forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .


RTK yaz?l? bir a?klamayla CHP'li Ali K?l?'?n ortaya att??? iddialar? yalanlad?. A?klamada "RTKteki Savunma Sekreteri Atanmas?na ?li?kin Haberler Tamamen Gerek D???d?r" denildi.

RTK'TEN YAPILAN AIKLAMA ?YLE

RTKteki Savunma Sekreteri Atanmas?na ?li?kin Haberler Tamamen Gerek D???d?r

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yrtme Kurulu yesi Ali K?l??n bas?nda yer alan as?ls?z iddialar? nedeniyle bir a?klama yap?lmas?na gerek grlm?tr.

Sz konusu haberlerde Emekli Albay Ahmet Ar?n?n Savunma Sekreterli?inden zorla istifa ettirildi?i yerine de Ankara Cumhuriyet Ba?savc?s? Hseyin Boyrazo?lunun kuzeni, emekli Jandarma K?demli Albay Mehmet Boyraz?n atanmak istendi?i iddia edilmektedir.

ncelikle Emekli Albay Ahmet Ar?n?n Savunma Sekreterli?inden zorla istifa ettirildi?i iddias? tmyle gerek d???d?r. Kendisi yakla??k bir buuk y?l nce 11 ?ubat 2008de Kurulumuza verdi?i dilekesinde Savunma Sekreterli?i grevinden ayr?larak Uzman Deneti olarak atanma talebinde bulunmu?tur. ?ahs?n bu talebi zerine st Kurul 21 ?ubat 2008 tarihli toplant?s?nda Savunma Sekreteri Ahmet Ar?n?n Uzman Denetili?i kadrosuna atanma iste?ine ili?kin talebini uygun bularak, Uzman Denetili?e atanmas?na oy birli?i ile karar vermi?tir. Dolay?s?yla toplant?ya kat?lan Ba?kan Say?n Z. Akman ve di?er tm yeler Say?n A. Darendeli, Say?n H. Alp, Say?n M. Dadak, Say?n D. Dursun, Say?n ?. Sevin, Say?n P. Ya?ar, Say?n ?. Yerlikaya ve Say?n T. Ycel bu karar? onaylam??lard?r.

Bu srecin hemen ard?ndan bo? kalan Savunma Sekreterli?i kadrosuna atanmak zere ba?vuran ki?ilerin aras?nda bir de?erlendirme yap?lm??t?r. Ba?vuranlar aras?ndan bu makama uygunlu?u tespit edilen ve y?llarca terrle mcadele konusunda tecrbe kazanm?? Emekli K?demli Albay Mehmet Boyraz?n atanmas? iin Milli Gvenlik Kurulu Genel Sekreterli?inin Uygun Gr? al?nm??t?r. Resmi atama prosedr i?letilmi?tir, ancak bu sre devam ederken Mehmet Boyraz?n ba?ka bir i?e girmesi neticesinde kendi iste?i zerine atamadan vazgeilmi?tir.

Sonu itibar?yla, Ali K?l??n Deniz Feneri dosyas?yla ili?kilendirmeye al??t??? atama srecine ili?kin bu iddialar yukar?da ortaya konan bu bilgiler ?????nda da grlece?i zere tamam?yla gerek d??? olup siyasi ahlaka da yak??mamaktad?r.

st Kurulumuza yap?lan atamalarda akrabal?k ili?kilerinin dikkate al?nd??? ve sanki bu sayede Deniz Feneri davas?na etki edilmeye al???ld??? imas? irkin ve ahlaks?zca bir yak??t?rmad?r. Bu iddialarla as?l bask? alt?na al?nmaya al???lan ba??ms?z yarg?m?z ve ok de?erli bir hukuku olan Ankara Cumhuriyet Ba?savc?s? Say?n Hseyin Boyrazo?ludur. Bu iddialar hukuka yap?lm?? irkin bir sald?r? ve ucuz bir siyaset rne?idir. Ne siyaset, ne kurumlar, ne de hukuk byle gayr? ahlaki sald?r?lara maruz kalamayacak kadar kutsald?r. Yakla??k bir buuk y?l nce gndeme gelen ve gerekle?meyen bir atama srecini yeni ba?lat?lan bir uygulama gibi sunmak hibir insani de?erle telif edilemez. Bu ve buna benzer yalan, iftira ve kamuoyunu yan?ltmaya ynelik haberleri a?klamay? ve yay?nlamay? al??kanl?k haline getirenleri bir kez daha ?iddetle k?n?yor ve takdiri kamuoyuna b?rak?yoruz.

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri