forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Magazin Gazetecili?i dibe vurdu!

Aktif .

bilal-ozcan-30090’l? y?llar?n efsane magazin program? “Paparazzi”nin mimar? Bilal Özcan magazin bas?n?n? ele?tiriyor ve "Magazin gazetecili?i son dört senedir çöktü. Dibe vurmu? durumda…" diyor... 

Bugün Gazetesi yazar? Bilal Özcan'la, Kerim Fatih Çelik, gündemin öne ç?kan magazin olaylar?n? konu?tu.

“?A?IRMIYORUM! NORMAL GEL?YOR”

 Özellikle bu narkotik operasyonlar? falan, sanatç?lar?n ani kay?plar? ile magazin gündemi çalkalan?yor. Son dönemde ?ok oldum, çok ?a??rd?m diyebilece?iniz bir olay var m??

Pek çok ?ey oldu. Kay?plar çok üzücü… Yani bu operasyonlar?n yan?nda, art?k bo?anmalar falan bana normal geliyor. Ünlüler dünyas?ndaki a?klar, ayr?l?klar ve bo?anmalar ?a??rtm?yor. Çünkü egolar? yüksek insanlar… Ünlülerin beraberlikleri çok uzun süreli olmuyor. Herkesi ?a??rtan bo?anmalar, ayr?l?klar bana do?al geliyor. Hiç öyle ?a??r?yorum dedi?im bir olay olmad?.

Ajda Pekkan’?n Kelebek’te kö?e yazar? olmas?na ne diyorsunuz?

Güzel ve ak?c? yaz?yor. Ama bir yaz?s?n? ele?tirdim. “?öhret en a??r vergidir” demi?. Halk?n ilgisi ve teveccühü olmasayd?. Ya ?öhret olmasayd?! Bugün o servete, maddi olanaklara kavu?abilir miydi? Ajda Pekkan, ?öhretin kayma??n? yiyor. ?öhretle ba?ar? karde?tir. ?ikayet etmeye hakk? yok. Geçenlerde bir yaz?s?n? çok ele?tirdim. Ajda Pekkan’?n ?öhret olgusunu, bu ?ekilde yerden yere vurmas? ve bundan rahats?z oldu?unu söylemesi, nankörlüktür bence…

“GAZETEC?L?KTE YILDIZ KALMADI”

Magazin muhabirleri, ?zzet Çapa gibi bir rakiple kar?? kar??ya... ?lk zamanlar “Sanatç? dostlar?n?, çevresini ve mekan?n? kullanarak atlatma röportaj yap?yor.” diye ele?tirilmi?ti. Son dönemde ses getiren ve ad?ndan s?kça söz ettiren röportajlara imza at?yor.  ?zzet Çapa’y? ba?ar?l? buluyor musunuz?

 Yani ?zzet Çapa i?ini iyi yap?yor. Gazetecilikteki aç?klar?n? editörler kapat?yor. Belli oluyor zaten baz? röportajlar?nda. Eklemeler falan oluyor. Tabii birdenbire olan bir ?ey de?il. ?zzet Çapa’n?n da bu sektörde bir geçmi?i var. ??ini en iyi yapan insanlardan biri. E?lence sektöründeki bütün ki?ileri yak?ndan tan?yor. Hem sanatç?s?, hem menajeri hem de patronunu yak?ndan tan?yor. Zaten magazin gazetecili?i de onlar?n etraf?nda dönen bir ?ey… O yüzden ?zzet Çapa, i?in önemli taraf?n? halletmi? durumda. Gazetecilik altyap?s?n? da, kendisinin o genel kültürü, donan?m? ve e?itimiyle kapat?yor. Bilgili, görgülü bir insan, okumas?n? yazmas?n? bilen bir insan… Gazetecilik e?itimi almam?? olmas? bir eksiklik… Ama ?zzet Çapa’n?n benzerleri Avrupa’da ve Amerika’da da var. Oradaki gazetelerde ve dergilerde de benzerleri var. Hayat?n içinden ki?ilerin dergilerde yazmas?, röportajlar yapmas? çok yayg?n. Ke?ke ?zzet Çapa gibi bu i?i yapanlar?n say?s? daha fazla olsa… ??te ?zzet Çapa’n?n da, e?lence sektöründe röportajlar yapmas?, yaz?lar yazmas? son derece do?al. K?skanan insanlar onu yerden yere vurabilirler. Hiç önemli de?il. Günümüzde gazetecilik, habercilik ve muhabirlik o kadar ölmü? ki…  O yüzden maalesef, ?zzet Çapa gibi sektörün d???ndan insanlar y?ld?z oluyorlar. Gazetecilikte y?ld?z kalmad?. Ertu?rul Akbay gibi röportaj yapan muhabir kalmad?.

“MUHTE?EM YÜZYIL BA?ARILI,  20 DAK?KA G?D?C?”

 Hangi dizileri be?enerek izliyorsunuz? Bir yandan format i?ler, bir yandan yar??malar… Bu hengamede yeni dizilerden ba?ar?ya yak?n gördü?ünüz ya da ba?ar?s?z buldu?unuz i?ler var m??

 “Kay?p ?ehir”i herkes çok izliyor. Ba?ar?l? buldum. “Muhte?em Yüzy?l” son derece ba?ar?l?… “Karaday?” reytinglerde Acun’u geçti. “Karaday?”  çok ba?ar?l?. “Kuzey Güney” ba?ar?l?. Sonra “Tozlu Yollar”?n yap?mc?s?n? geçenlerde ziyaret ettim. Biraz anlatt? hikayeyi; çok ilginç… On senedir haz?rlad??? bir projeymi?.  Ondan ümitliyim bende…  ?ükrü Av?ar’?n haz?rlad??? “Karagül” var. TRT 1’de “Beni Böyle Sev” var. Onun da kal?c? olaca??na inan?yorum. Be?enmediklerim zaten kalk?yor. Kal?c? olam?yorlar. ??te “20 Dakika”, istedikleri kadar reklam yaps?nlar, ?i?irsinler... Sonunda gider yani.

 Bir de pat diye yay?ndan kald?r?lan, tutmayan veya reyting kurban? olanlar var. Türk televizyon izleyicisi diziye doydu mu? Dizilerin devri bitti diyebilir miyiz?

 Doygunluk var tabii… Bir de i?in kolay?na kaç?yor yap?mc?lar. Mesela o Balkanlarda geçen “Son Yaz” dizisi, ondan evvel yay?nlanan ve çok ba?ar?l? olan “Elveda Rumeli” dizisinin çok benzeriydi. Mekanlar bile ayn?yd?. ?nsanlar de?i?ik hiçbir ?ey göremedi. Bende izledim ve s?k?ld?m yani. Hazal Kaya’n?n dizisi olmas? beni cezp etti. Ama konu olarak, senaryo olarak cazip gelmedi.  “Veda” çok a??r bir diziydi.  Gerçek hikayeyi verelim, demi?ler. Senaryoyu hiç süslememi?ler. “Muhte?em Yüzy?l”,  o anlamda son derece ba?ar?l?… A??r i?ler ekranda tutmaz. Senaryoyu süsleyeceksiniz. “Muhte?em Yüzy?l” a k?z?yorlar. Ama o süslemeleri olmasa,  “Muhte?em Yüzy?l” o ba?ar?y? yakalayamazd?. Kanuni’yi, birebir tarih kitaplar?ndaki gibi ekrana getirirsen; “Veda” n?n sonucuna benzer. Üç be? hafta sonra yay?ndan kalkar. Televizyonculuk e?lence ve görsel ?ov sanat?d?r. Belgesel yay?nlam?yorsun ki, dizi yay?nl?yorsun. Tabii ki süsleyeceksin. Yoksa o dizi seyredilmez ki…

 “MAGAZ?N GAZETEC?L??? D?BE VURDU”

 Magazin gazetecili?i nereye gidiyor? Mesle?in gelece?ini nas?l görüyorsunuz?

Magazin gazetecili?i son dört senedir çöktü. Dibe vurmu? durumda… Bugünlere gelece?ini ben, 5-6 sene evvel yazm??t?m. Yap?lan programlar?n yanl?? oldu?unu… Gazeteci olmayan insanlar?n TV yöneticilerini tan?d?klar? için kö?e kapt?klar?n?… Torpille, tan?d?kla magazin program? yapt?klar?n?… Ve mesle?in içine dinamit koyduklar?n? defalarca yazd?m. Bir sürü magazinci i?siz kalacak diye 2005’te söylemi?tim. Bu bile fazla medya patronlar?na, yöneticilerine…

bilal-ozcan-550

“PAR?S’TE CEM UZAN’DAN TELEV?ZYONCULU?U Ö?RENS?NLER”

Eskiden oldu?u gibi TV programc?l???na yat?r?m yapan patronlar ve yöneticiler art?k yok. Magazin servisleri ve program departmanlar? tasfiye edildi. Magazin programlar?n?n yan? s?ra TV programc?l??? tamamen d?? yap?mlara havale edildi. Bu i?in sonu nereye gider?

Bu kadar ceplerini, kasalar?n? ve kendilerini dü?ünen yöneticilere, patronlara bu bile fazla… TV’lere i? yapmak için fazla eme?e gerek yok. TV’lerin program departmanlar?nda adam m? kald?? Bu dönem medya patronlar?na programc?l?k ad?na yap?lan bu hizmet bile fazla! Hiç kimseyi yeti?tirmiyorlar, kolay kolay i?e alm?yorlar. Ne veriyorlar ki, ne bekliyorlar programc?l?k anlam?nda. Bugün “Paparazzi” ayar?nda bir program yapt?rmak için patronun bana servet ödemesi laz?m. Gece gündüz çal??arak, ben o programlar? yap?yordum.  Maddi ve manevi olarak patronun arkamda oldu?unu biliyordum.  Çal??anlar?na sahip ç?kan patronlar, maalesef ?u anda kanallar?n ba??nda de?il. Bir Erol Aksoy yok, maalesef! ?u anda kendi hatalar?ndan dolay? yoklar. ?u andaki medya patronlar?n?n bir tanesi Cem Uzan’?n t?rna?? olamaz. Gitsinler Paris’te, Cem Uzan’dan televizyonculu?u ö?rensinler. Patronlar?n ranta olan merak?, kurum kimli?ini ortadan kald?rd?.

D?? yap?mlarda reyting cambazl??? söylentileri dola??yor. Reyting ad?na farkl? numaralar deneniyor mu? Var m? böyle ?eyler?

TV programlar?n?n ve özellikle magazin programlar?n yo?unla?t??? dönemde, ben defalarca yazd?m. Büyük kanallara program yapanlar?n yöneticileri tan?d?klar? için, kö?e ba?lar?n? tuttuklar?n? bizzat gördüm. Bizim arkada?lardan baz?lar? bir dönem Kanal D’ de magazin program? yap?yordu. Yan odadan sanki seyirci ar?yormu? gibi konu?a telefon geliyor. Ve konukla kavga ettiriyorlar. Tart??t?r?yorlar telefonda, reyting yükselsin diye… Televizyoncular bunu çok yap?yor. Bunu zaman?nda Show Tv de yapt?. Sadece magazin programlar?nda de?il, spor programlar?nda da yap?ld?. Acun’un kendisi de söyledi. Paris’te yap?lan dünya kupas?na gitmeden, gitmi? gibi yapt?.  Show Tv haber bülteninde,  sanki dünya kupas?na ba?lan?yormu? gibi… Telefonla yay?n?, stüdyoyu aray?p ayn?s?n? yapm??t?. Bizzat kendisi anlatt?. Bunu övünerek söylüyordu. Ama bu rezillik! Bu mesle?in içine tükürmektir. Maalesef, rezillik! Ba?ka bir ?ey de?il.

?nternet gazetecili?i de ald? ba??n? gidiyor.  Magazin sitelerini nas?l de?erlendiriyorsunuz?

?nternet gazetecili?i daha da hakim olacak. Benim de iki tane magazin sitem var: Magazin Duayeni ve Pabucumun Star?. Bir on sene sonra falan gazeteler baya?? küçülmü? olacak. Ama yine de reklam almak için vazgeçmeyecek ve direneceklerdir. Reklam için ayakta kalmaya çal??acaklar. O, çok önemli çünkü… Özellikle Hürriyet, Sabah bu i?ten çok iyi paralar kazan?yor. Ayakta kalmaya çal??acaklar. Fakat bu i?ler yat?r?m yaparsan yürür. Yat?r?m? da insana yapman laz?m. ?imdiki patronlar onu yapm?yor. Art?k geçti; sektörde treni kaç?rd?lar. Gazeteciler de art?k uyand?lar. Patronlardan hay?r gelmeyece?ini anlad?klar? için kendi medyalar?n? kuruyorlar. Her iyi gazetecinin internet sitesi var. Art?k her iyi gazeteci patron olmak zorunda. Ben de iki tane internet sitesi kurdum. Gelece?e o anlamda yat?r?m yap?yorum. ?u anda iyi t?klan?yorlar. Reklam da al?yorum. Daha da büyütece?im. Elimden geldi?ince yapmaya çal???yorum.

Magazin siteleri ya da internet haber sitelerinin say?s? art?kça artt?.  Gün boyunca okuyucuyu habere bo?uyorlar.  Sadece haber vermek okuyucuyu tatmin ediyor mu sizce?

?nternet haber sitelerinde istedi?in kadar s?cak haber ver… ?ki tane ajansa abone olursun. Bütün haberleri verirsin. Hiçbir haberi atlamazs?n. O de?il ama… Özel haber yapacaks?n, yorum yapacaks?n… Gazeteden kö?e yaz?s?n? al?p neden internet sitesine koyay?m ki… O kö?e yazar?n? okumayan da kendisine özel blog kuruyor. Yaa, ne magazin siteleri var! Adam hovardal?k yapmak için magazin sitesi kuruyor. Geçen bir tanesi beni gördü. Elimi s?kt?, yana??mdan öptü. Kartvizit bast?rm?? bir de… Bilmem ne internet sitesi diye… Bana kart?n? uzatt?. Girdim, bakt?m; hiçbir ?ey yok! Fasa fiso, palavra… ?ki tane güzel k?z koymu?. Kö?e yazar?, bilmem ne… K?zlar?n hiçbir özelli?i yok. Yazd?klar?n? okusan yerlere yatars?n. Yani, böyle abuk sabuk o kadar çok insan var ki… Bunlar?n temizlenmesi laz?m tabii...

Paparazzi bir döneme damgas?n? vurdu. Paparazzi’nin ba?ar?s?n?n s?rr? neydi?

?imdi o zaman bizden ba?ka bir tek Kanal 6’da magazin program? vard?. ?nsanlar onu seyrediyordu. Al??kanl?k… ??te kim nerede ne yap?yor, falan filan… O tür haberler…

“Kimsenin yapmad??? bir ?ey yapal?m” dedim, Barbaros’a. Mesela ya?l? sanatç?lara sahip ç?kal?m. O güne kadar popüler olmu? ama unutulmu? Belgin Doruk, Sadri Al???k ve Aliye Rona ile hayattayken son röportajlar?n? biz yapt?k. Ünlü besteci Ergüder Yolda?’? tedavi ettirdik. Oya Peri’yi ölüm dö?e?inde bulduk. Son röportaj?n? biz yapt?k. Gerçek sanatç?lara de?er verdi?imiz için halk?n da sempatisini kazand?k. Bizden sonra magazin program? yapanlar ellerine yüzlerine bula?t?rd?lar. Önemli olan o dengeyi iyi kurmakt?. Onun bir matemati?i vard?. O matemati?i bir türlü tutturamad? kimse.

“Yurtd???nda “nerde magazin Paparazzi ordad?r” diye, “Mars’ta da olsa Mars’a gideriz” diye, dünyan?n her taraf?ndan Türk halk?n? ilgilendiren magazin haberlerini bulup ç?kard?k. Japonya’da film festivalinden, Newyork’tan, Miami’den, Oscar Ödül Töreni’nden ve bütün her yerden, her hafta yurtd???ndan Türkleri ilgilendirecek haberler yay?nl?yorduk. Bizim format?n tutmas? üzerine ?ansal Büyüka,  Televole’den  Acun Il?cal?’y? görevlendirdi. Bizden sonra Acun Il?cal? Acun Firar’da program?n? yapmaya ba?lad?. Yurd??? paketlerini önce Paparazzi’nin içinde biz ba?latt?k.”

“ALTIN KELEBEK’? KALDIRMAKTAN KOLUM YORULDU”

Hat?rlad???m kadar?yla o dönem Paparazzi ile ödül üstüne ödül ald?n?z…

Program 6 sene sürdü. Televizyonculukta magazin programc?l???nda verilen bütün ödülleri topluyorduk. Her sene Alt?n Kelebek’i kald?rmaktan kolum yoruldu. Magazin Gazetecileri Cemiyeti’nin Alt?n Objektif ödüllerini sürekli biz al?yorduk. Mükafat olarak bütün Paparazzi ekibini Bülent Ersoy’un Olympia konserini izlemeye Paris’e götürdük.

Zeki Müren ölmeden önceki son röportajlar?n? hep size verdi. Rakipleriniz bu röportajlar? nas?l kar??lad??

Rahmetli Zeki Müren benim çok iyi dostumdu. Zeki Müren, Muazzez Abac?’n?n ?ark?s?n? söylemesi üzerine, ilk defa Sava? Ay’?n program?na canl? ba?land?. O an Zeki Müren’in mutlaka röportaj?n? yapaca??m dedim. Kafaya koydum o anda. Ertesi günden itibaren Zeki Müren’i her sabah aramaya ba?lad?m… Öyle öyle bir dostluk olu?tu. Zeki Müren’in bütün haberlerini ben yapard?m. Reytinglerde hep ilk 5’in içindeydik. U?ur Dündar, Sava? Ay, Kenan Erçetingöz “Paparazzi” ekranlar?nda bu haberleri izlerlerdi. Ertesi gün kalk?p Zeki Müren’i ararlard?. Daha iyisini yapabilmek için... K?skan?rlard?… ??te “Hep Bilal Özcan’a röportaj veriyorsunuz. Bize de haber verin Pa?am!”derlerdi. Zeki Müren: “Hay?r, ben vermiyorum. O beni kazanmay? bildi. Kendi al?p, bu haberleri yap?yor” diyordu.

“ZEK? MÜREN M?RASINI ?LK BANA AÇIKLADI”

Zeki Müren miras?n? kime b?rakaca??n? size söylemi? miydi?

Zeki Müren öldükten sonra miras?n? kime b?rakaca??n? ilk bana aç?klad?. Ama bunu Zeki Müren’e kimse söyletemez. Söyletebilmenin bir usulü var. Zeki Müren beni arad?: “Bilal’cim gazeteleri okudum. Hepsinde Tarkan’?n vergi rekortmeni oldu?u yaz?yor. Müsaade edin, olsun. Ben y?llard?r çal??m?yorum. ?kinci olmu?um” dedi. Bu konuyu i?lememizi istedi. Bunun üzerine yapm??ken adamak?ll? bir ?ey yapal?m, farkl? bir ?ey olsun dedik. Ben de sordum: “Pa?am, yar?n bir gün son nefesini vereceksiniz. Peki, bu mal? mülkü kime b?rakacaks?n?z?” Bu soru üzerine,  “Bilal’cim ?ehitlerimize çok üzülüyorum.  Mehmetçik Vakf?’na… Bir de çocuklar?m?z? çok güzel okutuyor. Koç’un Türk E?itim Vakf?’na yar? yar?ya yüzde elli payla?t?raca??m” dedi. Ve o sene Eylül’de vefat etti.

“?STESE DE B?R YERE KAÇAMAZ”

Kar??n?zdaki ki?inin a?z?ndan laf almak için kulland???n?z özel bir yöntem var m??

Var tabii…Çok iyi ara?t?r?r?m. Sorularla açar?m. Kiminle röportaj yapacaksam, onun hayat?n? ona anlat?r?m. Mümkünse onu tan?yanlarla konu?urum. Kanaltürk’te doksan bölüm yapt???m “Laf Aram?zda” da, sahaflara giderek ara?t?r?rd?m. Ben, mesela Hülya Koçyi?it’e ?öyle bir soru sordum. Hülya Han?m ?a??rd?, a?z? aç?k kald?. Dedim ki, sizin anneniz evde do?um yapm??… Ebeniz siz do?du?unuzda,  sizi elinden kayd?rm?? ve soban?n tenekesine dü?mü?sünüz, dedim.  Hülya Han?m, “Nerden biliyorsun? Bunu kimse bilmiyor.”  dedi. Ben ara?t?rd?m. Sahaflardan ald???m bir kitab?n içinde bir not… Taa, kaç senesinde yaz?lm?? bir kitap. Türkan ?oray’a,  “Evinizin bahçesindeki çiçeklerle, a?açlarla konu?uyormu?sunuz, gece karanl?kta yaz?n bahçede gezermi?siniz.” diye sorunca, ?a??rd?. Utand?, s?k?ld?. “Evet, bunu nerden biliyorsunuz?” dedi.  Bir yerden okumu?tum. Öyle ayr?nt?lar önemli. Ara?t?rma ve ön haz?rl?k olmazsa o haberin, röportaj?n farkl? ve çarp?c? olmas? mümkün de?il. Dört dörtlük haz?rlan?r?m. O sorular? duyunca, o ?a??r?r zaten. ?stese de bir yere kaçamaz. Bilir ki, ben do?ruyu biliyorum.

Sorular?n?za kar??l?k ters tepki ald?n?z m??

Ters tepki almad?m. Ya, olmad? gibi bir ?ey. Çünkü ben insanlara sevecen ve sayg?l? yakla??yorum. Onlar benim konu?um. Yani, ben onu kö?eye s?k??t?rmaya falan de?il…

Bilgim ile o program? seyredilir hale getirmeye çal???yorum. Ba?ar?n?n s?rr? da budur. Ben o program? haz?rlarken, bir gece önceden çal??maya ba?l?yordum.  Konu?un kar??s?na16-20 saatlik çal??mayla ç?k?yordum. O kadar haz?rlan?rsan aç?k vermezsin. Konuk ?a??rd???n? da belli etmek zorunda. Kaçamaz bir yere…

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri