forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

'BASINA ASPARAGASI YALAN HABER? RAHM? TURAN GET?RD?'

Aktif .

aykut_isiklarMagazin yazar? Aykut I??klar, Aksiyon dergisinde yay?nlanan syle?isinde bas?nla ilgili nemli tespitlerde bulundu. I??klar, "Asparagas?, yalan haberi, resme gre haber uydurmay? Rahmi Turan getirdi, ondan sonra etin Eme getirdi." diyor..

AKS?YON'DA YAYINLANAN SYLE??

Trkiye'de derin de?il, sper derin devlet var

41 y?ll?k gazeteci; cemiyet, bugnk ad?yla magazin muhabirli?inden girmi? mesle?e. "Bildiklerimi yazsam darbe olur!" diyecek kadar, hem sanat?lar hem de gazetecilik a?s?ndan o dnyan?n btn s?rlar?na hkim. Hangi haberi, kimin, ne iin yapt???n? bildi?i iin herkes gibi gazete okuyup keyifle TV izleyemiyor.

Magazin dnyas?n? yerden yere vuran yaz?lar?na bak?nca zannedersiniz ki herkesle kavgal?, herkesle mahkemelik. Bunca tecrbesine ra?men birbiriyle hesab? olanlar?n tuza??na d?erek yazd??? yaz?lar, en byk pi?manl???.

Bugn art?k 'birilerinin paral? insanlarla ili?kileri'nin magazin diye sunuldu?unu anlatan, "Beni magazinci zannetmeyin. Posta'n?n yay?n mdrl?n, Sabah'?n haber mdrl?n y?llarca yapt?m. ok adam yeti?tirdim. Hem magazin ok nemli konudur." diyen Aykut I??klar ile Ergenekon'dan 'derin devlet'e pek ok konuyu konu?tuk.

-Rahmi Turan iin mi sylenirdi, 'Bir foto?raf bavulu varm??. Oradan istedi?i resmi seip alt?na yazarm??' diye?

Ben yazd?m onun nam?na iki sene. Btn muhabirlerin resimleri masan?n zerine konur, o da bakard?. ??te normal haberini sylerdin. O da servis ?efi olarak 'Onu bo? ver, sen bunu bilmem ne yap' derdi. Yani resme gre haber uydurulurdu.

-Rahmi Turan m?yd? o?

Tabii, Trkiye'de asparagas? getiren, Trk medyas?n?n iine eden (!) bir Rahmi Turan, iki etin Eme'tir. Allah rahmet eylesin; ama onu 'byk gazeteci' olarak anm?yorlar m?? Bir de demiyorlar m? mesela 'Biz Gnayd?n ekolyz.' Ne Gnayd?n'?, ne ekol? Asparagas?, yalan haberi, resme gre haber uydurmay? Rahmi Turan getirdi, ondan sonra etin Eme getirdi. Hafta Sonu'ndan bir adam Hrriyet'in genel yay?n mdr oldu. Yani biraz gazeteci isen eski Nezih Demirkent'in Hrriyet'ine bak, etin Eme'in Hrriyet'ine bak, sonra Ertu?rul zkk'n Hrriyet'ine bak. Aradaki fark? grmemek... etin Eme'i mafya ldrecekti. Tuncay Matarac?'n?n kar?s?yla sevgilisini Hafta Sonu'na kapak yapt?, ondan sonra btn Laz mafyas? ldrecekti onu.

Haldun Simavi mesela. Onun gibi bir adam yoktur. 'Ya kim okur, bu millet bunu anlar m??' Hep mant?k byle. Trk halk?n? hep byle a?a??layan, aptal yerine koyan bir adam. Yani Trkiye'de hi kimse bir ?ey bilmiyor onun bak???na gre. Onun iin de st ba?l?k, ba?l?k ve be? sat?rl?k da iki spot. Devam sayfas? olmayan bir gazete olarak ?kard?. D?nebiliyor musun? Hepsini beraber okudu?un zaman bir haber asl?nda.

-Yani sadece sanat camias? haberlerinde de?il bu?

Ben ciddi haberlerden bahsediyorum, birinci sayfadan. ?imdi byle her ?eyde bir eskiye yknme var. Mukayese etti?iniz zaman mthi? ilerleme var.

Gereklerden ka?yor insanlar. Kalbimiz kt bizim. Do?rular? anlat?yorsun 'Aman ne olmu?, sen kendine bak!' diyor. Demek ki o da ayn? ?eyi yap?yor.

-'Bildi?iniz Gibi De?il' diye bir kitab?n?z var, cesur bir kitapt? o.

O birinci kitapt?, kendimi anlatt?m, ondan 11 tane olacakt?, vazgetim. Bu memlekette hi gerek yok dedim.

-O kitap birileri ile aran?z? bozdu mu?

Hay?r, ben ok kibar yazd?m nk. ?nsanlar nas?l e?lenir, ne yer, ne ier, ne giyer gibi o seri devam edecekti. ?lk defa pop mzi?i nas?l ?kt?, ondan sonra Ye?ilam? Ye?ilam benim gzmde batakhanedir, i?ren bir yerdir. Binlerce k?z?n hayat?n? kayd?ran... Ye?ilaml? denilen adamlar... Hangisi sinema okumu?? Bir lke ki sinema okulu olmayan... Mezardan tabut al?p sete getiren adamlar yap?mc? oldu, d?nebiliyor musunuz? Benim Hrriyet'te byle 5-6 ki?i, fotoroman eken adam?m vard?. Hepsi Trkiye'nin en byk ynetmeni oldu ya!

-O zaman Ye?ilam'a gelenlerin ne kadar? sanat? olabildi?

Ye?ilam'da oyuncu olmak iin evden kaan, anas?n? babas?n? yan?na al?p oralarda dola?an, 'beni bir filmde oynat?n' diye dola?an tipler vard?. Her gn 40-50 ki?i dola??yordu. ?imdi bir yar??ma yap?yorsun, 5 bin ki?i kat?l?yor. ?ekli de?i?ik ama yine ynetmen, yap?mc? falan... Kamera nne gemenin ?artlar? var yani.

Gazetecilikte de byle. Geen gn tart???ld? daha, Baliek Pamir'in program?nda. ??te medyada kad?nlar?n ezilmesinden bahsedildi. Kad?nlar eziliyor medyada. Ya b?rak! Tam tersi.

-41 y?ld?r gazetecili?in iindesiniz. Yanl?? haberlere imza att???n?z oldu mu?

Benim en keyif ald???m gazetecilik y?llar?m Sabah'taki on senemdir. nk Sabah'ta ok heyecanl? bir patron vard?. ?stanbul'da kimseyi tan?m?yordu Din Bilgin. Zafer Mutlu sosyeteyi tan?maz, i? adam?n? tan?maz, haberse tamam, kimse etkileyemezdi. Telefonlara da ?kmazlard?. Mesela Din Bey'in ?svire vizesini ben alm??t?m. Bana gelir, Zafer Mutlu'ya baz? davetler gelmezdi, ?ld?r?rd?. Orada o kadar cesur haberler yapt?k ki. Konseye, i? adamlar?na ilk biz bindirdik. Hrriyet ok ?a??r?yordu. 'O ?zmirli herif ne yap?yor, lmne mi susad??' diye. Reklamc?lara posta koyuyor. Mafyadan korkmuyor. Mesela Alaattin ak?c? konusunda ilk yazan benim. ?mzam yoktu; ama gnn dedikodusu yazard?m byle. Uff! Yer yerinden oynard?. Kimler hakk?nda... Sonra 'haftan?n dedikodusu' diye bir ?ey yazmaya ba?lad?m pazar gnleri. Kimleri yazmad?m. Yer yerinden oynuyordu. Gazetecili?imin en zevk ald???m dnemidir o dnem. Hrriyet'le rekabet hlinde, Milliyet statkocu, i?te Tercman lm d?e?inde, Gnayd?n lm?, Sabah tek tabanca kald? Hrriyet'in kar??s?nda. Ama cesur gazete idi.

-Bilseler o yay?nlar? yapmayacaklar yani, cahil cesareti!

Baz? ?eylerde cahil cesareti var ya. Mesela size a?k sylyorum. Atatrk'ten sonra en byk devrimci olarak Recep Tayyip Erdo?an'? gryorum. Baz? ?eyleri bilmedi?i iin devrimci oldu. Bilse bu i?lerin bu kadar girift, bu kadar tezgh oldu?unu valla ba?ta kaard?. Ergenekon'un bu noktaya gelece?ini eminim bilse kaard?. Derin devlet de?il, 'sper derin devlet' var Trkiye'de. Bana gre tapu dairesindeki bir memur da icab?nda derin devletin bir mensubu yani. Trkiye'de bir devlette al??anlar, emekli sand??? mensuplar? var, bir de dedikleri vergilerle, sigorta primleri ile onlara maa? veren gariban ikinci s?n?f vatanda?lar. O da biziz.

-Siz derin devleti ne zaman fark ettiniz?

?lk gnden beri. ok eskiden. Benim ablam?n kocas? tu?generaldi. Ben, ieride olanlar?n hepsini bilirim. ocuklu?umu bilir ?ener Pa?a'lar, evik Bir'ler, bilmem kimler. Orduevlerine gitti?im her yerde onlarla oturdum.

-Tan???yor muydunuz onlarla?

Tabii. Onlar?n hepsi beni tan?r, 'Bizim Metin'in kay?nbiraderi' diye. Tu?general Metin K?l?, eni?tem, 1960 mezunu idi. ld. ok de?erli bir pa?a idi. Tu?general ama byle enteresan, yani bilen biliyor onu.

-Nas?l, biraz anlat?r m?s?n?z?

Acayip yerlerde, hep istihbaratlarda grev yapt?. ??te asker ata?e, daire ba?kan? falan oldu. Romanya'da asker ata?e oldu. 105. Alay komutan? Erzurum'da. En son Kenan Evren K??las?'n?n komutan? idi. ok sert ve byle darbeye yak?n subaylardand?. Tam asker. Ba?ka hibir ?ey bilmiyor.

-Neler anlat?rd? size?

Onlar?n dnyalar?na gre siviller Trkiye'yi ynetemez. Bilmeyiz biz. Bu cumhuriyeti Atatrk kurdu, biz Atatrk'n devam?y?z. Hele bir kurmay subay oldu?u zaman her ?eyi en iyi ?renen insanlar?z.

-Trkiye'de bir kesim Ergenekon'a, yer alt?ndan ?kan silahlara ra?men inanm?yor. Siz, 'ilk gnden beri biliyorum' diyorsunuz.

Ben tarafs?z?m a?kas?. Do?ruya do?ru. Onlar?n ne yapt???n? da biliyorum. Ama benim insan olarak kar?? oldu?um baz? ?eyler var. E?er senin birinci grevin Trkiye Cumhuriyeti vatan?n? korumak ise d??ar?ya kar??, nce onu yapacaks?n. Art?, sen benim vergimle ya??yorsan bana stten bakmaman laz?m. Ha Karayollar? genel mdr ha Emniyet mdr veya pa?a. Yani devlette al??an insan?n grevi Trk halk?na hizmet etmektir. Onun iin Recep Tayyip Erdo?an 'bilmeyerek en byk devrimci' diyorum. 'Sivil mahkemede yarg?lans?n m? yarg?lanmas?n m??' konusu, bunu konu?mak bile Atatrk devrimleri kadar nemlidir.

-CHP iptal iin ba?vurdu...

Ne kadar komik. eli?kiye bak. Lafa geldi mi her ?eyi konu?uyorlar. Byle 85 senelik kkl bir ?ey var. Derin, gizli bir mafya var ya. Kesin. O sacaya?? bozulacak diye dleri patl?yor. Zaten panikleri, AK Parti'ye d?manl?klar? filan bundan. nk Sultanahmet Ticari ?limler'den ?kt? bir adam, Kas?mpa?al?, bizim sisteme girdi. Ona sinir oluyorlar. Ya Trk milleti al??a raz? olur; ama haks?zl??a gelemez.

-Evet, magazini konu?al?m. Magazin var m? ?u anda Trkiye'de?

Yok tabii. Kendi bindi?i dal? kestiler. Trkiye'nin Hakkri ile Edirne aras?nda bile?kesini alabiliyor musun sen? Sadece Etiler'dekine seslenirsen kimse okumaz, tutup Erzurum'u yazarsan o da okunmaz.

-Eksik olan ne peki?

ok iyi sosyolog olacaks?n. Trk halk?n?n ortalama bir karakteri, kltr birikimi, aile yap?s? var. Yani Trk halk?n? ok iyi bilmelisin, ok iyi takip etmelisin, gazeteci olarak. Gen magazinci arkada?lar?ma hep sylerim. 'Bu yazd???n? annen, teyzen mesela Konya'daki teyzenin k?z? okur mu, bu ki?i ile ilgilenir mi?'

-Magazin deyince kad?n resimleri mi anlamak laz?m?

Ya nedir onlar? Bir kad?n?n denize girerken resmini koymu?sun, ne oluyor yani o? Bu sanat? m?? Albm, filmi mi var? Bir zengin herifle beraber diye kad?n?n resmini niye koyay?m gazeteye? Koyarsan gazete okunmak iin de?il, bak?lmak iin al?n?r.

-Halk?n sevdi?i sanat? kalmad???n? sylyorsunuz, 'en fazla on ki?i' diyorsunuz...

Ama gerek anlamda sevilen. Yani tan?nmak ayr? ?ey, sevilmek ayr? ?ey. Sayg?n olmak ayr?. Byle birine bakarlar, 'o ... bu mu' der, geer giderler. Kimisinin de boynuna sar?l?rlar. ??te onlar?n say?s? 10 ki?iyi gemez.

-Peki nas?l bu kadar iyi gzkebiliyorlar ekranlardan, gazetelerden?

Yok can?m, halk temiz bilmiyor art?k onlar?. Hatta tam tersi oldu bence, iyi bile olsa 'bu da yledir' filan diyorlar art?k. Yani onlar kendi kendilerini yok etti o ?plak pozlarla. O yzden zaten kaset sat??? olmuyor, konserler ilgi grmyor. ??te sponsor olmasa konser dzenlenmeyecek. Star?n sevilmesi nedir biliyor musunuz? Aykut'u dinleyece?im diye evden ?k?p otobslere, trenlere binip, kuyru?a girip, para verip konseri izlenen sanat? seviliyordur.

-Kim star Trkiye'de ?imdi?

Vard? eskiden; ama ?u anda bir ki?i iin iddia edebilirim. Cem Y?lmaz. Hangi TV'ye ?ksa o reyting rekorlar? k?r?yor. Adam en ciddi oldu?u zaman bile mthi?. Tarkan'd?, sallanmaya ba?lad?. ?brahim Tatl?ses sallanmaya ba?lad?. ?brahim de stard?. Ama ?imdi bir ?ey yapmas? laz?m, gen ku?ak sevmiyor, kad?nlar sevmiyor. Yanl??lar yapt?. Trkan ?oray ok byk stard?.

-Bugn'de ok sert yaz?lar yaz?yorsunuz. Menajerlik iin a??r bir yaz? yazd?n?z. 'Muhabbet tellall???' gibi bir benzetme yapt?n?z.

??te yle sat?yorlar k?zlar?, kad?nlar?.

-Ele?tirilerinizden Sezen Aksu ve Blent Ersoy da nasibini al?yor. Hatta Bekir Co?kun'a yazm??t?n?z 'Haydi Sezen Aksu, Blent Ersoy'la dalga ge de grelim. Naml? kad?nlar?n hatta erkeklerin arkas?nda kimlerin oldu?u bilinmedi?i iin ok tehlikelidir. Yeralt?ndaki ok uzun kklerini kimse bilemez. Yer stndekileri de' diyorsunuz. ?roni mi var burada?

Magazinin ne kadar kt, ne kadar tehlikeli oldu?unu hep byle sylerim. nk hakikaten onlar?n kimlerle kontak kurdu?unu bilmiyorsun ki. Her ?ey var onlar?n arkas?nda. Bir bak?yorsun emniyet mdr de var, pa?as? da var, mafyas? da var yani. Onlara hayran millet. Sezen Aksu, genel yay?n mdrnn kar?s?na telefon at??? zaman haberi komple ?kartt?r?yor gazeteden. Ba?bakan yapamaz onu. Ba?bakan kendiyle ilgili bir haberi ?kartamaz Hrriyet'ten; ama Sezen Aksu, Ertu?rul zkk'n kar?s?na telefon edip ?kartt?r?yor.

-1978'de Taksim/Harbiye'de araban?z?n alt?na bomba konmas?n?n sebebi neydi?

Bilmiyorum. Kimse bilmiyor onu zaten.

-O s?ralar yazd???n?z bir ?ey zerine olabilir mi? Tahmininiz ne?

Sadece Mehmet A?ar gelmi? 'Senin d?man?n kim byle' filan demi?ti. Ne bileyim ben demi?tim yani.

-zemediniz yani.

??te baz? kad?nlara dokunuyorsun, o kad?nlar?n arkas?nda kim var belli de?il. Onun 4-5 tane sevgilisi var, ama bir tanesi de byle terrist olabilir yani ne bileyim.

-Tanju olak da Alaattin ak?c?'ya ldrtece?ini sylemi?, ?brahim Tatl?ses'in adamlar? 1982'de ?zmir Fuar?'nda sald?r?da bulunmu?tu size. Kopenhag'da da Galatasaray'?n UEFA ma? s?ras?nda Arsenal taraftarlar? size sald?rm??, komaya girmi?tiniz. Tehditler al?yor musunuz hl?

O kadar ok ki onlar? art?k akl?mda bile tutmuyorum. 'O?lum' diyorum 'telefon parana yaz?k. Sen bir ?eyi yapmay? kafana koymu?san ben zaten engelleyemem ki!

-1997'de Din Bilgin, Hlya Av?ar'? bitirmek iin sizden zellikle istekte bulunmu?, "ATV ve Sabah'ta aleyhinde yaz" diye. Daha nce de byle haberler yapt?n?z m??

Bitirme, "Onun hakk?nda kt yaz." dedi.

-Ba?ka byle yapt?n?z m? haber?

Yok; ama orada Av?ar atv'de ba?layacak, anla?m??. Din Bey de gazeteyi gezdirdi ona. Oradan ?k?yor, Erol Aksoy'a gidiyor. Show TV'den de ayn? paray? al?yor. Ama Din Bilgin'e gelmeden nce Cem Uzan'a da ayn?s?n? yap?yor. Byle bir cin ya. tane acayip medya patronunu ayn? gnde tokatlayan bir tip. Onun iin Din Bey onur meselesi yapm??t? onu yani. Bana 'komutan' diyordu, 'bitir ?u kad?n?, nas?l beni tongaya bast?rd?.'

Ben genelde rportaj yapt???m insan ad?na yle yaz?lar yazd?m ki. Onlar da al??t?, y?llarca 'ya sen biliyorsun, kafana gre yaz' filan dediler. nk o salak anlatam?yor derdini. Ben onun biliyorum ne yapt???n?. Onun nam?na yaz?nca 'valla ok gzel yazm??s?n' filan diyor.

-K?zan, be?enmeyen olmuyor muydu?

Olmuyordu. nk onun 40 y?l d?nse akl?na gelmeyecek ?eyler d?nyordum. ?imdi 'al??ma program?nda ?unlar ?unlar var' diye yaz?yorsun. Ondan sonra 'Hakikaten bunlar? yapay?m ben de?il mi?' diyor bana. E?er ona b?raksam, hibir ?ey ?km?yor ki. Koyun gibi yani. Sadece resimlerine bak?p mutlu oluyorlar. ?yi resim ?km??sa 'tamam, ne gzel ?km???m' diyor.

-Yaz?lar?n?zdan dolay? ne kadar dava a?ld? size?

Fazla yok. Hepsi 20 tane filan.

-O kadar m?? Mesela Ruhat Mengi ile polemikleriniz...

Ama bende iftira, hakaret yok yani. Ben ok kibar adam?m, normalini yazsam yok olur o. Sonra bana a?lan davalar da ok matrak, komik. Yzde 1 milyon da hakl? oldu?um davalar. Mesela P?nar Altu?. O bir tane Rum ocuk vard?. TV'lerde filan el ele; ama arkada??ym??, ben iftira atm?? oldum. Btn medya yazd?, ben de yazd?m; ama kaybettim. Ondan sonra birisi hi hayatta kumar sevmez, oynamazm?? Mehmet Ali Erbil. Daha geen gn yakaland?. Byle komik komik. Erbil, Hrriyet'te kendi sylyor rportaj?nda 'Ben kumarbaz?m' diyor. Hkim 'Olsun, syler, senin yazman m? laz?m?' diyor bana.

-Peki hakk?nda bu kadar yaz?p durduklar?n?z ile aran?z nas?l? Mesela Sezen Aksu ile.

?imdi Sezen Aksu gibi ok byle sevilmeye al??m?? insanlar, herkesin onlara her zaman hayran olmas?n? ister. Ona biri 'byle yapma' dedi?i veya gazetede filan ele?tirdi?i zaman senden nefret eder, hemen kaar. Art? bu tipler ilk gnlerini bilen insanlardan ho?lanmaz. Byle yukar?dan efsane olarak dnyaya gelmi?, hi fakirlik, mezlik gnleri filan olmam??t?r!

Benim ?kar hesab?m hi olmad?. Ben farkl?y?m. Benden mesela nefret etti?ini zannetti?in ki?i ile 'bana artistlik yapma' filan der, konu?urum.

-"zlerek yaz?yorum. Bir gazetemiz var. ?nanam?yorum. Sanki e?cinsel postas?. al??anlar?n yar?s? gizli, yar?s? da potansiyel." Hangi gazete bu?

?sim vermeyeyim. Anlayan anlas?n, anlamayan anlamas?n!

-Byle bir e?cinsel lobisi mi var bas?nda?

Tabii. Birbirlerini ok tutuyorlar. Onlar hakk?nda kk bir ele?tiri yaz?nca hemen birle?iyorlar. Byle ar damar? patlam?? insandan korkacaks?n. Kabaday?lardan, silahtan, toptan korkmam; onlardan korkar?m. Onlar byle en son sz ba?tan syleyebiliyorlar. Onlar hakk?nda bir yaz? yaz?ld??? zaman internette seni yerden yere vuruyorlar, iftiralar, yalanlar... Her ?eyi yapabiliyorlar.

-Var yani byle bir lobi.

Var tabii. stelikte mthi? bir ?ekilde birbirlerine destek oluyorlar. Hem birbirlerinin gzlerini oyuyorlar, -hi sevmezler, acayip k?skan?rlar- ama hem de destekliyorlar.

-Geri dnp bakt???n?zda pi?manl???n?z oldu mu yaz?lar?n?zdan dolay??

Benim pi?manl???m btn gazetecilerin ba??na gelenlerden. ?nand???n?z, gvendi?iniz bir arkada??n gelip sana bir ?eyler anlat?r, sen de ek ettirmeden yazars?n. Sonra anlars?n ki onun bir ince hesab? varm?? me?er. Seni kullanm??. Byle 3-5 tane olay var. Birinde Eskidji'nin sahibi Dikran Masis. ?sim de veriyorum. ?stanbul'a bir kltr mdr geldi. Adam hakk?nda bana bir ?eyler anlatt?. Ben de saf saf... Me?erse Dikran'?n arkada?lar? varm??, bu adam?n gelmesi onlar?n i?ine gelmemi?.

-zel hayat?n?zda pi?manl?k var m? peki?

Gazetecili?i seti?im iin zel hayat?mda pi?manl???m var. ?yi bir gazetecinin zel hayat? olmuyor, ayn? sanat?lar gibi. Bu i?teysen kendini, ocu?unu, kar?n?, evini do?ru drst d?nemiyorsun. Normal ya?ama dnemiyorsun. Herkes gibi dizi seyredemiyorsun. Ben ?imdi gazeteyi okudu?um zaman o haberin hangi gaye ile hangi tezgh ad?na yaz?ld???n? anl?yorum. Haberin grnmeyen sat?r aras?n? okuyorum. O yzden de okuyam?yorum. Gazete okumaktan zevk alm?yorum. 41 senede ?rendik tabii bunu.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri