forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Bu medyada hepimiz kirliyiz...

Aktif .

ahmettezcanAhmet Tezcan: Bence bu medyada olup da kirlenmemi? kimse yoktur. Buna ben de dahil. Her a?dan kirlilik. Maniplasyon yapars?n?z bu bir kirliliktir. Gere?i grmemek ayr? bir kirliliktir. 

Medyaradar.com'dan Alev Grsoy Cimin'e konu?an Ahmet Tezcan, Gezi Park? Olaylar?'ndan medyaya, Ba?bakanl?k Bas?n Dan??manl???'ndan roman yazarl???na kadar bir ok konuda yneltilen soruyu yan?tlad?.. 

??te Medyaradar.com'da yay?nlanan rportaj... 

Tm Trkiye hatta dnya Gezi Park?n? konu?uyor. Biz de rportaja bu konuyla ba?layal?m istiyorum. Siyasete hi bula?mam?? Ahmet Tezcan olsayd?n?z diyerek sade vatanda? Ahmet Tezcan?n yre?ine sormak istiyorum;  meydanlara ?kan binlerin size gre hakl?l?k pay? var m??
Siyasete bula?t???m? nereden ?kard?n?z?
Ba?bakan Erdo?an ile olan yak?n bir al??ma sreci sz konusu
Ben siyasete bula?mad?m ki Ba?bakan?n dan??manl???n? yapt?m sadece. Ve bu konuda ok hassas davrand???m? d?nyorum. Ba?bakan?n ba?bakanl?ktaki al??mas?yla partideki al??mas? aras?nda bir izgi koydum. Ba?bakan?n partide zaten dan??man? var. Ba?bakan partiden ieri girdi?i anda benim bas?n dan??manl???m biter ve di?er dan??man devreye girer. nk ben parti i?lerini bilmem. O konuda hep mesafeliydim. Gazeteci arkada?lar?m da bilir, dolay?s?yla bu siyasete bula?ma ifadesini kabul etmiyorum.
Taksimi Tahrire benzetiyorlar do?ru mu?
Hay?r, asla de?il. M?s?r ile Trkiyeyi kar??la?t?rmak deli samal???.
Hkmeti bu Gezi Park? olaylar? etkiler mi?
Etkiler ancak olumlu ynde. AY ?MEKTEN ??REND?KLER? YERD? GEZ? PARKI

Peki, Gezi Park?n? gereke gstererek gnlerce o meydan? dolduranlar?n hakl?l?k pay? var m?yd? size gre?
Elbette hakl? taraf? da var. Haks?z olanlar? da var. Bu i?ten bir siyasi rant pe?inde olanlar samimi de?iller bence. uvald?z? ilk ba?ta kendimize bat?ral?m. Ayd?n Do?an, Rahmi Ko, Din Bilgin gibi medya patronlar?n?n y?llarca bu lkede ormanlar? paralayarak kendilerine villalar, ?atolar, niversiteler kurmas?na hi sesini ?kartmayan arkada?lar ?imdi ay imekten bile i?rendikleri Gezi Park?nda a?a bahanesiyle eylem yapmalar? a?kas? bana hi samimi gelmedi.

A?A BAHANES?YLE EYLEM? SAM?M? BULMUYORUM

Samimi olanlar yok mudur aralar?nda, do?a sevgisiyle dolu olan tm yre?iyle?
Olmaz m? dolu. Ama marjinalleri unutma. Ben mesela gen gazetecileri samimi buluyorum.

BU MEDYADA HEP?M?Z K?RL?Y?Z

Di?erlerini bulmuyor musunuz?
Hay?r bulmuyorum.  Mesela Sabaha el konuldu?unda herkes Zafer Mutluya sald?r?yordu.  Onlar olay? bu boyuta ta??d? diye. Ben ise 4. Kuvvet Medyada bir ba?l?k atm??t?m.  Hepimiz Zafer Mutlu kadar temiziz diye. Bence bu medyada olup da kirlenmemi? kimse yoktur. Buna ben de dahil. 
Nas?l bir kirlilik bu?
Her a?dan kirlilik. Maniplasyon yapars?n?z bu bir kirliliktir. Gere?i grmemek ayr? bir kirliliktir. Mesela yap?lan bir yalan habere gz yummak. Ya da yalan haber yapmak bu ok ayr? bir kirliliktir.

31 YILDIR YILDIR ?NSANLI?IMI KAYBETMEMEYE ALI?IYORUM

Siz de mi kirlisiniz ?imdi yani?
Elbette... Bu meslek iinde olup kirlenmemi? kimse yoktur. Annemin bana srekli syledi?i bir sz var. Ke?ke ?retmen olayd?n o?lum, gazetecilerin i?i gc yalan, dolan ?imdi d?nyorum da annem ok hakl?. E?er ?retmen olsayd?m en az?ndan 30 y?lda birka insan?n yeti?mesinde katk?m olurdu. Ama 31 y?l oldu ben bu 31 y?lda insanl???m? kaybetmemeye al???yorum. 
Durum o kadar vahim mi?
Hem de ok.
Biz de fikir i?isiyiz. Kamuoyunu bilgilendiriyoruz. 
O nedenle bu kadar sertim i?te.TRK?YEDE GAZETEC?L?K B?TT?

Mesle?e y?llar?n? vermi? bir duayen gazeteciden bunlar? duymak kt. 
Duayen laf?n? hi sevmem. Olmayan ?eyin duayeni olmaz. Bu lkede gazetecilik mi var ki duayeni de olsun. Trkiyede gazetecilik bitti. 
Biz ne yap?yoruz ?u an?
Kendimizi avutma ya da kand?rmaca.

BU MESLEK H?B?R ZAMAN OLMASI GEREKEN YERDE OLMADI

Gazetecili?i  biz gazeteciler bile bitti diye gryorsak bitmi?iz biz gerekten. Neden byle peki?
nceden y?llar nce bir nebze olsun vard?. Ama ?unu da syleyeyim; Trkiyede gazetecilik hibir zaman hibir dnemde olmas? gereken yerde olmad?. nk medya hibir zaman devletin kaynaklar?ndan elini ekmedi. Dolay?s?yla btn gazeteler yar? resmi El Ahram Gazetesi gibidir. Bunlardan kimi iktidara kimi de muhalefete al???yor.

GAZETELER YARI RESM? EL AHRAM GAZETES? G?B?

Medyay? enine boyuna konu?aca??z ama nce yeni bir bebe?iniz var ona dnmek istiyorum. Yeni kitab?n?z "Kafirun" iin hay?rl? u?urlu olsun dile?inde bulunmak istiyorum. Nas?l gidiyor sat??lar?
Te?ekkr ediyorum.  Gayet iyi gidiyor,   2. bask? ?kt? ve sat??ta, 3. bask?y? da daha byk bir yay?nevinden basmaya haz?rlan?yoruz. 
Biri Nurcu, di?eri Komnist olan iki Hikmetin hikayesi.  Hikaye dedi?imize bakmay?n asl?nda gere?in ta kendisi Nerden akl?n?za geldi byle bir hikayeyi kaleme almak?
Bir zamanlar birbirimizi ok tekile?tirdik. Herkes kendi inanc?n?, kendi ideolojisini, kendi partisi ve ya?am tarz?n? di?erine dayatt??? iin, gr?n birbirine dayatt??? iin  bize ilgin geliyor. Normalde olmas? gereken bu. Dolay?s?yla d?nce dnyas? farkl? olan iki insan?n dost olmas?ndan, diyalog kurmas?ndan daha normal, daha gzel bir ?ey yok. yle bir sreten getik ki ayn? siyasi gr? iinde olan insanlar?n fraksiyon bahanesiyle birbirini ldrebildikleri dnemlerdi. O nedenle bize ok fantastik gibi geliyor. De?il ama. Bu romanda as?l verdi?im ?u: Bizim kaybetti?imiz bir tak?m de?erleri, kom?uluk ili?kileri, karde?lik ili?kilerini yo?un bir ?ekilde btn a?kl???yla verdim. Hikyede mahallede bir kad?n?n ?ehveti, tutkusu mahallenin dokusunu bozar. Genele bakt???m?zda bir siyasetin ?ehveti de ?iddete dn?r o da toplumun yap?s?n? ve dokusunu bozarK?r?ehirde geiyor de?il mi hikaye, tam olarak neyi anlat?yorsunuz?
Evet  K?r?ehirde geiyor olaylar. Romanda ?u an da iinde bulundu?umuz konumu ve olaylar? grebilmek mmkn. Romanda 1960lar?n K?r?ehirinde ya?ayan ama bir dnemin ok da anlat?lmam?? ok farkl? karakterler var. ?ki kavram?; ?ehvet ve ?iddeti anlatmaya al??t?m. Di?er taraftan siyasi ?ehvetin ?iddete dn?mesinden bahsettim. Ve son olarak iki kavram?n panzehiri olan kavramlar?; uhuvvet ve muhabbeti anlatt?m. Roman 2 blmden olu?makta. 1nci blmde ?ki ?smet, 2nci blm ise ?ki Hikmet. Roman?n iki Hikmet blmn, iki ?smetin panzehri olarak anlat?p yazd?m. 3 darbe dnemini toplam 3 kitapta yazmaya al??t?m, 
?smi ok dikkat ekici Kafirun. Nedir Kafirun? Neden bu isim, biraz aar m?s?n?z?
Kafirun Arapa bir kelime. Trke kar??l??? kafirler demektir. Kelimenin kk kfrden gelir. Kfr rtmek anlam?na gelir. Gere?in hakikatin stn rtene kafir denir. Kafirun Kurandaki srelerden biridir. Romandaki ana karakterlerden Komnist doktor Hikmet K?v?lc?ml?n?n kendisindeki inan ve ideolojik de?i?ikli?i anlat?rken an?lar?nda Kurya el kafirun sresinden tarihi materyalizme ba??? diye bir ifade kullan?r. 
Bu asl?nda hikye de?il gere?in ta kendisi sanki?
Elbette yle.
??in en gzel yan? hikyenin ok da d???nda olmaman?z; Baban?z var bu hikyede. Hikmetlerden biri hem de Biraz baban?z? anlat?r m?s?n?z bana?
Babam ok ho?grl bir adamd?. Kitapta biraz bak?nca onu daha iyi tan?yacaks?n?z. Ama babamm?? gibi yazmad?m. 
Kapak ok sade ve ok gzel. Ne anlatmak istiyorsunuz kapak grafi?inde?
Sordu?un iin bu soruyu ok te?ekkr ediyorum. Ben Gne? Gazeteside k?e yaz?lar? yazarken o k?enin ierisinde yaz?yla ilgili karikatrler izen bir a?abeyim vard?. Ad? Edip P?narl?. ??te bu kapak Ona aittir. Burada bir alk?m var. Alk?m gkku?a?? demektir. Ve bildi?in gibi gkku?a??n?n alt?ndan kimse geemez. ok anlaml? bir kapak ve asl?nda ok byk bir derinli?i var. Gkku?a??, Anadolunun kendisi fakat Anadoluya dokunmadan, Anadolu ile temas etmeden, Anadolu insan? ile temas etmeden gkku?a??n?n alt?ndan gemek imkans?zd?r. Kapaktaki kamyon da babam?n kamyonu. O nedenle ok sevdim.
Politik yn de a??r basan bir kitap de?il mi bu?
Evet politika da var iinde. Ama ben insanlar? ok bo?mad?m siyasetle. Hikayenin iinde daha ok insan unsuru var. ?nsanda kalmay? tercih ettim. Zaten insan? her ynyle anlatt???nda politikay? da her ?eyi de kapsaml? bir ?ekilde anlatm?? olursun.

12 EYLLDE B?RB?R?N? Y?YENLER ??MD? OK SAM?M?

Dnya gr? birbirine z?t iki nas?l byle iyi arkada? olabiliyor? Bu mmkn m diye d?nmeden edemiyor insan?
Tabii ki mmkn. 12 Eyllden iki nce birbirini ldrecek olanlar 12 Eyllden sonra ?u an da ok samimiler. Hatta bunun kitab? bile yaz?ld?. K?rm?z?-Ye?il diye. Dolay?s?yla insanlar?n inanca sahip olmalar? bir de?erdir.  Bu kitapta da bu de?erlere yo?un olarak yer veriliyor. n yarg?lar yok bu kez. Mesela burada Demokrat Partinin bir sre sonra CHPle?meye ba?lad??? da anlat?l?yor. Birka a??zdan bu anlat?l?yor. Bu byledir. E?er siz temel yap?y? de?i?tirmezseniz bir mddet sonra dn?treyim derken kendinizi dn?m? bulursunuz.
Hikyeyi yazma sreci epey uzun srm?. 2000de ba?lam??s?n?z 2013te bitirmi?siniz hikayeyi. Neden bu kadar uzun srd?
2000de ba?lad?m ama bilgisayar?n ba??na oturup da yazd???m sre 2 ay? gemez. 2000de bir giri? yapt?m. 8 y?l ierisinde doktor Hikmet K?v?lc?ml?y? ara?t?rd?m. Dinlemeler yapt?m, okumalar yapt?m. Sonra birinci blm yazd?m. ?ki Hikmet blmne gelince ok ciddi bir problem ?kt? kar??ma. nk iki Hikmetten biri babam. Babamla ilgili k?s?mlar? yazmaya ba?lad???mda fark ettim ki yazar gibi de?il bir evlat gibi yaz?yorum. Ve hemen b?rakt?m. Babama yabanc?la?maya al??t?m. Roman yaz?yorum sonuta ve bir mesafe koymal?yd?m. Hat?ra yazm?yorum ki... Doktor Hikmet K?v?c?ml?ya da haks?zl?k ve sayg?s?zl?k etmemek iin titiz davrand?m. Baz? arkada?lar diyor ki sen Doktor Hikmete haks?zl?k etmeyeyim derken babana etmi?sin onu zay?f b?rakm??s?n.
Kitaba yorumlar nas?l, be?eniliyor mu?
Yorumlar ok iyi. De?i?ik bir teknik kullanmaya al??t?m. Roman?n birinci blmnde karakterler zerinde bir mahalle tasviri yapt?m. O karakter analizleri romana giri? yapmak insanlar? ?a??rt?yor. Bu sinemaya yak?n bir teknik. Senaryo yazm?? olman?n getirdi?i bir ?ey de var. Orada binalar de?il de insanlar zerinde bir mahalle tasvir yapmak bana da ilgin gelmi?ti. Ummad???m kadar gzel tepkiler al?yorum.

MEDYA H? OLMASI GEREKEN YERDE OLMADI

Kar??mda bu mesle?in her trl cilvesini grm? y?llar?n gazetecisi durunca medya hakk?nda konu?maya devam etmek istedim!.. Hele de o gazeteci medya ele?tirisi zerine ilk televizyon program?n? haz?rlayan sunan biri olunca. Program?n ismi de "Drdnc Kuvvet Medya"yd?. Sizce medya hala 4. Kuvvet mi byle ba?layal?m?
Hay?r de?il. Ama olmas? gereken yer oras?.Medyan?n grevi ya halk? bilgilendirmek, ya da halk?n talepleri konusunda iktidar? bilgilendirmek. Halk? ynlendirmek ya da iktidar? ynlendirmek de?il. Trkiyede hep bu yap?ld?. Ya halk ynlendirildi, yahut medya baronlar? "toplum elitleri" rol alt?nda topluma kendilerini dayatt?. Bazen de halk?n talepleriymi? gibi kendi taleplerini iktidara dayatt?lar. Dolay?s?yla medya hibir zaman olmas? gereken yerde olmad?.Olmas? gereken yerde olmayan ?ey de benim iin yok demektir. 
?u anda yok mu?
Hay?r yok.B?Z?M MEDYAYI KARAKTERS?Z BULUYORUM

Gazeteci kimdir ve sizce nas?l bir insan olmal?d?r?
Nas?l olmal? sorusunun ilk yan?t? karakterdir. Gazeteci karakterli olmal?. Gazetecinin ki?isel ve kurumsal olarak bir karakteri bir ?uuru olmal?. Diyeceksin ki sadece gazeteciler mi karakterli olmal?, elbette karakter btn insanlarda olmal?. Karakteri olmayan insan olamaz zaten. Ama gazetecili?in ilk ?artlar?ndan biri bu. Fakat bizim meslekte karakter sorunu var. Ben bizim bugnk medyam?z? karaktersiz de?erlendiriyorum. O nedenle ?u an olmayan bir ?eyi konu?uyoruz.
Drdnc Kuvvet Medya program?n?z niversitelerde bile ders olarak okutuldu. Neden yine byle bir program yapm?yorsunuz?
Ben mi yapm?yorum?
Kim yapt?rm?yor?
?imdi bize byklerimiz dedi ki talep etme, teklifi de reddetme.
?imdi teklif yok mu?
Hay?r yok.
Neden, kime ne yapt?n?z ki?
Nedenini sylyorum i?te. Bu mesle?in karakteri yok diye. Bundan iyi neden olur mu?
Size gre medyan?n en byk problemi nedir?
Karaktersizlik i?te.
Tek sorun bu mu yani?
Elbette.
?lgin ilk kez sizden duyuyorum. Ba?ka hi sorunumuz yok yani karaktersizli?imizden ba?ka?
Yok... Zaten bunu a?arsak sorunumuz kalmaz ama bu da ok zor gibi grnyor.MEDYANIN EN OK KOVULAN ADAMI OLDUM

Asl?nda "kovulma" kelimesinin ok sevmiyorum. Ama genelde sizin durumunuz yle olmu?. Medyan?n kovulan adam? m? oldunuz hep ve neden?
Neden kovulma kelimesini sevmiyorsun? Gayet normal, insanl?k hali bir durum. Hakikati neden gizleyeyim medyan?n en ok kovulan ve istifa eden adam? oldum.

MEDYADA OK HAKSIZLIK GRDM

Neden hep kovulan adam oldunuz peki?
?stifalar?m ya da kovulmalar?m?n o?unun benimle alakas? yok. Mesle?in etik problemlerinden kaynakland? veya arkada?lar?m haks?zl??a u?rad???nda kar?? durdu?um iin.  Ya da haks?zl?klara dayanamay?p isyan etti?im iin.
Geimsizlik var m? peki?
Olur mu hi yle ?ey. 
?taatsizsiniz o halde?
?taat dedi?in ?ey nedir ki? Do?ru bir ?ey grrsem do?ruya itaat ederim. Ancak yanl?? bir ?ey grrsem ona asla itaat etmem. Bu zaten kendime ihanet olur. Yanl??a itaat klelikten ba?ka bir ?ey de?ildir... 

YERLERDEY?Z, SRNYORUZ... 

ok byk yanl??lar da yap?l?yor galiba medyam?zda. Var m? sizin grd?nz ve rnek olarak anlatabilec?einiz ok byk yanl??lar?
Hangi birini anlatay?m? Pespayelik... Yerlerdeyiz, srnyoruz... 

MEDYADA ?U ANK? DURUM ?U: PESPAYEL?K

Mesle?i b?rakal?m gidelim madem durum bu kadar vahim... Benim de iim karard?... 
Bilmem, b?rak diyemem ama direnmek en gzeli diyebilirim. O karakteri olu?turabilmek iin direnmek en gzeli. Bir ?ey yok olmadan yenisi ortaya ?kmaz. Mesela topra?a gmersiniz tohumu, tohum yok olur ama iindeki z ?kar. Bizim iimizdeki z ne? ?nsanl?k. Yani gazetecilik yapmak iin insanl?ktan ba?ka bir ?ey talep edilmiyor ki bizden.

GAZETEC?L?K YAPMAK ??N ?NSANLIKTAN BA?KA B?R ?EY TALEP ED?LM?YOR

Biz de insan?z... Bak?n iki gazeteci kar??l?kl? konu?uyoruz?
?nsan var, be?er var. Kimse kusura bakmas?n ama herkes insan de?il. Be?er kelimesi var. Be?erle ilgili de Trke de ok gzel bir kafiye var. Be?er ?a?ar ?eklinde... Be?er demek insan grnmne sahip yarat?k demek. Ama henz insan de?il. ?nsan kendi kendini in?a edebilen varl?kt?r. Tasavvufta buna byle denir.??MD?K? TV PROGRAMLARI HEP ABUR CUBUR

Bir dnem televizyon program? da yapm?? bir gazeteci olarak ?imdiki tart??ma programlar?n? nas?l buluyorsunuz peki?
Biz ?imdi seninle burada bu gzel kahvalt? yerine abur cubur yeseydik  doyurucu olur muydu?
Olmazd? tabii ki... 
?imdi ki programlarda abur cuburdan ba?ka bir ?ey de?il.
Kitab?n?z? bana hediye edip imzalarken yolun sonundan diye bir ifade yazm??s?n?z, nedir bu yolun sonu?
Valla benim iin bu meslekte tam 31 y?l oldu. Sen daha yolun ba??ndas?n. Ben sona do?ru yakla?t?m.

ARTIK SADECE ROMAN YAZACA?IM

yle demeyin daha ok gensiniz. Biz gen gazetecilere yol gstereceksiniz.
Kfirundan sonra kararl?y?m. ?n?allah bundan sonra roman yazmak d???nda hi bir ?ey yapmayaca??m.

MESLEK BEN? BIRAKTI

Mesle?i mi b?rakt?n?z yani?
Meslek beni b?rakt? i?in asl? (Glyor)

GAZETEC?L?K KONUSUNDA ZER?ME D?ENLER? TAM YAPTIM

Desenize ?airin dedi?i gibi sevmek insan? b?rakmaz, insan sevdi?ini b?rak?r sizin ki de yle sanki?
Medya konusunda ve gazetecilik konusunda bugne kadar sylenmesi gereken her ?eyi syledim. Yap?lmas? gereken her ?eyi yapt???m kanaatindeyim. ?im rahat... Konuyla ilgili olarak bir kitap al??mas? yapmay? d?nyorum. Medyadaki karakter problemleri zerine olacak bu kitap. 6 ynden yeni medya diye. Yeni medya deyince teknolojik yenilikleri  insanlar yeni medya diye kabul ediyor. Yok byle bir ?ey. ?imdi sen yeni bir elbise ald?n, yeni Alev mi oluyorsun. Byle bir ?ey sz konusu olamaz. Yeni diye bir ?ey yok zaten yeryznde. Aristodan tut, Nihat Do?ana kadar hi kimse yeni bir ?ey sylememi?tir. Sosyolojide de bu byle. Medyada karakter olu?umunu canland?rabilirsek yeni medya dzenini de sa?lam?? oluruz. 

KARAKTER SORUNUNU HALLEDERSEK YEN? MEDYA DZEN? SA?LANIR

Gazetecilik kimli?iniz d???nda Ba?bakan Erdo?an?n da bir dnem dan??manl???n? yapt?n?z. Biraz anlat?r m?s?n?z zor mudur Erdo?anla al??mak?  Neler ya?ar kendisine yak?n bir dan??man?
Zordur tabii.  7/24 al??an bir insan. Mesai a?s?ndan zor.  Zaten orada mesai diye bir kavram yok. Evinize gidemezsiniz. 2, 5 sene eve u?ramad???m oldu. En kk k?z?m 7 ya??ndayd?. Yara dker gibi salar? dkld. Baba yok, kayboldu nk. ocuk kafay? yedi bensiz.BA?BAKAN DANI?MANLI?I BEN? OK YORDU

Sizi yordu mu bu sre peki. Sylediklerinize gre epey ekmi?siniz?
Yani yorulmasayd?m bu srete zaten devam ederdim. (Glyor) yorulduk yani.

BA?BAKAN ERDO?ANLA H? SORUN YA?AMADIM

Ba?bakan Erdo?anla sorun ya?ay?p m? ayr?ld?n?z. Bunu birka yerde bu ?ekilde duymu?tum?
Hay?r, kesinlikle sorun ya?amad?k. Ben ekonomik a?dan km?tm. 4 ocuk okutuyordum ve kazanc?m yetmiyordu. D?nsenize memur maa??... stelik benim e?im de al???yordu ve buna ra?men yetmiyordu. Sa?a sola hep bor... Zordu anlayaca??n... 

BA?BAKANIN VCUDUNDAK? ORGANLAR OLARAK ADLANDIRILIRDIK... 

Ba?bakan dan??manlar? iyi kazanmaz m??
Hay?r. Ba?bakanl?ktaki memur maa?lar? btn devlet daireleri ierisinde en d?k maa?t?r. Bizim dnemimizde byleydi. ?imdilerde san?r?m bunu biraz dzelttiler. 
Hem zor, hem yorucu, hem de ekonomik hibir getirisi yok. Byle bir ?ey mi Ba?bakan dan??manl???? Ben sevmedim bu i?i! 
Byle ama yapmak istedi?iniz ?eyler olunca katlan?yorsunuz. Ancak bir noktadan sonra dayan?lmaz hale gelmi?ti, ben km?tm art?k iyice. ok yorulmu?tum. Bir de Ankaraya gitti?inizde Ba?bakan?n dan??man? olarak gidiyorum, onunla al??aca??m diye d?nrsnz ama kaz?n aya?? yle de?il. Siz bir tane Ba?bakan onlarca ba?bakanc?k ile al???rs?n?z. Terzi bile orada kendi ap?nda bir ba?bakan gibi grr kendini. 

1 BA?BAKAN ONLARCA BA?BAKANCIKLA ALI?IRSINIZ

Kraldan ok kralc?lar m? var demek istiyorsunuz?
Kraldan ok kralc? de?il de benci G odaklar? etraf?nda bu tr ?eyler hep olur. Bunlar bir de size gaz vermeye al???rlar. 73 milyonun a?z?n?n ierisine bakt??? bir insana yani Ba?bakana ak?l veren adam olarak grlrsnz. Kendinizi de yle grmeye al???rs?n?z. nce kendinizi gaza getirirsiniz, bir de etraf gaz? verir. Hi grmedi?iniz, tan?mad???n?z insanlar birden bire ahbab?n?z olur. Gazetelerde srekli ?kar "Ba?bakan?n A tak?m?" diye. A?z?, burnu, kula?? olarak konu?land?rmaya ba?larlar. E?er siz bu organ zerinden konu?land?rmay? benimseyecek olursan?z, bir mddet sonra ben Ba?bakan?n "a?z?y?m" derseniz bir ba?kas? da ba?ka bir organ zerinden konu?land?r?r, ortaya ok naho? bir durumlar ortaya ?kabilir. (Glyor)
Ama havas? da ba?kad?r Ba?bakan dan??manl???n?n. Gazetecilikten farkl? epeyce... 
Havas?n? yiyeyim ya ne havas?. Hava i?te. Hava dedi?in nedir ki heba ve heves d???nda bo? bir ?ey yoktur.

GAZETEC?L?K DNEM?MDE H? OY KULLANMADIM

Ba?bakan dan??manl??? yapmadan nce hi AK Partiye oy vermemi?siniz do?ru mu?
Aynen yle ama sadece AK Partiye de?il hibir partiye oy vermedim. Gazetecilik yapt???m dnem iinde hi oy kullanmad?m. Yerel seimler de dahil.
Bu ok do?ru de?il ama her TC vatanda?? oy hakk?n? kullanmal?.
Belki biraz abart?l? gelecek ama ba?kalar?na syledi?im ?eyi kendim uygulamazsam szmn tesiri olmaz diye d?nyorum.
Ba?bakan Erdo?an? seviyor musunuz?
Elbette seviyorum. Hem de ok.
Nas?l bir insan kendileri?
?yi bir insan. Sert grnr ama ok merhametlidir. 
ok kat? ve asabi grnyor zaman zaman. 
Hay?r de?il. Bu memleketin evlad? ya var m? tesi... Tepkileri gayet normal, t?pk? bizlerin ki gibi.

BA?BAKAN GRD?M EN VEFALI ?NSAN

En sevdi?iniz zelli?i nedir Ba?bakan?n?
En sevdi?im ayn? zamanda en sevmedi?im zelli?i vefas?. Ba?bakan ok vefal? bir adam. Deh?et vefal? hem de... Ba??na dert aabilecek kadar... 
O kadar yani?
Benim bugne kadar grd?m en vefal? insan. Bunu herkes bilir, sylerde. 

SABAHTAN KOVULDUM

Ba?bakan dan??manl???n?n yan? s?ra Sabah Gazetesine gidi?iniz ve ayr?l???n?z da ok konu?uldu. Orada neler oldu?
Kovuldum. (Glyor)
Serhat Albayrak ile y?ld?z?n?z?n hi bar??mad??? syleniyor. Bu do?ru mu?
Beni i?e alan o yahu. 
3 dakikal?k bir kovulma sreci olmu? galiba. Serhat Bey ile o gn gr?me sreniz buymu?. Neden bu kadar k?sa?
Kovulma srecinde tabii ki 3 dakika gr?rsn. Saatlerce srecek hali yok.
Neden kovuldunuz peki, hi sorgulamad?n?z m??
Hay?r neden sorgulayay?m nedenini biliyorum zaten. Uyu?ulmad?. Do?ru bildi?im ?eyleri syledim. Onlar da bunu kabul etmedi. Benimle al??mak istemediler.

SABAHTA HABERC?L?K SIKINTISI VE HAKSIZLIKLAR VARDI

Neydi orada sizin kabul edemedi?iniz  o yanl??lar ve kovulmaya kadar giden o etkenler?
Hem habercilik anlam?nda vard? s?k?nt?. Hem de birtak?m yap?lan haks?zl?klar. Mesela ayn? serviste al??an, ayn? i?i yapan 2 insan aras?ndaki farkl?l?k. Mesela biri daha fazla al???yor az maa? al?yor, di?eri daha az al???p kaytar?yor ama daha fazla maa? al?yor. Mesela birine zam yap?l?rken di?erine kle muamelesi yap?lmas?. Bunlar ok can s?k?c? ?eyler. Her medya kurulu?unda oluyor ancak gz gryor, gnl katlanm?yor. Ben de katlanamad?m.ERGUN BABAHANA NEDEN BU KADAR YANDA?SIN DED???MDE G?DECEK YER?M YOK BA?KA DEM??T?

Tuhaf olan sizden bu kadar abuk vazgemeleri. Siz Ba?bakan kontenjan?ndan torpilli de?ilmiydiniz?
Hay?r de?ildim. ?imdi ben oraya gitti?imde nce Ankarada kurumu ziyaret ettim. Bunu kimse inkar edemez. Girdi?im her odada ben ?unu syledim. Herhangi bir medya kurulu?unda herhangi bir siyasi iktidara verebilece?in en nemli ve en sa?l?kl? destek kar??s?nda olmakt?r. Yan?nda olmak de?il. nk yan?nda olursan a??rl?k gibi a?a??ya eker ikisini de. E?er kr krne yan?na olursan, bir siyaseti krle?tirir. ?ki medyay? yav?akla?t?r?r. Her odada bunu syledim ben. Herkes ?ahittir buna. ?lk sorun burada ?kt? zaten. O dnemdeki yay?n ynetmeni ben oraya gelmeden nce, Ba?bakan?n yan?nda al???rken niye bu kadar iktidar yanl?s? oluyorsun diye sordu?umda, ne yapay?m gidecek ba?ka yerim yok dedi.
Kimdi o ki?i?
Ergun Babahan tabii ki.
Ergun Babahan yle sylemiyor ama. Hatta siz kovulmu?sunuz o kovulmam??.
Onun syledikleri onu ba?lar beni de?il.

ERGUN BABAHAN ?LE KARAKTER SORUNU YA?ADIK

Neden Babahan ile anla?amad?n?z?
Karakter sorunu.
Sizi yaz? i?leri toplant?s?ndan kovmu? birde. Bu ok vahim!
Beni kovamad? ki, Ynetim Kurulu Dan??man?n? kovdu. Yani dolay?s?yla kendini kovmu? oldu.

BABAHAN KOLTU?UNA OTURACA?IM SANDI

Baya?? cesaret ama Onun ki de?
O cesaretten yapmad? bunu. ?ov yapt? orada kendince. ?nternet sitelerine da??tt? sonra haberi. Ona al??an internet siteleri vard? nk. Dolay?s?yla o ba?ka bir ?eyden korktu. Yanl?? anlad? bi?eyleri. Benim onun koltu?una oturaca??mdan korktu. Ama ?unu anlayamad?, benim kimsenin koltu?unda gzm yok. Olmaz da. nk ben hayatta hibir ?eyi kendime ait hissetmedim. ?u yazd?klar?m da dahil. ?u yazd???m kitab? yay?nlamadan en az 30 ki?iye gnderdim. Onlardan herhangi biri de ?k?p alsayd? kendi ad?yla bassayd? iim c?z etmezdi. 
Sevmiyorsunuz san?r?m Ergun Babahan??
Niye sevmeyeyim. ?nsan olan herkesi severim ben ama eylemlerini sevmek zorunda de?ilim.
Ya eylemlerini?
Hay?r sevmiyordum. Yanl??t? nk. Bu arada o da beni sevmek zorunda de?il. ?nsanlar?n eylemleri ile zn kar??t?rmamak laz?m. Bak?n kendisi sylyor. 28 ?ubatta nas?l oldu?unu  ?imdi nas?l oldu?unu. Geri 2010 y?l?nda att??? Ba?bu? kriterleri man?eti de 28 ?ubat? pek aratm?yordu. ?nsanda de?i?meyen tek ?ey var o da z. 
?imdiki Ergun Babahan? nas?l buluyorsunuz?
Allah herkesin halini gzelle?tirsin. Ba?ka da bir ?ey demiyorum.

MEDYA PATRONU BANA S?LAH EKT?

Size silah eken bir medya patronu vard? san?r?m. O olay neydi Allah a?k?na ve kimdi o isim?
(Glyor) Bunu ok konu?tuk asl?nda. Best FMin sahibi Emrah yapm??t?. Cavit a?lar? ele?tiriyordum canl? yay?nda, o zamanlar a?lar bakand?. Emrah?n da a?abeyinin kay?npederiydi. 
Ne dediniz de silah ekecek kadar adam? ?ld?rtt?n?z?
?imdi bana ele?tirme dediler, ben ele?tirdim. O da do?al olarak ok hiddetlendi ama o zamanlar ok genti ve toydu. ?imdi olsa asla yapmaz. 

FAT?H ALTAYLI LMDEN KURTARDI BEN?

?yi kurtulmu?sunuz... 
Fatih Altayl? sayesinde y?rtt?m. (Glyor) Fatih, olmasayd? zordu i?im.Ald? gtrd, sakinle?tirdi. Sonra ertesi gn ikimizde kovulduk.
Fatih Beyle aran?z iyi o halde?
Tabii ki. ?stanbula gelip gittike gr?yorum. En son kitab?m? gtrm?tm.
?nsanlar?n hayat?nda ini? ?k??lar oluyor ya sizde biraz fazlas? olmu?. zellikle medya a?s?ndan sylyorum bunu.  Canl? yay?nda istifa eden bir isimsiniz bu byk bir cesaret!
?imdi orada etik bir tak?m ?eyleri anlat?yorsun insanlara, kendi anlatt???na kendin inanmazsan ve o etik kurallar? uygulamazsan?z anlatt???n?z ?eyin de?eri kalmaz. Kula?a girmez. Ya?anmam?? sz kula??n? bulmaz. Havada bo? dola??r, o da hava kirlili?i yapar. 
Hi tutunamam??s?n?z ne siz ne de program?n?z.  Yoksa sizde de problem var m?yd??
Belki bende de vard?r. 
Hi sorgulad?n?z m? kendinizi?
Sorgulamaz olur muyum.
Ne ?kt? o sorgudan?
Yani her a?dan sorguluyorsun kendini. Sonu olarak aynaya rahat bakabiliyorum. Utanm?yorum kendimden. Karakterim, ki?ili?im hep yerinde duruyor. Mesleki a?dan hamdolsun ki hala vicdan?m rahat. Yast??a ba??m? koyunca kendimle sava?m?yorum.

S?YASET?LER ORTAYA ATAR GAZETEC?LER DE SALAK G?B? G?Y?N?R

Ben ?unu anlam?yorum ve de ok zlyorum.Bu meslekte siz biz olmay?.  Gnmz gazetecilerini yanda? canda?- omurgal?-omurgas?z- ay?rd?lar da ay?rd?lar. Niye byle, bu ne byk bir ac?d?r?
Eskiden de kartel medyas? vard?. Dinci medya vard?. Ben bunlar? hi sevmem. Kavram karga?as? resmen. Bunlar? siyasiler ortaya atar. Gazeteciler de salak gibi zerine giyinirler bu k?yafetleri. R?dvan Akar 32. Gn program? iin sormu?tu: Kartel medya, dinci medya siz bu tasniflere inan?yor musunuz diye. "?nanm?yorum" dedim. Bunlar yapay tasnifler. Anca bizim medyadan bahsedilebilir. Bu lke s?n?rlar? iinde olan biten her ?ey ve herkes bizimdir bize aittir. Bir sivilce varsa bizim surat?m?zdaki sivilcedir. Bir kambur varsa bizim s?rt?m?zdaki kamburdur. Gzel bir ?ey varsa bu da bize aittir. Dolay?s?yla ben bu kavramlara kar??y?m. Ama ?yle bir tasnif olabilir misyon medyas? var kombinasyon medyas? var. Ama misyon medyas? da art?k anlam?ndan ok uzakla?t?.

BAZI ARKADA?LAR MUHAL?F OLMAYI MAR?FET SANIYOR

Gazetecilik biraz da muhaliflik midir?
Gazetecinin yapmas? gereken ?ey kamu ad?na denetlemek ve yanl??? sylemektir. Birebir muhalif olmak diye bir ?ey yoktur. Baz? arkada?lar muhalif olmay? marifet san?yorlar.  Marifet ille de muhalif olmak de?ildir.  ?lle de hakkaniyetli olmakt?r. 

MEDYA HEP MAYMUNU OYNADI

AK Parti iktidar? 10 y?ll?k srete medyay? ok etkiledi sanki. Penguenlerden yola ?karak bunu soruyorum. Her?eyi ok duymayan, grmeyen bir medya dzeni mi olu?tu ne?
Emin ol hkmetle hi alakas? yok. Medya her zaman oldu bitti byleydi. Hi istisnas?z devam etti bu dediklerin. Hep 3 maymunu oynad?.

TRK?YEDE ?KT?DARLAR HEP MEDYA ZER?NDE EGEMEND?

Ba?bakan Erdo?an?n medya zerinde byk bir egemenli?inden sz etmek mmkn de?il mi iinden geti?imiz ?u srete?
Asl?na bakarsan btn iktidarlar?n etkisi vard? medya zerinde ama onlar kapal? kap?lar arkas?nda yapt??? iin gze batm?yordu. Ba?bakan a?ka meydanlarda sylyor di?erlerinin gizli sakl? sylediklerini. Daha drst.

BA?BAKAN BENCE MEDYAYI C?DD?YE ALMAMALI

Ba?bakan o meydanlarda ok  k?z?yor gazetecilere. Bazen ?a??r?yorum tepkilerine acaba hakl? m? de?il mi diye d?nyorum. Sizce neden bu kadar sert?
Bence gere?inden ok ciddiye al?yor medyay?.

MEDYA YOK BU LKEDE

4. Kuvvetten sz ediyoruz ve en byk silahlar?n ba??nda geliyor medya. Her ne kadar do?ru habercilik ve ba??ms?zl?k ilkelerinden sap?lsa da.
Bence ok ciddiye almamal? Erdo?an medyay?. Olmayan bir ?eyi niye ciddiye al?rs?n ki anlamam.Trkiyede medya yok ki!
Hepten yok sayamazs?n?z. Bu lkede onlarca gazete ve televizyon var. 
?yi de bu onlarca TV ve gazete bugne kadar halk zerinde ne kadar etkili oldu? Bak halktan bahsediyorum.Yok yle bir etki.

HRR?YET ?U AN AKP B?LE YAZAMAZ 

Bugn bir gazete var ki Tayyip diye man?etler atabiliyor. Gel de ciddiye alma... 
Bunu y?llar nce de yapt?lar. Hi yad?rgam?yorum. Art?k al??t?k bu tarz hitabetlere.  Hapse girdi?inde Hrriyet Gazetesinde muhtar bile olamazdiye man?et att?. Onlar da hep Tayyip diyordu. Y?llarca bu lkede bunla yap?ld?. ?imdi Hrriyet AKP bile yazam?yor. 
Neden, korkuyorlar m??
Bir insan neden korkar kendine gvenemedi?i iin. Kendine gvenemeyen insan da karaktersiz insand?r.

MEDYA 30 YIL ??NDE EN PESPAYE DNEM?N? YA?IYOR

Siz AK Partiyi anlad???m kadar?yla medya konusunda ele?tirmiyorsunuz?
Tabii ki ele?tiriyorum. Neden ele?tirmeyeyim?  Medyan?n 30 y?l ierisindeki en pespaye dnemini ya??yoruz. Bu bir ele?tiri de?il mi?
Bas?n zgrl? bitti mi? 
Yoktu ki zaten. ?imdi iktidarla  ilgili her ?eyi yazacaks?n ama patronun ekonomik ili?kileri konusunda hibir ?ey yazamayacaks?n bu zgrlk m? Bunu karikatrize edersek Serdar Turgut Hrriyetteyken ?yle anlatm??t?. Ben patronumun ekonomik ili?kileri konusunda yaz? yazmama zgrl?ne sahibim  yani anlayaca??n nce editryal ba??ms?zl??? kendi ilerinde psikolojik olarak yani ?uur olarak gazetecilerin kazanmas? laz?m ki zgrlkten ya da bir bask?dan sz edebilelim.

28 ?UBAT B?Z?M ??N OK A?IRDI

Siz hi iktidar bask?s? grdnz m?
Hem de alas?n? grdm. 28 ?ubat sreci i?te. Neler ekti?imizi bir biz bir Allah bilir. Kovulduk ama ke?ke kovulmayla kalsayd?. Epey s?k?nt?lar ektik. Bask?dan tut hedef gsterilmeye kadar.
Sizce Trkiyenin en iyi medya patronu kim, ya da var m? yle biri?
Bir zamanlar yan?nda al??m??t?m Hakan izem vard?. Kanal Enin eski sahibiydi. Satt? sonra ve ad? CNBCE oldu o kanal?n. Hakan izem ile biz 4. Kuvvet Medya program? iin bir szle?me yapm??t?k. Szle?mede ?yle bir hkm vard?. Programa szl ya da yaz?l? mdahale tek tarafl? fesih gerekesidir. Hibir patron byle bir szle?meye imza atmaz ama o att?. Bir defa oldu. Merdan Yanarda? ?ahittir.  Program toplant?s?nda bu hafta ne yapacaks?n?z siz ne var elinizde dedi. Yapaca??z i?te bir ?eyler dedim. Ha tamam dedi sustu. Byle iyi bir adamd?. Do?an ve Din Bilginin tm bask?lar?na ra?men direndi ve o program 1 y?l boyunca devam etti.
Ayd?n Do?an? nas?l buluyorsunuz?
Nesini nas?l buluyorum?
Medya patronlu?unu yani?
Berbat buluyorum. 
Nas?l yani?
Olmayan ?eyin patronu (Kahkaha at?yor) ben ne yapay?m yle patronu.
NTVnin durumu da epeyce tart??ma konusu.
Hi umurumda de?il. Ben roman yaz?yorum. Medyadan umudu keseli ok oldu.

BEN GAZETEC?L?K YAPTIM OLU?UM COCU?UM ACI EKT?

Baya?? bitirmi?siniz iinizde de medyay??
Aynen yle. Kendime de k?z?yorum onca y?l kafamda bu kadar yer at???m iin. olu?umun ocu?umun ekti?i ac?lara ac?yorum. Ben gazetecilik yapt?m onlar ac? ektiler.
Neden o kadar ac? ektiler?
Hem maddi hem de manevi. 
?erideki tutuklu gazeteciler var. ?imdi onlar?n ailesi ac? ekiyor. Onlar iin ne sylersiniz. Neyin bedelini dyorlar?
Bilemiyorum kendilerini sorgulas?nlar. 
zlmyor musunuz?
?nsan olarak elbette zlyorum. 
Bir gazetecinin terr rgt yeli?i ya da darbeye te?ebbsten yarg?lanmas? akla yatk?n m??
Neden olmas?n. ?nsana dair hibir ?ey beni ?a??rtmaz. 
Silivri bir toplama kamp? m? muhalefetin dedi?i gibi?
Ne alakas? var Allah a?k?na. Muhalefetin dedi?ine ok da kulak vermemeli. 
Ergenekon rgtnn varl???na inan?yor musunuz?
Elbette inan?yorum. Olmaz olur mu, o dosyan?n zekat? bile fazla gelir lkeye. 
Dikkatimi uzun zamand?r ekiyor ?imdiye kadar rportaj yapt???m her isim medyadan ?ikyeti, medyaya art?k inanm?yor. ??in en ilgin k?sm? bunu syleyenler gazeteci ve tepe noktalardaki koltuklarda oturuyorlar. ok garip de?il mi?
Yapma bu i?i o zaman derler adama. Ben sana ne diyorum. Art?k roman yazmal?y?m. Medya bitik. 

TRK?YEDE DEMOKRAS? AHMAKA TANIMLANIYOR

Hi alkol kulland?n?z m??
Evet, ne olmu??
Milli iece?iniz ne?
ay.
Peki, alkol dzenlemesine nas?l ve nerden bak?yorsunuz?
?nsana zarar veren konularda dzenleme yap?lmas?na kar?? de?ilim. Bak alkol ve kumar gibi etkenlerden yuvalar y?k?l?yor. oluk ocuk yetim kal?yor.
Yasak? bir zihniyet diye tepki gsterenler de var ama... 
Zararlar? ortadayken bunu bir ideolojik malzemeye dn?trmeyi ahmakl?k olarak grrm ben. Trkiyede bizim demokrasi ve laiklik dedi?imiz ya da din dedi?imiz ?ey y?llarca 100 cclik ?arap ?i?esi , 1 metrekarelik ba?rtsne indirgendi bundan daha byk bir ahmakl?k olabilir mi? ?kiyi ideolojik sembol olarak ya da ba?rty dini bir sembol olarak gren bir ahmakl??? dnyan?n hibir yerinde gremezsin.

MUHAFAZAKAR KEL?MES?NE KAR?IYIM

Var m?d?r muhafazakr bir yan?n?z?
Ben muhafazakr kelimesine kar??y?m. nk do?ru ifade mtedeyyin ifadesidir. Yani diyanetine sahip ?kan, dinini ya?ayan insana mtedeyyin denir. Muhafazakr ise bana daha ok statkoyla e?de?er geliyor. Trkiyede kavramlar yerinden oynam??. Kavramlar yerinde kullan?lmazsa byk sorun olur. ?u andaki tm karga?a kavram karga?as?. Trkiyede bence ?u an tek bir terr var o da ilkesizlik terrdr.

TEK B?R TERR VAR, ?LKES?ZL?K TERR

ok te?ekkr ediyorum. Sorular?m? nas?l buldunuz?
ok provokatif... (Glyor)
A?kolsun.. 
(Glerek ba?lad? ve glerek de bitiriyoruz)


http://www.medyaradar.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri