forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:TRTlONE AJANS

TRT’den yap?lan aç?klamada, TRT Kurumu ile One Ajans aras?nda imzalanan anla?man?n bugüne kadar hükümlerine uygun olarak uygulanarak, TRT Kurumu’nun hiçbir ?ekilde zarara u?rat?lmad??? bildirildi.

TRT’den yap?lan aç?klamada, One Ajans ile TRT Türk aras?nda yap?lan sözle?menin uluslararas? yay?nc?l?k normlar?na ve hukuka uygun bir sözle?me oldu?u belirtilerek, “Buna kar??n, ç?kar? zedelenen kimi gruplar, ba?ar?s?zl?klar? ve yetersizlikleri ortaya ç?kan kimi isimler ?srarla iftira atmaktad?r” denildi.
 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (TRT) yap?lan yaz?l? aç?klamada, TRT Kurumu ile One Ajans aras?nda imzalanan anla?man?n bugüne kadar hükümlerine uygun olarak uygulanarak, TRT Kurumu’nun hiçbir ?ekilde zarara u?rat?lmad??? bildirildi. TRT Türk ile One Ajans aras?ndaki sözle?mede, ne ‘anahtar teslimi’ ifadesi ne de ilgili firma taraf?ndan program?n Ankara'da teslim edilece?ine dair herhangi bir hüküm bulunmad??? ifade edilen aç?klamada, ba?lang?c?ndan beri söz konusu ajans?n dünyan?n 12 ülkesinden olu?turdu?u programlar? canl? yay?nlarla kendi frekanslar?yla ?stanbul'a indirdi?i, taahhüt etti?i programlar? haz?rlad???, teslime ve yay?na haz?r hale getirdi?i kaydedildi. Aç?klamaya ?öyle devam edildi: “Haz?rl?k a?amas?nda bu yay?nlar?n ?stanbul'da teslim al?nmas? dü?ünülmü?ken, TRT Türk Ankara merkezli olu?turulunca programlar?n da Ankara'da teslimi kararla?t?r?lm??t?r. Bu amaçla da programlar?n ?stanbul'dan Ankara'ya gönderiminde TRT frekanslar? kullan?lm??t?r. Ayr?ca sözle?me gere?i ilgili firma taahhüt etti?i programlar d???nda, bürolardan TRT Türk ve TRT'nin di?er kanallar?n?n görüntü ve haber taleplerini de kar??lamaktad?r. Ücretsiz olarak haz?rlanan bu haber ve görüntülerin ilgili birimlere aktar?m maliyeti TRT'nin yükümlü?ündedir. Bugüne kadar uygulamada bu yönde yap?lm?? ve tüm bu ücret ödenmeyen yay?nlar ve görüntüler ajans taraf?ndan ?stanbul'a kadar indirilmi? ve Ankara'ya aktar?m?nda ise TRT frekanslar? kullan?lm??t?r.
 
Bundan sonra da böyle devam etmesi i?in mant??? ve sözle?me gere?idir. Yine ayn? madde uyar?nca TRT'nin tüm kanallar? ajans?n uluslararas? bürolar?na günün istedikleri herhangi bir saatinde canl? ba?lant?lar yapabilmekte ve bunun için firmaya ücret ödenmemektedir. Ancak bu ba?lant?lar için de gerekti?inde yine TRT frekanslar? kullan?lmaktad?r. Bundan sonra da ayn? uygulama devam ettirilecektir. Kurumun açt??? ve yak?n zamanda açmay? planlad??? yeni kanallar dolay?s?yla uydu frekans? ihtiyac? ortaya ç?k?nca, kurum yeni kiralama yapmak yerine mevcut tüm d?? yap?mc?lar?n frekanslar?n? kendilerinin sa?lamas? ilke karar?n? alm?? ve bunu yap?mc?lara bildirmi?tir. Söz konusu firma, yürürlükteki sözle?menin frekans tahsisini TRT'ye yükledi?ini, bu yükümlülü?ün TRT'ye ait oldu?unu belirterek uygulamaya itiraz etmi? ise de, i?in niteli?i ve kalitesinin zarara u?ramamas? amac?yla frekans sa?lay?p taahhüt etti?i programlar?n yay?n?n? gerçekle?tirmektedir.”
 
TRT haks?z sald?r?lara maruz kal?yor
 
TRT kurumunun zarara u?rat?lmas?n?n hiçbir ?ekilde söz konusu olmayaca?? vurgulanan aç?klamada, “Ne yaz?k ki bu haber de TRT Türk kanal? yay?na ba?lad??? günden beri bir grup taraf?ndan sürdürülen haks?z sald?r? ve mesnetsiz iddialar?n bir yenisidir. One Ajans ile kurum aras?nda yap?lan sözle?me uluslararas? yay?nc?l?k normlar?na ve hukuka uygun bir sözle?medir.

 
Yarg? kararlar? da bunu do?rulam??t?r. Buna kar??n ç?kar? zedelenen kimi gruplar, ba?ar?s?zl?klar? ve yetersizlikleri ortaya ç?kan kimi isimler ?srarla iftira atmaktad?r. Önce sözle?me bedeliyle ilgili, komik denecek kadar abart?l? rakamlar ortaya atm??lar, gerçek rakamlar ortaya ç?k?nca bu iddialar?ndan geri ad?m atmak zorunda kalm??lard?r. Ard?ndan TRT Türk ve One Ajans çal??anlar?n? y?pratmaya yönelik iddialarda bulunmu?lard?r” denildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri