forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hkocabykdecupeDo?u Anadolu'nun ilk ve tek blge gazetesi PUSULA, bugn yay?nlad??? Pazartesi Syle?isi ile kzlenen 28 ?ubat tart??malar?n? yeniden alevlendiriyor.

28 ?ubat'?n yak?n tan???, Tansu iller'in Ba?dan??man? Hseyin Kocab?y?k, Pusula Gazetesi'nde Drdnc Kuvvet Medya kurucusu ve Pusula yazar? Ahmet Tezcan'?n sorular?n? cevapland?rd?.

Kocab?y?k; 28 ?ubat ile ilgili tan?kl?klar?ndan rnekler verirken, darbe y?ldnmnde sessiz kalan yahut "rven?ist olmayal?m" yakla??m?nda bulunan muhafazakr medyaya da keskin ele?tiriler getiriyor. 

??te Pusula Gazetesi'ndeki o syle?i:

Darbe yapmak iin sahte CIA ajan? ile rportaj yap?p illeri
tehdit ettiler.

Syle?i: Ahmet Tezcan

- Hseyin Bey siz 28 ?ubat Darbesine yak?ndan tan?kl?k ettiniz. Tan?kl???n?z? TRTHaberdeki Kozmik Oda program?nda R?dvan Memiye anlatt?n?z. Herkes 28 ?ubat iin askeri sularken, siz ilk defa isimler vererek darbenin as?l failinin sermaye grubu oldu?unu sylediniz. 28 ?ubat?n y?ldnmnde medya bu konuyu ele ald?, sulular ilan edildi, yarg?lans?nlar denildi, sonra birden Rvan?ist olmayal?m tavr? hakim olmaya ba?lad?. Hatta Zaman Genel Yay?n Mdr Ekrem Dumanl? Ayd?n Do?an?n 28 ?ubat?n sulusu de?il direni?isi oldu?unu yazd?. Siz bu tav?r de?i?ikli?ini neye yoruyorsunuz?

?lk nce ?u rvan? kelimesi stnde durmak istiyorum. Say?n Cumhurba?kan?m?z da Rvan?ist davran?lmamal?d?r gibi bir a?klamada bulundu. Rvan?ist davranmak ifadesi do?ru bir ifade de?il. Herhalde say?n Cumhurba?kan?m?z intikamc? davranmamak gerekir demek istemi?lerdir. nk rvan? dedi?imiz ?ey bir e?it kar??l??? ifade eder. Bir ma oynars?n?z 1-0 yenilirsiniz, onun rvan??n?z oynar kazan?rs?n?z. ?yi ile kt aras?nda bir e?itlik durumu olmaz. Kt ktdr, iyi iyidir. Rvan? kelimesini kulland???n?z zaman iyi ile kty e?itlemi? oluyorsunuz. Bu do?ru de?il. ?ntikamc? davranmamak laz?m derseniz bu do?rudur. Her ne kadar hakikat davalar?nda, Mslman dedi?imiz ?ahsiyet biraz mntekim olmas? gerekse de, kt hisleri bar?nd?rmak manas?nda intikamc? davranmamak laz?m. Ancak 28 ?ubat sreci ve bu srecin ne al?nmas? meselesi, bir rvan? ya da intikam alma meselesi de?ildir. Bu bir adalet arama srecidir. ?imdi as?l sorunuza geliyorum. Dn 28 ?ubat?n gazab?na, zulmne u?ram??, ?zd?rab?n? ekmi? insanlar, ayd?nlar, kalem erbaplar? demokrasi ad?na 28 ?ubat? enine boyuna sorgulamalar? gerekirken, hukukun 28 ?ubat srecini denetlemesinin yollar?n? amalar? gerekirken neden kapatmak istiyorlar? Bunun birka nedeni var. Bunlar?n bir kesimi iin birinci neden s?n?fsal. O insanlar dn 28 ?ubatta kendisine zulmedenlerle ayn? s?n?f?n insan? asl?nda. Bunlar ?stanbuldaki sosyolojik katmanla?mada kendilerini Bo?az ve evresindeki sekinlere mensup hisseden insanlar. O s?n?fsal dayan??ma ?imdi birbirlerini korumalar?na neden oluyor. 28 ?ubattan nce bu insanlar ayn? lokantalarda yemek yiyorlard?, ayn? patronlardan maa? al?yorlard?, birbirlerinin evlerinde yiyip iiyorlard?. Sonra 28 ?ubat geldi, bunlar?n ierisinden baz? insanlar yap?lanlar? tasvip etmediler, kar?? ?kt?lar. Mesela Nazl? Il?cak. Sonra 28 ?ubat?n zerinden y?llar geti, bugnlere geldik. Bugn bir hukuk devleti anlay??? hakim. Trkiye hem gemi?ine dnk a??rl?klar?ndan kurtularak, o a??rl?klar? bir hukuki denetime tabi tutarak temiz bir gelecek in?as?na al???yor. ??te bu a?amada o insanlar neredeyse bu temiz gelecek hedefine mani olmak ister tavra giriyorlar. Sebebi gemi?teki s?n?fsal aidiyet. 28 ?ubat? paranteze al?p hayatlar?ndan ?kart?yor ve yeniden yo?unla??yorlar. Bu bir s?n?fsal dayan??ma. S?n?f al??kanl?klar?, s?n?f ili?kileri demokrasi ahlak?n?n ve demokrasi sadakatinin nne geiyor.

ERDO?ANA FATURA IKARDILAR

- Sebeplerden biri de, 28 ?ubatta Erdo?an? destekleyen insanlar?n, Tayyip Erdo?an Ba?bakan olduktan sonra, bu deste?in kar??l???n? beklemi? ve alamam?? olmalar?n?n k?rg?nl???, fkesi olabilir mi?

ok do?ru. Aynen syledi?iniz gibi. 28 ?ubat oldu. 2002de millet bir bak?ma siyasetilerin yapamad???n? yapt? ve Trkiyenin siyasi kaderine el koydu. Tayyip Erdo?an? cezaevinden ?kard?, getirdi ve Trkiyenin ba?bakan? yapt?. O gn Erdo?an?n haks?zl??a u?rad???n? d?nen, syleyen, yazan insanlar, bu abalar?n?n kar??l???n? Trkiyenin ynetiminde olan Tayyip Erdo?andan talep ettiler. Kimi kendisi iin, kimi messesesi ad?na taleplerde bulundu. Kimi maddi, kimi de mevki taleplerinde bulundu. Esasen bizim tan?d???m?z Ba?bakan Erdo?an kendisinden istenen her makul iste?i kar??lamak konusunda ok cmert bir ki?i. Fakat bunu bir fatura olarak nne koydu?unuz zaman, ?iddetle tepki gsteren bir insan. Nitekim zellikle gazetecilerden bu tarzda kendisine fatura getiren bir o?uyla ili?kisini kesmi?tir. ??te o noktadan sonra, bu insanlar?n nezdinde Tayyip Erdo?an tart???l?r hale gelmi?tir. F?rsat bulduka konjoktrn ierisinde zihinlerindeki bu fkeyi sergilemi?lerdir. Bunu ya?ayarak birebir grdk. Tek tek de isimlendirebiliriz. Herkes de biliyor bunlar?n kim oldu?unu.

- Peki muhafazakar kesim?

Muhafazakar kesim 28 ?ubat?n zulmne en fazla u?rayan kesimdir. Onlardan bir kesim de bugn 28 ?ubat?n sorgulanmas?n?, derinle?tirilmesini, yarg?lanmas?n?, bu hareketin arkas?ndaki dinamiklerin de?ifre edilmesini istemeyen bir tutum ierisindeler. Bunu niye yap?yorlar diye ok d?ndm. Bir maddi kazanlar? yok bunu yapmakla. Asl?nda bu bir adalet aray??? iken, bu aray??? neden k?rmak istiyorlar diye soruyorum kendime. Bulabildi?im tek cevap ?u; Muhafazakarlarda maalesef tarihten gelen bir olumsuz gen var ve bu gen bu gibi durumlarda egemen oluyor. O da a?a??l?k kompleksi! Trkiyenin sekinleri kar??s?nda duyduklar? a?a??l?k kompleksi! Bir tr oryantalize olmu? bir zihniyet bu. Kendisini teki grmenin bir devam?. Kendilerine hl ?stanbulun sekinleri zerinden me?ruiyet arayan bir a?a??l?k kompleksi! Ba?ka bir ?ey de?il! E?er byle bir ?ey olmasayd? bugn insanlar?n hak ve adalet aray???na destek vermeleri gerekirdi.

- Sadece bu sebep midir yahut bu a?a??l?k kompleksi tek neden olabilir mi? Korku mesela, ne olur ne olmaz korkusu. Bu da bir ba?ka sebep olabilir mi?

Bak?n ben size ilk defa Pusula iin bir analiz yapay?m. Trkiyenin yak?n tarihinde ve bu tarihsel sre ierisinde kitle, s?n?f ve fikir mcadeleleri ya?and? ve sonuta Mslman, muhafazakar dedi?imiz, milli ve manevi de?erlerine arkas?n? dayam?? insanlar her alanda bu mcadeleden galip ?kt?lar. Asl?nda Anadolu Bizans? yendi. Siyasette de yendi. ??te rne?i Tayyip Erdo?and?r. Ekonomide ayn? ?ekilde, Anadolu Kaplanlar? bir rnektir. E?itim hakeza. Gazete deseniz en iyi gazeteyi bu insanlar ?kart?yor, var rnekleri. Buna ra?men neden galip olduklar? bir zaferin sonular?n? ya?ayam?yorlar? Bir ba?ka ifadeyle; meydanda yendikleri rakiplerinin kar??s?nda masada neden hl a?a??l?k kompleksi hissediyorlar? Bu nemlidir. Trkiyede Cumhuriyet elitlerinden mte?ekkil bir burjuva her ?eye ra?men var oldu. Milli manevi de?erlere sahip kesim her sahada zafer kazand? ama bu arp?k elitist burjuvan?n kar??s?na ikame edecekleri kendi burjuvalar?n? ortaya ?kartamad?. Dnyan?n gne?in etraf?nda dnmesi gibi hl onlara yknyorlar. Dolay?s?yla muhafazakar kesim art?k kendi iinden bu lkeyi temsil edecek bir burjuva s?n?f? yeti?tirmek durumundad?r. Bu da ?phesiz byk ekonomiyle olur, nesillerin ok ciddi bir e?itim srecinden geirilmesiyle, sivil toplumla?mayla, kltr ve sanat alanlar?nda messesele?meyle olur.

EKREM DUMANLI NEDEN YLE YAZDI?

- Yani muhafazakr kesim bu sayd?klar?n?z? yapmak yerine, nefret etti?i kesime benzeme yar???na m? girdi?

Aynen yle sylemeye al???yorum. E?er byle giderseniz elli y?l, yz y?l da gese Ayd?n Do?an yine Ayd?n Do?an olarak kal?r, onun ocuklar? Trkiyenin burjuva kimli?ini temsil eder. Ekrem Dumanl? da Ekrem Dumanl? olarak, tekilerin temsilcisi olarak kal?r. Meselenin esas? budur. Trkiyede milli burjuvazi henz yeti?medi ve egemen olmad?, olamad?. O kadar ki 28 ?ubat? bile yarg?lamaktan ekiniyoruz, rkyoruz. O burjuva s?n?f?na duydu?umuz kompleksten dolay?.

- Siz o gnleri ya?ad?n?z. Ayd?n Do?an, Ekrem Dumanl?n?n yazd??? gibi 28 ?ubata direnmi? miydi gerekten?

Bunu sylemek iin ya o dnemi ya?amamak laz?m, yahut o dnemle ilgili birinin uydurdu?u yalana inanmak laz?m ya da Ayd?n Do?an? me?rula?t?rmak, yeniden diriltmek gibi bir sipari? almak laz?m. O sylenen bunlardan biriyle ilgili olabilir ancak. Bak?n, 28 ?ubatta Ayd?n Do?an?n sahibi oldu?u gazetelerin koleksiyonlar?n? ?kartt???n?z zaman, bir savc?n?n 28 ?ubatla ilgili ilave bir delil aramas?na gerek yoktur. Hkmeti y?kma te?ebbsnn her trl biimi o koleksiyonlarda mevcut. O k?e yaz?lar?nda mevcut. A?ka bir darbenin stratejistli?ini yap?yor o gazeteler. Askerlere yol ve yn gsteriyor. Hkmet devirme crmn a?k bir ?ekilde i?liyor. Yani o gazetelerin sahibi bir hkmet de?i?ikli?inin en nemli belirleyeni ve aktryd, o hkmet de?i?ikli?iyle Ba?bakan olan ?ahs? (Mesut Y?lmaz?) evinin kap?s?nda pijamayla kar??lad?. Bu akla ziyan bir ?ey.

- Gazete man?etlerinden szedildi?inde de Orada yanl?? da olsa gazetecilik yap?ld?, ancak gazetecilik eti?i a?s?ndan sorgulanabilir, su olarak yarg?ya ta??namaz gibi bir argman ne srlyor ama

Ben geenlerde bir televizyonda bu suu kan?tlad?m. O dnemin Hrriyet Gazetesi yazar? U?ur Dndar ve ?u dnem niversitelerde medya eti?i dersleri veren Haluk ?ahin iki sahte CIA ajan?n? konu?turdular, Tansu illerin CIA ajan? oldu?unu sylettiler. Sonra Hrriyet Gazetesi bu derma atma, yalan yanl?? ?eylerden hareketle iller CIA Ajan? diye man?et att?. Ama illeri korkutup, bezdirip hkmetten istifa etmesini sa?lamak. Ard?ndan Emin la?an kendi kitab?nda yaz?yor Sak?ncal? Gazeteci kitab?n?n 106nc? sayfas?nda; Tansu illerin doktorundan onun ?plak foto?raflar?n? al?yorlar. Ertu?rul zkk, U?ur Dndar, Mesut Y?lmaz, Emin la?an birbirlerine gsteriyorlar, birbirlerine o foto?raflar? ikram ediyorlar. Kendisi yaz?yor, bunu ben sylemiyorum, dikkat edin! Nerde oluyor btn bunlar? Benim gazetelerim, gazetecilerim ?ereflidir diyen Ayd?n Do?an?n gazetesinde oluyor ve bu insanlar illeri tehdit ediyorlar bu resimleri yay?nlamak iin, istifa et diye. Bu bir hkmet devirme, bir siyasi tasfiye de?il midir?

?RT?CA PALAVRA!

-Peki neden? Birinci neden olarak Tansu illerin Erbakanla koalisyon kurmas? olarak gsteriliyor. Erbakan?n ?slamc? kimli?i dolay?s?yla. Fakat siz Kozmik Odadaki syle?ide ba?ka bir sebep gsterdiniz: Byk sermaye grubunun, Ko Grubunun Trkiyenin Gmrk Birli?ine girmesine kar?? olu?u. Hangi neden iin yap?ld? 28 ?ubat? ?rtica m? Gmrk Birli?i mi?

?rtica, laikli?e tehdit, ?slami geli?me, bunlar tek kelimeyle palavra! 28 ?ubat?n alt?n? kaz?d???n?z zaman byk sermaye ?kar ve onun ekonomik ?karlar?n? koruma sevdas? ?kar. Askerler de bu sermayenin tetikili?ini yapm??t?r. Onlar?n da gnahlar? affedilmezdir ama 28 ?ubat? planlayan, ilk fikrini ortaya atan, yap? ta?lar?n? olu?turan askerler de?ildir. Onlar sadece uygulay?c?d?r, fedaidir, ellerinde silah oldu?u iin korkutma grevini onlar stlenmi?tir. 28 ?ubat? yapanlar, yapt?ranlar byk sermayedir. Sebebi syledi?iniz gibi gayet basittir. Gmrk Birli?ini, kendi kurduklar? dzen iin tehdit gryorlard?. nk Gmrk Birli?i demek rekabet demekti, te?vik almamak demekti. yle bir dzen kurmu?lar ki, yerli sanayi, gmrk duvarlar? yksek, rettikleri arabay? 10 kat? fiyata sat?yorlar, bir de srekli olarak devletten ald?klar? te?viklerle, ola?anst imtiyazlarla kurulu?lar?n? besliyorlar ve bytyorlar. Kendilerini de bu lkenin sahibi zannediyorlar. Refah-Yol geldi?i zaman kimse onlar?n ?slami kimli?iyle falan me?gul de?ildi. 28 ?ubat denilen olguyu ortaya ?karan ?ey ?udur; Refah-Yol hkmeti ?stanbul sermayesine devletin hazinesinden ekilen hortumu bzd. O hortumdan ?stanbul sermayesine akan paray? halka verdiler. Birincisi bu. ?kincisi; bedelsiz ithalat diye bir ?ey ?kartt?lar. ?nsanlara paran?z varsa Avrupadan daha kaliteli ara al?n ben gmrk vergisi almayaca??m dendi ve insanlar daha ucuz fiyata daha kaliteli ara getirmeye ba?lad?lar. ncs; o gnn Trkiyesini biraz hayal edin; bunca gmrk korumas?, bunca te?vik, avantaj ve imtiyaza ra?men, bu holdingler gelirlerinin yzde 80ini faizden kazan?yorlard?. Yani ellerindeki byk likiditeyi devlete yksek faizle sat?yorlard?. Belli bankalar bunlara faiz geliri reten yan kurulu?lar haline gelmi?ti. Refah-Yol hkmeti bu dzeni de bozacak baz? tedbirler alm??t?.

- Post-modern tefecilik yap?yorlard? yani?

Bravo, ok gzel ifade ettiniz. Refah-Yol kurdu?u havuz sistemiyle onlar?n hazineyi faiz ?eklinde ya?malamas?n? nlemeye al???yordu. Bir devlet kurulu?u paraya ihtiya duydu?u zaman bunlar?n yksek faizli bankalar?ndan alm?yor, havuzda biriken hazineye ait paray? daha d?k faizle kullan?yordu. Bu da o holdinglerin ok byk faiz gelirinden mahrum kalmas? demekti. 28 ?ubat dedi?imiz ?ey buradan ?kt?. Gerisi tamamen palavra! Orada kendi ekonomik ?kar doktirinlerinin kavramlar?n? askerlerin duyarl?l?klar?na gre de?i?tirdiler. Faiz kavram?ndan bir ok ekelim Genel Kurmaya do?ru, okun nnde ne yaz?yor; ?rtica! Te?vik kavram? mesela; bir ok ekelim yahut e?ittir diyelim, Genel Kurmaya giderken Laiklik olarak de?i?iyor.

- O dnemin bakanlar?ndan Bahattin Ycel bir televizyonda kendisinin tehdit edildi?ini syledi, bir ba?ka televizyonda Can Atakl? Ycelin tehditle istifa ettirildi?ini a?klad?. Fakat akabinde Ycel bunu yalanlad?. Siz ise o tehditle istifan?n do?ru oldu?unu sylediniz. Bahattin Ycel sizi dava edece?ini syledi. Dava a?ld? m?? Sizi de susturmaya al??t?lar m??

Beni susturmaya al??mad?lar. Bu insanlar kimi susturup, kimi susturamayacaklar?n? bilirler. Beni susturamazlar, bunu bilirler. nk 28 ?ubat srecinde bizzat majestelerinin hkmeti olan Mesut Y?lmaz hkmeti dneminde, hem Bat? al??ma Grubu hem de dnemin Ba?bakan? Mesut Y?lmaz; Mmtazer Trknenin ve benim mal varl???m?zdan hayat?m?z?n her alan?na kadar ara?t?r?lmas? ynnde yaz?l? talimat verdiler. O belgeler de elimde. Ara?t?rd?lar, s?f?r problem. nk biz natrel, kendi halinde, gariban insanlard?k. Hala da yleyiz. Pek de?i?medi?i iin hayat?m?z, beni nas?l bir saikle, tehditle susturabilirler? Ancak lm korkusuyla. Orada da bizim inand???m?z akideler var

BAHATT?N YCEL BENDEN KORKSUN!

- Peki di?erleri niye geri ad?m att?? Ya?ar Okuyan d???nda kimse konu?maya cesaret edemedi. Ve Tansu iller, niye hi konu?muyor?

Bir kere konu?man?n ba??nda da syledi?im gibi, bu insanlar belli bir dnem kendi s?n?flar?yla ters d?m? olabilirler ama sonuta gene de o s?n?f?n tesir sahas?nda hayatlar?n? devam ettirmek istiyorlar. O gn tehdit edildiler, ?antaja maruz kald?lar. Aradan onca sene geti, bugn 28 ?ubat?n bu yn tart???l?yor. Bu insanlar ?k?p o dnemde maruz kald?klar? bask? ve tehditler de?ifre oldu?u halde bunu syleyemiyorlar. Bunun iki sebebi olabilir: Zihniyet ayn? zihniyet. Belli ki o gn demokrasiyi savunan bir hkmet ierisinde bir ?kar elde etmek iin bulunmu?. Mesela Bahattin Ycel zaten Anavatan Partisinden semenlerine ihanet ederek Do?ruYol Partisine gelmi?, transfer olmu?. ?kincisi de Elimizde dosyan var konu?ursan yazar?z diyenlerin elinde gerekten bir ?eyler var zannediyor olabilirler hl. Ben de diyorum ki onlara; karde?im Ertu?rul zkkn ve Zafer Mutlunun elinde yle dosya falan yok. Onlardan korkma! Korkacaksan benden kork! Kafam bozulursa seni zel yetkili savc?n?n nne oturturum! Dava amazsan da alaks?n zaten! Sylyorum bunu her yerde. ?n?allah aar yani, ?u ana kadar bir ?ey gelmedi ama, amas?n? ok arzu ederim. Ama beni Asliye Hukuk paklamaz. Ben zel yetkili savc?n?n nnde hesap verecek duruma getiririm onu.

- Peki bugn ba?lat?lan 28 ?ubat soru?turmas?n?n ak?beti ne olur? Devam eder mi yoksa yeni bir konjonktr iin st rtlr m? O ynde i?aretler var nk.

Bak?n Ahmet bey, bu Trkiyenin haysiyet meselesidir. Hukukun da haysiyet meselesidir. 28 ?ubatta en fazla hasar gren; Trkiyenin hukuk devleti inanc? olmu?tur. Hakimler, savc?lar olmu?tur ve maalesef hukuk adamlar?m?z da ok kt s?navlar vermi?tir. ?imdi bu soru?turmay? yapmak ve sonuland?rmak zorundad?rlar. nk 28 ?ubat, Trkiyedeki askeri mdahaleler ierisinde 27 May?s? saymazsak en ahlaks?z olan?d?r. Bir kere yeni yntemler denediler. ?nsanlar?n ?eref ve haysiyetiyle oynad?lar. Mesela 12 Eyllde i?kence yapm??lard?r ama insanlar?n haysiyetiyle oynamak iin zel al??ma yapmam??lard?r. Burada zel yntemler geli?tirildi, medya kullan?ld?. 12 Eyll, 12 Mart, 27 May?s siyasi iktidara kar?? yap?ld? ama 28 ?ubat topluma yap?lm?? bir mdahaledir. Toplumun Mslman kltrel zeminini kaz?mak gibi bir amac? vard?. Bu ok tehlikeli ve pis bir misyondu. Bir hareket d?nn ki toplumun de?erlerine kar?? sava? ilan ediyor. O yzden savc?lar?n bu meselenin kapa??n? amalar?, mahkemelerin de adil bir yarg?lama sonucunda tarihe geecek hkmler vermeleri gelece?imiz a?s?ndan ok nemli.

- Bu dedi?iniz yap?lmazsa, a?lmayan kapa??n alt?nda kim kal?r? Bugnk iktidar kal?r m? mesela?

Ba?ta Trkiyenin hukuk devleti inanc? kal?r bu kapa??n alt?nda. ?kincisi bu deformasyona mani olamayan, irade sergileyemeyen hkmet kal?r. nk bu halk dnemdir sadece duble yol yapt??? iin, h?zl? tren yapt??? iin AkPartiyi iktidar yapm?yor. Halk ?u hesaplar? da grversin diye veriyor bu deste?i. ??te 2001, 28 ?ubat soygunu, ard?ndan Tayyip Erdo?an Ba?bakan oluyor, AkParti iktidara geliyor.. 2007, 27 Nisan Muht?ras?, ard?ndan seimlerde halk?n yzde 48i yine Ak Partiye oy veriyor. 2011e geldi?imizde Anayasa tart??malar?, referandum falan, halk?n yzde 50si. Yani halk; bu bozuk dzeni de?i?tir, bu milletin hesab?n? da gr diye AkPartiyi iktidara getirdi. Bu hesab? grmezse, AkParti milletten ald??? sipari?i yerine getirmemi? olur, onun da sonu di?erleri gibi olur!

http://www.gazetepusula.net

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri