forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

taraf_denizfeneriTaraf Gazetesi'nde bugün man?etten yay?nlanan ve Deniz Feneri Derne?i'nin konu edildi?i haberle ilgili, Deniz Feneri Yönetim Kurulu, Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan’a mektup gönderdi... ??te o mektup...Say?n Ahmet Altan

Taraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni

Gazetenizin 10 May?s 2011 tarihli Arzu Y?ld?z imzal? man?et haberinde derne?imizin ad?n? ça?r??t?ran “Deniz Feneri ?slamî Yard?m ve Ba??? Derne?i” isimli bir kurulu?tan bahsedilmektedir. Tespitlerimize göre dünyada bu isimde bir kurulu? bulunmamaktad?r.

Haberin 12. sayfadaki tam metni okundu?unda ise, as?l konunun Almanya Deniz Feneri e.V. isimli kurulu? oldu?u anla??lmaktad?r.

Bununla birlikte haberin do?rudan derne?imizden bahseden, “Türkiye’deki Deniz Feneri Derne?i’ne yap?lan yard?mlar?n nas?l kullan?ld???n? inceleyen savc?l???n, dernek kasas?na giren yakla??k 24 milyon avronun nereye harcand??? konusunda net bir bilgiye ula?amad??? öne sürüldü” ifadelerinin geçti?i bölüm gerçek d??? ve iftirad?r.

Derne?imiz, -daha önce kamuoyuna her vesile ile aç?klad??? gibi,- Almanya Deniz Feneri e.V. isimli kurulu?tan –tamam? banka yoluyla olmak üzere- toplam 7 milyon 40 bin avro yard?m alm?? olup, defalarca yap?lan denetimler sonunda bu paralar?n hesab? verilmi?tir.

Temel evrensel gazetecilik kurallar?, derne?imizle ilgili bir haber yap?l?rken bizim de bilgimize ba?vurulmas?n? gerektiriyordu. Gazetenizin man?etten vererek çok önemsedi?ini gösterdi?i bu haberi yaparken bu kural? atlam?? olmas? manidar oldu?u kadar üzücüdür.

Kamuoyunun do?ru bilgi alma hakk?na sayg? ve derne?imizin tüzel ki?ili?inin gördü?ü zarar?n telafisi için bu düzeltmenin gazetenizde yay?nlanmas?n? bekliyor, gere?inin yap?lmamas? halinde hukuki haklar?m?z?n sakl? oldu?unu hat?rlat?yoruz.

Sizleri bilgilendirmek üzere yüz yüze görü?meye haz?r oldu?umuzu bilmenizi isteriz.

Deniz Feneri Derne?i

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri