forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

internet_httpMedya dünyas?n?n en büyük oyuncular? Paris`te bir araya geldi. Konu ise internetin gelecekte dünyay? nas?l ?ekillendirece?iydi...

 

Fransa Cumhurba?kan? Sarkozy`nin aç?l?? konu?mas?n? yapt???, dünya medya devi Murdoch, Google ve Facebook`un kurucular?n?n kat?ld??? dev zirveye Türkiye`nin içinde bulundu?u bölgeden yaln?zca Hürriyet Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc? davetliydi.

?nternetin e?itimden, ki?isel hak ve özgürlüklere kadar uzanan etkilerinin gelece?i nas?l belirleyece?i tart???ld?. Zirvede internet dünyas?na getirilecek s?n?rlamalarla ilgili liderlerle görü?ecek heyet belli oldu

Paris’te düzenlenen ve internet dünyas?n?n en güçlü 1000 patronunu ilk kez bir araya getiren e-G8 Forum’da Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy’nin ‘evrensel de?erleri ve fikri haklar? koruyan minimum s?n?rlama getirilmeli ‘ önerisine kar?? sektör temsilcileri, ‘mümkün oldu?u kadar s?n?rlamaktan uzak durun’ görü?ünü savunacak.

Zirveden ç?kacak önerileri 26-27 May?s’ta Fransa’n?n Deauville kentinde yap?lacak toplant?ya sunacak ekipte, Google’?n patronu Erik Schmidt, Facebook’un patronu Mark Zuckerberg, Orange/France Telecom’un patronu Stephane Richard, Rus Digital Sky Technologies’in patronu Yuri Milner, Japon Rakuten Inc. Patronu Hiroshi Mikitani ve e-G8 Forum’unu organize eden Publicis’in patronu Maurice Levy olacak.

Levy, Hürriyet’e yapt??? de?erlendirmede, Forum’un ak?am yap?lacak toplant?s?nda Deauville’e götürülecek raporun tart???laca??n?, internetin s?n?rlar? konusunda ortak bir fikre ula??lmasa da, buradan ç?kacak önerilerin önemli ba?l?klar?n?n liderlere sunulaca??n? söyledi. Levy, “Buradan ç?kacak önerileri h?zl? bir ?ekilde rapora dönü?türece?iz. 5-6 önemli öneri seçilecek. Sonuç raporu uzla?ma ile bitmek zorunda de?il. Ama ?unu söyleyebilirim ki internet dünyas?n?n temsilcileri Sarkozy’nin konu?mas?n? beklenenden iyi buldu. Siyah, beyaz, hatta gri görü?ler var. Hepsinin temel argümanlar?na yer verece?iz” dedi.

NELER KONU?ULDU...

MURDOCH: D?J?TAL TEKNOLOJ? E??T?M YA?AMINI DA DE???T?RMEL?

Forum’un organizatörü Maurice Levy taraf?ndan ‘Dünyan?n en güçlü adam?’ diye sunularak kürsüye gelen Rupert Murdoch, G8’den fikri haklar konusunda kararl? tutum almas?n? isteyerek Sarkozy’ye destek verdi. ‘Dijital teknoloji ve e?itim ili?kisi’ konulu bir konu?ma yapan Murdoch, "Hiçbir zaman olmad??? kadar rekabet dolu bir dünyada ya??yoruz. Dünyam?z giderek daha fazla hak etme, lay?k olma dünyas?na do?ru gidiyor. Böyle bir dünyada bütün ?irketler için en önemli mücadele insan kayna??n? bulmak ve onu korumak" dedi.

Bugün teknolojik geli?melerin daha verimli ve daha önce olmayan i? alanlar? yaratt???na dikkat çeken Murdoch ?unlar? söyledi: "Bu e?itim hariç bütün sektörler için geçerli. 50 y?ld?r uyuyan birisi bugün uyansa e?itim sektöründeki de?i?iklikleri anlayamaz. S?n?flar hala kraliyet dönem salonlar?na benziyor. Bir ö?retmen, bir sürü ö?renci kar??s?nda ve siyah tahta… Bu çocuklar?m?za kar?? yapabilece?imiz en kötü ?ey, ayn? zamanda gelece?imizi s?n?rland?rmak anlam?na geliyor. ?nternet e?itim araçlar? aç?s?ndan bütün s?n?rlar? y?kt?. Art?k yeni bir sistem kurman?n zaman? geldi."

Murdoch, teknolojik geli?melerin ö?retmenlerin yerini alaca?? ele?tirilerinin do?ru olmad???n? savunarak, ‘kara tahta ya da bilgisayar ekran? araç ne olursa olsun, ö?retmenin rolünün hep devam edece?ini’ dile getirdi. Murdoch, "Dijital teknoloji, ö?rencileri seçtikleri alanda daha ileriye gitme ?ans? tan?yacak" diyerek hayat?n di?er alanlar?n? de?i?tiren dijital teknolojinin e?itim dünyas?n? da de?i?tirmesinin art?k zorunlu oldu?unu, buna çocuklar?n ilgisini çekmekle i?e ba?lanabilece?ini söyledi.

SARKOZY: DÜNYA EKONOM?S?N? ALT ÜST EDECEKS?N?Z

?nternet dünyas?n?n en büyük isimlerinin topland??? e-G8 Forum’a, Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, IMF Ba?kanl???na ad? kuvvetle dile getirilen Ekonomi Bakan? Christine Lagarde, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve kurucu orta?? Sheryle Sandberk, Facebook’un kurucusu Eric Schmidt medya devi Time Warrner’?n Patronu Rupert Murdoch, New Yok Times gazetesinin genel yay?n yönetmeni Arthur Sulzberger, Groupon sitesinin kurucusu Andrew Mason, ‘Angry Birds’ oyununun da yarat?c?s? Rovio’nun Yöneticisi Mikael Hed, Skype’?n kurucular?ndan Niklas Zennström ile ‘The Social Network filminde Justin Timberlake’in canland?rd??? ve Web dünyas?n?n ‘korkunç çocu?u’ diye an?lan Napster ve Facebook’un kurucu ortaklar?ndan Sean Parker kat?ld?. Türkiye’den ise Hürriyet internet sayfas?n?n kurulu?unda önemli rol alan Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Sabanc? Do?an kat?ld?.

Sarkozy: ‘?nternet liderlerin utanç ya da güven ölçe?idir’

Toplant?n?n aç?l???n? yapan Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, internet dünyas?n?n temsilcilerine seslenerek, ‘G8 arefesinde Paris internetin ba?kenti oldu. Gelin ülke yöneticileri ile sektör temsilcileri aras?nda diyalog kural?m. En az Galileo kadar, Newton kadar dünyay? de?i?tirdiniz. Birkaç y?l sonra dünya ekonomisini alt üst edeceksiniz. Google’?n bir garajda, Facebook’un bir üniversite kampüsünde yarat?ld???n? dü?ünüyorum da bir devrim gerçekle?tirdiniz. Bu devrimin slogan? yok, bayra?? yok, kimseye ait de?il. Ama büyük bir ortak sorumlulu?umuz da var. Herkes bana bu forumu dü?ündü?ümde ‘gene risk al?yorsun’ ya da ‘iyi bir fikir de?il’ dediler. Ama ben bunun iyi bir fikir oldu?una ve risk almak gerekti?ine hala inan?yorum. Çünkü devleti yöntenlerle bu sektörün temsilcilerinin diyalo?a ihtiyac? var. Dünyan?n en eski duvarlar?n? y?kt?n?z, yeni duvarlar yaratmay?n. Haklar ve etik kurallar? çi?neyen bir dünya de?il, en az?ndan etik ve de?erleri ve haklar? garanti alt?na alan, özellikle güvenlik alan?nda bunu gözeten bir düzenleme yap?lmal?” dedi. Sarkozy art?k Kuzey Kore dahil hiçbir devlet ba?kan?n?n internetin gücünü görmezden gelemeyece?ini belirterek, ‘internete tan?nan özgürlük yöneticilerin güvenilirlik ya da utanç ölçe?idir’ dedi.


e-G8 FORUMU NED?R?

Fransa Cumhurba?kan? ve G8 Dönem Ba?kan? Nicolas Sarkozy’nin giri?imiyle, Kanada, Fransa, Almanya, ?talya, Japonya, Rusya, ?ngiltere ve ABD’nin devlet ve hükümet ba?kanlar? bu y?l ilk kez internet ve dijital dünyay? önümüzdeki günlerde yap?lacak G8 Zirvesi’nin gündemine almaya karar verdi, bu Forum da onun ön haz?rl??? mahiyetinde.

Buradan ç?kacak fikirlerle, özellikle de sektör temsilcilerinden al?nacak verilerle, G8’in gündemi belirlenecek. G8’in gündemine böyle bir maddenin al?nmas? ayn? zamanda bu sektörlerin küresel ekonomik büyümeyi sürdürme ve h?zland?rma konusunda ne kadar önemli oldu?unun da bir i?areti olacak.

Foruma sadece G8 ülkelerinden de?il, dünyan?n her yerinden internet ve dijital sektör liderleri kat?l?yor. Konu?mac?lar aras?nda Blackstone Group CEO`su, Telecom Italia CEO`su, Facebook CEO`su, Financial Times`?n i? sayfalar? ba? editörü, Fransa Ekonomi Bakan?, Harvard ??letme Bölümü`nden bir profesör, Wired dergisinden bir yönetici, BBC Genel Direktörü vs. bir dizi önemli isim bulunuyor.

Organizasyonun sponsorlar? aras?nda da Google, Ebay, Microsoft, Thomson Reuters, HP, Alcatel, Orange gibi devler var.

‘Einstein ya?asayd? interneti çok severdi’

Forum’un organizatörü Publicis Group’un ba?kan? Maurice Lévy de ‘Bu iki günde bütün sorunlar? çözmeyi hedeflemiyoruz. Burada Cumhurba?kan? Sarkozy ve G8 liderlerine muhtemel çözüm önerileri konusunda sektörün aktörlerinin görü?lerini almak bile önemli bir misyon olacak. Einstein’?n dedi?i gibi Hayal etmek bilmekten daha önemlidir. Einstein bugün ya?asayd? interneti çok severdi’ dedi.

‘?nternette özgürlü?ü’ Amerika anlatacak

Cumhurba?kan? Sarkozy’nin geleneksel hale getirmek istedi?i toplant?da, Frans?z Cumhurba?kan?’na en büyük ele?tiri ‘internette özgürlük’ konusuna gereken a??rl??? vermedikleri yönünde geldi. Amerika D??i?leri Bakan? Hillary Clinton’?n internet dan??man?, ‘Amerikan diplomasisinin yeni gurusu’ diye adland?r?lan Alec Ross toplant?da ‘Özgürlükler için yeni araçlar’ konulu bir sunu? yaparak Amerikan hükümetinin görü?lerini aktaracak. Ancak Arap dünyas?nda birbiri ard?na ya?anan ayaklanmalarda internetin rolüne ra?men Frans?z diplomasisinden bir kat?l?mc? olmamas? ele?tirildi. Forum’da ‘?nternet ve ifade özgürlü?ü’ konferans?n?n da son anda iptal edilmesi Sarkozy yönetimine ele?tirileri art?rd?. Forumda sorular? yan?tlayan Sarkozy, konuya ili?kin gelen bir ele?tiriye, ‘?nterneti sizi yanl?? yollara götürecek ellere ya da güvenli?inize, birli?inize kastedecek ellere b?rakmay?n. Güvenlik ve çocuklar?n korunmas? gibi minimum insanl?k de?erlerini göz ard? edemeyiz’ yan?t?n? verdi. ?nternet dünyas?n? izleyen uzmanlar, ‘Bu demek ki Deauville’de yap?lacak G8 zirvesine internetin ekonomk yönüyle ilgili öneriler götürülecek, özgürlükler yan? geri planda kalacak’ de?erlendirmesinde bulundular.

Geli?en ülkelerde internet a??rl???

E-G8 Forum’da ‘?nternetin dünya ekonomisindeki rolü’ konulu bir sunu? yapan McKinsey Raporu’na göre, ?nternet sektörü G8 ülkelerini yan? s?ra Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve ?sveç’in de ararl?nda oldu?u 13 ülkede gayr? safi milli has?lan?n yüzde 3.4’ünü kaps?yor ve ülke büyümesine yüzde 10 katk? sa?l?yor. Dün yap?lan ilk tur panellerde ‘?nternet ve ekonomik büyüme’, ‘?nternet ve toplum’, ‘’internetin gelece?i’ ve ‘Fikri Haklar’ konular? ele al?nd?.
Forum’un bugün yap?lacak ikinci tur tart??malar?n? Avrupa Birli?i Yeni Teknolojiler Komiseri Neelie Kroes açacak. Sanal dünyan?n patronlar?n?n bulu?mas?n?n kapan???n? ise bu dünyan?n en büyük ismi Facebook’un patronu Mark Zuckerberg yapacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri