu? olursunuz. Pekiyi, byle bir hizmet bilinci, gnmzn dakikal?k rating hesaplar? iinde kimin umurunda acaba?

lkemizdeki ulusal, blgesel ve yerel televizyonlarda y?lda yakla??k 20 bin saat boyunca yabanc? kaynakl? izgi film yay?nlanmas?n?n, ocuklar?m?z?n btnyle yabanc? kltrlerin hegemonyas?na terkedilmi? olmas?n?n nedeni de i?te bu bo?vermi?lik ve k?sa vdeli kazan h?rs?d?r. Sorunun zm iin yasal yapt?r?mlar elbette ki bir yntem olabilir. Fakat, bence bundan daha zor ve do?ru olan? ba?armak; ba?ta televizyon kurulu?lar?n?n sahipleri, genel yay?n ynetmenleri, yap?mc?lar?, ?retmenler, annelere-babalar olmak zere, lkemiz kamuoyunun btn unsurlar?na televizyondaki ocuk yay?nlar?n?n bir lkenin bugn ve gelece?i iin ne kadar nemli oldu?unu sab?rla anlatmak zorunday?z. Bindi?imiz dal? kesiyoruz, fakat ne kadar ac?d?r ki bundan hl haberimiz yok.

- Trkiye'de son y?llarda hem say?s?, hem de ieri?indeki vah?et dozaj? iyice artan cinayetler, bo?anmalar, insanlar aras? ili?kilerdeki hoyratl?k, okul nlerinde ya da s?n?flarda ya?anan ?iddet ile medyan?n yayd??? kltr aras?nda do?rusal bir ili?ki oldu?una inan?yor musunuz? ?iddet, sadaktsizlik, argo ya da (polislik, hakimlik, belediyecilik, doktorluk trnden) zel bir meslek pozisyonun sundu?u yetkileri ?kar amac?yla yozla?t?r?p ktye kullanma gibi ahlks?zca tutumlar?n yay?lmas?nda televizyonun psikolojik etkisi sizce ne dzeyde?

- Bu soru ile bana bir anlamda, Yumurta m? tavuktan ?kt?, yoksa tavuk mu yumurtadan diye sormu? oluyorsunuz asl?nda. Ben, bu gibi rktc sorunlar?n lkemizdeki ekonomik, toplumsal e?itsizlik ve e?itimsizlikten kaynakland???n? d?nyorum. Televizyon dizileri ile sz konusu sorunlar? pazarlayan programlar?n reticileri ise ?k?? noktas? olarak toplumun giderek yozla?mas?ndan ilham ald?klar?n? sylyorlar. Ancak, buna bir de toplumsal yozla?ma rneklerini pek nemsemeyip s?radanla?t?ran, onlar?n kar??s?nda etik nermeler getirmeyen bir yay?nc?l?k anlay??? eklenince, i? btnyle ???r?ndan ?k?yor. Televizyonlardaki bu tr ieri?e sahip programlar bylesi davran??lar?n kan?ksan?p, hayat?n do?al bir paras? gibi alg?lanarak yayg?nla?mas?nda ku?kusuz ok nemli bir rol stlenmekte

Sanat, insanl???n ba?lang?c?ndan bu yana insan hayat?nda ve toplumda var olan ile var olmas? gerekeni sorgulam??; iyi-kt, do?ru-yanl??, gzel-irkin olan? ortaya koyarak insan?n ve insanl???n geli?imine byk katk? sa?lam??t?r.

Gnmzde medya olarak adland?r?lan kitle ileti?im aralar? da insanlar? iinde ya?ad?klar? toplum ve dnyada olup bitenlerden haberdar etme, bunlarla ilgili farkl? d?nce ve yorumlar? topluma sunma grevini stlenmi? durumdalar.

Giderek unutulan bu gerekleri yeniden hat?rlamak, televizyon dizi ve programlar?n?n ieriklerini bu anlay??la olu?turmak, gitgide olumsuz sinyaller vermeye ba?layan bir toplumsal dzende bence hayat bir nem ta??yor. Elbette, toplumda var olan her ?ey televizyon dizilerinde ve programlar?nda da yer almal?d?r; ancak vurgulamaya al??t???m ilkeler ?????nda

Ktl? kitlelere sergilemek, hem sanatta hem de yay?nc?l?kta normal ve daha da tesi gerekli bir tutumdur. Fakat, kty balland?ra balland?ra anlatarak de?il, kendi do?as?yla birlikte, yani kt gibi sergilemek kayd?yla

Ayn? ?ey iyilik ve do?ruluk iin de geerli. ?yili?i, do?rulu?u ve drstl? enayilik olarak sergileyen bir yay?nc?l?k yakla??m?na asla geit verilmemelidir.

'Yabanc? dilde e?itim, smrgecili?in nemli bir ad?m?d?r'

- TRT'nin tek tabanca oldu?u y?llarda, bu kurum ok fazla Amerikan dizisi yay?mlad??? ve insanlar? da bu dizilerin tiryakisi yapt??? iin ele?tirilirdi. Gnmzde ise hi kimsenin yabanc? dizilere dnp bakt??? yok, ancak bu kez de Amerikanla?m?? Trk dizileri furyas? ya?amaktay?z. Sz konusu diziler mekn olarak Trkiye'de gemekle birlikte, kahramanlar?n?n tutum ve davran??lar? ya?ad???m?z topraklar?n genel kltrel-ahlk alg?s?n? yans?tmaktan ok uzakta. Sonuta, "Dallas"tan "Binbir Gece"ye s?rad?k, fakat de?i?en yine pek fazla bir ?ey olmad?.

Dikkat ederseniz, bizden daha do?uda bulunan ve televizyonlar? bizim dizilerimizi yay?mlayan baz? lkelerde, oralar?n ayd?nlar?nda Trk yap?mlar?na kar?? ?iddetli bir tepki hareketi ba?lad?. Adamlar Trk dizilerinden Trk dizisi oldu?u iin ?ikayet etmiyorlar, Trklerin fazlaca Amerikal? gibi ya?ayan ve davranan ki?iler olmas?ndan rahats?zlar.

lkemizde ekilen ilk televizyon dizisi "A?k-? Memnu"nun yap?mc?l???n? stlenmi? biri olarak, bu alan? nas?l de?erlendiriyorsunuz? Bizler neden, "hayat, aile, namus ve yurtseverlik alg?s?yla gerekten ortalama Trklere benzeyen kahramanlar?n yer ald???, toplumu dn?trebilecek nitelikteki olumlu karakterle bezeli diziler ekemiyoruz, eksek de bunlar? neden bir trl sevemiyoruz? Bize, ekran? sevmek iin hep bir Ceyar ya da Polat Alemdar m? gerekli?

- TRT'nin televizyon yay?nlar?na ba?lad??? y?llarda lkemizde yerli dizi retecek ciddi bir sektrel olu?um yoktu, o yzden yay?n saatlerini zenginle?tirmek ad?na zorunlu olarak yabanc? dizilere a??rl?k verilmekteydi. A?k-? Memnu, TRT'nin bu ihtiyac? kar??lamak zere giri?ti?i abalar?n ilk rndr ve bir Trk roman klasi?inden uyarlamad?r. O dnemdeki genel mdr, rahmetli ?smail Cem'in at??? bu yolun nne ne yaz?k ki zaman iinde bir ok engel konuldu ve Trk televizyonculu?u uzun y?llar boyunca yabanc? dizilerin hkimiyetine terk edildi. Fakat, sonunda toplumsal igd tekrar galip geldi ve bizler de a??rl?kl? olarak kendi dizilerimizi izleme imkn?na kavu?tuk.

Ben, her iki evresine de tan?k oldu?um bu srecin daha ziyade olumlu ynlerini grmeyi tercih ediyorum. O yzden, sizin deyiminizle televizyonlardaki Trk dizileri furyas?ndan yle ok da fazla ?ikayeti de?ilim. Fakat, bu iyi niyetli bak?? a?m, ekrana yans?yan btn dizilerin mkemmel oldu?u ya da hepsini olumlad???m anlam?na da gelmiyor elbette...

San?r?m, bu konudaki s?k?nt?lar?n a??lamam?? olmas?, sa?l?kl? bir ele?tiri ortam?n?n henz olu?mam?? olmas?ndan kaynaklan?yor. Bir ka televizyon ele?tirmeninin d???nda, hem dizilerin, hem de yay?nlar?n genel ieri?ini gerek anlamda nemseyip irdeleyen fazlaca medya mensubumuz yok. Asl?nda, lkemizde son y?llarda bu gibi konularda ciddi ele?tiri ve de?erlendirmeler yapmak isteyen ok say?da uzman kalem yeti?ti. Temel sorun ise bunlar?n gzlemlerini ekincesizce dile getirecekleri gazete, dergi ya da programlar bulamamalar?. nk kartelle?mi? bir yap? iindeki btn bu dergi, gazete ve televizyonlar, ayn? yne do?ru ilerleyen bir geminin yolcular? gibi. Ar?ivlerde bulunan, sadece TRT yay?nlar?n?n oldu?u gnlere ait gazete ve dergilere ?yle yeniden dnp bir bakacak olursan?z, o gnlerde yapt???m?z yay?n ve programlar?n nas?l k?yas?ya ele?tirildi?ini siz de grebilirsiniz. Programlar?n ilan edilen saatten bir-iki dakika daha gecikmeli yay?na girmesi bile ertesi gn byk ulusal bir felakete dn?trlrd. Gnmzde ise nceden yay?mlanaca?? ilan edilen filmler hi bir gereke gsterilmeden ak??tan kald?r?ld???, programlar ilan edilen zamandan saatler sonra yay?nland??? hlde, baz? kalem erbaplar?ndan t?s ?km?yor. Neden? Vaktiyle bizleri yerden yere vuran o k?demli ele?tirmenler neredeler?

Bu konu ok nemli oldu?u iin bir ka ?ey daha sylemek istiyorum. Kendi diline ve kltrne h?zla yabanc?la?an, ba?ka dillere ve kltrlere hayranl?k duyup onlara yknen melez bir topluma dn?mekteyiz. Kendi z de?erlerine bu denli yabanc?la?(t?r?l)m?? bir toplumdan da yle umut verici bir gelecek projeksiyonu ?kmaz. Daha anaokulundan ba?layarak yabanc? dilde e?itim yap?lan, bylesi yz k?zart?c? bir mfredat?n istisnas?z her e?itim kurumunda zlenip yceltildi?i, ulusal e?itim seferberli?i ad?na olmazsa olmaz bir kalite gsterisi olarak alg?land???, smrge dzeninde ya?ayan lkelerin d???nda ba?kaca ba??ms?z bir lke var m?d?r ?u ya?ad???m?z dnyada?

Biz henz yabanc? dil ?renme ile yabanc? dilde e?itim yapman?n aras?ndaki fark? fark edememi? bir lkeyiz. E?itimin yaln?zca bilgilenmek olmad??? gere?ini kavrayamad?k. Daha da tesi, bir ulus olman?n temel kriterlerini bile ly?k?yla alg?layamad?k. nk bunlar? alg?lamam?z? istemeyen i ve d?? gler var. Bir ulusun gen bireyleri, emperyalizme yakalar?n? nce dilden kapt?r?rlar; sonra da zaten gerisi orap sk? gibi gelir.

Bu gibi sorunlar?n fark?na var?p onlar? tek tek zmeye ba?lad???m?zda, inan?yorum ki televizyon yay?nlar?m?z da televizyon dizilerimiz de toplumsal dzeyimiz de ok farkl? bir noktada olacak. Byle bir uyand?rma evresinde de lkemizdeki televizyon yay?nlar?n?n yrtclerine, ekrana ?kan her trl dizi ve program?n yap?mc?lar?na stratejik grevler d?yor.

'Rating tart??malar?, ancak zerklikle biter'

- RTK, 2006 y?l? ilkbahar?nda gnll kat?l?m esas?na dayal? olarak, zel ve resm kanallara "ak?ll? i?aretler" uygulamas?n? getirdi. Televizyonlar da bu uygulamay? kerhen kabul etti ve o?u program? hakk? olan i?aretlerle de?il, i?lerine gelen i?aretler e?li?inde yay?mlamaya ba?lad?lar. stelik, i?aretler yanl?? kullan?ld??? gibi ekranda da ok k?sa kal?yor. Ciddi dzeyde ?iddet, argo ya da erotizm ieren, abart?l? bir iki, sigara ya da uyu?turucu kullan?m? sergileyen kimi film ve dizilerde bile ieri?i drste yans?tmayan gayet yzeysel simgeler kullan?lmakta

Konuyu RTK yetkililerine sordu?umuzda ise "Elimizden fazlaca bir ?ey gelmiyor, zel sektre yasal yapt?r?m uygulama hakk?m?z yok" denilmekte. Ak?ll? i?aretlerin kullan?m? hakk?nda sizin gr?nz nedir? Bat? lkelerinde uzun y?llard?r varolan bu n uyar? sistemi, lkemiz televizyonlar?nda eksiksiz bir uygulama ?ans?n? nas?l yakalayabilir?

- E?er RTK ilgili alanda herhangi bir yapt?r?m uygulayam?yorsa, o zaman bu i?te bir yanl??l?k var demektir. RTK'n grevi, lkemizdeki radyo ve televizyon yay?nlar?n?n dzenlenmesini, yasalar ve ynetmeliklere uygun olarak yap?lmas?n? sa?lamak Bildi?iniz gibi, geti?imiz ay, Kltr ve Turizm Bakanl??? da sinema filmlerinin i?aretlenmesi ile ilgili yeni bir dzenleme yapt?. Daha nceki dar kapsaml? i?aretleme sistemi yeniden dzenlenip daha da geli?tirildi. Sinemalar bu i?aretlerle belirlenmi? olan ya? gruplar?n?n alt?ndaki izleyicileri salonlar?na al?rlarsa cezai i?leme tbi tutuluyor, a??r para cezalar? dyorlar.

Pekiyi, sinema salonlar? zel sektr de?il midir? Salon i?letmecilerine bu konuda yasal bir yapt?r?m uygulanabiliyor ve ceza kesilebiliyorsa, o hlde neden milyonlarca izleyiciye ula?an zel televizyonlara byle bir yapt?r?m uygulanamas?n ki?

Bence burada devleti ilgilendiren yaman bir eli?ki var. Sinema i?letmecilerini kolay lokma olarak gryor, fakat televizyon yay?nc?lar?na dokunmaya korkuyorlar. Sorunun zmnde yasal dzenleme ve yapt?r?mlar kadar, zel televizyon sahiplerinin, genel yay?n ynetmenlerinin, yay?n sorumlular?n?n ve kamuoyunun bu konuda bilinlendirilmesi de ok nemli. Daha nce de vurgulad???m gibi, uygulanmas? en zor, fakat en do?ru zm yolu bu. Toplumun gelece?ini gnbirlik ?karlar?m?za fed etmemeyi hep birlikte ?renmek zorunday?z.

- Rating, Trkiye'de en ok ele?tirilen televizyonculuk olu?umlar?ndan biri 2000 dolay?nda evin btn bir ulusun be?enisini tan?mlayamayaca??, stelik asl?nda AGB'nin elinde bu kadar bile cihaz olmad??? syleniyor. RTK de ?u s?ralarda yeni bir rating sisteminin pe?inde oldu?unu a?klad?. ?zlenme oranlar?n?n lm, herkesin gnl rahatl???yla sonucu kabul edebilece?i bir formata nas?l dn?trlebilir? Ratingin yurt sath?na homojen biimde yay?lm?? daha fazla say?da denekle ve bizzat devlet taraf?ndan llmesi kal?c? bir zm olabilir mi?

- Rating lmleri, bir ok lkede bizde uygulanan teknik yntemlerle yap?l?yor. Kent ve denek say?s?n?n art?r?lmas?, tart??malar? belki bir para daha azaltabilir. Fakat, bu lmlerin RTK ya da devlet taraf?ndan bugnk yap? ve anlay?? iinde yrtlmesinin, lkemiz yarar?na ok da farkl? bir sonu do?urmayaca??na inan?yorum. E?er iddia edildi?i gibi mevcut uygulamada bir yanl??l?k ya da kay?rma varsa, bu durum yeni yap?lanmada da aynen devam edecek, sadece kay?ranlar ve kay?r?lanlar de?i?mi? olacakt?r.

Mevcut ku?kular, sz konusu grev ancak gerek anlamda zerk bir kurulu? taraf?ndan yerine getirilirse ortadan kalkabilir. Buna kar??l?k, lkemizin zerklik karnesi hi de iyi de?il. Yrrlkteki Anayasa'ya gre zerk al??mas? gereken bir kurum olan TRT bile gerekli yasal dzenlemeler y?llard?r yap?lmad??? iin hl tam anlam?yla ba??ms?z bir yap?ya kavu?amad?. Ayn? ?ekilde, siyas partilerin atad??? temsilciler taraf?ndan ynetilen RTK'n zerkli?inden de sz etmek mmkn de?il.

Sonu olarak, rating lm i?ine, hi kimsenin siyas, idar ya da ekonomik bask?s?ndan korkmadan yaln?zca i?ini yapacak olan bamba?ka bir st otorite gerekli

'TRT'nin bile olsa, ocuk kanallar? sak?ncal?'

- lkemizde son y?llarda ocuklar iin ard? ard?na tematik kanallar tremeye ba?lad? ve son olarak TRT de bu kervana kat?ld?. Eski kurumunuzdaki meslekta?lar?n?z bu projeyi hayata geirirken -ocuk yay?nc?l??? alan?nda nc bir isim olarak- size dan??ma gere?ini duydular m?? Bir de tematik kanallar?n ocuk e?itimine katk? ya da zararlar? noktas?ndaki gr?lerinizi dinlemek isterim.

- Ben, emekli olduktan sonra bile TRT'yi hi bir zaman eski kurumum olarak grmedim. Daha TRT kurulmam??ken, 1957 y?l?nda ?zmir Radyosu ocuk Saati'nde ba?layan bir servendir benimkisi. Bugn TRT ile aramda aktif bir meslek ili?ki kalmam?? olmas?, bu kuruma ynelik gnl ba??m? asla zay?flatmaz. Benim gibi TRT'ye y?llar?n? verip byk bir co?ku ile ba?lanm?? bir ok arkada??m da benzer duygular iindedir.

Ancak, do?rusunu sylemek gerekirse, ne lkemizde, ne de di?er lkelerde tematik ocuk kanallar?n?n gen ku?aklar iin uzun vdede somut bir yarar? olaca??na inanm?yorum. Hele hele, bizim gibi televizyon izleme bilincinin yerle?medi?i bir lkede ocuklara yap?lacak en byk ktlk, onlar? ekran kar??s?na saatlerce ba?lamakt?r. Program ieriklerinin dzeyli ve yararl? olmas? da bu kanaatimi de?i?tiremez. nk, ocuklar?n gnlk hayat iinde televizyon izlemek d???nda yapmalar? gereken daha bir ok i?leri var. Oyun oynamak, okumak, ders al??mak, yemek yemek, uyumak, karde?leriyle, arkada?lar?yla ve anne-babalar?yla sohbet etmek gibi. Oysa byle kanallar, biri bitip n?nda bir di?eri ba?layan i?tah a?c? programlar?yla ocu?a ekran ba??ndan kalkma f?rsat? tan?m?yorlar.

TRT yetkililerinin yeni ocuk kanal?n? yay?na ba?lat?rken bana dan???p dan??mad?klar? sorunuza gelince Hay?r, byle bir dan??ma, isti?are ya da ba?vuru olmad?.

- Pekiyi, siz bir zel televizyonun genel yay?n ynetmeni olsayd?n?z, yay?n srenizin ortalama ne kadarl?k blmn ocuk yay?nc?l???na ay?r?rd?n?z?

- Gnmzde hi kimsenin bu d?ncelerimle beni bir zel televizyonun yneticisi olarak istihdam edece?ini sanm?yorum, fakat yine de syleyeyim: Gnde ortalama iki saat ve o da gn bat?m?ndan nce

'24 saat kesintisiz yay?n, byk bir israf'

- Tekin Hocam, biz lke olarak beyazcamda a?l?? ve kapan?? saatleri gelene?ini neden btnyle unuttuk sahi? Televizyonlar?n 24 saat kesintisiz yay?n esas?na gre al??mas? sizce yararl? m?, yoksa zararl? bir uygulama m?? stelik, gece yar?s?ndan sonra ekrana gelen programlar?n byk apta gndz yay?nlar?n?n tekrar? ya da ticar rnlerin i bay?c? pazarlama filmleri oldu?unu gryoruz. 24 saat kesintisiz yay?n, a?da? televizyonculukta ok mu gerekli bir tercih? Gnmzde, dnyan?n de?i?ik lkelerinde belli bir saatte a?lan ve kapanan ciddi kanallar da yok mu?

- Bence bu uygulama tamamen arz ve talep ile ilgili E?er gerekten izleyeni varsa, elbette kesintisiz yay?nc?l?k da yap?labilir. Fakat, bu saatlerdeki yay?nlar?n lkemizde -gece bekileri d???nda- ciddi bir izleyici potansiyeli oldu?unu d?nmyorum do?rusu

Bence 24 saat yay?n yapman?n lkemiz a?s?ndan en byk sak?ncas?, nemli konu ve sorunlar?n tart???ld??? programlar?n ok ge saatlere sarkmas?na meydan vermesidir. Bu da ertesi gn i?ba?? yapacak olan kalabal?k bir i?i ve memur kesiminin o yay?nlar?n cazibesine kap?l?p sabaha kar?? yatmas?na, bylelikle lkemiz genelindeki i? gcnn olumsuz etkilenmesine yol a?yor. Dnyada belli bir saatte yay?n aan, mkl bir saatte de yay?n?n? sonland?ran ok say?da televizyon kanal? var. Bunlar yaln?zca cuma ve cumartesi geceleri yay?nlar?n? daha ge saatlere uzat?rlar.

Asl?nda, bu nemli konuya, Trkiye'de televizyon izleme kltrnn ne denli olgunla?t??? noktas?ndan bak?lmal?. lkemizde ki?i ba??na gnlk televizyon izleme oranlar?n? inceledi?imizde durumun vahametini daha net grebiliriz. Bu konuda dnya rekortmeni lkelerden biriyiz biz. Televizyon kar??s?nda hipnotize olan insanlar?m?z giderek derin bir ileti?imsizli?e do?ru srkleniyor ve bu durum da zellikle ekirdek ailelerde byk sorunlara yol a?yor. Gerek yay?nc?l?kla ilgili kurallar koyan devlet otoriteleri, gerekse kamu yay?nc?s? ya da zel kanallar?n yneticileri lkemizde sa?l?kl? bir televizyon izleme kltr olu?mas? iin samimiyetle al??mak zorundalar

Ben TRT'de ocuk programlar? haz?rlarken, yap?mc?l???n? stlendi?im e?itici-?retici programlar? izleyen kendi ocuklar?ma bile, aradan en fazla bir-bir buuk saat getikten sonra, Haydi bakal?m, kalk?n art?k derdim, Gidin oynay?n, aran?zda sohbet edin, ders al???n ya da soka?a ?k?n. Fakat, daha fazla televizyon izlemeyin!

?imdi ise zamane annelerinin can?na minnet byle bir manzara. ocuklar? ekran ba??ndan btn gn hi kalkmasalar, yine de raz? durumda pek o?u. Yeter ki rahatlar? bozulmas?n!

- O halde bu son sorumu da Trkiye'nin btn anne-babalar? ad?na yneltiyorum. Hayat?n? ocuk programc?l???na adam?? biri olarak, sizce bir ocuk gnlk olarak ekran ba??nda en fazla ne kadar sreyle kalmal?d?r?

- En fazla bir saat Pe?pe?e en yararl? programlar yay?nlan?yor olsa bile bir saat

Bunu basit bir rnekle a?klamaya al??ay?m. St, ocuklar iin ok yararl? bir besindir. Ama bir ocu?a her gn bir bardak de?il de be? bardak st iirmek ona kesinlikle zarar verir. Yarar ve zarar, bir besinin de?eri kadar, o besinin karar?nda tketilmesiyle de ilgili bir durumdur. Televizyon programlar? da aynen byle ve bana gre bu kural asl?nda yeti?kinler iin de geerli

Bu sorunuzdan g alarak, ben de anne ve babalara ayn? konuda son bir uyar?da bulunmak istiyorum. Ltfen ocuklar?n?z?n televizyonda ne izledi?ini dikkatle denetleyin. Onlar? ekran kar??s?nda savunmas?z b?rakmay?n. Erken yatmalar?n? sa?layarak, ya?lar?na ve alg?lar?na uygun olmayan programlar izlemelerini engelleyin. Gerekiyorsa ocuklar?n?z?n yar?nlar? iin siz de zveride bulunup, televizyonlar?n?z? erken kapat?n.

* * *

Her gn sevgi ve emekle bezenmi? p?r?lt?l? bir meslek kariyer: Dr. Tekin zertem

Tekin zertem, 1 Temmuz 1947'de ?zmir'de do?du.

1965-1969 y?llar? aras?nda Ankara niversitesi Dil, Tarih ve Co?rafya Fakltesi Tiyatro Krss Klasik Diller ve Edebiyat blmnde psikoloji yksek ?renimi grd.

1970 y?l?ndan itibaren ayn? fakltede ocuk tiyatrosu zerine doktora e?itimine ba?lad? ve 1976 y?l?nda da bu alanda doktor unvan?n? kazand?.

al??ma hayat?na ise henz 10 ya??ndayken, ?zmir Radyosu ocuk Kulb'nde oyuncu olarak at?ld?. 1960'dan itibaren hem radyoda, hem de ?zmir Devlet Tiyatrosu'nun ocuk oyunlar? blmnde grev yapmaya ba?lad?; 1964'de btnyle ?DT'ye transfer oldu.

1969 y?l?nda, o s?ralarda yeni kurulan TRT'ye memur olarak girdi ve 9 y?l sreyle bu kurumun ocuk ve Genlik Programlar? Mdrl?'nde yap?mc?l?k, ynetmenlik, sunuculuk, program-senaryo yazarl??? gibi grevler yrtt.

Sonraki y?llarda ABC Mzikli Alfabe ad?yla derleyece?i zgn ocuk ?ark?lar? koleksiyonuna ili?kin ilk gfte ve beste al??malar?n?, 1972-73 y?l?nda Bizim Sokak program?nda sanat? Do?an Canku ile birlikte gerekle?tirdi. Bir ok programda Canku ve grubu Modern Folk ls ile birlikte al??t?.

1975 y?l?nda, TRT yetkililerine, Trk televizyonculuk tarihinin ilk drama dizisi olan A?k-? Memnunun (Yasak A?k) yap?m projesini teklif etti. Projenin yetkililerce kabul grmesi zerine, Halit Ziya U?akl?gil'in ilk kez 1898 y?l?nda yay?mlanan bu nl roman?n?, o dnemin en popler ynetmenlerinden Halit Refi?'in yorumuyla 4 blm olarak beyazcama uyarlad?. 35 mm ve siyah-beyaz olarak ekilen dizi izleyiciden ola?anst bir ilgi grd ve sonraki y?llarda ad? Trk televizyonculu?unun lmsz klasikleri aras?nda an?lmaya ba?land?.

1978'de ocuk ve Genlik Programlar? Blm mdrl?ne atanan zertem, 1989 y?l?na kadar bu grevi byk bir ba?ar?yla yrterek ulusal televizyonculuk tarihimizin en popler, ayn? zamanda da pedagojik a?dan en zenli biimde haz?rlanm?? ocuk ve genlik programlar?na imza att?. Bu y?llarda senarist, yap?mc?, ynetmen ya da sunucu olarak yap?m?nda grev ald???, her biri o dnemin ocuk izleyicilerinin belle?inde unutulmaz izler b?rakan programlardan baz?lar? ?yledir:

ocuklar?n Televizyonu, Zaman Zaman ?inde, Elif'in D?leri, ?ncik ?le Boncuk, Bizim Sokak, Kk lk ve Devrimler, ocuklarla Ba? Ba?a, Ali? ?le Zeynep, Uykudan nce, Karagz'n Maceralar?, Karagz, Bo?a Han, Deli Dumrul.

1978-1989 y?llar? aras?nda Avrupa Yay?n Birli?i (EBU) ocuk ve Genlik Programlar? al??ma Grubu'nda TRT temsilcisi olarak grev yapan nl televizyoncu, ayn? dnemde TRT ocuk Korosu ve ocuk Halk Danslar? Toplulu?u'nun kurulmas?nda da nclk etti.

1970 ve 80'lerde, ocuk programc?l???na ynelik al??malar?n?n yan?s?ra, Anadolu Trk Halk Resim Sanat? (Yap?mc?-Ynetmen), Bo?az ?inde Zaman (Ynetmen), K?smet (Ynetmen) ve Genlik Forum (Program Koordinatr-Sunucu) gibi yap?mlarda da e?itli grevler stlendi.

zertem, 1980'lerde meslek hayat?n?n en anlaml? projelerinden birini hayata geirerek, TRT 23 Nisan Uluslararas? ocuk ?enli?ini tasarlay?p gerekle?tirdi ve dnyan?n drt bir k?esinden ocuklar?n kat?ld??? bu muhte?em gsteride 12 y?l boyunca Organizasyon Komitesi Ba?kan? olarak al??t?.

1989-1991 y?llar? aras?nda TRT Ankara Televizyonu Mdrl? yapt?. Ayn? zaman diliminde, (1990-1994) TRT Televizyon Daire Ba?kan Yard?mc?l??? grevinde de bulundu.

1994-1997 y?llar? aras?nda, TRT yap?mlar?n? izleyerek ilerinde yer alabilecek zararl? unsurlar? belirleyen ve bu yap?mlar? ilgili birimlere yeniden dzenleten Yay?n Denetleme Kurulu'nda ye olarak yer ald?.

1997 y?l?nda, TRT'den emekli olmas?n? takiben, Kanal D'de ocuk programlar? dan??manl??? ve program yazarl??? yapmaya ba?lad?. Ayn? y?l, Genel Mdr Faruk Bayhan'?n iste?i zerine Kanal D ocuk Kulbn kurdu ve dan??manl???n? stlendi. Bu kanalda yay?mlanan ocuk Kulb ve Kurabiye adl? programlar?n da senaryo yazarl???n? gerekle?tirdi.

Yine ayn? srete, lkemizde sekin yerli ve yabanc? filmlerin da??t?m?n? slenen Umut Sanat rnleri Filmcilik ?irketi'nde de genel koordinatrlk grevini yrtmeye ba?lad?. 2000 y?l?nda, bu ?irketin yap?mc?l???n? gerekle?tirdi?i ikinci uzun metrajl? sinema filmi olan Dar Alanda K?sa Pasla?malarda (Ynetmen: Serdar Akar) dramaturg olarak al??t?.

Kanal D'nin ocuklara ynelik zel programc?l?k blmn 2007 y?l?nda la?vetmesinin ard?ndan, kurulu?una nclk etti?i bu olu?umdan ayr?ld?.

Halen Umut Sanat'taki koordinatrlk grevini srdrmekte ve ocuk yay?nc?l???na ili?kin nitelikli al??malar yrten ki?i, kurum ve kurulu?lara dan??manl?k hizmeti vermektedir.

Kendisinin, bunlar?n yan? s?ra, Karagzm ?ki Gzm ve Oyun ?inde Oyun adl? ocuk oyunlar?, Memduh Mutlu'nun Mutsuz Sonu adl? bir oyunu, ocuk Tiyatrosu ve Trkiye'de ocuk Tiyatrosu adl? iki ara?t?rma eseri, Hep Tellere Tak?ld? Uurtmalar?m adl? bir ?iir kitab?, yan? s?ra da halen yay?n haz?rl?klar? sren Sen de Boya Dnyay? adl? bir ocuk ?iirleri kitab? bulunmaktad?r.

zertem, ocuklar iin televizyon ve ocuk tiyatrosu alan?nda gerekle?tirdi?i al??malar nedeniyle UNICEF Trkiye Mill Komitesi taraf?ndan iki kez dle ly?k grlm?tr.

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri