forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

umurtaluUmur Talu 28 ?ubat medyas?n? Aksiyon Dergisine anlatt?...

MURAT YOKAY / AKS?YON

28 ?ubat sürecinde rol alm?? gazetecilerin pi?kin tav?rlar?n?n rahats?zl?k verici oldu?unu söyleyen Umur Talu, "Ke?ke medyan?n, o yazarlar?n utanmazl???, yerini utanca terk etseydi. Ya da onlar?n itibarlar? biraz zedelenmi? olsayd?." diyor.

Umur Talu, hep vicdanla birlikte an?lan bir yazar. Her zaman muhalif bir duru?u, sivri bir dili var. 28 ?ubat'ta askerlerin sak?ncal? gördü?ü gazetecilerden. Balyoz'da ele geçen belgelere göre, 'tutuklanacak gazeteciler' listesinde... Bugün de iktidar? ele?tiren yaz?lar yaz?yor. Büyük dedesi Recaizade Mahmut Ekrem, dedesi Ercüment Ekrem Talu... Gazetecilerin içinde büyümü? Umur Talu. Bo?aziçi Üniversitesi'nde ekonomi okumu?. Mesle?e 20'li ya?larda at?lm??. 35 ya??nda Milliyet'in yay?n yönetmenli?i koltu?una oturmu?. ?imdilerde Habertürk'te yaz?yor. Uzun y?llard?r medya yaz?lar? da kaleme al?yor. O yaz?lar, Bedelli Gazetecilik ad?yla geçen günlerde yay?mland?. Daha önce de medya yaz?lar? Dipsiz Medya ismiyle kitapla?m??t?. Talu ile 'Bedelli Gazetecilik'ten hareketle 28 ?ubat'?, medyay?, Ergenekon'u, askerleri ve OYAK'? konu?tuk.

-Kitab?n?z ç?kt?ktan sonra birkaç kez sizi ekranda gördük. Televizyonlara pek ç?km?yorsunuz. Oysa son y?llarda televizyonlar?n en çok itibar etti?i ki?iler gazeteci yazarlar. Sizi niye pek göremiyoruz?

Hiç ç?km?yor de?ilim. Medyan?n konu?uldu?u programlara kat?ld???m oluyor. Fakat gazetecinin kanal kanal dola??p fetva vermesine, bu ülkedeki tek dü?ünce adam?, kamusal alandaki tek temsilci gibi davranmas?na kar?? oldu?um için her programa kat?lmay? kategorik olarak reddediyorum. Ben yaz? yaz?yorum. Konu?ma yetene?im de kötü de?ildir. Ama mesele o de?il. Gazetecinin aktörle?mesini do?ru bulmuyorum. Çok görünürde olmas?na, kendisinin haber hâline gelmesine, siyasetin, akademinin önüne geçip sürekli dünyan?n bütün bilgilerine vâk?f insanm?? gibi konu?mas?na kar??y?m.

-Baz?lar? M?s?r konusunda da ?ike konusunda da uzmanm?? gibi konu?uyor...

Mutlaka hepsini çok iyi biliyorlard?r (!) ama de?il beyninin k?vr?mlar?, insan?n ses teli bile dayanmaz. Bir de do?ru bir ?ey mi? Gazeteci, anlay?p anlatmakla yükümlü. Baz? arkada?lar?n hayat?, anlamaya bile vakti olmadan devaml? anlatmakla geçiyor. Zor bir hayat gerçekten.

-Ekranda gözükmenin cazibesi ayr? m??

Ayna seviyormu? insanlar. Televizyonda kendini görmekten ho?lan?yor, görünmekten ho?lan?yor. Oysa gazetecilik görmek üstüne bir meslek. Görmek ve göstermek... Ama kendinizi de?il; olaylar?, bilgileri, ele?tirileri, tart??malar?, farkl? aç?lar?... Farkl? aç? diye kendiniz, ele?tiri diye kendiniz, bilgi diye kendiniz, haber diye kendiniz, aktör diye kendiniz... Çok fazla.

-Baz? tart??ma programlar? var. Kimin nas?l tepki verece?ini biliyorsunuz. El kol hareketleri, ses yükseltmeler...

Gerçek aktörler bile filmden filme farkl? tarzlar? oynuyorlar. Bunlar bir de kötü aktör. ?yi bir oyuncu bazen polisi, bazen katili, bazen ma?duru oynayabilir. Burada sürekli ayn? rolü oynayan, çok ahkâm kesen, ceberut davranan, i?in artisti?ine kap?lan insanlar var. Eskiden ?öyle denirdi: "Restoran yazan gazeteci, yüzünü göstermemeli, gitti?inde kendini belli etmemeli, yedi?i ?eylerin paras?n? ödemeli. Paras?n? ödedi?i bir ?eyi de yeri geldi?inde ele?tirmeli." ?imdi öyle de?il. Bir yere bütün kimli?inle, görüntünle gidiyorsun. Bu, gazetecilik de?il.

-Gazetecilik, muhabirlik irtifa m? kaybediyor?

Ba?bakan, uça??na genel yay?n yönetmenlerini ve ba?yazarlar? al?yor. Daha öncekiler de öyleydi. Genelkurmay ba?kan? da s?radan savunma muhabirleriyle görü?müyor. S?radan buluyor muhabirleri. Asgari düzey patron, genel yay?n yönetmeni, ba?yazar, bir de yazarlar, Ankara temsilcileri...

-Siz bindiniz mi hiç ba?bakan?n uça??na?

Genel yay?n yönetmeniyken ben hiç binmedim. Bizim muhabirlerimiz görü?meli ba?bakanla. Sonra birkaç kez gittim. Daha sonra kendime göre bir yaz? tarz? seçtim, 'kimsenin yan?ndan yaz? yazmayaca??m' dedim. ?imdi kat?lm?yorum.

-Avrupa'da bunun standard? nedir?

Avrupa'da da var aktör gazeteciler ama sistem tamamen böyle de?il. Birtak?m isimlerin muhabir olarak kald???, hâlâ muhabir olarak de?er gördü?ü bir sistem var. Bizdeki olay biraz farkl?. Eskiden Türkiye'de gazetecili?in büyük bir haber i?tah? vard?. Her ?eye haber diye sald?r?rd?. Bugünkü kadar baz? konular?n konu?ulmad??? dönemde bile... O gün konu?ulan konular bugün konu?ulmuyor. Halk?n geçimi üzerine çok fazla haber yok gazetelerde. S?radan insan?n gündelik ihtiyaçlar?, bunal?mlar?, sevinçleri üzerine pek fazla haber yap?lm?yor. S?radan insan yava? yava? yok olunca, gazetelerin ve televizyonlar?n temel aktörü s?radan say?lmayan birtak?m ?öhretli insanlar oldu. Bu insanlar?n bir k?sm? da gazeteciler. ?imdi ba?bakan bir söz söylüyor, aynen man?et yap?l?yor. Söyledi?i ?eyi test edersin, bir olaydan bahsediyorsa o olay? analiz edersin. Maalesef seyirci bir gazetecilik var. Bugün atlatma haber sevinci, ne atlad?k tasas?, '?unu yanl?? yapmayal?m' s?k?nt?s? kadar büyük de?ildir. Bir yanl?? yap?p birilerini ürkütme korkusu daha çok. Birilerini ürkütme derken bu iktidar olabilir, reklam veren olabilir, patron olabilir.

-Genç ya?ta yöneticilik yapt?n?z. Yöneticilik defterini kapatt?n?z m??

Kapatt?m diyebilirim. Ama öyle bir defter birlikte aç?l?r. Sen açsan ne olur kendi ba??na. Beni yönetici yapacak bir bak?? aç?s? olmal?. Yazd???m yaz?n?n on kat? gazete yapar?m. Benim i?im bu.

-?imdi daha m? zor yay?n yönetmenli?i yapmak?

Ben gençtim ama iyi bir dönemde yapt?m. O gazete bana emanet edildi. Ayd?n Do?an patrondu ama yaz? i?lerine inmedi, bana hiç müdahale etmedi. Bugün 'nas?l ayn? patronla bütün bunlar oldu'yu anlatmak çok zor. O zaman Ayd?n Do?an'?n elinde tek Milliyet vard?. Manyak bir gazeteydi Milliyet. O dönem ba?bakan?n ABD'deki servetini ortaya ç?kard?. Genelkurmay'daki yolsuzluklar? da yazd?. ANAP'?n geçmi? defterlerini kar??t?rd?. Haberlere 'Temiz Toplum' diye bir damga vurmu?tuk.

-Kö?enizde habere de yer veriyorsunuz, takip ediyorsunuz. Astsubay ve uzman çavu?lar?n ?ikâyetçi oldu?u OYAK meselesini sürekli gündemde tutuyorsunuz...

Banka çal??anlar?n? da, tersane i?çilerini de ta??yorum kö?eme. Askerlere gelince... O alana kimse girmemi?. 600 bin ki?ilik bir ordu; bu ordunun içinde de 200-250 bin ki?ilik profesyoneller var. Bunlar?n birbiriyle ili?kisi konusunda hiçbir haber ç?km?yor. K?rk y?lda bir iki ?ey yaz?lm??. Ama benim meselesini etti?im konu sadece askerin maa??, özlük haklar? filan de?il. Bir insanl?k durumundan söz ediyorum. ?nsan?n insan? ezmesi, a?a??lamas?, hor görmesi ve üstüne üstlük bunu palavradan bir cumhuriyetçilik ad?na yapmas?... Dünyada hiçbir gazeteciye nasip olmayacak bir ?ey nasip oldu bana.

-Nedir o?

Elimde büyük bir ordunun içinden binlerce tan?kl?k var. 7 senedir, binlerce birikmi? mektup var. Yurdun her kö?esinden, her rütbeden gelmi? mektuplar var. ?nan?lmaz.

-Neler var o mektuplarda?

Askerlerin maruz kald?klar?, ya?ad?klar? ?eyler var. Baz?lar? ki?isel, baz?lar? genel. Binlerce insan hâlâ görevdeyken bana güvenip durumunu aç?yor. Benim ad?m lanetlenirken, yazd???m gazeteler bazen garnizonda yasaklan?rken, yaz?y? kesip inad?na duvarlara yap??t?rm??lar.

-Bu mektuplardan bir kitap yapmay? dü?ünüyor musunuz?

Belki. Yaparsam da kimsenin ismini aç?k etmem...

-Balyoz belgelerinde tutuklanacak gazeteciler aras?nda geçiyordu isminiz. TSK sizi hep sak?ncal? m? gördü?

Benim durumum garip. 28 ?ubat'ta da at?lmam için u?ra??ld?. Hiçbir zaman akredite olmad?m. Tek ?lker Ba?bu? zaman?nda davet edildim. Onda da gitmedim. Çünkü ba?ka yasakl?lar vard? hâlâ. Askerlerin ço?unun görü?ü, siyasi bak??? benimkiyle ayn? de?il. Bunu da biliyorlar. Ama buna ra?men mektup gönderdiler. Bu adam?n bak?? aç?s? birtak?m ma?duriyetlere duyarl?d?r. Bunu anlad?lar. Ba?? derde giren subaylardan da bana çok mektup geldi.

-?u an daha az asker yaz?yorsunuz.

?imdi yaz?lar?m?n ana temas? iktidar ele?tirisi. Ben bir gazeteciyim. Kim gücünü a??r? biçimde kullan?p toplumun belli kesimlerini ma?dur ediyorsa, ben ona kar?? bir ?ey söylemek durumunday?m.

-Bu y?l 28 ?ubat tart??mas? medya üzerinden çokça yap?ld?. Sizce 28 ?ubat neydi?

28 ?ubat'?n çok farkl? okumalar? yap?labilir. 28 ?ubat, var olan bir iktidar? yerinden kaz?ma operasyonu; ama ayn? zamanda Türkiye'yi Ortado?u politikas?nda bir yerde konsolide etme. Erbakan'?n da imzalad??? ?srail anla?malar?n? dü?ünelim. Ayn? zamanda Susurluk'un gidece?i yeri engelleme operasyonu. Orada müthi? ba?ar?l? bir operasyonla Susurluk sapt?r?ld? ve Erbakan'?n üstüne y?k?ld?. Erbakan'?n da hatalar?yla... Ayn? zamanda 28 ?ubat büyük sermayenin konsolidasyonuydu, onun düzeninin sars?lmamas? gerekiyordu. Büyük sermayeden kopmu? bir DYP ile zaten ona ait olmayan bir RP'nin aras?nda onlar? korumakt?. Bir de o sermaye içinde OYAK'?n pozisyonunu tahkim etmek vard? i?in içinde. 28 ?ubat yüzy?ll?k bir kibrin bin y?ll?k iddias?yd?. O iddia kaybedildi. 12 Eylül'ün de 28 ?ubat'?n da hesab? sorulmal?d?r.

-Medyan?n bütün bunlarda rolü yok mu?

Medyan?n rolü çok fazla vard?. Ke?ke o yazarlar?n, gazetecilerin utanmazl???, yerini utanca terk etseydi. Onlar?n pi?kinlikleri ke?ke öz ele?tirilerle giderilebilseydi. Ya da onlar?n itibarlar? biraz zedelenmi? olsayd?.

-28 ?ubat yarg?ya ta??nd?. Medyada baz? isimlerden söz ediliyor. Kimi gazetecilerin isimleri geçiyor...

Ben intikamc? de?ilim, ?unlar ?unlar yarg?lanacak, ?unlardan hesap sorulacak. Öyle ?eyleri hem sevmem hem diyemem. Diyen de bana pek sempatik gelmez. Dolay?s?yla televizyona ç?kt???mda bile -Can Atakl?'n?n aç?klamalar?yla ilgili- harcayamad?m insanlar?. Benim karakterim böyle. Onlarla yaz? üzerinden en sert kavgalar? yapar?m ama birer böceklermi? gibi üstlerine de basamam.

http://www.aksiyon.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri