forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BABA OLAN GAZETEC?YE 1 AY DO?UM ?ZN?

Aktif .

bebek-twitterTaraf’?n bu uygulamas? çok konu?ulacak… Gazete, e?i do?um yapan yay?n koordinatörü Y?ld?ray O?ur’a bir ay do?um izni verdi.

 

twitter üzerinden yap?lan H?d?r Gevi?’le 20 Dakika’ya kat?lan O?ur,  Baz? Avrupa ülkelerinde baba olan çal??anlara da uzun do?um izni verildi?ini hatt? ve geli?meyi kendine özgü mizahi üslubuyla ?öyle de?erlendirdi: ‘Bunu bir de Arabistan usulü Ramazan izniyle birle?tirip Taraf'?n demokratik laiklik anlay???n? da göstermeyi dü?ünüyorum.’


??te Y?ld?ray O?ur'la kurucular? aras?nda yer ald??? Hayvan Partisi babal?k ve k?z? Leyla hakk?nda yap?lan röportaj?n tam metni: 

H?d?r Gevi?: Bzzzzzzzz… bzz!

-sessizlik-

Y?ld?ray O?ur: a?aç oldum burda ? 

H?d?r Gevi?: Ar? dilinde ‘Haz?r m?s?n… Evde misiniz’ demek istemi?tim, senden ses seda ç?kmad?

Y?ld?ray O?ur: Ar? dilim zay?f biraz. Ez livirim… Evdeyim. Arnavutköy'deyim.

H?d?r Gevi?: Neyse... Önce abin @turgayogur baba oldu çok geçmedi sen… Ne o abinle aran?zda bi rekabet mi söz konusu?

Y?ld?ray O?ur: Daha önce de en küçük karde?im baba olmu?tu. Üç karde? ancak Ba?bakan?m?z?n iste?ini gerçekle?tirebildik…

H?d?r Gevi?: E bu da iyiymi?:))) Nas?l gidiyor babal?k, sende neyi de?i?tirdi baba olmak?

Y?ld?ray O?ur: Sonradan ö?renilen bir?ey. ?çgüdüsel bir taraf? yok. Ölüyorsun bitiyorsun çocu?un için ama esas mucizevi olan annelik. ?

H?d?r Gevi?: Nas?l yani suni bir ?ey..

Hmmm... Leyla’ya kim bak?yor; e?in @zeynepmertoglu mu… sen mi… ba?kas? m?... hepiniz mi?

Y?ld?ray O?ur: Hepimiz dersem yalan olur. Ben daha çok ofis boy gibiyim. Kakal? bezleri imha i?ine bak?yorum. ? Bu arada fonda ?u çals?n http://www.youtube.com/watch?v=LcqHxn …. bebekleri on dakikada insanlar? cüssesine göre yar?m saatte uyutuyor.

H?d?r Gevi?: Madem öyle ?u konuya aç?kl?k getirir misiniz say?n O?ur!!! Leyla’n?n bezini kim de?i?tiriyor?

Y?ld?ray O?ur: Zeynep ama benim katk?lar?m yads?namaz. Belediye hizmetlerini ben hallediyorum. Ama biliyorsun türkiyenin en ilerici gazetesi taraf bana iskandinav usulü 1 ay babal?k do?um izni verdi.

H?d?r Gevi?: Ben de bu babaya izin i?ini soracakt?m, gerçekten öyle bir ?ey yapt? m? Taraf... Yapt?ysa helal olsun

Y?ld?ray O?ur: Bir de Arabistan usulü ramazan izniyle birle?tirip Taraf'?n demokratik laiklik anlay???n? da göstermeyi dü?ünüyorum.

H?d?r Gevi?: Y?ld?ray cevap ver lütfen... izin olay? do?ru mu ?aka m?…

Y?ld?ray O?ur: @markaresayan'a sor. En iyi o bilir gerçek olup olmad???n?. ?sa mesih raz? olsun ondan. ?

H?d?r Gevi?: Markar! Orda m?s?n? Bu babal?k izini i?i senden mi ç?kt? @yildarado beni peri?an etti...

Kimden ç?kt? bu babal?k izni fikri Y?ld?ray… Senden mi Yasemin Çongar'dan m?, Ahmet Altan’dan m? diyecektim ki faili @markaresayan ha

Y?ld?ray O?ur: ?stemesi benden vermesi Yasemin Çongar’dan...

H?d?r Gevi?: Yöneticiler m?zm?zlanmad? m? peki sana 1 ay çocuk izni verirken...@yildarado ?#hgyo

Y?ld?ray O?ur: Balay?, doktora tezi ve babal?k d???nda izin kullanmad?m be? y?ld?r. Çok kli?e olacak ama biz sahiden de bi aileyiz. ?

@sadikozben: H?d?r bey, eskiden etti?im 1-2 densiz söz yüzünden @yildarado beni bloklad?. Lütfen özrümü kabul etsin ve blok'u kald?rs?n ?

H?d?r Gevi?: Y?ld?ray lütfen @sadikozben 'e koydugun twit ambargosunu benim hat?r?m için kald?r?r m?s?n...

Y?ld?ray O?ur: Ke?ke gerçek Sad?k Özben kadar esprili olabilseydi. Sense of humor meselemiz var çok ciddi.

H?d?r Gevi? Medya mahallesine yeni bir adet daha getirdiniz ya Taraf 'ailesi' olarak, tekrara helal olsun size

Y?ld?ray O?ur: Kanunen dört gün. Üç çocuk hedefi için bence hükümet bunu gündemine als?n. te?vik edici olur. ? 

H?d?r Gevi? Baston'u unuttuk.... Kedin Baston Leyla’y? k?skan?yor mu diye sormu?lard??

Y?ld?ray O?ur: Bastonla tam olarak tan??mad?lar henüz. leyla daha 15 günlük. baston daha çok camlardaki ku?larla ilgileniyor. ?#hgyo

H?d?r Gevi? Y?ld?ray ya ?u mentionlar? twitin sona alsan benim yapt???m gibi, ne güzel olur

Y?ld?ray O?ur: Ba?tan m? al?yoruz. Arafat Mehmet Ali Birand röportaj?na dönmesin

H?d?r Gevi? ?u soraca??m soruyu fonda duygusal bi müzik dinleyerek cevaplar m?s?n lütfen

Siyasi olarak sana ters gelen ?eyler kar??s?nda çabuk tepesi atan birisin. Leyla’n?n varl??? seni yumu?at?r m??

Y?ld?ray O?ur: Evlilik terakkiye manidir derler biliyorsundur. Ben de öyle olmad? pek. Bakal?m belki de daha kamç?lar.

H?d?r Gevi? Her ?eyin hay?rl?s? tabii:)) Genç Siviller vard? ?imdi Hayvan Partisi var… Ne oldu Genç Siviller misyonunu tamamlad? m??

Y?ld?ray O?ur: Genç Sivillerin misyonu tamamlanacak gibi de?il. Yavrulad? Genç Siviller de. Nahda, Democrasia, Hayvan Partisi vb

H?d?r Gevi? Allah bereketinizi artt?rs?n

H?d?r Gevi? Hem gazetecilik hem de bütün bu aktivistlik i?leri... Gazetecilik tek ba??na yetmiyor mu ülkeni de?i?tirme istedi?ine

Y?ld?ray O?ur: Ben çok akif de?ilim son be? y?ld?r. Bizim gazete yeterince aktivistlik hislerimi tatmin ediyor zaten:)

H?d?r Gevi?: Anlad?m. Hayvan Partisi’nde farkl? siyasi yelpazeden kat?l?mc?lar var, o nedenle mi sen pek bu konuda öne ç?kmak istemiyorsun?

Y?ld?ray O?ur: Demokrat hayvanseverler var yine de:) Hayvansever örgütler s?k?kemalist. Atatürk’ün köpek sevgisi falan gibi meseleleri var.

H?d?r Gevi?: Öyle de olmal?... Nas?l kuruldu @HayvanPartisi nas?l akl?n?za geldi, yoksa kedin Baston’un i?i mi?

Y?ld?ray O?ur: baston siyasetten çok zoolojiyle ilgili.belgesel izliyor sürekli. özellikle kaplanl? olanlardan

H?d?r Gevi?: Baston'un gözü yükseklerde demek ki... hayvanlar alemine hükmetme iste?i seziyorum onda

Y?ld?ray O?ur: Hayvanlar çok mutsuz türkiyede.bunu siyasi bir mesele yapan kimse de yoktu.hayvan haklar?n?n temsili feci. böyle ç?kt?

H?d?r Gevi?:  Soru @TncrK dan: Bir hayvansever olarak, Bekir Co?kun'un hayvanseverligini nas?l de?erlendiriyorsunuz...:)

Y?ld?ray O?ur: Genelkurmay ba?kan?na köpek diye hakaret etti?ini zannetti?i an hayvanseverli?i bitti gözümde.

H?d?r Gevi?:  Meclis Anayasa komisyonu i?e ba?lad?, sürtü?meler oldu, galiba ‘Kürdü’ anayasaya sokmaya pek yana?m?yorla. Bu esnada siz anayasaya kuyruk laz?m adl? bi kampanya ba?lat?p, Anayasaya hayvanlar? sokmaya kalkt?n?z, ümitli misiniz

memediko : Mesele Kürdü Anayasaya sokmak de?il, Türk'ü Anayasadan ç?karmak olmal?.

Y?ld?ray O?ur: Ne türkü ne kürdü anayasaya kar??t?rmazlarsa iyi olur.

Çok ümitliyiz. http://anayasayakuyruklazim.com sitesinden yürüyor kampanya. pek çok ünlü destek veriyor. 

Almanya, brezilyai isviçre anayasalar?na hayvanlar girmeyi ba?ard?. s?ra bizde. destek verenler de siteden pankart? indirip,foto?raflay?p gönderiyorlar. iyi gidiyor. komisyon üyeleriyle görü?ece?iz. ahmet hakan'la perihan ma?deni ayn? kampanyada bir araya getirdik.:)

H?d?r Gevi?: Peki Meclis'den, siyasilerden partinize yönelik bir yakla??m söz konusu mu? 

Y?ld?ray O?ur: Anayasa kampanyas?ndan sonra hedef mecliste grup kurmak. 21 gönüllü vekil ar?yoruz bunun için.

H?d?r Gevi?: Sitenin adresini de verelim bari: http://www.hayvanpartisi.org @yildarado ?

Y?ld?ray O?ur: destek verenler de siteden pankart? indirip,foto?raflay?p gönderiyorlar. iyi gidiyor. komisyon üyeleriyle görü?ece?iz. Kampanya adresi http://anayasayakuyruklazim.com almanya, brezilyai isviçre anayasalar?na hayvanlar girmeyi ba?ard?. s?ra bizde.

H?d?r Gevi?: ?u an Hayvan Partisi'ne destek olan herhangi bir vekil var m??

Y?ld?ray O?ur: Henüz sadece iyi dileklerini iletenler var. rakip de?iliz. bizim seçmen kitlemiz ayr?:) anayasa o yüzden önemli.

H?d?r Gevi?: Bu arada yurt d???ndan @cerenkenar vatani görevini yapmakta olan görümcesi için top5dü?ünürün ve gazeteci listeni istiyor. Sen listeyi haz?rlarken ben bi soru daha soray?m: Bu i?in, yani hayvan haklar?n?n sonu nereye var?r sence? Hayvanlarla ilgili de nefret suçlar? olur mu birgün. Ahmak birine ay? demek ay?lar? incitmektir gibi…

Y?ld?ray O?ur: Hayvanlarla ilgili bir cümle sokarsak bütün alt hukuki metinler ona göre dizayn olacak. jupiter kurtars?n bacim. görümcesi askerse tek seçenek ?srail herhalde. Daha da kurcalam?yay?m. her bebek dünyan?n daha iyi bir yer olmas? için mücizedir diyenarendt, spinoza,ceren için gelsin rawls, berlin, i?ini çok iyi yapan çok gazeteci var. ama ben alev er, yasemin çongar deyip geçeyim ?imdilik.

H?d?r Gevi?: Yorum @zd99 dan: kurban bayram?, HP için iyi bir turnusol olacak. herhalde bir kelam? olacakt?r HPnin?

Y?ld?ray O?ur: Vejeteryan de islamafobik de de?iliz.10binlerce y?ll?ktüketim al??kanl?klar?yla kavga etmekten daha önemli i?ler var.

@zd99 : gayet 'steril' bir yorum. milyonlarca hayvan öldürülüyor, ama bunun ele?tirisi 'islamafobi' mi oluyor?

Sana kötü bir haberim var @zd99. Milyonlarca hayvan hergün öldürülüyor. o kebaplar a?açta yeti?miyor.

H?d?r Gevi?: Yorum @RamonSanchezz den: bunca zaman kö?e yaz?p henüz kitap yazmamandan i?killeniyorum?

Y?ld?ray O?ur: Master tezim bas?lacak.cumhuriyetin beyaz ma?durlar? diye bi biyografi kitap var.Bir de Bal?kç?'n?n hikayesi

H?d?r Gevi?: Ne güzel... Kim Cumhuriyet'in Beyaz ma?durlar??

Daha fazla yorum yok. yay?nevi k?za

vedat u?akl?gilin hikayesinin daha geni? bir versiyonu olacak.biraz daha tehlikeli sulara girme pahas?na.

Y?ld?ray O?ur: Bu arada yirmi dakka doldu. leyla huysuzluk yap?yor. bitiyor de?il mi.

H?d?r Gevi?: Az kald?... leyla anlay??la kar??lar... bir iki soru var sadece ama ?u kitaptan 1 -2 ?ey söyle ne olur. Ayr?ca samimiyetinden cesaret alarak sana 2 absürt soru sormak istiyorum, sorabilir miyim?

Y?ld?ray O?ur: Tabiki. david beckham-tom cruise a?k?n? destekliyorum. :)

H?d?r Gevi?: Alemsin sen Y?ld?ray...

Y?ld?ray O?ur: Çok fena a?l?yor ama. baba sen nerdesin diye.

H?d?r Gevi?: Dur gitme!!! Diyelim ki bir Y?ld?ray de?il de 3 Y?ld?ray olsayd?, biri burada ?stanbul’da… Ya di?er ikisi nerede ne yapard??

Y?ld?ray O?ur: Valla ba?lar?n?n çaresine baks?nlar. bir y?ld?rayla zor ba? ediyorum ben.

H?d?r Gevi?: Kilit karar mekanizmalar?ndakiler,entelektüeller ve Meclis’in topu bir anda buharla?sa,Türkiye’nin de?i?imi h?zlan?r m?yd?? Son sorumdu için rahat olsun

Y?ld?ray O?ur: Yok ben siyaset ya da entelektüel kar??t? de?ilim. asl?nda biz karde? olurduk da siyasetçiler olmasa geyi?ini hiç sevmem.

H?d?r Gevi?:  Zeynep ve Leyla’ya çok sevgiler… Çok te?ekkürler HG ile 20 (?!!) Dakika’ya kat?ld???n için Y?ld?ray

12 yi gecti bilgisayarim bal kabagina dondu. Ben tesekkur ederim hidircim. Zevkti.

Bu röportaj? insano?lunun emperyalist i?galine maruz kalan do?a ve hayvanlara adamak istiyorum,itiraz?n?z var m? say?n O?ur

-Ses yok-

@markaresayan : Konuyu bir anlatsaniz cvp hakkimi kullanacagim:) neden sorumluymusum:))

H?d?r Gevi?: A?kolsun sen de tam röportaj?n sonunda geldin, Y?ld?ray'a babal?k iznini sormu?tum da...

@markaresayan : Taraf ekibi olarak yildirayin babaligina tam muvvakatimiz var. Onun ne kadar iyi bir baba olacagina eminiz cunku

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri