forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Cem Uzan'dan tarihi itiraflar...

Aktif .

cemuzanBir dönemin kudretli medya patronu Cem Uzan, Takvim Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ergun Diler ve Haber Müdürü Mehmet Çetingüleç'e Paris'te konu?tu. 

Hakk?nda verilen hapis cezalar? nedeniyle Paris'te ya?ayan Uzan, A Haber'den de yay?nlanan söyle?isinde geçmi?e dönük önemli if?aatlarda bulunuyor... 

??te Takvim Gazetesi'nde yay?nlanan söyle?iden baz? bölümler...

SORU:Cem bey ismini verdi?iniz gazetecileri tan?yoruz mesai arkada?lar?m?z…28 ?ubatta oldu?unu söyledi?iniz bir ismi daha sonra gazetenizin ba??na getirmediniz mi?

(Ba??n? saylayarak) Fatih Çekirge'yi kastediyorsunuz… Evet…Getirdim…Cem Uzan burada TAKV?M ekibinden bir kahve içmek için izin istiyor.

Bir dakika kameray? durdurabilir miyiz? (Gülerek)Kahve isteyece?im…(Kahkaha atarak)

Neden Fatih Çekirge'yi ald?k? O gün itibari ile bakt???mda,bu bir bas?n dedikodusu de?il ama, anektotlar bunlar.. Hat?ralar…

Büyük bir yat?r?mla gazeteyi kuruyorum. Gazeteyi ç?karaca??m.. Kim var? Zafer Mutlu.. Dinç Bilgin'de… Ertu?rul Özkök var,Ayd?n Do?an ile… Ne yapaca??z peki? Kim olabilir ne olabilir? Peki 2 numaralara bakal?m… ?ki numaralarda en cazip,en etkin,en potansiyeli olan kim var? Ve oradan yola ç?karaktan,?imdi  ?unu sak?n zannetmeyin ki, patronda bütün kararlar? kendisi veriyor…

Tabii bir de?erlendirme sürecinin sonucunda,son karar, son söz bir patrondan geliyor ama,her kararda illa ordan gelmiyor.Olu?ma süreci ordan gelmiyor.

SORU:Gazeteciler patronlar? kand?r?yorlar m??

 Yok hay?r..O anlamda söylemiyorum.Tabiiki herkes herkesi kand?rabilir ama..
 Vahit Alpata o zamanlar bizim medya grubunun ba??nda.. Vahit'in de tavsiyesi ile Fatih Çekirge'ye odakland?k ve Fatih Çekirge'yi öyle transfer ettik.

SORU:Bu transferlerde askerlerle ili?kisinin pay? veya rolü var m??

Cem Uzan bu soruya yan?t vermeden önce,dudaklar?n? büzdü ve ?öyle yan?t verdi.

-?imdi bak?n ?öyle,hay?r…Çünkü ben 28 ?ubat sürecini hem biliyorum,ama ya?amad?m.Neden derseniz.Çünkü Londra'da ya??yordum o dönemde. Yani Türkiye'de ya?am?yordum. Zaman?m?n büyük bir bölümünü Londra geçiriyordum.

Orda evim vard?,i?im vard?,ofisim vard?,?uyum vard?,buyum vard?…

"GÜL VE ERDO?AN I BEN ESK?DEN BER? T ANIRIM VE MEDEN? B?R ?L??K?M?Z VARDI"

2002-2003'e geri dönelim. Bugünkü siyasi yap? olu?tu. Ve ya benzeri bir siyasi yap?  olu?tu. Ak Parti iktidara geldi. Ki Say?n Erdo?an ve say?n Gül benim eskiden de tan?d???m insanlard?. Eskide de son derece medeni ve samimi ili?kiler içinde oldu?um insanlard?.

Siyasetin do?as?nda tabii ki rekabet vard?r. O rekabet süresinde siyabetle ha??r ne?ir olurken, büyük bir komplo ile kar?? kar??ya kald?m. Ve maruz görün say?n ba?bakan kendi dönemini ustal?k dönemi olarak tarif ediyor ki kat?l?yorum. Ondan önceki ç?rakl?k diyordu. Ona da kat?l?yorum. ?lk dönemine biraz acemilik diyor heralde. Ba?bakan?n da yeni iktidara geldik diyor.

Dikkat ederszeniz Martta milletvekili seçildi,hükümeti kurdu.Hemen akabinde bana kar?? kurulmu? bir komplonun içinde buldum  kendimi.Ben ve bütün ailem.
Bunun bir perde arkas? var,birde perde önü var.Perde önünü anlatay?m.Perde arkas?n? da anlataca??m.

SORU:S?YASETE  SOYUNMA YANLI? ANINMI? B?R KARAR MI?

Hay?r. Neden biliyor musunuz. Bak?n…

Bir önceki seçimlerde siyasete giriyordum.Tansu Çiller ile konu?tum.DYP'den girmek üzere.. Tamam.
Anla?amad?k baz? ?artlarda.orada baz?  yan?ndaki insanlar ona baz? aç?klamalarda bulundular veya tavsiyelerde bulundular.Anla?amad?k…

Bende bu karar?m? bir sonraki seçime erteledim.Ben 2002'de partiyi kurdu?umda seçim karar? al?nmam??t?.Erken seçim yoktu.Erken seçimin olmas?na bir ay? ben sa?lad?m.

"RODOS'TA ?KT?DAR PAZARLI?INI BELGELED?M.BÖYLECEE 2002'DE ERKEN SEÇ?M  OLMASINI  BEN SA?LADIM"

Çünkü o zaman STAR'da çal??an arkada?lar hat?rlarlar. Ayd?n Do?an, Ertu?rul Özkök ve Özer Çilleri Rodos'ta pazarl?kta yakalad?m. ?ktidar pazarl???,koalisyon pazarl???nda yakalad?m. Ayd?n Do?an'?n yan?nda olmas? gereken ve o gün olmayan,yani ayd?n Do?4an kimin ad?na pazarl?rk ediyordu? Mesut y?lmaz ad?na pazarl?k ediyordu.

Bahçeli ç?kar?lacakt?, MHP dü?ürülecekti. Mesut y?lmaz, Do?ru Yol Partisi ve Hüsamettin Özkan ile bir koalisyon kurulacakt?. Pazarda foto?raflarla ben nas?l takip ettirdi?imi, yakalatt???m? ben biliyorum.

Sen medyan?n içinden geliyorum biliyorsunuz.

SORU:ECEV?T TE DEVRE DI?I MI BIRAKILACAKTI?

Ecevit'te devre d??? b?rak?lacakt?.ecevit'in sa?l???n? hat?rlay?n.200-2001 senesinde.Tamam.?imdi oradan bu yap?lan olay bir nevi erken seçimi getirdi.Bahçeli foto?raflar? gördü,ben seçime gidiyorum eddi.

"LEVENT ERSÖZ GÖRÜ?MEY? KAYDA ALMI?"

Ocak sonu- ?ubat ba??. Arad?lar Ankara'dan bürodan, ?ener pa?a sizinle görü?mek istiyor.

Gittim, bir yerden ald?lar beni götürdüler. Ç?kt?m. Pa?an?n ofisine benzemiyor. Pa?ay? hayat?mda gördü?üm veya pa?a ofisine gitti?im için de?il, ama yani ofisin ?eyinden bakt?m, biryere ald?lar beni. Ben görü?ece?im sizinle dedi, Levent Ersöz. Bakt?m yan?nda birisi oturuyor, ismini hat?rlam?yorum, sivil birisi vard?.

Ba?lad?lar oradan havadan sudan, dedim ki, ne istiyorsunuz siz benden? Neden buraday?m?

Beyefendi siz kimsiniz ve ben niye sizin ofisinizdeyim? Ben jandarma komutan? ça??rd? diye geldim.

Oradan buradan konu?uldu, i?te o iktidar o, ?u bu falan filan. Orada benim çok önemli bir laf?mvar. "Tanklar? yürütmek istiyorsan?z, o benim i?im de?il" dedim. "Ben o i?lere kar??mam" dedim.

SORU: Oysa ikinci iddianamede, tam tersi, yan?lm?yorsam, ?ener Eruygur'a darbe yaparsan?z yan?n?zday?m anlam?na gelecek...

Hay?r, hay?r, hay?r. "Ben o i?lere kar??mam" dedim. Kar??maya niyetli olan 28 ?ubat'a dakar???r. Ben o i?lere kar??mam. Ben demokrasiye inanan bir adam?m. Kabul edersin etmezsin. Ayn? fikirde olursun olmazs?n. Fikrine güveneceksin...

SORU: Sizden para m? istediler?

Hay?r, ne istediklerini bilmiyorum, ben o kadar kapal?yd?m ki, bu çerçevede bitti konu?ma.

Bunu da pa?a m? kaydetmi??

Bunu Ersöz kaydetmi?.

D?LER: Ama bunlar? söylüyorsunuz?

- Hay?r gittim mi? Gittim. Niçin gittim? Böyle böyle oldu?unu zannetti?im için gittim. Kumpasa gelmi?im.

Olabilir, tamam. Bunlar? dedim mi? Dedim. Sen misin diyen? Evet benim. Tamam. Ne kadar sürer bunun sorgulamas??

20 dakika..

SORU Yani siz o kay?tta, siz tanklar? yürütmek isterseniz ben o plan?n içerisinde de?ilim dediniz?

"Yokum ben, beni ilgilendirmez"dedim. Bizim kulaklar? ç?nlas?n, Bir Demet Tiyatro'da Mükremin'in bir  laf? vard?."Bu i? beni a?ar cumhur abi.."Tamam.. Bu i? beni a?ar…(Gülerek)

www.ahaber.com.tr 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri