forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Osman Pamuko?lu , Saadettin Tantan ve Akiller

Aktif .

ET?KETLER:Necef U?urlu
necef ugurlu 650NECEF U?URLU - KAYDA GEÇS?N
Son haftalar?n en etkileyici TV Program?  Osman Pamuko?lu’nun  Halk TV’de  ‘ Halk Arenas?’na konuk oldu?u  bölümdü. 
 
Pamuko?lu’nun ;  tart??ma konular? olan   iç - d?? güvenlik , terör, s?n?r güvenli?i , güneydo?u , s?n?r bölgelerimiz  üzerine  ciddi  tecrübesi , tarihsel sürece  hakimiyeti  ve  tart??ma adap ve disiplininden kaynakland???n? dü?ündü?üm  tart??ma konular?yla s?n?rl? kal?nmas? uyar?lar?  , ?srar? ve hatta bunu  zaman zaman di?er  tart??mac? Muharrem ?nce’ye  hat?rlatmas? , zaman? k?s?r siyasi tart??malara harcatmamas?  biz izleyicilere  mükemmel bir bilgilenme olana?? sundu.
 
Pamuko?lu neticede bir parti ba?kan? , zaman? polemikler için  kullanabilirdi , Maa?allah ta?? da cebinde gezen bir lider , misliyle cevaplar ta??yan bir adam  ama yapmad?.
 
Yeni terhis olanlara seferberlik ka??tlar?n?n geldi?i bir ülkede bir vatansever siyasetçinin yapmas? gerekeni yapt?, bu bir sava? haz?rl???d?r  diyerek  kendi deneyim ve perspektifinden konuyu derinlemesine anlatt?, yal?n bir dil ve samimiyetle.
 
Hiç mi siyasi kimli?ini ortaya koymad?, hay?r koydu ama as?l konunun önüne geçmesine müsaade etmedi, bir anlamda kendine bile  o gece siyasetçi olmaya izin vermedi.
 
Kendine emir verebilen komutanlara hasrettik , biraz olsun hasret giderdik.
 
Bir muharip asker  , komutan  olarak   an?lar?ndan  bizlerle payla?t?klar?n?n  , payla?mad?klar?n?n  çok daha az? oldu?unu dü?ünüyorum  .  Sava?, kan , ölüm , tuzaklar , kovalamacalarla geçen bir ömrün an?lar? bunlar .
 
‘ Harp Sanat’ ?na vak?f bir insan olarak Sun Tzu , Machiavelli ‘nin sözlerinden   örnekler veren  Osman Pamuko?lu , sava?lar?n sosyolojik anlamda cinayet oldu?unu da söyleyen bir insan. 
Say?n  Pamuko?lu sava?  merakl?s? de?il, ama ne var ki görevi , kadar, k?smet ne dersek diyelim  ,  onu ülkesinin güvenli?i için muharip olmaya konu?lam??.
 
Kaç ki?i yerinde olmak isterdi  mesela ‘akil’ler aras?nda , neyse zor sorular bunlar haddimi a?an. Herkes i?ini yap?yor ama baz? i?ler di?erlerinden daha zor.

 

Say?n Pamuko?lu  i?ine , mesle?ine de son derece hakim , ellerinde sopa harita arkalar?nda  anlatmaya çal??an ama ne anlatt??? belli olmayanlardan  çok daha etkili  avucunun içi gibi bildi?i bölgede bizi haritas?z , elinde sopas?z dola?t?rd? .
 
Bu yüzden çok alk?? ald???n? dü?ünüyorum, stüdyodan ve ekranlar? ba?lar?nda izleyicilerden çünkü partiler üstü  , oy kayg?s?ndan uzak  de?erlendirmeler yapt? .
 
Pamuko?lu bu   ko?ullarda iktidar dü?ü gören bir Parti Ba?kan? de?il, mevcut seçim sistemiyle ald??? yüzdenin kar??l???n?n mecliste  yer almalar?na yetmedi?ini biliyor.
 
Ama bin iktidara bedel bir muhalefetti o gece yapt??? , bilgilendirdi ayd?nlatt? , kimi ? 
Anlamazlar bunlar? uyuturuz denilen halk?.

  

Hem sivil mücadelesine devam eden  hem de  ülke güvenli?i söz konusu oldu?unda  pes etmeyen , bilgi birikimini  payla?an  bir sivil - asker vard? kar??m?zda.
 
Öte yanda  ‘Akil’ ler  toplant?s?nda her üye kendi alanlar?ndan olaylara nas?l bakt?lar bilemiyoruz , onlar? sonuçta akil k?lan alanlar?nda ki  tecrübeleri olmal?yd?. 
 
Yoksa iktidar yanda?l??? , iktidarla al?? veri?ler , ait olduklar? sermaye gruplar?n temsiliyetinden kaynaklanan kem küm  akillik  bir i?e yaram?yor.
 
Halk  anket sonuçlar?nda  sava? de?il çözüm isterken ; 
müzakerelerin TBMM’si üzerinden yap?lmas?n? , sivil inisyatiflerin ve TBMM yer als?n almas?n  muhalefet partileri  kanal?yla  yani me?ru siyasetle  fikir, dü?üncelerine ba? vurulmas?n?  istiyor ,  iktidar taraf?ndan  atanm??  arac?larla i? götürülmesinden ho?nut de?il.
 
?ktidar?n   muhalafet partilerinin TBMM içinde ve d???nda ,   kat?l?m? olmaks?z?n ‘?ktidar?n Akilleri’ yle milli hiç bir sorunu çözemeyece?i aç?kça ortada.

  

Bu kadar partizan davran??lar, ayr??malar ötekile?tirmelerin ülkemizin hayr?na olmad???n? görüyoruz , birileri  ne zaman görecekler, ne kadar bekleyece?iz  sorusu ortada.

 

Durumu görenler  mesela Deniz Ülke Ar?bo?an aç?kça söyledi ve zannederim kat?lmad? toplant?ya .
Say?n Do?u Ergil daha hala durumu ailede bile olan fikir ayr?l?klar?na benzetip ‘Akil’ toplulu?unun herkese aç?k oldu?unu söylüyor, yoo aç?k filan de?il sizleri toplad?lar Say?n Prof. Ergil.
 
Neden akiller aras?nda bu süreçte mesela Pamuko?lu yok ? 

 

TBMM  d??? kalm?? bir ba?ka muhalefet partisi lideri Saadettin Tantan yok ? 

 

Say?n Tantan’?n  ça??n ileti?im, bili?im , enformasyon, istihbarat ça?? oldu?unu anlatmaktan dilinde tüy bitti  y?llard?r , i?te dinlemeler ortada ! 
 
Bu adamlar? meclise sokamad?k bari akiller aras?nda bilgilerinden yararlan?lsayd? .

 

Madem konu vatan ve akillik, akiller aras?nda  öyle tuhaf isimler var ki, k?r?c? da olmak istemem ama insaf yahu .  
‘ Bayrak’  , ‘Atatürk’  alerjisi olmas? yeterli neden olmu? kimilerinin akil olmalar?na!
 
Onlara art?k  fikirlerine kat?lmasamda sayg? duymak zorunlulu?unu a?t?m, ama her halükarda bu fikirlerinin ‘akil’ olmalar?na hiç yetmedi?ini  görüyoruz , ba?ar?s?zlar  ve onlara te?ekkür edenler niye te?ekkür ediyorlar anla??lm?yor.
Çözüm de?il , dü?üm var kar??m?zda.
Bu topraklar?n Gordium dü?ümü çözme yöntemleri  tüyler ürperticidir.
 
Ve ‘akil’lerin geldi?i son durumu gene aralar?ndan birinin ?u  sözleri özetliyor ‘ Sokak , Öfke durum yönetilemez halde ‘ .
 
Ülkemizin kendini iktidara kan?tlamak için kilometre yapmay? marifet sanan akillere de?il alan?nda ustala?m??  akil ve hatta  dahilere ihtiyac? var.
Sevgiyle kayda geçiriyoruz , ?imdilik elimizden gelen budur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri