forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

aa-thyAnadolu Ajans? ve Türk Hava Yollar?, imzalad?klar? anla?ma ile güçlerini birle?tirdi. 

Türkiye'nin bayrak ta??yan iki kurumu Anadolu Ajans? (AA) ve Türk Hava Yollar? (THY), haber yay?n? anla?mas? imzalad?. ?? birli?i kapsam?nda AA'n?n haberleri, THY'nin yenilenen uçak içi ekranlar?nda anl?k olarak yolcular?n hizmetine sunulacak.

AA ve THY aras?nda yürütülen projenin sonuçlanmas?yla, AA haberleri yay?nland?ktan hemen sonra uydu üzerinden THY'nin yenilenen uçak içi ekranlara online olarak ula?t?r?lacak ve yolcular?n uçak içi ekranlar?ndan anl?k haber almalar? sa?lanacak.

Söz konusu i? birli?ine ili?kin anla?ma, AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ve THY Yönetim Kurulu Ba?kan? Hamdi Topçu taraf?ndan THY Genel Müdürlü?ü'ndeki törende imzaland?.

Kemal Öztürk, törende Türkiye'nin bayrak ta??yan iki kurumunun güçlerini birle?tirerek yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, 3 y?l önce AA'da uluslararas?la?ma projesi ba?latt?klar?n? anlatt?.

Türkiye'nin sesini Atatürk döneminde oldu?u gibi dünyaya duyuracak bir ajans olma amac?yla çal??t?klar?n? ifade eden Öztürk, AA'n?n uluslararas?la?ma projesini çok önemsediklerini, 3 y?l içinde AA'n?n bütün alg? ve altyap?s?n? de?i?tirdiklerini ifade etti. 

Kemal Öztürk, THY ile i?birli?i yapt?klar? sistemin nas?l çal??aca??na ili?kin, ?unlar? söyledi: 

 "THY'nin uluslararas? uçu?lar?nda yolcular?na sundu?u hizmetler aras?ndaki yaz?l? ve foto?raf destekli haberler bizim taraf?m?zdan Türkçe ve ?ngilizce olarak haz?rlanacak. Bu haberler AA'da olu?turulduktan sonra THY sunucular?na aktar?lacak. THY sunucular?ndan uyduya, oradan da havadaki uça?a aktar?lacak. Haberler AA yay?nlar?na girdikten en fazla 5 dakika sonra uçaktaki yolcuya ula?t?r?lm?? olacak. Anl?k ve h?zl? bir ?ekilde ve arzu edilen dilde bu yay?n uça??n içerisine gönderilmi? olacak. Ayn? zamanda THY'nin internet hizmetinden faydalanan yolcular web sitemize girerek 8 ayr? dilde haberleri anl?k olarak okuyabilecek."

Dünyada bu hizmetin birçok yerde ?ngilizce olarak sunuldu?unu, kendilerinin ise bunu bir ad?m daha ileri götürerek 8 dilde sunabileceklerini kaydeden Öztürk, bugün 86 ülkede AA'n?n temsilcisi oldu?unu, göreve geldiklerinde sadece Türkçe olan haber dilinde say?y? ?u an 8'e ç?kard?klar?n? bildirdi.

Öztürk, THY'nin globalle?me projelerini AA olarak kendilerine uyarlad?klar?n? belirterek, "THY, uluslararas? bir kurumun nas?l olunaca??n?n izini b?rakt?. AA da o izi takip ederek uluslararas? bir kurum olmay? ba?ard?. ??te buna 'Türkiye tecrübesi' denir. Buna Türkiye'nin stratejik kurumlar?n?n dayan??mas? denir" ifadelerini kulland?.

Türkiye'nin bayrak ta??yan kurumlar?n?n yurtd???nda birbiriyle dayan??ma içerisinde çal??malar?n? sürdürdü?üne de?inen Öztürk, "Türkiye'nin bayrak ta??yan iki kurumunun i?birli?inin ülkemize, milletimize hay?rl? olmas?n? temenni ediyorum. Bizler yeni Türkiye'nin yeni kurumlar?y?z. Gitti?imiz her yerde gördü?ümüz ?u; yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var. Habercilik yapt???m?z her ülkede bu adaletsizli?i ve haks?zl??? görüyoruz. O yüzden yeni Türkiye'nin yeni kurumlar? yeni dünya düzeninde de söz sahibi olabilmek için güçlerini birle?tirdi" diye konu?tu.

Bas?n mensuplar?n?n sorusu üzerine Öztürk, THY ile AA aras?ndaki i?birli?inin ilk a?amada text haber üzerine kurguland???n? belirterek, "Bizim hizmetimiz text haber üzerine, yaz?l? haber üzerine. Yaz?l? ve foto?rafl? haber olacak, video de?il" yan?t?n? verdi.

AA'n?n, THY ile sa?lanan i? birli?ini di?er havayolu ?irketlerinde referans olarak kullanaca??n? söyleyen Öztürk, ?öyle devam etti:

"Dünyan?n en büyük havayolu ?irketlerinden THY'ye bu hizmeti vermemiz bizim için çok büyük bir referans. Maliyetine bu hizmetleri verece?iz ama biz bu referans? kullanarak di?er havayolu ?irketlerine de bu teklifimizi iletece?iz. Kurdu?umuz bu sistem uluslararas? bir sistem, dünyan?n her taraf?nda bu hizmeti verebiliriz. THY, bizim aç?m?zdan çok önemli bir referans oldu. Dolay?s?yla THY'ye bu hizmeti verdi?imizi bilen di?er havayollar?n?n bu hizmeti alaca??na inan?yoruz. Daha çok Orta Do?u havayolu ?irketlerinin bu hizmeti almas?n? önemsiyoruz. Özellikle Arapça yay?n?m?z çok güçlü oldu?u için bu hizmeti onlara da verebilece?iz."

?lk etapta günlük 45 adet yaz?l? ve foto?rafl? haber yay?nlanmas?n?n planland???n?, ilerleyen dönemde yolculara görüntülü ve canl? yay?n servisinin de gündeme gelebilece?ini dile getiren Öztürk, "THY'ye önümüzdeki dönemde teklif edece?imiz ?ey, canl? görüntülü haber hizmeti olacakt?r. Uluslararas? uçu?larda internet kalitesinin daha da artmas? gerekli teknolojik olarak. Görüntülü haberler sunabilmek aç?s?ndan bu gerekli. ?nternete uçakta ula?abilmek çok önemli bir proje bence... Haberciler aç?s?ndan da çok önemli bir konu ama ayn? zamanda yolcuya görüntülü hatta canl? yay?n da verebiliriz" diye konu?tu.

Sunulan haber paketlerinin CIP salonlar? için tasarlanmad???n?, THY yönetimince arzu edilmesi halinde CIP salonlar?na daha konforlu hizmet paketi sunulabilece?ini ifade eden Öztürk, ?u anda AA foto?raflar?n?n Avrupa ve Amerika'n?n önemli gazetelerinde çok tercih edilen foto?raflar oldu?unu kaydetti.

Öztürk, devamla, "THY böyle bir tercihte bulunursa CIP için dünyada uçu? yapt?klar? 108 ülkede en önemli noktalar?n foto?raflar?n? günlük olarak çekip o CIP'de hizmet olarak verebiliriz. O ülkelerden haberleri de yine aktarabiliriz. Yani yerdeki hizmet kalitesi daha yüksek bir kalite. Ona göre daha yüksek kalitede planlamalar yapabiliriz" dedi.

"Hizmet paketini zenginle?tirecek bir unsuru ilave ediyoruz"

THY Yönetim Kurulu Ba?kan? Hamdi Topçu ise THY'nin uçu? say?lar?n? ve filosunu art?r?rken ayn? zamanda hizmet kalitesini de geli?tirdi?ini belirtti.

Topçu, "Biz hizmet kalitesini havaalan? kav?a??ndan giri?te ve ula??lan havaalan?n?n kav?ak ç?k???na kadarki mü?teri memnuniyeti olarak görüyoruz. Bu memnuniyeti sa?lama ad?na THY birçok yenilikler ortaya koydu. Devlet kurumlar? ve özel sektörle birlikte çal??arak yolcular?m?z? havaalan?nda en rahat edece?i ?ekilde alanlar olu?turma çabas?nday?z. Bu çerçevede bildi?iniz gibi dünyan?n en iyi CIP salonlar?ndan birini mü?terilerimizin hizmetine açt?k. Hem iç hatlardaki CIP hem de d?? hatlardaki CIP dünyan?n en çok be?enilen salonlar?ndand?r. Bu konsepti Moskova'da da gerçekle?tirdik. Yo?un uçu? yapt???m?z di?er noktalarda da gerçekle?tirece?iz" diye konu?tu.

THY'nin havaalan? hizmetleri ve kabin içi hizmetlerde en son teknolojiyi kullanmaya gayret etti?ini, küreselle?en dünyada anl?k haber ak???n?n önemli oldu?unu belirten Topçu, ajans haberlerinin THY yolcular?na e? zamanl? olarak duyurulmas?n?n THY'nin hizmet kalitesine katk? sa?layaca??n? anlatt?.

Haberin gün içinde 3-4 kez güncellenip de?i?ti?ini, bu çerçevede son 1 y?ld?r ortak çal??malar sonucunda AA ile uçakta yolculara sunduklar? hizmet paketini biraz daha zenginle?tirmeyi hedeflediklerini belirten Topçu, ?öyle konu?tu:

"Bu zenginle?tirmeyi de milli bir kurumumuz olan AA ile beraber yapma ad?na Kemal Bey'le daha önce de konu?tuk. Bu hizmeti bize verebileceklerini ifade ettiler. Ortak çal??malar neticesinde alt yap? çal??malar? tamamland? ve iç hatlar?m?zda yolcular?m?za sundu?umuz hizmet paketini zenginle?tirecek bir unsuru ilave etmenin bugün mutlulu?unu ya??yoruz. Bugün milli kurumumuz AA'n?n do?ru haberlerini en k?sa zamanda uçaklar?m?zda yolcular?m?z?n görü?üne sunaca??z. Ayn? zamanda ?u anda uzun uçu?larda kulland???m?z ve internet a?? olan uçaklar?m?z?n da internetten AA'n?n sitesine girerek haberleri, bilgileri do?ru bir ?ekilde alacak. Bu beraberli?in THY'nin hizmet kalitesine ve rekabet gücüne olumlu yönde katk? yapaca??n? dü?ünüyorum."

THY'nin son 12 y?lda ortalama yüzde 20 büyümeye ula?an bir küresel bir kurulu? oldu?unu belirten Topçu, THY'nin Türkiye'nin prestijli markalar?ndan biri oldu?una dikkati çekerek, "Geldi?imiz nokta 1,2 milyar dolar cirodan i?tirakleriyle beraber 17,5 milyar dolar ciroya ula?t?k. Dünya co?rafyas?nda 261 ?ehre ?u anda uçuyoruz. Ve 108 ülkeyle dünyada en çok ülkeye uçan havayolu ?irketiyiz" bilgisini verdi. 

THY'nin verdi?i tarihi uçak sipari?i miktar?na dikkati çeken Topçu, THY'nin büyüyen filosuyla destinasyon say?s?n? art?raca??n?, mevcut destinasyonlardaki frekans say?lar?n? da geni?letece?ini aktard?. 

Hamdi Topçu yeni uçaklar?n büyük k?sm?n?n geni? gövdeli uçaklar oldu?unu belirterek, "777 ve 330'larda bu hizmeti verece?iz. Özellikle önümüzdeki y?l itibar?yla 29 geni? gövde uça??m?zda internet hizmeti sunmu? olaca??z. Toplamda 29 olacak. Ondan sonra gelecek bütün uçaklarda da bu sistem bir paket olarak verilecek" dedi.

Bir soru üzerine Topçu, uçak kaç?rma gibi ola?anüstü durumlarda internet yay?n?n?n tamamen kapat?l?p kapat?lmamas?na kriz yönetimi ekibinin karar verebilece?ini aktard?.

Konu?malar?n ard?ndan Öztürk ve Topçu, i?birli?ine ili?kin anla?may? imzalad?. 

Tören sonunda, THY Yönetim Kurulu Ba?kan? Topçu, AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Öztürk'e üzerinde "Kemal Öztürk" ve "Sakarya" yaz?l? uçak maketi hediye etti. Öztürk ise Topçu'ya, ilk haberciyi temsil eden güvercin maketi ile AA'n?n yay?mlad??? Gazze, M?s?r ve Suriye kitaplar?n? arma?an etti.

Günde en az 45 haber

THY, AA i?birli?iyle geni? gövde uçaklar?nda yer alan Global Communication Suite Sistemi arac?l???yla, yolcular?na yüksek h?zda kablosuz internet ve canl? televizyon hizmeti sunacak. THY art?k internet sistemine sahip olan bu uçaklar?nda, uçu? esnas?nda yolcular?n dünyadaki geli?meleri de takip edebilmeleri ad?na canl? haber ak??? (Live Text News) hizmeti verecek.

?ki kurum aras?nda yürütülen projeyle THY'nin yenilenen uçak içi ekranlar?nda yolcular?n anl?k haber almalar? sa?lanacak. AA haberleri yay?nland?ktan hemen sonra uydu üzerinden uçak içi ekranlara online olarak ula?t?r?lacak. Ücretsiz olarak faydalanabilecek bu hizmet sayesinde yolcular, özellikle uzun uçu?larda THY'nin internet sistemine sahip uçaklar?nda uçu? esnas?nda güncel haberleri okuma f?rsat? kazanacak.

THY'ye ait uçaklarda yay?nlanacak olan haberler genel haberler, politika, ekonomi, spor, sa?l?k, kültür-sanat ve bilim-teknoloji olmak üzere 7 kategoride olacak. Günde en az 45 haberin uçak içinde yay?nlanmas? planlan?rken, yolcular Uçak ?çi E?lence Sistemleri'nin kullan?c? ara yüzünde yer alan ilgili bölümden bu haberleri okuyabilecek.

Sistem, AA'dan gelecek haber ak??? üzerinden çal??acak. Devam?nda haberler Panasonic portallar?na gönderilecek. Panasonic de bu haberleri uça??n o anda alt?nda uçtu?u uydu üzerinden, mevcut internet sistemli uçaklar için kullan?lan Ku-Band teknolojisini kullanarak uça?a iletecek.

Hizmet ?u an internet sistemine sahip 15  THY uça??nda verilmeye ba?lanacak. 2015 sonunda ise 29 THY uça??nda bu hizmetin geni?letilmesi amaçlan?yor.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri