forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:TGF

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 37. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s? Eski?ehir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipli?inde yap?ld?.

Eski?ehir Gazeteciler Cemiyeti'nin kurulu?unun 60. y?l? nedeniyle düzenlenen etkinliklere de kat?lan TGF Ba?kanlar Konseyi Üyeleri, Eski?ehirli meslekta?lar?m?z?n sevincine de ortak oldu.

37. Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?'na TGF’ye üye 51 meslek örgütünün ba?kan ya da temsilcilerinin yan? s?ra Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Eski?ehir Valisi Kadir Koçdemir, Eski?ehir Belediye Ba?kan? Y?lmaz Büyüker?en, Eski?ehir millitvekilleri Sahil Koca ile Kaz?m Kurt'un da aralar?nda bulundu?u kent yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meslek örgütleri, bas?n kurulu?u temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de haz?r bulundu.

TGF Ba?kanlar Konseyi Toplant?s?'n?n ard?ndan a?a??daki konular?n kamuoyuna duyurulmas? kararla?t?r?ld?.

1- Mesle?ini zor ko?ullarda yapan, günün her saatinde görevinin ba??nda olan ve dünyan?n en riskli meslek s?ralamas?nda ba?larda bulunan gazetecilerin kazan?lm?? hakk? olan ancak 2008 y?l?nda ellerinden al?nan y?pranma hakk? yeniden geri verilmelidir. TGF, meslekta?lar?m?z?n en kutsal hakk? olarak gördü?ü y?pranma hakk?n?n geri al?nmas?yla ilgili mücadeleyi ?srarla sürdürecek ve takipçisi olmaya da devam edecektir.

2- Bas?n özgürlü?ünün s?n?rlar?n?n geni?letilmesi ile ilgili problemler ve buna ba?l? oldu?unu dü?ündü?ümüz tutuklu gazeteciler sorunu ülke gündemimizin ilk s?ralar?nda bulunmaya devam etmektedir.  Yarg?n?n tutukluluk süreleriyle ilgili olarak verdi?i çeli?kili kararlar vicdanlar? yaralamakta ve gerek ülkemiz, gerekse d?? dünya kamuoyunda rahats?zl?k yaratan bu durum bas?n emekçilerini ma?dur etmeye devam etmektedir. TGF olarak, tutukluluklar? cezaland?r?lmaya dönen meslekta?lar?m?z?n, ‘özgür yarg?lanmalar?’ yönündeki talebimizi vurguluyor, konuyla ilgili olarak bugünlerde at?ld???n? gördü?ümüz ad?mlar?n “daha kapsay?c?” nitelikte olmas? gerekti?ine inan?yoruz.

3- Bas?n ?lan Kurumu ?ubelerinin bulundu?u illerin say?lar? artt?r?lm?? ve bu illerdeki meslek kurulu?lar?m?za belli oranlarda maddi destek sa?lanm??t?r. Hiç ku?kusuz bu ciddi bir ad?md?r ancak yeterli de?ildir. Meslek örgütlerimizin tamam?na yönelik adaletli bir maddi destek program? belirlenmeli ve ilgili yönetmelik yeniden düzenlenmelidir. TGF, bu sorunun çözüme kavu?turulmas?nda her türlü katk?y? sa?lama haz?rd?r ve daha önce de önerdi?i gibi konunun, Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf?’n?n devreye sokularak kesin biçimde çözülebilece?ini dü?ünmektedir.  Gerçekten çok güç ko?ullar alt?nda ayakta durmaya çal??an meslek örgütlerimizin desteklenmesi, yerel bas?n?n her aç?dan aya?a kalkmas?n? sa?layacak, bu da gerek bas?n özgürlü?ü gerekse demokrasi ile ilgili kriterlerimizin olumlu yönde geli?mesini temin edecektir.

4- Mesle?i uzun y?lar yapt?klar? halde ö?renim yetersizli?i nedeniyle bas?n kart? alamayan meslekta?lar?m?z için dü?ünülen “ilkokul mezunlar?na bas?n kart?” sa?lanmas?na yönelik tan?nan f?rsat önemlidir. Ancak ikinci bir f?rsat?n da tan?nmas?yla birlikte, TGF’ye, bu konunun istismar edildi?ine ili?kin bilgiler gelmekte ve gazetecilik mesle?iyle yak?ndan uzaktan ilgisi olmayanlar?n da bas?n kart? ald?klar? görülmektedir.  Bu konunun, mesle?imizde bir itibar sorununa yol açmadan sonuçland?r?lmas? için mutlak surette meslek örgütlerimizden destek al?nmal?, di?er bir deyi?le, ba?vuru sahipleri için o kentteki meslek kurulu?undan teyit anlam?nda referans istenmelidir.

5- Bas?n ilan Kurumu’nun, gazetelerin internet siteleri için ba?latt??? resmi ilan uygulamas?n? önemsiyor ve önemli bir ad?m olarak görüyoruz. Ancak internet haberci?i yapan, gazetecilik mesle?ine, yeni medya olarak adland?r?lan internet siteleri arac?l??? ile katk? koyan ve ciddi kadrola?malarla sistemli bir çal??man?n içinde olan kurumlar? da kapsayan bir yasaya acil olarak ihtiyaç duyuldu?u aç?kt?r. Resmi ilanlar?n internet medyas?nda da yay?nlanmas?na yönelik olarak haz?rlanmakta olan yasa da, adil bir da??l?m? içermeli ve mesle?e ciddi katk?lar sa?layacak olan medya organlar?n? kapsamal?d?r. TGF, bu konuda da üyesi bulundu?u meslek örgütleriyle birlikte üzerine dü?ecek görevi yerine getirmeye haz?rd?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri