forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cengiz-er-A Haber Genel Yay?n Ynetmeni Cengiz Er, Sabah Gazetesine verdi?i rportajda rakiplerine meydan okudu... 


- Ba?bakan?n kuzeni olman?n avantaj?n? da, dezavantaj?n? da ya?amad?m.

- Ahmet Hakan'la omuz omuza verdi?imiz gzel dnemlerimiz oldu. Keyifli bir dnemdi. Bana her zaman iyili?i dokunmu?tur. Ama y?llard?r gr?myoruz. Her ?ey gemi?te kald?.

- Trkiye'de son 10 y?lda ok byk bir dn?m ya?and?. O de?i?imi desteklemek yanda?l?ksa e?er, ben yanda??m.

Son gnlerde rakiplerine st ste haber atlat?yor. a Haber, Suriye olaylar?nda dnya TV'lerinin ve ajanslar?n?n referans gsterip kulland??? grntlerin kayna?? oldu. Urfa'daki cezaevi yang?n?n? ierden veren ilk haber kanal?yd?. Birka gn nce ?stanbul'un yre?ini a?z?na getirengkdelen yang?n?n? ilk duyuran, binan?n iine girip ya?anan o byk pani?i gzler nne seren yine a Haber'di. Son gnlerde ok konu?ulan bu cesur haber kanal?n?n ba??nda ise konu?may? pek sevmeyen, ama gemisini sessizce hedefine kitleyen bir genel yay?n ynetmeni var: Cengiz Er. Rizeli, ku?akt?r denizci. ocuklu?u f?rt?nal? Karadeniz'de gemi?. Genlik y?llar?nda, iindeki f?rt?nay? gazetecili?e yans?tm??. Hayal kurmaktan vazgemeden, ay toplayan k?zlara radyosundan rock alarak... F?rt?nalara al??k?n bir denizci ve haberci olarak yolunda h?zla ilerliyor. Son kertede insanlar f?rt?nalarla de?il, gemiyi limana gertirip getirmedi?inle ilgilidir.

RUHUMDA HEP GAZETEC?L?K VARDI
- Uzun y?llard?r televizyon yneticili?i yap?yorsunuz, ama kendiniz n planda olmay? pek sevmiyorsunuz. Cengiz Er kimdir?
- 1966'da, Rize Gneysu'da bir kyde do?dum, Mi?ona. Ad? Rumlardan kalan bir ky. Eskiden Mi?on adl? bir bey otururmu? orada, ad? oradan geliyor. Bizim kylerimizin ad? hep Rumcad?r.
- Ailede Rumca bilen var m??
- Yok. Bizim kkenimiz Kafkaslar'dan geliyor.
- Ka karde?siniz? 
- Alt? erkek karde?iz. Bir k?z karde?im varm??. ?lk do?an iki karde?ten biri. Ama bir ya??nda vefat etmi?. Annemle babam herhalde 'Bir k?z daha bulaca??z,' diyerek alt?ya kadar ?kt?lar. Alt?dan sonra pes ettiler tabii. Liseyi Gneysu'da okudum. niversiteye kadar Rize'den hi ?kmad?m. Ara ara ?stanbul'a gelip giderdim, ama kal?c? olarak Rize'den ilk defa Ankara'ya gittim. Gazi niversitesi Bas?n Yay?n Yksekokulu'na... ?lk tercihimdi. Radyo- Televizyon Blm'ne kay?t yapt?rd?m. Y?l 1984. M. Tali ngren, Korkmaz Alemdar, Hasan Kni ve nsal Oskay benim de hocalar?m oldu.
- Ailede tek haberci siz misiniz? Di?er karde?leriniz ne yap?yor? 
- Tek haberci ben ?kt?m. Abim ?retmen kkenli, ?u an Yurt- Kur'da. ?retmenlikten gelen di?er iki karde?imden biri Dan??tay yesi, di?eri Rize nversitesi'nde al???yor. Do?a sporlar?, kltr i?leri ve mzikle ilgileniyor. Kk abim Rize'de ticaretle u?ra??yor. Aram?zda bir tek ticari kafas? olan oydu. ?rencilik y?llar?m?z?n finansr oydu (glyor). Ankara'da niversiteyi bitirdikten sonra stajyer olarak TRT'de mesle?e ba?lad?m. Sonra zel radyolar furyas? ba?lad?. Y?l 1991. ?ki- idealist arkada? Rize'de radyoculuk yapt?k. ay toplayan Fadimelere rock mzik alard?k. Benim aylakl?k y?llar?md? diyebilirim.
- zel televizyon maceras? ne zaman ba?lad?? 
- 1994'te Kanal 7'ye girdim. Nabi Avc?, ?u anda milletvekili, ba?bakan?n eski dan??man?yd?. Onunla Ankara'dan tan???yordum. Kanal 7'nin kurucular?ndand?r. 1994 Temmuzu'nda, Re?itpa?a Emirgan'da bir villadan yay?na ba?lad?k. Kanal 7'de muhabir olarak ba?lad?m. Televizyon muhabirli?i, gazetecilikten biraz farkl?. Daha h?zl? olman?z laz?m. Polis-adliye muhabiri olarak ba?lad?m televizyon habercili?ine. Bir ?stanbul kanal?yd? ilk ba?ta. Her ?eye ko?turuyorduk. -drt sene sonra, elimiz kalem tutuyor diye sahadan beni masaya ektiler. ?stihbarat ?efli?i, editrlk derken, haber mdrl?ne terfi ettim. Yneticili?e ok erken getim. ?imde uktedir. Ke?ke arazide biraz daha kalsayd?m. Gazi olaylar?, mraniye olaylar?, Civangate skandal?. Tayyip Bey'in ?BB Ba?kanl??? dnemi, cezaevi gnleri, 28 ?ubat f?rt?nas?... Tayyip Bey'in cezaevine girdi?i gnlerde, ben Kanal 7'de haber mdrydm.
- Ba?bakan?n akrabas?s?n?z. Akrabal?k dereceniz nedir?
- Annelerimiz karde?tir. Teyze ocuklar?y?z.
- z kuzen mi?
- Evet. Tayyip Bey, ?stanbul'da do?up byd. Ama by?mz olarak bizi uzaktan takip etti?ini, ?mam Hatip y?llar?nda bana kitaplar gnderdi?ini hat?rlar?m. Ben Ankara'da Bas?n Yay?n Yksekokulu'nda okurken, Cebeci'deki bekar evimize ziyaretimize gelirdi zaman zaman. O dnemde Refah Partisi ?stanbul ?l Ba?kan? ve ayn? zamanda MKYK yesiydi.

DEL? G?B? FOTOROMAN OKURDUM 
- Siyasete at?lman?z iin kendisinden teklif geldi mi? 
- Ben konu?mas?n? beceremeyen bir adam?m. Benden siyaseti mi olur? Benim ruhumda hep gazetecilik vard?. Gazetecili?i ok sevdim. ?lkokuldan itibaren gazeteleri nme koyar, didik didik eder, okurdum. Deli gibi fotoroman okurdum mesela. O zaman gazetelerde yay?mlan?rd?. Eski romanlar?n tefrikalar? olurdu. Ailemizde, zellikle anne taraf?nda byklerim denizcidir. Denizi anlatan, denizde geen romanlar okurdum. Halikarnas Bal?k?s? falan... 
- Kanal 7 tecrbeniz ne kadar srd?
- Dokuz sene aral?ks?z al??t?m orada. Televizyonculu?un btn a?amalar?n? ?rendim. ok byk ustalar?m?z olmad? o dnemde, ama a?abeylerimiz vard?. Orada, bir kanal?n emekleme dnemini ya?ad?k. ?lk ba?ta banttan haber, ana haber blteni yapard?k. Bir seneye yak?n byle gitti. Sonra tabii kanal?n vizyonu geni?ledi. Bunu, ulusal bir kanal haline getirme karar? ?kt?. 28 ?ubat dneminde oradayd?m, Trkiye'nin en f?rt?nal? y?llar?yd?. ok sert muhalefet yap?yorduk. Ahmet Hakan ile beraberdik. Uzun y?llar Ahmet Hakan Co?kun'un editrl?n yapt?m. O, haber dairesi ba?kan?yken, ben haber mdr yard?mc?s?yd?m. Ortak ok an?m?z vard?r.

AHMET HAKAN'LA YILLARDIR GR?MYORUZ
- Ahmet Hakan'la gr?yor musunuz?
- Kanal 7 y?llar?nda omuz omuza verdi?imiz gzel dnemlerimiz oldu. Keyifli bir dnemdi. Bana her zaman iyili?i dokunmu?tur. Ama y?llard?r gr?myoruz. Her ?ey gemi?te kald?.
- 'Eski mahalle', Ahmet Hakan'a k?zg?n m?? 
- Valla benim bildi?im kadar?yla k?zg?n tabii. Gnde neredeyse 18 saatimiz beraber geerdi. Ahmet Hakan bir fenomen, hatta bir idold o dnemde. Onu grmek iin kanal?n nne gelen insanlar? hat?rlar?m. Muhafazakar kitlenin, dindar kitlenin medyadaki idolyd. 'Eski mahalle'yi terk edince, onu idol olarak grenler ?imdi do?al olarak k?zg?n tabii. Ahmet Hakan teki tarafa geince ister istemez btn eski dostluklar?n? da geride b?rakt?.
- 'Eski mahalle', 'yeni mahalle'ye yakla??yor mu? Ayr?l?yorlar m? gittike? 
- Bence yakla??yor. Keskin bir ayr??ma grmyorum. Bugn Do?an Grubu'nda da, Ciner Grubu'nda da, bizim grupta da 'eski mahalle'den bir sr insan var. O sert rzgarlar?n esti?i dnemin eseriydi ayr??ma. Bir yanda 'kartel medya's?, di?er yanda muhafazakar medya... Ama art?k byle bir ayr??ma yok gibi.
- Ek?i Szlk'te sizin iin 'yzde 100' gazeteci demi?ler. Hatta muhabirin kafas?na kaset f?rlatacak kadar... 
- Kanal 7'de her ?eyi yapt???m?z iin i? ykmz a??rd?. Muhabirlerle ok kavga etti?imi hat?rl?yorum, kaseti duvara at?p paralad???m, klavye k?rd???m dnemler oldu. Hatta eski arkada?lar?m o dneme ait ar?ivdeki grntlerimi payla??p dalgalar?n? geerler zaman zaman. Sonra Erdo?an Akta? ile birlikte Star habere getim. Haber koordinatrydm. Star TV'nin Do?an Grubu'na sat?ld??? gnlerde oradayd?m. Ard?ndan da 2006 y?l?nda, Kanal 24 servenim ba?lad? Mustafa Ho? ile birlikte.. Binan?n bulunmas?ndan altyap? kablolar?n?n ekilmesine kadar her a?amas?nda i?in iinde olduk. Orada bir televizyonun btn kurulu? a?amalar?n? ya?ayarak, tart??arak, iselle?tirerek hayata geirdik. Benim iin ok ok nemli bir tecrbedir. Televizyon habercili?ine yeni bir soluk getirelim diye, Kanal 24'te farkl? bir ?eyler yapmaya al??t?k. Sonra ben koltu?umu Akif Beki'ye devrettim. Bir y?l sonra da Turkuvaz Grubu'na geldim. Serhat Albayrak'? ilk kez Star medya grubunda, 24'n kurulu? a?amas?nda tan?d?m. Star gazetesinin yeniden yap?land?r?lmas?nda ve 24'n kurulu?unda da okbyk eme?i vard?r. Yollar?m?z Turkuvaz Grubu'nda da kesi?ti. Bana gvenip a Haber'in kaptanl???n? teslim etti. Hem te?ekkr borcum var hem de ba?ar?l? olma mecburiyetim. Benden nce zaten Erdo?an Akta? ve arkada?lar? a Haber'de altyap?y? olu?turmu?tu. Kadro yap?lanmas? ve di?er organizasyonlar? yapt?k, 25 Nisan 2011'de de ilk yay?n?m?z? yapt?k. Trkiye'nin ilk full HD yay?n yapan haber kanal?y?z. Ekran?n grselli?i a?s?ndan, bizi di?er haber kanallar?n?n nne geiren bir avantaj bu.

KAHRAMANIM KK PRENS'T?
- Kahraman?n?z kimdi ocuklu?unuzda? 
- Hat?rlam?yorum ama Saint-Exupery'nin Kk Prens'i benim kahraman?m say?labilir. Her zaman hayat?ma yn vermi?tir. Hayal kuran bir insan?m. Kurdu?um hayalleri hep gerekle?tirmek istedim. Futbolu ok severdim. ?yi de futbol oynard?m ocuklu?umda. Ama gazetecilik a??r bast?. ok iyi bir Galatasarayl?y?m. Futbola sevdam vard?. Okumay? tercih etti?im iin futbolla ilgilenemedim. Btn arkada?lar?m amatr ligde oynad?, ben oynayamad?m. ?imdi 40'l? ya?lar? da yar?lad?k. Bak?yorum, pek hayalim kalmam??. Bu ya??mdan sonra tek hayalim, mesle?imi zirvede ve kirlenmeden tamamlamak.
- ?ki k?z?n?z var. Onlara gazetecili?i neriyor musunuz? nk dedi?iniz gibi, bu mesle?i kirlenmeden yapmak zor. 
- Evet. Asl?nda ikisi de gazetecilik yapmak istiyor. Beni iyi takip ediyorlar. Bazen yle ?eyler soruyorlar ki, ?a??r?p kal?yorum. Benim gibi i?i en ba??ndan ?renmelerini isterim. Biraz burunlar? srtecek tabii...

HABERDE ORANTISIZ G KULLANMAKTAN YANAYIM
- Henz birinci y?l?n? dolduran bir haber kanal? a Haber. Rakipleri, y?llar?n kanallar? ve ?u an 20'nin zerine haber kanal? var Trkiye'de. Nas?l bu kanallar?n aras?ndan s?yr?l?p ne gemeyi ve izleyici sadakatini olu?turmay? d?nyorsunuz? 
- Biz hep eksiklik duygusu ile bu i?e ba?lad?k. Kanal 24'te de yleydi. ok haber kanal? var, ama hl haber kanal? yok! 'Hl iyi bir haber kanal?na ihtiya var,' dedik, yle yola ?kt?k. Derdim, haberde bir numara olmak. Bir sr program denersin, format sat?n al?rs?n. Trkiye'nin en nemli ekran yzlerini transfer eder, ilgi ekersin, ama haberden koptu?un zaman, haberde ?srarc? olmad???n zaman bu abalar hibir i?e yaramaz. ?natla, haberde orant?s?z g kullanmaktan yanay?m. Rakiplerimizi atlatt???m?z zaman 'ak' yapar?z. Haber koordinatrm Yksel Alt?nta?, bu konuda sava?? ruha sahip bir yol arkada??. Haber atlatt???m?zda gol sevincinin her trl versiyonunu sergiliyoruz.
- Orant?s?z g kullan?rken, ba?bakan?n kuzeni olman?n avantaj?n? ve dezavantaj?n? nas?l ya??yorsunuz? 
- Avantaj? ve dezavantaj? e?ittir bende. Hi bu yak?nl??? kullanarak atlatma bir haber yapt???m? hat?rlam?yorum. Meslekta?lar?mla e?it olarak sahaya ?kt?m hep. Dezavantaj?n? da, avantaj?n? da ya?amad?m gerekten. Ama yanl?? bir alg? olu?uyor. Yanda? falan diyorlar.
- Yanda? medya m?s?n?z?
- Trkiye'de son 10 y?lda ok byk bir dn?m ya?and?. O de?i?imi desteklemek yanda?l?ksa e?er, ben yanda??m. Bunun tesinde bir ?ey sylemeye gerek grmyorum. Yak?n gemi?te yanda?l???n nas?l yap?ld???n? ok iyi grm? ve ya?am?? biriyim.
- Hkmeti ele?tiren haber yap?labilir mi a Haber'de?
- Tabii ki yap?labilir. Sonuta haberdir. Zaman zaman bakanl?klar?n, kurumlar?n hatal? uygulamalar?n? haber yapt?k, ele?tirenleri ekrana ?kard?k. Ba?ka ne yapabilirsiniz ki? Bunu yapt???m?z ok anlar oldu. Ve yapmaya da devam edece?iz.
- Bir haberle ilgili olarak hi ba?bakan?n telefonuna maruz kald?n?z m??
- Zaman zaman gr?rz tabii, ama genelde ailevi meseleler, hal hat?r konu?malar?... Terr gibi ulusal gvenli?i ve halk?n moralini ilgilendiren nemli olaylarda da bilgi alm??l???m?z olmu?tur; ki yay?n ynetmenleri iin normal bir durumdur bu.

Rportaj?n tamam? iin t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri