forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Zaman Gazetesi Genel Yay?n Mdr Ekrem Dumanl?; 'En byk suumuz solcu olmamak. Bu yapt?klar?m?z? solcu gazete kimli?iyle yapsayd?k bizi yere g?e s??d?ramazlard?. Hatta Cumhuriyet yapsayd? Nobel dl'n bile al?rd?.' diyor.
Dumanl? Yeni ?afak Gazetesi'nin Pazar ekine konu?tu. ??te Dumanl?'n?n Yeni ?afak'ta yay?nlanan syle?isi...

Bir ka ayd?r gndemdeki konular gazetecileri ve gazete sahiplerini daha yak?ndan ilgilendiriyor. Bu konulardan biri de Zaman Gazetesi Genel Yay?n Mdr Ekrem Dumanl?'n?n yazd??? 'tasfiye edilecek gazete(ci)ler listesi' oldu. K?e yazarlar?n?n kimi stne al?nd?, k?zd?, kimi alk??lad?. Dumanl? ve gazetesi ?imdi de kampanyasyla gndemde...

Geen y?lki kampanyas?nda insanlar?n 'yaftalama' zihniyetini ele?tiren Zaman, yeni reklam filminde 'n yarg?lar grnmeye duvarlar?m?z' diyor. Ekrem Dumanl?'n?n hem k?esinde hem de reklam filmlerindeki sloganlarda ?srarla gstermeye al??t??? ?ey neydi? Bu sloganlar nas?l ortaya ?k?yor, nas?l bir felsefe gdlyordu? K?sacas? onunla 8 y?ld?r yazd??? medya yaz?lar?n?, okuru bir milyona ?karman?n anlam?n?, n yarg?lar?, dini hassasiyetleri, Zaman'daki roln, merkez medyay? iine alan uzunca bir syle?i yapt?k.

8 y?ld?r medya ile ilgili k?e yaz?lar? yaz?yorsunuz. Nas?l ba?lad?n?z?

?htiya yznden ?kt? asl?nda. 3 Kas?m 2001 y?l?nda, gazetenin mizanpaj?ndan haberine kadar bir ok alanda de?i?iklik ve yenilik yap?ld?. Bunu Ltfi K?rdar'da yapt???m?z byk toplant? ile deklare ettik ve kamuoyuna ?unu syledik; bundan byle daha sakin ama ne syledi?ini bilen, ba??rmayan ama duru?u net olan, bilgi a??rl?kl? bir gazete ?karaca??z.... Elbette bu de?i?imi okurlar?m?za da izah etmek gerekiyordu, arkada?lar "sen yaz" dediler, yle ba?lad?k.

Asl?nda kendi okurunuza sesleniyordunuz...

Evet. Kendi okuruma 'biz byle bir gazete yap?yoruz. Sebebi de budur' deyip anlatmaya ba?lad?m.

Ama son zamanlarda yazd???n?z yaz?lar, farkl? a?lardan kamoyunu yak?ndan ilgilendirdi...

Hafta iinde durum de?erlendirmesi yap?yoruz. o?u kez arkada?lar?ma, 'bu hafta ne yazal?m' diye dan???yorum. Onlarda haftan?n en nemli medya konusunu belirliyorlar ve onu yaz?yorum. Sonra ise di?er editr arkada?lar?ma bir 'itirazlar? var m?' diye gnderiyorum.

Yaz?lar ekip al??mas? yani...

Tabi tabi. Dnyada gazetelerdeki editrlk yaz?lar? da byledir. Bir editr yaz? yazar, masaya koyar, di?er editr de eline k?rm?z? kalemi al?r, gramer, anlam ve bilgi hatas?na kadar hepsini inceler.

Bu durum 'tanr? yazarl?k' kavram?n? ayk?r? de?il mi?

Trkiye'de var olan bu 'yazd???m yaz?ya kimse dokunamaz' ilkesi bir samal?kt?r. nk gazeteyi ayakta tutan ortak ak?ld?r. Bireysel dehalar, Einstein'lar gemi? a?lar?n efsanesidir. Bundan sonra ortak akl?n dehas?, bireysel akl?n ok stndedir. Ortak ak?l, ortak vicdan ve ortak duyarl?l?k, bir ynyle de kamuya i? yapan mesleklerde en kritik nokta haline gelmi?tir.

Siz pek ok konuda sadece okuru de?il medyay? da etkileyen yaz?lar yazd?n?z...

Zaman zaman medya ile ilgili nemli tart??malar oldu. "411 el kaosa kalkt?", "dan??tay sald?r?s?" gibi. Orada yine hedefim kendi okuyucumdu. Yani 'meselelere byle yakla?mak do?ru de?il' demeye al??t?m. o?u zaman bir hatay? ele?tirirken, hata yapan ki?inin ad?n? anm?yorum ve o gazeteyi de de?ifre etmiyorum. Tart??t???m konu ki?iselle?tirilecek bir konu de?il. Bir prensipten, meslek ilkesinden bahsediyorum. ?htiya kalmazsa yaz?lar? b?rak?r?m.

Peki yazd???n?z gnden itibaren medyada ne de?i?ti?

De?i?tirmek de?il ama bir amac?m vard?, onlardan birisi ?uydu; okuyucuda gazete kltr olu?turmak...

Peki olu?uyor mu?

Tabii ki olu?uyor. Bugn sadece Zaman okuru de?il de?i?en, Trk okurunda da yeni aray??lar var.

Gazetelerin ierik, tutarl?l?k, bilgi ve etik sorunu traj?, bunlar?n tm de gazete kltr sorununu tetiklemiyor mu?

Kar??l?kl? bir etkile?im var. Ancak bu, 'n'apal?m byle gelmi? byle gider' gibi bir duyguya itmemeli bizi. Nas?l kar??n?za ' Oxford vard? da biz mi okumad?k' cmlesiyle ?k?yorlarsa, birgn de 'The New York Times' vard? da biz mi okumad?k' diyebilirler. Bu nedenle kalite aray??? kar??l?kl? olmal?.

Medyan?n kendini resetleme dnemi gelmi? olabilir mi?

Bu medyan?n kendi ba??na yapabilece?i bir ?ey de?il. Burada ana dinamik toplumdur. Toplum; "ben byle gitmesini istemiyorum" veya "ok memnunum" demeli. Toplum bu tercihi ortaya koydu?unda, medya da hizaya gelecektir. Kendini ayr??t?racakt?r. Mesela; 'Ben magazin gazetesiyim' diyecektir. Di?er tarafta da baz? gazete ve televizyonlar; 'ben olabildi?ince referans bir gazeteyim. nk benim gl bir yaz? i?leri kadrom var' diyebilmeli.

Medyan?n 'taraf' ya da 'kar??t' alg?s? ne kadar de?i?ti?

Tarafl? olmak ile adil olmak aras?nda fark var. Kanaatime gre 'Objektif' kelimesinin mesle?imizdeki kar??l??? tarafs?zl?k de?il, adil olmakt?r. nk gazete ynetimi mutlaka taraft?r. 'Taraf de?ilim' diyen yalan syler. Bir haberi birinci sayfada girerseniz, taraf olursunuz, ayn? bilgiyi ieride girseniz, yine taraf olursunuz. Orada nemli olan adil olmakt?r. Ben gr?ne kat?lmad???m ki?iden veya bir gruptan bile sz ederken onun da sz hakk?na mracat ediyorum: "Sizinle ilgili byle bir sulama var, ne dersiniz?" dedi?inizde nemli oranda objektif say?l?rs?n?z. Medya yeni bir dneme girdi mi, yoksa girecek mi bunu toplum bilinci olu?turacak.

Bu konuda bir ngr geli?tirdiniz mi?

Bugn toplum yirmi y?l nceki gibi de?il, bunu herkesin anlamas? laz?m. So?uk sava? dneminde, insanlar kendi ideolojilerini besleyecek gazete ve dergi okuyor, yani tek kaynaktan besleniyorlard?. Fakat so?uk sava? dnemi bitip, Berlin Duvar? y?k?ld?ktan sonra durum de?i?ti. Art?k bizim ?unu grmemiz laz?m; insanlar?n beynini y?kay?p, tek tarafl? d?nmeye zorlayarak gazetecilik yapmak mmkn de?il. Teknoloji devriminin iinde hayat?n? geiren insanlar?, eksik bilgiyle, kurnazl?kla, yalanla, iftirayla tatmin etmek mmkn de?il. Yeni insan?n, o bir y???n bilgi aras?ndan, ok sesli, ?effaf, kat?l?mc?, o?ulcu bir medyay? talep edece?ine inan?yorum.

Peki medya aras?nda olan eki?meler, alkalanmalar okuyucuya nas?l yans?yor?

Medya zerinde ?kar?lan grlt ve pat?rt?n?n, kamu vicdan?nda byle olmad???n? grdm. Tasviye yaz?lar?ndan sonra ?unu syledim; 'bu kadar rencide olduysan?z, engizisyon mahkemesinde yarg?lanan bilim adamlar? gibi yapay?m. Beni 'dnya dnyor' dedim diye bu kadar dverseniz ben de 'dnmyor' derim ama kap?dan ?karken yine 'hala dnyor' derim. Lakap takarak, a?a??layarak, dverek, sverek gazetecilik yapmak mmkn de?il. ?nsanlar?n iinde ya?ayan biriyim. Kimse bana 'karde?im ay?p oldu' demiyor.

Bu tepkilerin gelece?ini tahmin etmi?tiniz ama...

Tabiki. Kral ?plak demek gerekiyor. Kral ?plaksa ben ne yapay?m?

Tasfiye edilecek gazeteciler listesi medyay? epeyce me?gul etti. Bu szlerinizi 'devlet medya' dzleminde syledi?inizi d?nenler oldu. ok tart???ld?, sanki yanl?? anla??lmak da biraz i?inize geldi gibi...

Bu konuyu k?esine ta??yanlar?n nemli bir k?sm? yaz?y? okumadan yazd?lar. Ben 'kibirle de gazetecilik yapanlar ayakta kalamayacak' diyorum, bizim camiadan 'bu bir kibir de?il mi' diye yaz? yaz?l?yor. Yaz?mda "hkmeti, devleti kastetmedi?imi" sylyorum. Bu yaz? en ok yazar?n? ba?lar. Yani 'Zaman Gazetesi yalan haber yaparsa, toplum yakama sar?l?r.' diyorum ba?kas? stne al?n?yor. Ne yapabilirim ki?

Siz 'yay?n ynetmelerini bu yaz?y? yazmadan nce arad?m' dediniz. Kimleri arad?n?z?

?sim vermem do?ru olmaz. Birlikte oldu?umuz seyahatlerde f?rsat bulup bunlar? konu?uyoruz. Benim yad?rgay?p ay?plad???m ?ey ?u; k?e yazarl???n?n hakaret mekanizmas?n?n yanl?? oldu?unu, yalan haberin btn gazetecili?i etkiledi?ini, gazetecili?e olan gvenin sars?ld???n?, zaten aram?zda konu?uyoruz. Yazd?ktan sonra da 'sen bizi mi kastettin' demeleri ay?p bir?ey.

Sizin d???n?zda yaz?lan k?e yaz?lar? ve Serdar Turgut'un tepkisini nas?l buldunuz?

Ki?ilere mahsus cevap vermek istemem. Baz? yaz?lara gldm getim. Medyada kim, neyi, niin yazar biraz biliyorum. Baz?lar?, bu durumdan farkl? bir ?ekilde faydalanmak istedi, baz?lar? da buldum bir f?rsat? 'imdikleyeyim' dedi. Ben o yaz?y? fas?lda yazd?m, grltye de ald?r?? etmedim. nk ?una inan?yorum; bir gn bu yaz?lanlar?n grlts pat?rt?s? diner, akl? selim ve kalbi selim devreye girer. Baz? yay?n ynetmenlerine syledim....

Ne sylediniz?

Toplum sizi d??layacak, marjinalize edecek, buna devam etmeyin dedim.

Bu grltnn ard?ndan nas?l bir refleks geli?tirdiniz?

Kulaklar?m? t?kad?m ve devam ettim. Trkiye'deki bo?luk bu i?leri de?erlendiren hakem rol stlenebilecek, bilimsel ara?t?rmalarla durumu de?erlendirecek nc ?ah?slar?n olmay???. ?leti?im faklteleri ne i?e yarar bilmiyorum. Bu i?lerde bilimsel metodlarla devreye girmeleri laz?m.

HAD?S ?LM?NDEK? NEZAKET GAZETEC?YE YETER DE ARTAR

Gazetecilik iyiyi de kty de de?ifre ediyor. Bu meslekte g?ybette var, ki?inin mahremine mdahale de. Dini hasasiyetlerle gazetecilik yapmak ne kadar mmkn?

Habercilik yapmak iin elimizde kriter var. Mesela sadece Hadis ilmindeki nezaket bile bir gazeteciye yeter de artar. Hadislerde referans al?nacak o kadar ok ?ey var ki... Hi bir dinin mensuplar?, byle bir yaz?l? disiplinden gememi?tir. Ashaptan biri Peygamberimizin her syledi?ini kaydediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki; 'Bu iki dudaktan yalan ?kmaz, 'of' da desem yaz'. Elimizde yaz?l? senedi olan bir din var. Bir sz nas?l al?n?r nas?l yaz?ya geirilir. Gazetecili?i tecesss de?il, tefekkr burcu olarak grmek laz?m. Ciddi analizlerin yap?labildi?i bir meslek olmal?.

Zor de?il mi?

ok zor. Bir bilgiyi ta??y?p sorumlulu?unu almak zor. A??r bir yktr, hakk?yla ta??rsan gvenilir olursun, sevilirsin, say?l?rs?n. Ta??yamazsan gider bir kuyuya ba??r?rsan o ba??r?? kuyuda kalmaz.

Zaman'?n bu y?l ki kampanyas? 'n yarg?lar?m?z grnmeyen duvarlar?m?z' slogan?yla ?kt?. Geen y?lda insanlar?n 'yaftalama' zihniyetiyle ile ilgiliydi. Bu istikrarl? 'ahlak? duru?' bir gazeteci duyarl?l??? m? yoksa dinin vaaz etti?i ?eyler mi?

Bu kadar laik d?nmyorum. Dinin alanlar? ?urada ba?lar, burada biter sonra meslek hayat? ba?lar, diye yakla?m?yorum olaya. Dini ve gazetecili?in alanlar? olarak ay?rm?yorum. Sonuta insanlar hangi mesle?i yaparsa yaps?n, ferdi olarak bir hayat tarz? tercih ediyor, bu hayat ierisinde kutsal? olabiliyor. Medyaya has bir?eydir; kutsal? olmama gibi bir kutsama vard?r. Geenlerde bir arkada??ma sordum; senin kutsal?n ne? Sadece din olsun demiyorum. Ailen mi, e?in mi, a?k?n m?, neyin? E?er 'kutsal?m yok' dersen hi bir?eysin. Mesela; bir doktor, dindar olursa dinin ?efkat ve merhamet ynyle baz? isimlerin tecellisi olur. Cenab-? Hakk?n, ?efik ismine, ?afi ismine, Rahim ismine dayan?r, mesle?ine bamba?ka bir boyut katabilir.

Medya kendinden olmayanlara kar?? n yarg? duvarlar?n? ne kadar k?rabildi?

ok da k?rd??? sylenemez. Bizim medya a?iret gibi ya??yor. Grupa, toplumdan kopuk, belli kulplerde biraraya gelen, marjinal konulardan konu?an, ar??ya pazara da ok fazla inmeyen, vatanda??n aras?na kar???p da bir bayram gn Itri'den seda duymayan bir zmre. Duvarlar var ama bunu teorik olarak yaz? ve iziyle gidermek mmkn de?il.

Ba?ka bir yay?n organ?ndaki yazarlar?n ba?rtllere 's?kma ba?' dedi?inde, kltc adlar takt?klar?nda, gazetenizde a?k kad?n foto?raf?n? yay?nlamay???n?z? ele?tirdiklerinde ne d?nyorsunuz?

Trk hukuk sistemindeki ayr?mc?l?k suunun mutlaka hayat?m?za geirilmesi gerekti?ini d?nyorum. 'Gericiler' demeyi kendinde hak gryor. Kimseye 's?kma ba?' diyemezsin. 'Ba?rtl bir muhabir siz de al??abilir mi?' diye sorulunca; Bir yay?n ynetmeni ?k?p; 'gitsinler Yeni ?afak'ta al??s?nlar' diyor. Bu sutur. Ayr?mc?l?k suunun alt ba?l?klar? var. Cinsiyet ayr?m?, inan ayr?m?, kimlik-kken ayr?m?, tercih ayr?m? yapamazs?n?z.

Trkiye'de buna medya eti?i olarak bak?l?yor...

Evet bir ynyle medya eti?i ama ba?ka bir ynyle sutur. 30 y?l nce siyahlara 'negro' deniliyordu. Ama ?imdi 'negro' dendi?inde hapse at?l?yorlar. Asyal?lara k?rk y?l nce 'ekik gz' deniliyordu. Ama ?imdi kimse diyemez. ?nsanlar? a?a??lay?p; 'falan partiye oy verenler ?yledir' dedi?inizde nefret suu olu?turdu?u iin kanun yakan?za yap???r. Bizde yarg?, hukuk henz dnya normlar?nda de?il. Trkiye'de bir pervas?zl?k ve sorumsuzluk var.

Hat?rlarsan?z Ay?e Arman bir dnem 'Zamanda benim yaz?lar?m yay?nlanmaz' demi?ti...

Bu tr tart??malar maalesef o?u kez abesle i?tigal. Ben o topa hi girmedim.

Neden?

nk absrd bir?ey. Mesala; Fehmi Koru Hrriyet'e gidecek mi? Belki de ne bileyim hi istemiyor. Sanki Fehmi Bey can at?yormu? gibi ykleniyorlar stne bir de nizam veriyorlar her?eye. Nihal Bengisu oraya gitsin, Ay?e Arman buraya gelsin... Bence herkes di?erinin konumuna sayg? duymal?. Sen Nihal'in ba?rtsne, o da senin tercihine sayg? duyuyorsa zaten bir arkada?l?k olu?mu? demektir.

Ay?e Arman 'Ekrem Bey ben sizinle al??mak istiyorum, beni i?e al?r m?s?n?z?' dese ne yapars?n?z?

Valla Ay?e ok zeki bir kad?n. Faydal? da bir insan ama her gazetenin bir okur kitlesi ve yay?n ilkesi var. Hrriyet'in de yle. Kimse kimseyi dn?trmeye kalkmamal?. Ay?e Arman benimle rportaj yapt? ve yay?nland?. Nihal'le (Bengisu) yapt?, o da yay?nland?. nemli olan birbirimize sayg? duymam?z. Benimle rportaj yapt?ktan sonra baz? meslekta?lar?ndan yedi?i sopa ona yetiyor.

Kendi mahallesinde de bask? gryor o zaman...

Tabiki. Bunun iin k?e yazan insanlar oldu. Bazen de yaz? yazmadan hesap soranlar oldu. 'Neden ?u soruyu sormad?n, neden rportaj yapt?n.' diye. Ama Ay?e Arman'?n o konudaki duru?unu be?endim.

SOL MEDYA BO?LU?U NEML? B?R SORUN

Gazete siz geldikten sonra dn?m sreci ya?ad?. Zaman'?n sesinin on y?l ncesine gre daha kararl? ve gr ?kmas?n?n sizinle ilgisi var m??

Ben gazete ynetiminin bir ortak ak?l ve vicdan zerine olmas? gerekti?ini d?nyorum. Bu orkestran?n nnde bulunuyorum ama burada yap?lan gayreti, eme?i ve al??may? kendime maledip, gurur duyacak bir insan de?ilim. 2001'den beri belli periyotlarla haftal?k toplant?lar yap?p, nce bir haftal?k yay?nlar?m?z? mercek alt?na al?yoruz.

Cesaret grafi?inin ykselmesinin iinde bulundu?umuz srele bir ilgisi var m??

Tabiki. Trkiye, ok kritik bir yere geldi. Bu dnm noktas?nda, ya iine kapanacak; 1970'lerde ya?ad???m?z olaylar, 28 ?ubat'ta ya?ad???m?z olaylar gibi, dneme girecek. Ya da Trkiye kap?s?n?n nn temizleyecek; her bireyi birinci s?n?f vatanda? yapacak, gerekten kat?l?mc? ve o?ulcu demokraside nemli yol katedecek ve bir imparatorlu?un glgesinde, nemli bir medeniyetin miras?s? oldu?unu hat?rlayacak. A?kas? burada gev?ek durmak, a??rdan almak, telepati yoluyla mesaj vermeye al??man?n zaman? olmad???n? d?nyorum. Demekki ortak vicdan da daha gr bir ses ?kmas?n? gerekli buluyor. Burada ok gen, dinamik ve ciddi gazetecilik yapmaya al??an bir kadro var. Hatta bizim en byk suumuz solcu olmamak. Bu yapt?klar?m?z? solcu gazete kimli?iyle yapsayd?k bizi yere g?e s??d?ramazlard?. Bunu Cumhuriyet yapsayd? Nobel dln bile al?rd?. ?aka, ?aka...

'Biz Cumhuriyet Gazetesi'nden daha iyiyiz' demek mi bu?

Cumhuriyet'i kk grd?m iin sylemiyorum. Ke?ke Cumhuriyet Gazetesi de kendisini yenilese. Trkiye'de muhalefet s?k?nt?s? oldu?u syleniyor ama bence sol medya s?k?nt?s? var.

Sol gazeteden anlad???n?z nedir?

zgrlk, sosyal demokrat, sokaktaki insan?n hakk?n? mdafa eden, devlet eliyle vatanda?? dvmeyen. Tam tersi devletin sopas? kalkt???nda; 'bir dakika ben varsam, sen vars?n diyen' bir sol gazeteyi ok arzu ediyorum. Byle ciddi bir gazete olsa da a??k atsak.

Zaman'?n vitrininde sadece Ekrem Dumanl? var. Gen bir kadro olmas?na ra?men marka bir isim yok. Neden?

ok asl?nda. Zaman'?n btn yazarlar? toplumun en be?enilen kanaat nderleri aras?nda.

Yaz? i?leri ve muhabir kadronuzda neden yok?

Star habercili?ini savunmuyoruz. nk muhabir star de?ildir. Bu anlamda kendi iimizde ok mesafe ald?k. Her y?l muhabir alarak, o muhabirleri bir e?itimden geiriyoruz ve zel ihtisas alanlar? olu?turuyoruz. Bu y?l herkes ekonomik krizden dolay? muhabir ?kar?rken, biz buraya yz ba?vurunun iinden, k?rk ki?i ald?k.

Gazeteniz ekol oldu deniyor. Zaman kamuoyuna kimleri kazand?rm??t?r?

Vitrinde de ok ismimiz var. Mesela; Mmtazer Trkne'yi be? y?l nce ok az insan tan?yordu. Ama Zaman Gazetesi'nde yazmaya ba?lad?ktan sonra herkes fark etti. Bejan Matur, ?ahin Alpay iyi bir gazeteciydi ama ?imdi ok nemli bir kaanat nderi. Ahmet Turan Alkan da yle. Zaman'?n okul oldu?unu Enis Berbero?lu da yazd?.

Ne yazd??

Bir zamanlar biz byle gezilere giderdik o gezilerde herkes ba?ka gazetede al???yordu ama Cumhuriyet kkenliydi. Bugn Zaman gazetesi kkenli birok isim ?karabilirim. nk bu camiada 1986 y?l?ndan ba?layan bir gazeteden sz ediyoruz. Zaten Zaman'?n bir sre avantaj? var. 1986 y?l?nda bu cephede byle bir gazete yoktu.

Zaman 'cemaat gazetesi' alg?s?n? ne kadar k?rabildi?

Trkiye'de bu i?i sistematik bir ?ekilde yapan insanlar var. Kar??s?na bir rakip ?kt??? zaman bir ereve iziyor alan? daralt?yor, bir yere hapsediyor. Kim niye yap?yor bunu?

Etkisiz hale getirmek iin. 'Dinci ve cemaat' tabirleri bunun iin retildi. Buna odakland???n?z zaman hareket alan?n?z? daraltm?? oluyorsunuz. Bu tarz ?eylerle ok kar??la??yorum ama hi umursam?yorum. Bir ki?i direksiyona oturdu?u zaman, 'arkamdan t?r geliyor, kar??dan kamyon geliyor' dememesi laz?m.

1 M?LYON PS?KOLOJ?K B?R E??K

Hedefiniz gazetenin traj?n? bir milyona ?kartmak. Bunun maddi manevi nas?l bir anlam? var sizin iin?

Bence bir milyon bir psikolojik e?ik. Bir d?nce gazetesi 'ellibinden fazla satmaz 'gibi uydurulmu? efsane var. Halk sahip ?karsa milyon da satar, be? milyon da.

Gazetenizi daha nce de 1 milyona ?karmak istemi?tiniz ama olmad?. ?imdi bu hedefin gerekle?mesi iin ekstra bir al??man?z var m??

Da??t?m konusunda yeni deneyimler elde ediyoruz. Da??t?c? ya?mur, kar gibi hava olaylar?nda i?ini aksat?yor. Sonra insanlar dertlerini broyu aray?p sylyorlar. Bu sebeple bizim bu aksikliklerden haberimiz olmuyordu. Bu duruma zm olmas? iin byk a?r? merkezleri kurduk. Seksen ki?ilik abone ve sat?? yapabilecek ok iyi bir ekibimiz var.

Bir milyon Trkiye bas?n?nda k?r?lmam?? bir rekor. Bu rakam gazetenin al?c? profilini daha geni? a?da iine almas? demek. Bir gazetenin birok kesim taraf?ndan benimsenmesi onun kimliksizle?mesi a?s?ndan olumsuzluk de?il mi?

Sizin tak?nd???n?z tavr? al?nganl?kla kar??layanlar oluyor. O al?nganl?kla kar??lanan tepki, bir do?rulu?u ve gerekli?e dayan?yorsa, yani siz de hakl?l?k pay? gryorsan?z bunu de?erlendirmek zorundas?n?z. Ama bazen her itiraza kulak vermek, risk alamamak, bu kadar de?i?imin ve dn?mn ya?and??? bir lkede en kt tercihtir. 'Herkesi memnun edeyim gazetecili?i' olmaz. Bu gazetede sa?, sol, liberal kesimden gelen insanlar var. Zaman Gazetesi de Yeni ?afak da ok sesli gazeteler. Bir de tam tersi koro halinde yazan gazeteler var. Bu gazeteler insanlara farkl? gr? sunmuyorlar.

Bir dnem merkez medya gazetenizin abone uygulamas?n? ele?tirmi?ti. Ama ?imdi onlar da abonelik uygulamas?na ba?lad?lar. Aboneli?in poplaritesi neden birden artt??

Trkiye bu sama kavgadan dolay? on y?l?n? kaybetti. Abone usulyla gazete satmak, dnyan?n en modern gazete sat?? ve pazarlama tekni?i. Amerika'da yzde 74.6 Japonya'da ise yzde 90 kadar ?k?yor. Dnyada trajlar? yksek olan btn gazeteler abone usl da??t?l?yor. Trkiye'de 'bayiden gel al' gibi komik bir uygulama var. Peki ben neden bayiye gidip hergn gazetemi almak zorunday?m? Bir de satt???n?z gazetenin iade edilme k?sm? var. Diyelim ki; yz bin bas?l?yor, bunun ellibini geri al?n?yor. Bizde iade yok denecek kadar az.

Zaman'?n yay?n ynetmeni olmak zor de?il mi? Siyaset, medya, dengeler...

Tabiki ok zor. Zaman okuru gazetenin sahibi gibi hisseder kendini. Bu gazeteyi alan kim olursa olsun ekstra bir?ey grmek istiyor. Dilde, haberde, gramerde daha titiz olmas?n? istiyor. Bu hangi duygularla sylenirse sylensin ?tay? zorluyor. Modern yneticinin anlam? gelece?in onbe? y?l?n? hesap edebilmektir. Dnyada medya nereye gidiyor, medyan?n gidi? seyri iinde Trkiye nereye gidiyor, Trk medyas? nereye gidiyor ve biz nerede olmal?y?z sorusu hadiselere ok global bakmay? gerektiriyor. Kk hesaplar yapan biri ba?ka gazetelerde olsa bile burada bar?namaz. Burada ba?ar?s?zl?ktan kaynaklanan bir hayal k?r?kl??? ba?ka yerlerdekine benzemez. Bizde sorumluluk ok fazla...

F?K?R DE YETMEZ TEFEKKR LAZIM

Eski Hrriyet yazar? Emin le?an, Hrriyet Gazetesi'nin etkinli?inin azald???n? ve itibar?n?n zedelendi?ini sylemi?ti. 60 y?ld?r zirveyi oynayan Hrriyet'e kar?? bu ele?tiri, size ne kadar gereki geliyor?

Bir kurumun, di?er bir kurum hakk?nda yorum yapmas?n? do?ru bulmuyorum. A?ktan diyorum ki; falan gazete bu gazetenin yerine geer' Bu kehanetin ana felsefesi nedir? Buna toplum karar verecek. Hrriyet derlenir, toparlan?r a??n gereklerini ve Trkiye'deki sosyal gerekleri do?ru okursa belkide f?rsat? ka?rmam??t?r. Byle bir ngrde bulunmak do?ru de?il. O yzden kehanet yapanlar, prensip kehaneti yapmal?lar.

Nas?l?

Demeliler ki; '?u ?artlarda ?unlar 'olur. Teknolojik geli?me, gazeteleri bir format de?i?ikli?ine zorluyor. Bu de?i?ikli?in ierisinde ak?l yetmez, hikmet gerekiyor, hikmet yetmez, marifet gerekiyor, gazetecilik ok daha sofistike bir yere do?ru gidiyor. Art?k hibir ?ey gizli kalmayacak. Ben gazetelerin fikir ynnn tefekkre kayaca??n? d?nyorum.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri