forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_baransu_300Taraf Gazetesi muhabir ve yazar? Mehmet Baransu, "Türkiye’nin en büyük gazeteleri beni susturmak için yüksek maa?larla i? teklif ediyorlar" dedi..

 

Taraf gazetesi  Mehmet Baransu Marketing Türkiye Dergisi'ne verdi?i söyle?ide 

YARGILANACAK GAZETEC?LER DED?M TUTUKLANACAK YAZDILAR

- 28 ?ubat süreciyle ilgili yarg?lanacak olan gazeteci ve medya patronlar?n?n listesini yay?nlad?n?z… U?ur Dündar, Ertu?rul Özkök, Fatih Çekirge, Ayd?n Do?an, Zafer Mutlu da bu isimler aras?nda yer al?yor.

- Kö?emde 28 ?ubat dolay?s?yla yarg?lanaca??n? dü?ündü?üm gazetecilerin isimlerini yazd?m. Ama bu internet sitelerine “Tutuklanacak gazeteciler” olarak yans?d?. Suç i?lemi?lerse tutuklan?rlar o ba?ka bir ?ey ama yarg?lanacaklar?n? dü?ünüyorum. U?ur Dündar temiz bir gazeteci de?ildir. Yapt??? haberler ortada, And?ç olay? ortada, Arena program?nda yapt??? psikolojik operasyonlar ortada… Ertu?rul Özkök’ün Hürriyet gazetesinde att??? man?etler, Fatih Çekirge’nin Sabah’ta yapt??? haberler ortada… Askerler 28 ?ubat’? kendi ba?lar?na yapmad?lar. Bugün Dinç Bilgin, Ergun Babahan, Ertu?rul Özkük her gün itirafta bulunuyor. Yapt?klar?n?n çok do?ru olmad???n? da söylüyorlar. O halde yarg?lanacaklar. Haluk ?ahin bugün gazetecilik dersi veriyor ama o dönemde Kanal D ve Arena’ya dan??manl?k yap?yordu. 28 ?ubat sürecinde Kanal D ve Arena’da gazetecilik ad?na yap?lan rezillikler ortada. Bugün ara?t?rmac? gazeteci olarak dola??yorlar. Yeni kitab?m Pirus’ta hepsinin maskesini koydum ortaya. U?ur Dündar o günler için“Genel Kurmay’dan belge geldi yay?nlad?k. Genel Kurmay’dan gelen belgeyi yay?nlamasa m?yd?k?” diyor. Peki, Fatih Çekirge’nin orduya onaylatt??? man?etler ne olacak? Bunlar?n hesab?n? kim verecek? Evet, yarg?lanacaklar. Onlar?n yüzünden binlerce insan ma?dur oldu. Bana bu noktada gazetecilik dersi de vermeye kalkmas?nlar. Hepsinden daha iyi biliyorum bu i?i. Genel Kurmay’dan man?et al?p yay?nlamakla olmaz bu i?ler. U?ur Dündar gitsin f?r?n bass?n... Zafer Mutlu en iyi bildi?i ?eyi yaps?n, gitsin bankalar?n içini bo?alts?n. Zafer Mutlu bize Eti Bankas?’n? nas?l soydu?unu anlats?n…

AYDIN DO?AN T?R T?R T?TR?YOR

- Geçti?imiz?günlerde?bas?nda?bir?ilke ?ahit olduk.??ki?medya patronu Zafer Mutlu ve Ayd?n Do?an 28 ?ubat sürecine ili?kin bir iddia üzerine s?rayla Ahmet Hakan’?n CNN Türk’teki program?na ba?lan?p kendilerini savundular. Bu neyin göstergesi sizce?

- Ayd?n Do?an hapse girece?i korkusuyla tir tir titriyor. Çünkü yapt?klar? suçlar? biliyorlar. Zafer Mutlu ve Ertu?rul Özkök de korkuyor. Temiz de?iller çünkü. Nagihan Alç? ve Rasim Ozan Kütahyal?’ya kadar dü?mü? bir Ayd?n Do?an var kar??m?zda. Ayd?n Do?an, Nagihan Alç? ile Nazl? Il?cak’a neden program yapt?r?yor CNN Türk’te? Neden onlar?n evine gidip geliyor? Bu gidi?in önünü almak için. Medya dünyas? Ayd?n Do?an’?n dü?tü?ü bu duruma gülüyor art?k.

- Bas?n özgürlü?ü aç?s?ndan bugünü de?erlendirdi?inizde ortaya nas?l bir tablo ç?k?yor?
- Zor! Bugün Türkiye’de hükümetin tüm medya üzerinde ciddi bir bask?s? var. Man?etler hükümetin posizyonuna göre at?l?yor. Bence hükümete kar??n özgürce man?et atan iki gazete var. Bunlardan biri Taraf gazetesi. Di?eri ise k?smen Zaman gazetesi.

BA?BAKAN MEDYADA HEP ÖVÜLMEK ?ST?YOR

- Sizce Ba?bakan medyadan ne bekliyor?
- Ba?bakan hep övülmek istiyor. Ba?bakan’?n uça??nda neler oldu?unu biliyorum ben. Ba?bakan’?n daha önce tart??ma ya?ad??? Fatih Altayl?’y? övdü?üne ?ahit oldum. Çünkü o gün Fatih Altayl? Ba?bakan’? öven bir yaz? yazm??t?. Bu Ba?bakan ad?na korkunç bir ?ey.

YÜKSEK MAA?LA SUSTURULMAK ?STEN?YORUM 

- Taraf’ta bir birçok gizli belge yay?nlad?n?z ve bu belgeler gündemi de?i?tirdi. Bu sizi bir “Gizli belge adresi” haline de getirdi mi?

- Gazetecilik zaten bu tür belgeleri bulup yay?nlamakt?r. ?arap üzerine yaz?lar yaz?p gelirinin kayna?? belli olmayan adamlar bana gazetecilik dersi vermeye kalkmas?n. Türkiye’nin en büyük gazeteleri beni susturmak için yüksek maa?larla i? teklif ediyorlar.

Yüksek maa?lar alan biri de?ilim ve bu teklifleri elimin tersiyle itiyorum. Çünkü ben gazeteciyim.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri