forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

"B?R GAZETEC? VASITASIYLA ERGENEKON BANA 1 M?LYON DOLAR TEKL?F ETT?"

Aktif .

samil_tayyarErgenekon dosyas?ndaki bir belgeyi k?esine ta??d??? iin 1 y?l 3 aya mahkum olan Star gazetesi yazar? ?amil Tayyar: Srekli lm tehditleri al?yorum. 'Darbe olacak, ok a??r hesap vereceksin, zindanlarda ryeceksin' diyenler de oldu. Hatta para teklifiyle kar??la?t?m. dedi.
Yeni ?afak'tan Mehmet Gndem'e konu?an Tayyar'?n sorular? verdi?i yan?tlar ?yle:
Yaz?nda al?nt?lad???n ve 1 y?l 3 ay hapis cezas? ald???n belgeyi nereden buldun?

Cezaya konu olan belge, 1. Ergenekon iddianamesinin eklerinde mevcut. Ayr?ca kamuoyuyla payla??ld?. ?steyen internetten kolayl?kla ula?abilir. Hatta Milliyet gazetesi, eri?imi kolayla?t?rmak iin arama motoru bile koydu.

Belge resmi, zerinde gizlilik karar? bulunuyor muydu?

Hay?r. Mhrl bir belgeydi Yine hakim insafl? ?kt?.

Nas?l?

?ddianameyi haz?rlayan savc? Ali ak?r, ayr?ca, soru?turman?n gizlili?ini ihlal, adil yarg?lamay? etkileme ve hukuk d??? yollardan temin edilmi? bilgileri yay?nlamakla sulad?. Yani, iddianamenin ekinde yer alan Tu?rul Trke? ile Gler Kmrc aras?ndaki telefon konu?mas?n? benim dinledi?imi iddia etti. Oysa dinlemenin mahkeme karar?yla yap?ld??? ok a?k ?ekilde eklerde yer al?yordu. Mahkemenin kabul etti?i bir iddianameyi haber yaparken soru?turman?n gizlili?ini ihlalle sulanmak ise tam bir hukuk garabetidir.

Belgeli haber yapmak meslekte vn kayna??d?r, bir gn bunun mahkumiyet sebebi olaca??n? d?nmek

Elbette d?nmedim. Ama Ali ak?r'?n savunmama bile gerek grmeden haz?rlad??? iddianameyi okuyunca bir oyunla kar?? kar??ya kald???m? d?ndm.

Neyse ki hakim savc?ya uymam??

Hakim, savc?ya uysayd? 18 y?la kadar hapis cezas? vermesi gerekebilirdi. O iddianame, mahkemece kabul edilmi? Ergenekon iddianamesini soru?turman?n gizlili?ini ihlal olarak de?erlendirerek de tarihe geti.

Eskiden mahkumiyetler belgesiz yaz?lan haberler nedeniyle ve o?unlukla tazminat cezalar? ?eklinde olurdu. ?lk kez belgeli habere hapis cezas? geliyor. Bu karar mesle?imizi nas?l etkiler?

Senin de dedi?in gibi ilk kez gizli olmayan belgeli habere ceza verilmi? oldu. stelik gerekeli karar?n a?klanmas? sonraya b?rak?larak, temyiz hakk?m fiilen engellendi, 5 y?l boyunca k?e yaz?lar?m denetim alt?na al?nd?. Di?er anlam? sansr ve gzda??d?r. 'Ergenekonla ilgili bir daha yazarsan adresin bellidir' denmi?tir. Ben de o mesaj? ald?m. Ankara'ya yak?n yerde cezaevi aramaya ba?lad?m. nk devam eden 30'a yak?n davam var.

Farkl? olaylarda iddianamelere giren yasal dinleme kay?tlar?ndan say?s?z haber yap?ld?. Ancak byle karar verilmedi. Bu karar Ergenekon'a zel mi?

Ergenekon sreciyle do?ru orant?l? oldu?unu d?nyorum. Ergenekon'un diyetini detecekler. Y?llar nce Gler Kmrc ile Sedat Peker aras?ndaki mahrem telefon konu?malar?n? Milliyet yay?nlam??t?, o davadan ceza ?kmad?.

Bu karar?n Ergenekon'un zerine giden bir gazeteci olarak sana zel oldu?unu d?nyor musun?

Karar?n, sadece ?ahs?ma de?il, iddianameyi haz?rlayan savc?lar ve kabul eden mahkeme heyetine mesaj niteli?inde oldu?u kanaatindeyim. nk sadece ben cezaland?r?lmad?m, rtl ?ekilde Ergenekon savc?lar? ve hakimler de cezaland?r?ld?. Bir ?ekilde HSKY'dan ?kmayan ceza, yerel mahkemeden ?km??t?r.

Ara mesaj olarak, Ergenekon yazmay?n hapse girersiniz mesaj? var m? gazetecilere?

Bu mesaj, daha nce baz? gazeteci arkada?lara verilen cezalar yoluyla gnderilmi?ti. ?imdi 'iddianameyi bile yazmay?n' denerek ikinci a?amaya geilmi?tir.

5 y?l iinde benzer bir su i?lersen hapse gireceksin. 5 y?l boyunca hapse girmeyi gze alarak zgr yazabilecek misin?

Nefsimle ilgili sorunum yok. Hayat?ndan vazgemi? bir adam?n gzn hapis cezas? korkutmaz. Burada nemli olan, kurumunuz size ne kadar sahip ?kabilir?

Ne kadar?

?u anda yle gl bir destek grmedim, biraz k?rg?n?m.

ERGENEKON'U YAZANLARI SUSTURACAKLAR

Bu karar seni susturmaya ynelik bir ad?m m??

yle oldu?unu d?nyorum.

Korktun mu?

Hay?r, neden korkay?m ki Zaten bekliyordum. 2010 sonu veya 2011 ba??nda cezaevine girme ihtimalini yksek grd?m iin srpriz olmad?.

Ald???n net mesaj nedir?

ok ileriye gittin. Buraya kadar. S?n?r? daha fazla a?arsan ba??na gelecekleri iyi d?n

Sen Ergenekon ile tan??t?n m??

Tan??t?m, ama birbirimizden pek hazzetmedik.

Ne zaman?

Bu konular? yazmaya ba?lad???m andan itibaren ritmik bir ili?kimiz var. Beni yoldan evirmek ve cayd?rmak iin srekli uyard?lar.

'Operasyon Ergenekon' isimli bir kitap yazm??t?n. ?imdi Ergenekon'un bir operasyonuna u?rad???n? d?nyorsun?

Kesinlikle byle d?nyorum. O kitaptan dolay? da yarg?lamam devam ediyor..

Ergenekon'u de?ifre eden yaz?lar?ndan dolay? a?k veya rtl tehdit grdn m?

Evet

Ne tr tehdit ve telkinler oldu?

Srekli lm tehditleri ald?m. Hl da al?yorum. 'Darbe olacak, ok a??r hesap vereceksin, zindanlarda ryeceksin' diyenler oldu. Hatta 1 milyon dolar r?vet teklifiyle bile kar??la?t?m.

Kim yapt? bu teklifi?

Ergenekon'la ba?lant?l? oldu?unu d?nd?m bir gazeteci

Nas?l oldu?

Benden ba?ka bir amala gr?me talep ettiler, biraraya geldik, cep telefonlar?m?z? kapatt?lar, basit bir st kontrol yap?ld?, gvenli bir ortam olu?tu?unu d?ndklerinde bu teklif yap?ld?. E?er beni ya da onlar? yak?ndan takip eden devlet iinde bir g varsa yksek ihtimalle ortam kayd? ellerinde mevcuttur. ?spat edebilsem o gazetecinin ismini de a?klar?m

Tam olarak ne iin teklif edildi bu para?

Ergenekon'la ilgili yaz?lardan, haberlerden ve tavr?mdan vazgemem, iddian?n zerine gitmemem iin teklif edildi.

zellikle Ergenekon'la ilgili haber yapan muhabirler adeta davaya bo?ulmu? durumda. Bu hukukun normal i?leyi?i midir, yoksa planl? ve bilinli mi yap?l?yor?

Bilinli yap?l?yor. Psikolojik harekatt?r. ?imdi ayn? yntem, savc?lar? srekli HSYK'ya ?ikayet ederek uygulan?yor.

Gazetecilerin bu kadar davayla bo?uldu?u ba?ka bir sre hat?rl?yor musun?

Hat?rlam?yorum. Aksine yak?n tarihte Susurluk'un zerine gidenler kahraman muamelesi grdler.

YARGIYA DA SIZMI?

Alper Grm?, Ergenekon sreci sonras? di?er kurumlarda oldu?u gibi yarg?da da ikiye yar?lma oldu?u fikrinde

Ben de yle d?nyorum. Ergenekon'un yarg?daki uzant?lar?, hem sreci akamate u?ratmaya hem de kendilerine uzanmas?n? nlemeye al???yorlar.

Ba?bakan'a ynelik sadist, mazo?ist, h?rs?z, sen kimsin lan, katil, hortumcu, mal gibi ifadelere yarg? fikir zgrl? erevesinde ceza vermedi.

ok do?ru. Bu ifadeleri kullananlar?n daha ok Tuncay zkan gibi Ergenekon'a yak?n ve Ergenekon iindeki isimler oldu?unu gryoruz

Yarg? baz?lar?na farkl? m? i?liyor?

O konuda hi ?pheniz olmas?n. ?ahsa ve temsil etti?i misyona gre yap?lan yarg?lamalar?n say?s? her geen gn art?yor. Ba?bakan'a sylenen szler Baykal iin ifade edilse, cezaevinden ?kamazs?n?z.

Yarg?da Ba?bakan'? bile teki pozisyonuna d?ren bu gcn ad?n? koyabilir musun?

Ad?n? siz koyun. Dudaklar?n? bz?lerinden isimleri okunmuyor mu

Yarg?daki bu gc ya da yap?lanmay? motive eden ?ey nedir?

Ergenekon'la ba?lant?l? olanlar var, soruna ideolojik yakla?anlar var, ki?isel hesap pe?inde ko?anlar var, saf ?ekilde lkenin irticaya srklendi?i duygusuna kap?lanlar var, intikam hislerine yenik d?enler var

Deniz Feneri davas?ndaki yasal bir dinleme kayd?n? Nedim ?ener yazsayd?, 1 y?l 3 ay hapis cezas? al?r m?yd??

Herhalde almazd?. Alsa bile byk ihtimal Yarg?tay'da bozulurdu. Hat?rlay?n, Nedim Hrant Dink cinayetiyle ilgili kitab?ndan dolay? 18 y?l hapis cezas? ile yarg?lan?yor, ona isnat edilen sulamalar aras?nda gizili belgeleri de?ifre etmek var. O belgeler iddianame iinde olmad??? halde Do?an Grubu byk bir kar?? kampanya ba?latt?.

ERGENEKONCU BA?SAVCI VAR

51 No.'lu DVD ve benzerlerinde yarg? mensuplar?n?n uygunsuz grntleri ve fi?leri yeral?yor. Ergenekon yarg?ya benzer yntemlerle ?antaj yap?yor olabilir mi?

Do?rudur. Bir, Ergenekon'la do?rudan ba?lant?l? olanlar, bir de ?antaja yenik d?p talimatlar? yerine getirenler var. ?antajla Ergenekon'a esir d?m? ve her istediklerini yapan ok nemli bir ba?savc? var. Ke?ke yi?itlik yap?p itiraf edebilse

Kim o?

Ad?n? veremem

Ad?n? vermiyorsan e?kalini versen?

Son bir y?ldaki medya taramas? e?kalini ortaya ?kar?r

?talya'da Gladyo'yu kerten savc?, bu tip davalarda as?l direncin yarg?dan gelece?ini sylemi?ti. Hakl? m?ym???

Kesinlikle do?rudur. ?talya'dan farkl? olarak bir de TSK iinde ciddi muhalefet var. Bu aralar, terfi eden baz? kuvvet komutanlar? baz? Ergenekon san?klar?n? hapishanede ziyaret ederlerse ?a??rmamak laz?m Ad?na ?nsani ziyaret derlerse de inanmamak laz?m

Ergenekon san?klar?yla HSYK'n?n baz? yelerinin s?k? irtibatlar? ortaya ?kt?. Ergenekon'un zerine giden gazetecilere ynelik davalarda, bu grubun etkisi var m?d?r?

?htimal dahilindedir

BU DAVADA HEDEF BEN DE??L?M

Bylesine bir mahkumiyet ve bylesine dava ya?muru Do?an Grubu'ndan bir gazeteciye yap?lsayd? ne olurdu?

K?zsak da, be?enmesek de Do?an Grubu ok profesyonel. Mthi? bir kamuoyu olu?tururlar, meslek rgtlerini harekete geirirlerdi. Bizim arkada?lar?m?z ok amatr, ki?isel kayg?larla hareket ediyorlar. Bu davada hedef ben de?ilim, fakat bunu bizimkiler anlam?yorlar.

Ergenekon'un zerine giden bir Ankara Temsilcisi'yle, Ergenekon'u savunan bir Ankara Temsilcisi'nin yarg? nnde ve karargah evresinde kar??la?t??? tutum aras?nda bir fark gzlemledin mi?

Elbette. Bize c gzyle bak?yorlar. Ergenekon'u suland?ranlar, lehte haber yapanlar ise haliyle o evrelerde itibar gryor.

1 numara ?stanbul'da etkisiz eleman durumunda

Ergenekon'u ilk yazmaya ba?lad???n anla ?u an aras?nda i?in boyutu ok de?i?ti...

Savc?lar, yle nemli i?lere imza att?lar ki gelinen noktay? bu i?i ba??ndan beri takip eden bir gazeteci olarak ben bile tahayyl edemedim.

Bir buuk y?l nce verdi?in bir rportajda Ergenekon buraya kadar demi?tin

Bu ifadem, sorunun kkl?nden de?il, soru?turmay? yrtenlerin bu iradeyi gsterip gsteremeyece?i kayg?s?ndand?. Gemi?te hep yar?da b?rakt?klar? iin Ergenekon'da da yar?da b?rakacaklar?n? d?ndm, ama onlar bizi yan?ltt?lar ve gidebilecekleri yere kadar gittiler. Daha ileriye de gidebilirlerdi ancak arkalar?ndaki destek azald??? iin bir numaraya varmadan dndler.

Hangi destek?

Devlet deste?i

1 numara gndemden d?t, ne oldu?

Savc?lar 1 numaran?n zerine gitmeseler de ensesinde olduklar?n? hissettirdiler. O nedenle ?stanbul'da izole edilmi? bir hayat ya??yor, rgtle de ba?lant?lar? byk lde kopar?ld?, etkisiz eleman durumundad?r.

Mahkumiyet sonras? kimler arad??

?lk arayan Ergenekon konusunda kitap yazan Sayg? ztrk'd. Patronum Ethem Sancak'tan Trk ?? Ba?kan? Mustafa Kumlu'ya kadar ok say?da dost arad?. CHP'den, MHP'den, brokrasiden say?s?z 'gemi? olsun telefonlar?, mesajlar? ald?m. Yerine biz yatal?m diyen gnl dostlar? vard?. Sadece AK Parti'den arayan olmad?.

Ailen nas?l kar??lad??

zldler tabii. Ama srpriz olmad?. En ilgin tepkiyi 10 ya??ndaki o?lum Bora gsterdi. 'Baba hi zlme yerine ben yatar?m' dedi. Bana bu yeter, gerisi hikayedir

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri