forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ntvDo?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n, Sabah Gazetesi'nin Pazar ekinde yazmaya ba?layan Rasim Ozan Kütahyal?'n?n Banu Güven'in NTV'den ayr?lmas?yla ilgili dünkü yorumuna sert yan?t verdi..."NTV'den zorunlu aç?klama" ba?l???yla ntvmsnbc.com'da yay?nlanan aç?klama ?öyle:

Banu Güven’in ayr?lmas?yla ba?layan “NTV’de neler oluyor” tart??mas?, kuruma ve ki?ilere hakaret noktas?na geldi?i için bir aç?klama yapma gere?i duyduk.

Ele?tiri s?n?r?n? a?an, kalemine ayar verme gere?i duymayan birkaç internet sitesi ve Rasim Ozan Kütahyal? ad?ndaki ki?iye cevab?m?z? hukuk yoluyla verece?iz.

Ama Kütahyal?’y? hemen geçmemek laz?m. Yazd?klar?, kar?? kar??ya kald???m?z hastal?kl? ruh halini anlayabilmek için önemli bir örnek. (Bu linkten yaz?y? okuyabilirsiniz;(http://sabah.com.tr/Pazar/2011/07/17/ntvdeki-degisim-ne-anlama-geliyor), Kütahyal?, NTV’yi sinsi metodlarla Ergenekon propagandas? yapmakla suçluyor. “Tarafs?zl???n?z hikaye” diyor. “Sertle?in taraf olun, ba??ra ça??ra konu?an muhalifler ç?kart?n, kavga ç?ks?n” diyor. Arada “kaypak, eyyamc?” gibi kelimelerle “gelin kavga edelim” diyor. “Kavga bu ortamda beni ünlü yap?yor” diyor. Sabah Gazetesi’nde kö?e yaz?yor Kütahyal?. Kö?e yazar? demek kolay de?il ama yaz?yor i?te. Gücün etkisine yaslanarak bir ç?k?? m? ar?yor, ?ov dünyas?na yazar olarak m? girmek istiyor, yoksa NTV’ye hiç ça??r?lmad??? için mi klavyeye nefretle vurmu?; anlamak zor. Akl?na geleni akl?na geldi?i gibi söyleyenleri, toplumda kutupla?may? körüklenyenleri, kanal? bir propaganda arac? ya da ki?isel ?ovunun sahnesi gibi kullanmaya çal??anlar? özellikle ç?karmad?k bugüne kadar. Yani Kütahyal?’ya özel bir durum de?il bu.

Biraz tuhaf bir örnek de olsa ne yaz?k ki Kütahyal?’n?n zihniyeti etraf?m?z? sard?. Her siyasi görü?, son bir y?ld?r, ekranda sadece kendine yak?n isimleri görmeyi, sadece kendi dü?üncelerinin ifade edilmesini bekliyor. ?ktidara yak?n olmaya çal??anlara göre ulusalc?, ulusalc?lara göre yanda?, milliyetçilere göre Kürtçü, Kürtlere göre milliyetçi bir kanal NTV. Ba?lang?çta “bu iyi bir ?ey, demek ki do?ru yolday?z” diye bak?yorduk. Bugün ise bu paranoyak yakla??mlar? “sa?l?ks?z, yönetilmesi zor, h?rpalay?c? ve yorucu bir durum” olarak görüyoruz.

Biz hiç mi yanl?? yapmad?k, elbete yapt?k. Tart??ma yöneten arkada?lar?m?z kimi zaman kendi çevrelerinin bask?s?, duru?lar?n? koruma çabas?; kimi zaman da bizim denge gözetmeye çal??an müdahalelerimizle izleyicide ?üpheye neden olabilecek yay?nlara imza att?lar. Uzman olmayan ki?iler aradan ekrana s?zd?. Tart??ma programlar?nda dü?üncesini iyi ifade edemeyen bir konuk, o görü?ün destekçileri taraf?ndan özellikle onu ça??rd?k alg?s?na neden oldu. Bu örnekleri ço?altabiliriz ama yay?n ilkelerini ekrana verirken de samimiydik, izleyiciden özür dilerken de.

??te bu sa?l?ks?z ortam ve yönetilmesi zor alg? nedeniyle NTV’deki yorum ve tart??ma programlar?n?n format?nda de?i?iklik yapmaya karar verdik. Yeni bir NTV üzerinde çal???yoruz. Kurulu?undan bugüne NTV, do?ru bilgiyi en yal?n haliyle izleyiciye ula?t?rmaya çal??t?. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edecek. Editoryal ve görsel aç?dan standartlar? yükseltmeye çal??aca??m?z bir yay?n planl?yoruz. Güçlü muhabir ve editör kadromuzun daha da öne ç?kaca??, gerçek uzmanlar?n konunun anla??lmas?na yönelik aç?klamalar?n?n yer alaca?? bir kanal olacak NTV. Birbirine benzeyen bu kadar haber kanal? aras?ndan s?yr?lman?n bir yolu olarak görüyoruz bu yeni yap?y?.

Banu Güven konusu

Banu Güven, iktidar?n bask?s? sonucu i?ten ç?kart?lmad?. Bugüne kadar hükümetten ya da herhangi bir siyasi partiden “bununla çal???n, ?ununla çal??may?n” diye taleple kar??la?mad?k. Gergin ve bulan?k ortam? istismar eden, kendilerini önemli göstermeye çal??an ki?iler, yerine getiremeyece?imiz taleplerle kar??m?za geldiler. Kendilerine gerekli cevab? verdikten sonra bu s?k?nt?l? durumu her düzeyde payla?t?k.

Medya siyaset ili?kilerindeki çarp?kl??? bugüne ba?lamak haks?zl?k olur. Bugün geçmi?te yap?lan hatalar?n sonuçlar?n? ya??yoruz. Aç?klaman?n ba??nda da belirtti?im gibi her kurum, tüm siyasi yap?lar, hatta spor kulüpleri için bile “e?it mesafe, objektiflik” gibi kelimeler ne yaz?k ki bir anlam ifade etmiyor.

Banu Güven’le yollar?m?z? ay?rma nedenimiz, yeni formatta kendisine uygun bir program olmamas?d?r. Bir röportaj?nda kendisi de bunu ifade etmi? zaten. Eylül’e kadar ba?ka bir kanalda i? bulabilmesi için, yaz ba??nda bunu kendisine bildirmeyi uygun gördük. Durum bundan ibarettir. Leyla Zana röportaj?na müdahale etti?imiz do?rudur. Bu müdahale Vedat Türkali röportaj?ndan sonra fanatiklerin “binan?z? yakaca??z” tehditinden korktu?umuz için de?il, denge gözetme, hassasiyetlere dikkat etme ve yukar?da bahsetti?im sa?l?ks?z alg?ya yol açmamak için ald???m?z bir önlemdir. Bant çekelim, sonraki hafta ç?kartal?m taleplerimiz kabul görmemi?tir. Aç?kça söylemek gerekir ki bu olayda Leyla Zana’ya ay?p olmas? d???nda bir üzüntümüz olmam??t?r.

NTV’yi yeni yap?s?yla yay?nc?l?k stardartlar? ve rekabet aç?s?ndan daha etkili bir kanal haline getirmeye, benzerlerinden ay?rmaya çal???yoruz. NTV’ye de?er katm??, NTV ile i?leri öne ç?km?? arkada?lar?m?z? nas?l de?erlendirece?imiz önümüzdeki en önemli konu. Önceli?imiz, isimlere program yaratmaktan ziyade yeni yay?n format?n? ortaya ç?karmak. Medya dedikodular?nda ad? an?lanlar için de bu geçerli.

NTV de?i?iyor, evet. Türkiye’nin gerçeklerinden etkileniyor, evet. Ama bu de?i?imi büyümek, daha iyiye ula?mak için kullanaca??z.

Sorumlulu?umuz gere?i elimizden geleni yapaca??z.

Kamuoyunu sayg?yla duyurulur,

Cem Ayd?n
Genel Müdür

Do?u? Yay?n Grubu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri