forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

haberturk_tvHabertürk Televizyonu Genel Müdürü Semih Kaya, Ocak ay?nda yap?lanma sürecinden geçen Habertürk Televizyonu’nun bu sürecinden yeni dönemine ve kanalla ilgili tart??malara kadar pek çok konuyu ilk kez MediaCat’in A?ustos say?s?na anlatt?.

??in teknik k?sm?ndan gelen bir genel müdür olman?n avantajlar? neler?

Maliyetleri, yay?nlar gerekli mi gereksiz mi, yay?n?n faydas? var m? yok mu; tüm bunlar? daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Teknik k?s?mda bulunmak televizyonun içinde bulunmak demek asl?nda. 20 y?ld?r ben bu televizyon piyasas?n?n tam da içindeyim; lisans al?yorsunuz televizyon kuruyorsunuz, televizyon kapat?yorsunuz. Mesela ?imdi Kanal 1 televizyonunu tekrar kuruyoruz. Onun i?lemlerini yap?yoruz, stüdyolar? yap?l?yor, ana kumandalar? kuruluyor. 

Genel yay?n yönetmenli?i koltu?unun kald?r?lmas?yla ilgili çok söz söylendi. Pozisyon ismiyle beraber i?leyi?te bir de?i?iklik ya?and? m??

Esas?nda bu kavram her yerde var, tüm televizyonlar?n hemen hepsinde var. Çünkü genel yay?n yönetmeni dedi?iniz ki?i sadece yay?n odakl? oluyor ama bunun bir de ekonomi taraf? var. ??in mali taraf?na bakacaksan?z televizyon nas?l yürüyecek? Bir ki?iye iki i? birden zor gelir. Bizim buradaki yap?lanmada haber yönetmeni, operasyon müdürü, program müdürü ve yay?n müdürü, genel müdüre ba?l?. Tüm televizyonlarda da hemen hemen böyle bir yap? var. Yay?n içeri?ini sa?layanlarla, i?in finansal ve yöneti?imsel k?sm?na bakan ki?iler ayn? ki?iler de?il. Biz ad?n? koymu? olabiliriz sadece. Öteki yerlerde de görünmeyen, gizli genel müdürler vard?r mutlaka. Burada genel yay?n yönetmenli?i varken de öyle bir yap? vard? zaten..

Habertürk uzun zamand?r bir yap?lanma sürecinden geçiyor. Bu yap?lanmayla nas?l de?i?imler ya?and??

Habertürk, herkesi kucaklayan, toplumun her kesimine e?it mesafede bir haber kanal?. Herkesin söyleyecek sözü varsa ekran?m?z? aç?yoruz. Yaz, k??, hafta sonu, tatil demeden, gün içinde ara vermeden yay?nlar?m?za devam ediyoruz. Habertürk, ‘Haber denince Habertürk’ slogan?yla an?l?r zaten, böyle marka oldu ve biz bunu devam ettirmeye çal???yoruz. Toplumun her kesimine yönelik de?i?ik programlar yapmaya özen gösteriyoruz. Mesela ‘Kime Göre Neye Göre’ çok de?i?ik bir program. Sosyal medyadaki etkilerini de görüyoruz. Habertürk herkes için bir mecra olsun istiyoruz. Bu eskiden de böyleydi ama ?imdi daha çok önem veriyoruz. Marka programlar?m?z oldu. Her gün prime time’da programlar?m?z var.

Herkes dizileri seyretmiyor bu ülkede. Reytingler ölçülürken biz bunu reytingler baz?nda görebiliyorduk. ?imdi de gelen mesajlardan programlar?m?za ilginin oldu?unu anl?yoruz, ayn? anda 20 bin mesaj geliyor mesela. Cuma günü Bas?n Kulübü’nü tekrar ba?latt?k. Cumartesi günü Tarihin Arka Odas? sabaha kadar sürüyor. Pazar günü Alt Üst Muhabbetler, ?imdi Balçiçek ?lter’le Söz Sende Yaz Sohbetleri ba?lad?. Bunlar?n hepsi marka oldu. Bir haber kanal?nda bu programlar?n ak?lda kalmas? çok önemli.

Habertürk reyting ölçümü yapt?r?yor muydu? Ölçümlerin yap?lmad??? dönemde nas?l önlemler al?nd??

Biz Habertürk olarak ölçüm yapt?r?yorduk. Fakat haber kanallar?n?n ölçümlenmesinde her zaman bir sorun ya?an?yordu. Türkiye’yi sadece evlerde televizyon seyreden insanlardan ibaret zannederseniz, i? yerlerine denek koymazsan?z gerçek bir ölçüm yapm?? olmazs?n?z. Biz buna çok itiraz ettik fakat hep var olduk ölçümlerde, rekabetten kaçmad?k. Genel kanal ayar?nda reyting alan çok program?m?z oldu. Özellikle marka programlar?m?zdan Fatih Altayl? ile Teke Tek, Murat Bardakç? ile Tarihin Arka Odas?, Balçiçek ?lter ile Söz Sende... Ayr?ca önemli ve deneyimli haberciler taraf?ndan sunulan gündüz programlar?m?z ile de izleyici haberi h?zl? ve do?ru ?ekilde yakalama f?rsat? buluyor. Gün içinde önemli bir olay oldu?u zaman reytingler z?pl?yor. Olay?n s?cakl??? gidene kadar haber kanallar? izleniyor. Biz yay?n ak???m?z? hiç de?i?tirmedik. Zaten adaletli olmad???na inan?yorduk ölçümlerin ama ölçümlerde yer almaya devam ettik, yine de var olaca??z. Önlem almad?k, maliyet k?smad?k. Yaz rehaveti gelmesin diye ‘Haberde tatil yok, haber denince Habertürk’ slogan?m?za devam ettik. Çünkü hitap etti?imiz kesim bunu istiyor.

Banu Ö?üt imzal? söyle?inin devam? MediaCat dergisinin a?ustos say?s?nda...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri