forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

mehmet_farac_cumhuriyetCumhuriyet Gazetesi yönetimi taraf?ndan i? akti feshidilen Mehmet Faraç, Cumhuriyet'in kendisiyle ilgili yapt??? aç?klamaya kar?? bir aç?klamayla cevap verdi. Faraç, Cumhuriyet'te yazan ve halen aktif siyaset yapan, Mümtaz Soysal, Ahmet Tan, Orhan Birgit ve Süheyl Batum 'un neden gazetede yazd???n? sordu...

 

Mehmet Faraç’tan Kamuoyuna Zorunlu Aç?klama…

26 y?ll?k bir çal??an?n? i?ten ç?kartan Cumhuriyet’in, dün medyaya yapt??? aç?klama bile, bugün bu gazetenin kimler taraf?ndan yönetildi?ini göstermesi aç?s?ndan utanç verici bir örnektir.

Ba?tan sona as?ls?z iddialarla donat?lm?? bu aç?klama, sansür ve tasfiye nedeniyle gazeteyi protesto ya?muruna tutan Cumhuriyet’in 50 bin okurunu yan?ltmaktan ba?ka hiçbir amaç ta??mamaktad?r.

Cumhuriyet çal??anlar? devlet memuru de?ildir, politika yapmak için gazete yönetiminden izin alma gibi bir sorumlulu?u da yoktur.

Gazetede y?llard?r kö?e yaz?s? yazan Say?n Mümtaz Soysal (Ba??ms?z Cumhuriyet Partisi Genel Ba?kan?) , Say?n Ahmet Tan (CHP Milletvekili) , Say?n Orhan Birgit (DSP PM Üyesi)  ve Say?n Süheyl Batum (CHP Genel B?k. Yrd.) Cumhuriyet yönetiminden izin alarak m? siyaset yap?yor?

Mehmet Faraç’a yönelik bu ikiyüzlü tavr?n as?l amac? nedir?..

Mehmet Faraç’a yönelik, “CHP’nin partinin içi?lerine ve genel politikalar?na yönelik yaz?lar?” ifadesi tamamen as?ls?zd?r. Cumhuriyet okurlar? ve tüm kamuoyu benim kö?eme internet ar?ivinden ula?abilecekken, böylesi bir iddian?n hiç çekinmeden ortaya at?lmas? da gazetecilik ad?na çok dü?ündürücüdür.

Bana “yaln?zca terör” konusunda yaz? yazma s?n?r? getiren ayd?nlanmac? Cumhuriyet yönetimi, bu kafas?yla bile sansürü pe?inen uygulad???n? itiraf etmi?tir!

Bekir Co?kun’u ve Mine K?r?kkanat’? salt sansüre u?rad?klar? için gazeteye almak zorunda(!) kalan zihniyetin 17 ya??nda bu gazeteye girmi? bir evlad?n? sansürlemesi ise korkunç bir ikiyüzlülüktür!..

Can? pahas?na yazabilmek!..

Mehmet Faraç, vatan tehdit alt?ndayken kö?esinde y?llar boyu  börtü böcek, a?k- me?k, ya?mur-kar, mendil satan çocuklar, Kaz Da?lar?, ?yonya hikayeleri ve Pablo Neruda ?iirleriyle süslenmi? konserve yaz?lar yazmak yerine, töre, terör, ?iddet ve  gericilik gibi Türkiye gerçeklerini can? pahas?na cesur kalemiyle yorumlamaktan kaç?nmam??, bu yürekli duru?unu on binlerce onurlu Cumhuriyet okurunun da izledi?i panel, konferans, söyle?i, tv konu?malar? ve kitaplar?yla da kan?tlam??t?r.

Mehmet Faraç, Cumhuriyet’in basketbol yazar? de?ildir! Kald? ki gazetede sendika, bilim, vs. ba?l?klar? alt?nda yaz? yazan çal??anlara niçin bir konu k?s?tlamas? getirilmedi?i de çifte standartt?r.

Gazete yönetiminin mesnetsiz iddialar? okur bask?s?ndan bunalanlar?n provokatif bir suçlamad?r.

Küçük olsun benim olsun zihniyeti!

Mehmet Faraç son yaz?s?nda bile CHP ad?n? geçirmeden partiye PKK ve Fethullah yanda?lar?, Onuncu Y?l Mar?? dü?manlar? ve ikinci cumhuriyetçilerin s?zmas?n? Atatürkçü bir yurtsever olarak yazmay? görev bilmi?tir.

Atatürk’ün kurumlar?nda tarikatç?, Sorosçu, etnik siyasetçi yap?lanmaya sessiz kalanlar?n, ba??n? kuma gömenlerin gerçek niyetini hem üç kuru?a talim ettirilen Cumhuriyet çal??anlar? hem de okurlar? bilmektedir!

Kald? ki, Faraç’?n politika yapmas?ndan yak?nan gazete yönetimi, ona sansür uygulatan ?ahs?n kendi kö?esinde kurultay öncesi CHP’yi nas?l dizayn etmeye çal??t???n?, oraya hem kendi k?z?n? hem de Barzani yanl?s? bir avukat? monte etti?ini tüm Cumhuriyet okurlar? da bilmektedir.

Üstelik söz konusu ?ah?s CHP kurultay?ndan önce “PM’ye girecek ki?ileri bildi?ini” de kö?esinde itiraf ederek nas?l siyaset yapt???n? ve yanl? durdu?unu da itiraf etmi?tir.

Bu durum, kimlerin kendi kö?esini “siyasi ikbal ve ç?karlar? do?rultusunda kulland???n?” da çok net biçimde kan?tlam??t?r.

Cumhuriyet’e 26 y?l?n? veren Mehmet Faraç, bu gazetedeki yaz?lar? nedeniyle kendisi ve ailesinin ya?am?n? tehdit alt?na girmesine kar??n, Cumhuriyet’i küçük olsun benim olsun zihniyetiyle yönetenlerin kurban? olmu?tur.

Balbay’a ne yap?ld?ysa!..

U?ur Mumcular korunmas?z eski arabalar içinde canlar?n? vermi?ken, gazetenin kaynaklar?n? kendi lüksüne kullanan, ?lhan Selçuk’tan sonra onun taht?na oturma kavgas? veren, Mustafa Balbay’? temsilcilikten at?p Silivri zindan?nda unutan sansürcü ve tasfiyeci zihniyet, Mehmet Faraç’?n medyadaki sitemine bile tahammül edememi? ve ne kadar demokrat oldu?unu da kan?tlam??t?r.

Ne ilginçtir ki, Mehmet Faraç’?n i?ten at?lma gerekçesi 23 Aral?k günü yani Ayd?nlanma Devrimi’nin ?ehidi Kubilay’la ilgili yazd??? yaz?n?n sansürlenmesidir!

Faraç, “Türkiye’nin ayd?nl?k insanlar? size Cumhuriyet yak???r” slogan?n? kullanan bir gazetede her demokrat gibi sansüre direnmi?tir…

Ne ilginçtir ki, sansürlenen yaz?s?nda”.. PKK yanda?lar? ile tarikat ?eyhine sayg?lar?n? sunan Nak?ibendi torunlar?, Cumhuriyet’in en önemli kalesine s?zarken ayn? yerde Atatürkçü, ulusalc?, Kemalist evlatlar?n ba?lar?n?n kesilmeye devam etti?ini an?msatmak istedim!..”diyen Mehmet Faraç çok geçmeden hakl? ç?km??t?r.

Mehmet Faraç’?n da ba?? kesilmi?tir!..

80 y?l önce, Cumhuriyet askeri Kubilay’?n ba??n? kesen Mehdi Mehmet ile ad?n? Atatürk’ün koydu?u Cumhuriyet gazetesinde Mehmet Faraç’?n kellesini isteyenin ayn? ?ehirde do?mu? olmas? da dikkat edilmesi gereken çok ama çok ac? bir rastlant?d?r!

Türkiye özerlik tuza??ndayken bu tezgah? de?ifre eden “Terör ve Toplum” kö?esinin kapat?lmas? çok anlaml?d?r!...

Cumhuriyet’in mürit de?il birey olan okurlar? bunu sorgulayacakt?r!..

Okuruma ve halk?ma te?ekkür!..

Ekmek paralar?n? Cumhuriyet’i sat?n almak için kullanan gazetemizin on binlerce onurlu ve dirençli okuruna tam 26 y?ld?r ülkemizin Güneydo?u’sunda ya?anan tehdidi b?kmadan usanmadan, korkmadan çekinmeden, e?ilmeden bükülmeden ve de gözünü bile k?rpmadan duyuran bir yurtsever kalem olarak u?rad???m sansür ve tasfiye, ne yaz?k ki Türkiye’de Atatürk’le an?lan kurumlar?n nas?l dizayn edilmeye çal???ld???n?n da kan?t?d?r.

Mehmet Faraç yaz?lar?n? yazacak bir platforma, susmayacak olan sesini duyuracak bir mikrofona er geç kavu?acakt?r.

Ancak as?l sorgulanmas? gereken; korku imparatorlu?una dönü?en bu ülkede, Cumhuriyet mitinglerinde 7 milyon insan yürümesine ra?men, etliye sütlüye kar??mayan bir yay?n politikas?yla muhalefet bile edemeyen Cumhuriyet’in niçin halen 50 bin tiraj?nda kald???d?r.

Sorun halkta m? yoksa as?rl?k gazeteyi matbaas?z, binas?z b?rakan yönetimde mi?.. ??te as?l mesele budur.

Beni 26 y?ld?r okuyan ve yaz?lar?ma on binlerce mail ve telefonla destek veren Cumhuriyet’in tüm okurlar?na ve özellikle tv programlar?n?n ard?ndan yan?mda olduklar?n? bildiren halk?m?za te?ekkürlerimi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

Mehmet Faraç

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri