forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sn.c.ylmazKalk?nma Bakan? Cevdet Y?lmaz; Pusula Gazetesi'ne yapt??? aç?klamada bölge gazetecili?inin önemine i?aret etti. 

Dördüncü Kuvvet Medya Kurucusu ve Pusula yazar? Ahmet Tezcan'?n sorular?n? cevaplayan Bakan Y?lmaz, bölgesel ve yerel medyan?n geli?iminin ülke kalk?nmas?yla paralel oldu?unu belirtti.

Pusula Gazetesi'nde yer alan söyle?i ?öyle:

Erzurum’da bütün Do?u illerini ku?atacak ilk büyük bölge gazetesi Pusula’n?n yay?m hayat?na ba?lamas? için ne dersiniz?

Önce hay?rl? olsun diyelim. Pusula ad? da çok güzel. Ben çok be?endim. Anlam itibariyle çok güzel Pusula ad?. Asl?nda bölgesel ve yerel medya son derece önemli. Demokrasi aç?s?ndan da önemli, çok merkezli, çok kanall? bilgi edinme ortam?nda vatanda??n kendi gelece?ine sahip ç?kmas? aç?s?ndan da son derece önemli. Geçmi?te medyada ciddi bir tekelle?me oldu. Onu biliyoruz. Ço?ulcu demokrasi, tekelci medya ile yürümez. Gerçek anlamda ço?ulcu bir demokrasiye sahip olacaksak, ço?ulcu bir medyaya da sahip olmak durumunday?z. Daha fzl rekabetçi, daha çok merkezli, belli bir kesimin kontrolünde olmayan, farkl? bilgilenme kanallar? sunabilen bir medyaya sahip olmak durumunday?z. Bu demokrasinin de, kalk?nman?n da olmaza olmaz?ç Sadece ulusal ölçekte bir medya ile bunu ba?armak mümkün de?il. Asl?nda demokrasinin geli?ti?i ülkelere bakt???m?z zaman bölgesel ve yerel medyan?n çok güçlü oldu?unu görüyoruz. Türkiye’ye bakt???m?zda son dönemde yerel medyan?n say?sal anlamda bir art?? içinde oldu?unu görürüz. Fakat güçlü de?il. Bilgi edinme kanallar?yla, içerik itibriyle vesaire çok daha güçlü hale gelmesi laz?m. Bu anlamda Pusula Gazetesine gerçekten çok sevindim. Bilgi kirlili?inin çok artt??? bir ortamda do?ru bilgiyi sunmak önemli. Bunu yapt???n?z zaman i?te bu sizi ulusala da uluslararas?na da ta??yacak bir zemin asl?nda. Bir temel. A?a??dan yukar?ya bir geli?im. Bizim modernle?me sürecimiz tepeden inmeci oldu?u gibi, medyam?z?n geli?imi de biraz tepeden inmeci oldu. Halbuki ?imdi kalk?nmam?z da a?a??dan yukar?ya geli?iyor, medyam?z?n da buna paralel geli?mesi laz?m. Bunun nüveleri var asl?nda bir çok ilimizde, yöremizde. Fakat daha çok kurumsalla?mas?, güçlenmesi ve a??rl???n? daha fazla hissettirmesi ?art. ??te halen tart??t???m?z, ac?lar?n? ya?ad???m?z 28 ?ubat gibi süreçler, bölgesel ve yerel medya güçlü olsayd? çok zor yap?l?r, hatta yap?lamazd? diye dü?ünüyorum. Geçmi?teki darbelerden biliyorsunuz bir kaç kanal var, oralara gidip hakim oldu?unuz zaman toplumun alg?s?n? yönetebiliy?rdunuz.

TRT’ye, radyoya el konuldu?unda i? biterdi.

Evet. ?imdi art?k öyle de?il. Yerel, bölgesel medyadan sanal ortama kadar çok çe?itli kanallar, cep telefonlar? gibi ileti?im imkanlar?n?n oldu?u bir ortamda art?k toplumun kendisini daha fazla savunmas?, alternatif bilgi kaynaklar?yla kendisini daha do?ru de?erlendirmesi mümkün. Bu olumlu bir taraf getirirken, bir taraftan da bilgi kirli?i de getirebiliyor. Çok say?da niteliksiz ürünün de piyasaya ç?kmas?na yol açabiliyor. Hacim olarak asl?nda belli bir yere geldik. Yani eri?im problemi Türkiye’de yok gibi görünüyor, insanlar bir ?ekilde her türlü bilgiye ula?ma imkan?na sahip. Eri?im meselesini çözdü Türkiye. Bundan sonra nitelik son derece önemli, kalite önemli. Daha nitelikli yerel medya, daha kaliteli bölgesel medya ve buradan büyüyerek ulusal medyay? da etkileyen bir dinamik son derece faydal? olur diye dü?ünüyorum. Pusula Gazetesi de in?allah bu sürece, güzel bir model örnek olarak katk?da bulunur. ?çinde bulundu?u bölgenin ihtiyaçlar?n?, taleplerini, f?rsatlar?n? gündeme ta??yarak bize yard?mc? da olacakt?r,. Nitelikli bir tak?m analizler, haberler, yorumlar gündem olu?umuna ve bunun üzerinden projeler geli?tirilmesine de önemli oranda katk? sa?layacakt?r diye dü?ünüyorum. Bu nedenle yerel ve bölgesel medyan?n daha bir serpilmesi, güçlenmesi ve giderek ulusal? da etkileyecek farkl? yöntemler, yakla??mlar, projeler geli?tirmesi laz?m. Bu oldu?u zaman sadece yerele, bölgeye fayda sa?lamayacakt?r, ayn? zamanda ulusal ölçekte de bir fark olu?turacaklar. Belki bunlar?n olu?turdu?u iyi uygulamalar, deneyimler ulusal medyadaki havay?, yakla??m biçimlerini de etkileyecek. O etkile?im bence önemli. Bu noktada kaliteli i?lere daha fazla prim verilmesi laz?m, destek olunmas? laz?m. Bu do?al süreçte olacak diye dü?ünüyorum. Anadolu’da kalk?nma artt?kça, sermaye düzeyi geli?tikçe, e?itim durumu yükseldikçe, daha rahat ?ehir ortamlar? olu?tukça, sivil toplum geli?tikçe do?al olarak medya da bu geli?imi takip edecektir.

 

http://www.gazetepusula.net

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri