forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

M?LL?YET'?N YEN? YAYIN POL?T?KASI NASIL OLACAK?

Aktif .

derya-sazakMilliyet'in yeni Genel Yay?n Yönetmeni Derya Sazak, internet ve televizyonlara kar?? nas?l bir strateji geli?tireceklerini anlatt?... 

Milliyet Gazetesi’nde esen de?i?im rüzgârlar? ve yeni yay?n politikalar? hakk?nda ipuçlar? veren söyle?ide, iktidar bask?s?ndan de?i?en habercilik anlay???na kadar dünya ve Türkiye gündemini me?gul eden ba?l?klar yer al?yor.  

 1995-1998 y?llar? aras?nda Milliyet Gazetesi’nde Genel Yay?n Yönetmeni olarak görev yapan Derya Sazak, 14 y?ll?k bir ayr?l???n ard?ndan geçti?imiz ay yeniden ayn? koltu?a atand?. 30 y?ll?k gazetecilik geçmi?inin 20 y?l?n?, parlamento muhabirli?i ve Ankara büro yöneticili?i dâhil Milliyet’in farkl? kadrolar?nda görev alarak de?erlendiren Sazak, www.mediacatonline.com adresinde yay?nlanan Ömür ?ahin Keyif imzal? söyle?ide temel gazetecilik ilkeleri ?????nda gelenekselle moderni yenilenen Milliyet çat?s? alt?nda bulu?turaca??na dair aç?klamalarda bulundu.    

 “Habercili?in tan?m? de?i?iyor”

?nternetin devreye girmesiyle birlikte yeni medyan?n ata?a geçerek yaz?l? bas?n kar??s?nda ciddi bir rakip oldu?unu söyleyen Sazak, de?i?en habercilik tan?m? do?rultusunda genç okurlar?n beklentilerini kar??layacak içerikler sunacaklar?n? ve televizyon yay?nc?l???na kar?? muhabir odakl? haberlere a??rl?k vereceklerini belirtti. Bu anlamda “haber kirlili?i”ne kar?? “haberle yüzle?me” olgusunun önem kazanaca??n? vurgulayan ve “kö?elerimizde fazlas?yla konformist olduk” diyerek öz ele?tiri yapan Sazak, Milliyet’in yeni yüzünde haber-yorum ayr??t?rmas?n?n daha fazla hissedilece?ini söyledi.

 Sansür iddialar?na kar?? ele?tirel man?etler

?ktidar?n bas?n organlar? üzerindeki bask?s?na yönelik Milliyet özelinde bir de?erlendirme yapan Derya Sazak, “siyasi sorumluluk refleksi”nden yoksun geli?meleri, “de?i?en habercilik refleksi”, kamusal sorumluluk bilinci ve fikri takip gelene?iyle a?acaklar?n? belirtti. Okurlar?n bundan böyle daha ele?tirel man?etlerle kar??la?aca??n? söyleyen Sazak, sözlerine ?öyle devam etti: “Biz sorunlar oldu?u zaman ‘evet burada hata yap?l?yor’ diyebilece?iz. Her zaman deriz. Milliyet daima bu refleksleri göstermi?tir. Ne sansür, ne oto sansür, ne de bask? iddialar? bizi mesle?imizi yapmaktan al? koyamaz. Bizler Abdi ?pekçi ekolüyüz.”  

Üvey evlat amiral gemisinin dümenine geçiyor

Sazak, Do?an Grubu’ndan ayr?larak Demirören ?emsiyesi alt?nda yay?n hayat?na devam eden Milliyet Gazetesi için,  “Eskiden Do?an Grubu’nda Hürriyet’in gücü alt?nda kendini ikinci plana itilmi? bulan bir Milliyet vard?. ?imdi ise öz evlatl?k durumuna geçtik. Demirören Grubu’nun birinci gazetesi, amiral gemisi olarak Milliyet tekrar tek ba??na iddia sahibi bir gazete olarak ortaya ç?k?yor” dedi.

Hedef 200-250 bin tiraj

Newsweek dergisinin bas?l? ürününü kald?racak yaln?zca internet versiyonuyla yola devam etmesi örne?inden yola ç?karak dünyada ve Türkiye’de yaz?l? bas?n üzerindeki tiraj bask?s?na de?inen Derya Sazak, “Günde 50 bin satt???m?z kent merkezlerinde bugün gazete tirajlar? 5 binlere dü?mü? durumda” dedi ve Milliyet’in 150-160 bin band?nda seyreden tiraj?n? 200-250 bin’lere ç?karmay? hedefledi?ini belirtti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri