forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Gazete Habertrk yazar? ve Habertrk TV Genel Yay?n Ynetmeni Yi?it Bulut, Star gazetesine verdi?i syle?ide ?yle diyor:Ben lider ruhluyum, bir yere girince oray? pe?ime takar?m. zkk bunu belki bir tehlike olarak grd. Mehmet Ali Yal?nda? da yle...
Geti?imiz Haziran ay?nda Do?an Grubu'ndan ayr?larak Ciner Grubu'na geen ve Ayd?n Do?an'?n ye?eniyle evli olan Yi?it Bulut 1 buuk ay nce Habertrk TV'nin yay?n ynetmenli?ine getirildi.
Ayn? zamanda Gazete Habertrk'te ekonomi ve gncel konularda yaz?lar da kalema alan Bulut, Star gazetesinden Fadime zkan'?n sorular?n? yan?tlam??.
STAR GAZETES?'NDE YAYINLANA Y???TBULUT ROPRTAJI

Yak?n dneme dek ulusalc? bir duru?la hkmete Ba?bakana ele?tiriler yneltirken Ba?bakana sempatim var, Allah bile?inin gcn art?rs?n demeye ba?lad?n?z. Ba??n?za saks? m? d?t ne oldu?

Asl?nda o kadar h?zl? olmad?. Uzun sredir Trkiyenin eksi?i gedi?i nerede, nereden gol yiyor diye ok ciddi bir veri taban? olu?turdum kendime. Bu bir de?i?im de?il, bu, her ?eyi daha iyi anlamam sonucu vard???m bir sentez.

Neyi idrak ettiniz bu sayede?

Trkiyede 1946dan bu yana yerle?ik dzen diye tasvir etti?im bir sistem var. Recep Peker hkmetindeki ilk devalasyonla birlikte Trkiye, uluslararas? finans kapitalin a??na ekilmeye ba?l?yor. 11 Eyll sald?r?s?na kadar dnyay? zerinde ta??yan bu sistemin drt baca?? var. Dnya Bankas?, IMF, NATO ve BM. Bu sistemin alt?ndaki diyalekti?i Amerika ve Rusya olu?turuyor, dnya bu finansal entelektel yap?ya gre ?ekilleniyor. 2001e kadar Trkiye gibi geli?mekte olan lkeler de bu drt bacakl? sistem taraf?ndan smrlyor. Benim grd?m ve son dnemde zerine gitmeye al??t???m bir sistem bu.

?IMARIK A?LE OCU?U DE??L

Bu sistemle Ba?bakan aras?nda nas?l bir ilgi kurdunuz peki?

Ba?bakan? kendime yak?n grmemin nedeni siyasi gr? yak?nl??? de?il, uzun zamand?r bu ark? idrak eden tek siyasi otorite olarak grmemdir. Tansu iller bu ark?n bir paras?yd?, Mesut Y?lmaz yle. Ecevitin kar?? koymak istemesine ra?men koyamay???, Demirelin teslim olmas?... Bak?n, 1978de Dnya Bankas? bir rapor yay?nl?yor Trkiyenin ekonomi modeli reten lke modeli de?il pazard?r diyor. Ecevit de tepki olsun diye Sivasta demiryolu temeli at?p diyor ki Biz pazar de?il reten bir lke olaca??z. Ama 1980 darbesiyle Dnya Bankas?n?n istedikleri oluyor, Trkiye borlanarak ithal mallar? tketen, paras?n?n srekli devale edildi?i bir modele itiliyor. Devlet borlanmaya Osmanl? dneminde ba?lam?? asl?nda. 1876da Sadrazam Mahmut Nedim Pa?a Biz borcumuzu yeterince dedik, art?k demeyece?iz dedi?i iin Harp Okulu ?rencileri bir gecede ayaklan?p Sadrazam? deviriyor. Menderes de -Fransa, ?ngiltere 3 milyar dolar Marshall yard?m? al?rken Trkiyeye 178 bin dolar verildi?i iin- diyor ki Petrol Ofisi ve ?? Bankas?n? Ruslara sat?p para bulaca??m. O da 40 gn sonra aynen sadrazam gibi indirilip as?l?yor. Bunlara bak?nca grlyor ki bu sistem, kendi menfaatlerini korumak iin gerekti?inde darbe dahi yapabiliyor. Siyasi gr?lerine kar??y?m ama Erbakan?n da ekonomik a?dan ne yapmaya al??t???n? anlamak gerek. Erbakan Biz kamunun paras?n? zel bankalara yzde 20 faizle veriyoruz, ayn? paray? onlardan yzde 50 ile geri al?yoruz, byle ?ey mi olur, de?i?tirece?iz dedi ve Erbakan?n kelleyi gtrdler. ?rtica mirtica, bu oyunun kand?rmacas?.

Osmanl?dan bu yana sistem bu arka mdahale etmeye cesaret eden herkese bir bedel detmi? yani.

Peki ya ?imdi?

Gemi?teki tm siyasi liderler medya siyaset i? dnyas? geninde kayboldu. Hakk?ndaki iddialar tart???l?r ama bir gerek var: ?lk defa Erdo?an yerle?ik dzenden gelmiyor, sokaktan geliyor, bu adam?n 6 ya??ndayken ayakkab?s?n?n alt? delik. Gi?ede bilet satm??. Zengin ailenin bir yere getirilmi?, siyasete girmi? ??mar?k ocu?u de?il.

?TAAT ETSEYD? YOK ED?L?RD?

?yi de, bu bir ilk de?il ki. Sleyman Demirelin lakab? da oban Slyd!

Ecevit de Demirel de yerle?ik de?ildi belki ama hibir zaman bu gce sahip olamad?lar. zal bile olamad?. Anavatan blnm? paralar?n bir araya getirildi?i kendi iinde koalisyondu. Hkmetlerin mr AK Partiye kadar bir buuk y?ld?. O yzden Ba?bakan?n byle bir avantaj? var. ?kincisi; hayat? anlama, alg?lama tarz? de?i?ik. ??adamlar?n?n yat?nda gezen, srekli onlarla isti?are eden biri olsayd?, Trkiye ad?na umut besledi?im biri olmazd?. ?nat? yap?s?, kimseye itaat etmemesi, dik ba?l? olmas?yla -ki bunlar?n hepsi bende de var, belki de o yzden kendime yak?n gryorum- Trkiye ad?na umut olarak ortaya ?k?yor.

Ya onu nas?l bir son bekliyor?

Harcanabilir tabi ama harcanma

riskini de gze alabilecek olmas? ok nemli. ?? dnyas?yla orduyla medyayla iyi geineyim, i?birli?i yapay?m

deseydi oktan bitmi?ti.

Bu i?birli?ini, su ortakl??? olarak kullan?yorsunuz san?r?m.

Tabi, sistem byle al???r. Birine nce bir su i?letir, kendine ortak eder sonra da onu bir yere getirir ve yok eder.

Ba?bakanla ili?kiniz nas?l?

Gayet iyi, kar??la?t???m?zda sohbet ediyoruz. Son iftar yeme?inde baz? tespitler de bulunmu?tum, bunlar ok nemli, diye alt?n? izmi?ti kendisi de.

KEND?M? KULLANDIRTMI? OLAB?L?R?M

Uzmanl?k alan?n?z finansal ekonomi. Bu alanda yerle?ik dzen nas?l i?liyor?

Hazine bonolar? kimin elinde belli de?il. 2004te 70 katrilyon hazine bonosu faizi dedi Trkiye. ?imdi yava? yava? d?yor bu rakam. D?nn 72 milyon insan al???p haftada bir milyar dolar dyor bu 5 bin ki?iye! Bunlar?n bir k?sm? ABD, Alman ve ?ngiliz bankalar?, bir k?sm? ieride yerle?ik dzenin temsilcileri. Hkmet finansal Ergenekona dokunabilecek mi grece?iz.

Bu yap?n?n siyasi aya??nda ne var, zihniyet ve sylem olarak?

Atatrk elden gidiyor, irtica geliyor, laiklik elden gidiyor... gibi subjektif kavramlarla siyaset yapanlar, bunlarla halk? pe?ine takmaya al??an ama znde var olan sistemin devam?n? isteyenler Ergenekonun siyasi uzant?s?d?r. Haks?z gzalt?na al?nanlar?n haklar?n? rezerve ederek sylyorum: Trkiyede yerle?ik dzenin ma?a olarak kulland??? unsurlardan biridir Ergenekon. Bu yap? istedi?inde Ba?bakan kellesi al?r, lkeyi sava??n e?i?ine getirir, gndemi de?i?tirir, faizi ykseltir.. Ucu yurt d???ndad?r, Almanyan?n Trkiyedeki etkisi nemlidir.

Ergenekonun darbe yap?c?l???, severli?i malum da, her darbede medya da hi kmsenmeyecek bir rol oynar. Bu yap?n?n medya aya?? nas?l hareket eder?

Bu i? birli?i bazen bilerek de olmayabilir, kullan?lm?? da olabilirler. Adam gerekten Atatrkdr milliyetidir ama fark?na varmadan bu smrye alet olabilir.

Buna bir rnek sayar m?s?n?z kendinizi: Mesela 27 Nisan muht?ras?n?n verildi?i, 367nin icat edildi?i, kitlelerin cumhuriyet mitingleri vesaire ile planl? ?ekilde harekete geirildi?i... 2007 y?l?ndaki performans?n?z? gayet net hat?rl?yorum!

Olabilir, herkes gemi?te bilmeden bilinsizce kulland?rtm?? olabilir kendini. Yani neye su ta??d???m?z? bilmemi? olabiliriz. Ama 2007deki Tayyip Erdo?an da ?u andaki kadar ba?kald?ran bir lider de?ildi. ?u andaki ba?kald?r?s? ve sisteme mdahale etme iste?iyle bende, gelecek iin bir umuda yol a?yor, Trkiye ad?na.

Ertu?rul zkk beni yok edemedi bytt

10 y?l boyunca Radikal, Referans ve Vatanda yazd?n?z, CNN Trkte program yapt?n?z. Ayd?n Do?an e?inizin eni?tesi oldu?u iin damat konjenjan?ndan istihdam edildi?iniz iddialar? hi eksik olmad?. Vee, o korunakl? yuvadan utunuz.. Habertrkte belki de ilk gerek s?nav?n?z? vereceksiniz!

D??ar?daki alg?laman?n d???nda onlarla hi anla?amad?m asl?nda. Ertu?rul zkk ba?ta, grup ii lobiler ynetimden uzak tutulmam iin mcadele verdi. Trkiyenin, vatanda??n aleyhine i?leyen bu yerle?ik dzenle mcadele fikrini hep ta??d?m ama oraya yans?tmama izin vermediler, nme kin duvar? rld..

Bunu neden yapt?lar sizce?

Ben lider ruhluyum, bir yere girince oray? pe?ime takar?m. zkk bunu belki bir tehlike olarak grd. Mehmet Ali Yal?nda? da yle.

?imdi Habertrkn yay?n ynetmenisiz ama sonuta Do?an grubunda de?ilsiniz! Ertu?rul zkkn ba?ar?s? say?l?r m? bu?

Bence ba?ar?l? olmad?. Beni yok edemedi, bytt. Orada olmak benim iin Trkiye kamuoyuna ula?mak iin bir arat?, ama de?il.

Gemi?le ilgili pi?manl???n?z ne?

Hi yok. Orada size kar?? paranoya var rakip grupsa ?irketin kap?s?n? gnln a?yor.

O gven orada niye olu?mad?? Do?an, size Al bu gazeteyi de sen ynet diyebilirdi.

Yi?it Bulut gibi biriyle herkes i? yapamaz, Ayd?n Do?an da. Kendine gvenenler yapabilir ancak. Di?erleri handball, cam macunu gibi elde ?ekillendirilen yay?n ynetmeni ister.

Ayd?n Do?an yay?n ynetmenlerimin i?ine asla kar??mam diyor ama.

Oraya girmeyeyim ama yukar?da Allah var!

Aile bunca ?eyden k?r?lm?? olabilir, hele size y?llarca kol kanat geren Ayd?n Do?an..

Olabilir, benim iin grd?mde selam verece?im biridir. Zaten sylediklerim gruptaki sistem hatalar?yla ilgili. Yanl?? adamlarla i? tutarsan sonu Maliye Bakanl???nda biter.

Do?an iyi evresi kt, diyorsunuz yani...

Ayd?n Do?ana kar?? ntrm. Ne sevgim ne kinim var. 10 sene Trk halk?yla bulu?mam? sa?lad?klar? iin te?ekkr ederim ama bu bir minnet de?ildir, al??veri?tir. Kendimi hi oraya ait hissetmedim, a?ka sylyorum.

Tek kuru? transfer paras? almad?m

Bu dn?mn getirisi ne oldu?

Vicdanen rahat?m. Ba?ka getirisi yok.

Ya nakdi anlamda?

Nakdi de yok. Buraya parayla transfer olmad?m, bir lira almad?m. Gvendim.

Habertrke nas?l yans?yacak peki ki?isel idrakiniz, ula?t???n?z sentez?

Herkese kar?? ntrm, kendimi ntron gibi hissediyorum. Ntron modeli Habertrke de oturuyor. Gemi?ten getirdi?i bir yk, bagaj yok. o?ulcu, objektif...

Yanda? etiketi yap???rsa size de?

Yanda? medya diye bir ?ey yok. Bunu diyenler analizi yanl?? yap?yor. Siz medyay?, Trkiyeyi Ni?anta??, Taksim, Ba?dat caddesi zerine kurup Anadoluyu yok sayarsan?z halk da sizi tasfiye eder.

Egomu ldrdm h?rsl? da de?ilim

Kendinize d??ar?dan bakt???n?zda ne gryorsunuz?

Siyasi gr? anlam?nda hep ortada durdum. Benim iin nemli olan sokaktaki bireyin menfaatidir. Bunu bir siyasi ?ov cmlesi gibi grmeyin. ?nan?n byle.

Ya h?rs ve ?i?kin ego meselesinde??

Benim egom yoktur. ldreli ok oldu. H?rsl? da de?ilim, h?rsl? biri 10 y?l al??t??? yerden yle kolay ayr?labilir miydi?

Sizin iin MHP genel ba?kanl???na haz?rlan?yor diyorlar...

MHPnin kap?s?ndan ad?m atmad?m. Ama bir gn, parti fark etmez, yerle?ik dzenle kavgay? srdrme grevi bize d?erse zerimize d?eni yapar?z.

Kendinizi, fikirlerinizi biraz fazla ciddiye al?yor olabilir misiniz?

Yo. Siz soruyorsunuz, cevapl?yorum.

Sa?m jleli nk fn ok vakit al?yor

Biliyor musunuz, sa?n?z? niye bu kadar jleledi?inizi merak edenler var!

Benim salar?m ok dalgal?, b?rakt???mda inan?lmaz ?ekilde kabar?yor.

Ama jle ncesi dnemde salar?n?z dmdzd, fnl myd yoksa!

H?, ok u?ra??yorduk o zamanlar, jle pratik, iki dakikada haz?r oluyor.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri