forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mazhar-bagli-tezcanSosyolog Prof.Dr. Mazhar Da?l?, Pusula Gazetesi'ne verdi?i syle?ide Ahmet Tezcan'?n 28 ?ubat'la ilgili sorular?n? yan?tlad?. 

28 ?ubat'?n siyasi boyutlar?na girmeden nce sizin sosyolog olman?zdan yola ?karak sormak istiyorum, 28 ?ubat bir sosyolog gzyle ne idi?

ok genel bir ?ey sylemek gerekirse 28 ?ubat bir mhendislik al??mas?yd?. Trkiye'de darbeler yahut muht?ralar ynetmiyle zaman zaman ya?ad???m?z bu tr mhendislik al??malar?n?n ilgin bir yan? var; hi biri hedefine ula?m?yor. Bana gre bu toplumun duyarl?l???ndan kaynaklan?yor. ?lk ba?ta toplum buna tepkisiz ve sessiz grnyor. Ancak Anadolu'da "?tle dala?maktansa al?y? dola?mak evlad?r" diye bir sz vard?r. Bizim toplumumuz bu sze uygun davran?yor, sessiz ve tepkisiz duruyor ama sonunda -yani sand?kta- tepkisini ok keskin ve ok ?a??rt?c? bir biimde gsteriyor.

Mhendislik al??mas? do?ru bir tabir mi? Mhendislikte bir in?a vard?r, 28 ?ubat gibi darbeler ise daha ok bir imha hareketi de?il mi?

Mhendislik bir ?eyi in?a iindir ama ?yle bir gerek de var. Toplumun gelene?inden, tarihinden, kltrnden, manevi de?erlerinden olu?an bir temel var ve bu temelin zerine bir tak?m ?eyleri eklemleyemediklerini de gryor statkocular. 28 ?ubat'a bakt???m?zda, di?er darbelerden farkl? olarak pek ok alanda yeni bir in?an?n oldu?unu gryoruz. Ama bu in?ay? gerekle?tirebilmeleri iin var olan temeli de y?kmalar? gerekiyordu. Dedi?iniz anlamda bir imha ieriyor tabii ki ama o imhay? yeni bir in?a iin yapmak istiyorlar. Toplumun ana damar?n?, temelini hedef alan bir hareket. Btn toplumsal muhalefet izgisine ynelikti. Bunun da o?unlu?unu muhafazakarlar olu?turuyordu.

??in iinde sermaye gruplar? var. Ba?bakan da TUS?AD'? i?aret ederek buna dikkat ekmi?ti. Medya da bu grubun yan?nda ve kulland??? en nemli ara olarak yer ald?. Genel bir ifadeyle 28 ?ubat, ?stanbul Dkal???'n?n Anadolu'yu sindirme operasyonu mudur?

Hi ku?kusuz. Bir tak?m adamlar yahut szm ona sivil toplum kurulu?lar?, Anadolu sermayesinin geli?mesine, serpilmesine engel te?kil edecek ve mmkn oldu?u kadar bo?acak bir al??man?n iinde oldular. ?imdi bir sofra var ve bu sofran?n ba??nda bir ka ki?i oturuyorlar, i?te bu sofran?n ba??nda oturanlar, kendilerinin d???nda ba?ka bir merkez olu?turulmas?na, sofra a?lmas?na izin vermediler. zal'la birlikte Anadolu sermayesi canlanmaya ba?lam??t?. Anadolu sermayesi, ?stanbul Dkal???'na kar?? ok ciddi biimde bir alternatif olarak ortaya ?k?nca, kurduklar? dzenin ters-yz olaca??n? grdler ve harekete getiler. O yzden ok pervas?zla?t?lar ve her bir kesimi hedef alan bir operasyon gerekle?tirmek istediler.

Ve medyay? kulland?lar...

Evet. Trkiye'de medyay? sorgulayacak bir medya okur-yazarl??? geli?memi?ti nk, bunun fark?ndayd?lar ve medyay? kullanarak bu operasyonu yrttler. Medya da buna te?ne idi zaten, hatta te?ne olmaktan te byle bir ?eyi medya k??k?rt?yordu, talep ediyordu. Dolay?s?yla elbirli?i yaparak Anadolu sermayesini ve toplumsal muhalefeti engelleme yok etme yoluna gittiler. Medyay? toplumsal davran?? kal?plar?n? de?i?tirmek ve toplumun zihnini i?di? etmek iin kulland?lar. Ancak medyatik bilgi, sahici bilgi de?ildir. Dramatik bir bilgidir. ?nsanlar rasyonel bir ?ekilde d?nmeye ba?lad?klar? zaman bunu sorguluyorlar ve kendilerine empoze edilenin sahici, gerek bilgi olmad???n? farkediyorlar. 28 ?ubat'?n istedikleri gibi bin y?l srmemesinin sebeplerinden biri de budur. Medya 28 ?ubat'?n hem en byk gc hem de handikap? idi. ??te bunu hesaplayamad?lar. Bugn gnah ?karanlar var aralar?nda ama asl?nda onlar bin y?l srece?ini hesapl?yorlard?.

Bu gnah ?karmalar?n toplumda kar??l??? var m??

Birileri, birilerini kitlesel anlamda ma?dur etmi?se, sosyal psikolojide ?yle br ifader vard?r; ma?dur olmu? kitlenin kendini di?er kitle ile e?it hissedebilmesi iin mutlaka bir cezan?n olmas? gerekir. Dolay?s?yla ne kadar gnah ?kart?rlarsa ?kars?nlar, bir cezai yapt?r?m olmad?ka toplumda bir kar??l?k bulmaz. Mutlaka bir cezai yapt?r?m?n olmas? ?art. Bu bir intikam talebi de?il, toplumsal bir zorunluluktur.

Aralar?nda 28 ?ubat ma?duru baz? ki?ilerin de bulundu?u bir kesim "asker yarg?lans?n ama sermaye ve medyaya dokunulmas?n" diyor. Halk dokunulmas? gerekenlere dokunulmad???n? grrse, bunun siyasi faturas?n? Ak Parti'ye ?kart?r m??

Dokunulmazsa faturan?n Ak Parti'ye ?kart?laca??n? d?nmyorum ben.

Bu bir temenni mi?

Temenni de denilebilir as?l?nda. Fakat burada medyan?n ve sermayenin ok fazla rol oynad???n? biliyoruz ama as?l ta??y?c? aktrler asker kanad?ndan bunu da biliyoruz. Dolay?s?yla asker d???ndaki sorumlulara dokunulmad??? zaman, toplum bunu bir yere kadar tolore edebilir. Fakat dedi?iniz gibi bunlara dokunmayal?m, gz ard? edelim gibi bir ?ey olursa toplum bunu ho? kar??lamayacakt?r. nk eksik kal?r. Mutlaka dokunulmas? gerekir. Bu intikam de?il. Bu adamlar?n topluma yapt?klar?n?n ayn?s? bunlara da yap?ls?n demiyor kimse. Zate bu mmkn de de?il. Ne yaparsak yapal?m tam olarak bu al?namayacak zaten. Ama ?u da bir gerek ki toplum bunun gerekle?mesini, bir cezai yapt?r?m?n?n olmas?n? arzu ediyor. nk bunlara dokunulmad??? zaman daha sonra yine bir tak?m i? tutmalar?n, mhendislik al??malar?n?n, pervas?zl?klar?n ba?gsterece?ini biliyor. Bunun vicdanlar? rahatatmak, alma duygusunu yat??t?rmak d???nda gven duygusunun tazelenmesi a?s?ndan da gereklili?i vard?r. Bu i?in ierisinde kimler varsa, her birinin sorgulanmas?, yarg?lanmas? adalete gven tazelemek a?s?ndan zorunludur. Dolay?s?yla ben sendikalardan da, o Be?li ete'den de hesap sorulmas? gerekti?ini d?nyorum. Hesap sorulmazsa eksik kal?r ama toplum faturas?n? mevcut iktidara ?kart?r m? ok emin de?ilim.

Blent Ecevit 12 Mart Muht?ras?'na a?ka kar?? ?km?? bir sonraki seimde yzde 46 oy alm??t?. Ak Parti'nin oy art??lar?na bak?ld???nda da statkoya ne kadar direnmi?, dik durmu?sa oy patlamas? yapm??. Hal byle iken sadece askerle s?n?rl? kals?n demek ve bir anlamda statkonun yan?nda yer almak bir a?a??l?k kompleksinin gstergesi say?labilir mi?

Kesinlikle yledir. Bunlara kar?? bir kompleks var zaten. Osmanl? zaman?nda isyan edip de kelle istiyoruz diyen ve istedi?i kelleyi alan Yenierler o padi?ahlar? devirmi?lerdir. Kelle vermeyenler, direnenler ise ya iktidar olmu? ya da iktidarlar?n? devam ettirmi?lerdir. Ecevit direndi?i iin o tarihte o kadar yksek oy ald?. AkParti direndi?i iin bugn bu kadar yksek oy alabiliyor. Kim statkoya direnirse kazan?yor, kim bunlarla  uzla?ma iersinde oluyorsa kesinlikle kaybediyor. Bu iki kere iki drt eder kadar a?k ve nettir. Toplumsal tarihimiz de, siyasal tarihimiz de bunu gsteriyor. Mesela 28 ?ubat'tan sonra Erbakan'?n bir daha asla eski oy oran?na ula?amamas?n?n as?l sebebi de budur. 28 ?ubat'ta direnmek ya da sorunu halka gtrmek yerine uzla?mac? bir tav?r sergilemesini halk, Erbakan'?n kendisini temsil niteli?ini kaybetti?i ?eklinde okudu. yle d?nd. Erbakan orada halka dnp deseydi ki ey halk?m bak?n ierde bizi h?rpal?yorlar, biz sizin iradenizi kimseye pe?ke? ekecek de?iliz deyip seime gitseydi, ok farkl? bir ?ey ortaya ?kard?. Ama yapamad?, halk da bunu grd. Mesela 27 Nisan e-muht?ras?nda Ba?bakan Erdo?an dik durdu, halk bunu da grd ve sonu malum, ortada.

27 Nisan'da Erdo?an o duru?u sergilemeseydi, Erbakan gibi sand?ktan ?kamama durumu olur muydu?

Kesinlikle olurdu. Sand?ktan ?kamazd?. 28 ?ubat'tan sonraki Erbakan'?n durumundan hi fark? olmazd?. O zaman niye MHP oylar?n? art?rd?? nk "rke?e de?il, erke?e oy verin" diye ortaya ?kt?lar ve halk? kendilerini temsil niteli?ine sahip oldu?una ikna ederek oy ald?lar. Ama daha sonra onlar?n da di?erlerinden bir fark? olmad??? ortaya ?kt?. Nihayet dik duraca??na, kendisini bihakk?n temsil edebilece?ine, temsil yetkisini bir ba?kas?na pe?ke? ekmeyece?ine inand?klar? bir insan ?kt? ve halk ona oy verdi. ?nanmasayd? vermezdi ya da geri al?rd?.

Ya muhafazakar okur-yazar kesimde var oldu?u sylenen  a?a??l?k kompleksi?

O szn etti?iniz a?a??l?k kompleksi var evet. Ben de m?ahede ediyorum bunu. Hatta daha ileri giderek ?unu syleyebilirim: 28 ?ubat meselesinde askerle birlikte medya ve sermayeye dokunulurken, onlar?n yerli i?birlikilerine de dokunulmal?d?r. Kimdir bu yerli i?birlikiler? niversitelerde biz m?ahade ettik, muhafazakarlardan baz?lar? 28 ?ubat?lara fi?lemeler konusunda yard?mc? oldular. Onlarla i? tutanlar oldu. Yerli i?birlikiler onlard?r ve onlardan da hesap sorulmal?d?r. Bu bir hakikattir. Dik durmak yerine, szn etti?iniz a?a??l?k kompleksiyle, onlarla i?birli?i yapt?lar. Byle bir kompleks oldu?u do?ru.  Bir hakikati muhafazakar biri dile getirdi?i zaman nemsenmiyor ama kar?? taraftan biri syledi?i zaman nemli bulunuyor. Muhafazakarlar?n bu kompleksi yznden nlenmi? baz? gazeteciler hatta muhafazakarlar?n adam etti?i  ki?iler var. Mesela Nuray Mert bunlardan biridir. Hi bir meziyeti olmayan birini bir demokrasi havarisi haline getirdik. Ne oldu? Ru?en ak?r muhafazakarlarla ilgili bir iki iyi bir ?ey syledi, adam? inan?lmaz bir noktaya ta??d?k. Bu meziyet de?ildi ki, gere?in var olan grnmlerinden birini dile getirmi?ti sadece, yani o kadar.

Bunun sebebi itibar al??? m?d?r?

Olabilir ama muhafazakarlar?n bir itibar al???n?n olmamas? gerekir. ?tibar al???n? gerektirecek bir durum var m?? Hay?r yok. Benim inand???m hakikatlerim, do?rular?m gerekten benim inanarak dile getirdi?im ?eylerse, ba?kas? ister dile getirsin, ister getirmesin, benim iin bir k?ymeti yok.

Lks hayata imrenme yahut popler kltr iinde yer alma arzusu, bunlar da birer etken olamaz m??

Bu sadece bizde de?il btn dnyada tart???lan bir konu asl?nda. ?yle bir gr? hakim; "Dnyevile?mek metafizi?i, maneviyat? tehdit eder" Bu noktadan bak?ld???nda muhafazakar kesimin dnyevile?meye do?ru kayd???n? syleyebiliriz. Max Weber'in bir iddias? var; buna gre dinler dnyevi dinler ve uhrevi dinler olarak ikiye ayr?l?r, dnyevi dinler ekonomik kurallar? olan dinlerdir ve zaman iinde dnyevile?irler, form kal?r z kaybolur. Bu iddia Bat? dinleri yani Hristiyanl?k ve Musevilik iin geerli olabilir, k?smen do?rudur. Ancak ?slam iin geerli de?ildir. nk ?slam'da te dnya vurgusu ok gldr. Hatta birinci dereceden nemlidir. Biz lks kullanabiliriz ama lks zerinden bir toplumsal proje retirsek sorun olur. ?ktidar olabiliriz ama iktidar diliyle topluma tahakkm edecek bir adalet, hukuk olarak bu iktidar? hakerekete geirecek olursak sorun olur. AkParti iin de bu durum geerli.

AkParti'nin tam da bu durum iinde oldu?unu syleyenler var. Szn etti?iniz Nuray Mert  mesela. Sivil Dikta diye sulad?. Ahmet Altan hep bir kibirden bahsediyor.

Sapt?rma veya en hafif tabiriyle yanl?? okuma, ba?ka bir ?ey de?il. Ancak bir zgvenden sz edilebilir. Dikta yahut kibir de?il, bir zgven var. Bak?n az nce itibar al???ndan sz ettik. Bir itibar al??? vard? gerekten, bir kayg? vard?, kendimizi anlatal?m, fikirlerimizi pay?al?m diye. Bu kayg? pek ok alanda sorun olu?turuyordu. 8 y?l iinde AkParti'nin ba?ar?l? uygulamalar?yla muhafazakar kesimde bir zgven olu?tu. Kayg?lar giderildi. Bu durumu, kendileri olabilenler ve kendi projelerini ba?ar?l? bir ?ekilde halkla btnle?tirerek gerekle?tirenlerin zgveni olarak okumak gerekir. Siyaset asl?nda toplumu daha iyi oldu?una inand???m?z bir konuma gtrme sanat?d?r. Bu nas?l gerekle?ir? Siz retti?iniz projeleri topluma gtrrsnz, toplum da o projelere inan?r, sahip ?kar ve size onay verir. Bu da bir zgven olu?turur, btn hadise bu iken, bunu egoya, kibire, sivil diktaya tahvil etmek haks?zl?kt?r, kas?tl?d?r. Sivil dikta pe?inde olan bir adam 5 y?lda bir yap?lacak olan seimi 4 y?la indirir mi? Kendisinin ve milletvekillerinin seilme ?ans?n?  3 dnemle s?n?rland?r?r m?? Kuruldu?undan bugne kadar oldu?unu gibi neredeyse 10 defa, 20 defa seime gider mi? Referandum yapar m?? Mmkn oldu?u kadar seimden kaar. Referanduma hele hi gitmez. Nas?l olsa her ?eyi ben istedi?im gibi yap?yorum der. Siville?meyi, zgrlkleri nplana ?kartan birinin dikta aray???nda oldu?unu sylemek tamamen maniplatif bir ?ey. Toplumda bir kar??l??? yok. Seimle ilgili bir mesele gndeme geldi?i zaman, bir meseleyi halka gtrmek gndeme geldi?i zaman bunu zgvenle, gnl rahatl???yla kendine gvenerek dile getiren parti hangi partidir? AkParti d???nda var m? bu zgvene sahip olan? Bir kere bu iddia ok komik, nk bu iddia halk?n yzde 50'sini diktan?n iine dahil ediyor. Ne zamanki toplumdaki Anadolu'nun ana damar?, as?l temeli ynetimde belirleyici olmaya ba?l?yorsa hemen onu bo?maya al???yorlar. Halk?n zgvenini yok etmeye al???yorlar. nk kendilerini sekin olarak gren bu s?n?f,  sadece tah?l yeti?tirmek, askere gitmek, hizmet i?leri yapmak gibi durumlarda halka ihtiya duyuyor. Fakat hi bir biimde ynetimde belirleyici olmas? i?lerine gelmiyor. Menderes'in idam?na bakt???n?zda sosyolojik olarak kentililer ile kyller aras?nda, kyllere ynetimde belirleyici olmalar? iin kap? aralam?? olmas?n?n byk pay? vard?r. Bu kap? aralamaya tahamml edemediler. Srekli byle kals?n istiyorlar. Bir zgvene sahip olmas?n ki ynetime de talip olmas?n.

http://gazetepusula.net/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri