forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

?NTERNET, TV'YE RAK?P OLDU!

secim_internetSeçim sonuçlar?n? 1950'li y?llarda radyodan, 1970'li y?llarda televizyondan takip eden Türkiye, 12 Haziran 2011 seçimlerini a??rl?kl? olarak internet üzerinden de izledi.

Tivibu web sitesinde yer alan 98 televizyon kanal?yla sonuçlar dünyaya ula??rken, sitenin kendi yay?n? TV'lerle yar??t?.

Daha önce televizyonlardan takip edilen konulara art?k bilgisayar ve cep telefonu ekran?ndan her an ula??labilir oldu.

?nternetin h?zl? geli?imi al??kanl?klar? da de?i?tirdi. Bu geli?me önceki gün yap?lan 2011 Türkiye genel seçimlerinde de somut bir ?ekilde ya?and?.

?nternet servis sa?lay?c?s? TTNet'in online kanal? Tivibu, ilk kez seçim sonuçlar?n? internetten canl? yay?nlayarak dünyan?n her yerinden takip edilebilmesini sa?lad?.

?nternetten yay?n en çok yurtd???nda ya?ayan Türkler taraf?ndan izlendi. Web'den, TV'den ve cepten kullan?labilen Tivibu, Habertürk, CNN Türkçe, STV gibi birçok TV kanal?n? geçerek en çok izlenen 8. mecra oldu. Tivibu, di?er yay?n kurulu?lar? gibi seçim sonuçlar?n? Cihan Haber Ajans?'ndan alarak duyurdu.


'Sand?klar internette aç?l?yor' slogan?yla TTNet, Türkiye'de internet kaynakl? ilk canl? interaktif seçim program? Tivibu Seçim Online'? gerçekle?tirdi. Türkiye'nin ve dünyan?n internet üzerinden eri?ilebildi?i Tivibu Seçim Online, ?u ana kadar Türkiye'de gerçekle?tirilen web ve cep üzerinden canl? olarak yay?nlanan en kapsaml? program oldu. Moderatörlü?ünü gazeteci Cüneyt Özdemir'in yapt??? özel yay?nda 36 konuk yer ald?. Amerika, Fransa, Danimarka, Fas, Filistin, ?rlanda, Portekiz, Bulgaristan, Polonya, S?rbistan, ?ngiltere, BAE ve di?er dünyan?n birçok ülkesinde ya?ayan Türkler ve hatta yabanc?lar Twitter, Facebook gibi sosyal medya arac?l???yla görü? ve yorumlar?n? payla?t?.


Yedi saat süren program boyunca Özdemir, Türkiye'nin farkl? yerlerinde bulunan Cihan Haber Ajans? muhabirlerine ba?lanarak seçimin nabz?n? en do?ru ve h?zl? bir ?ekilde tuttu. ?nternetin sundu?u imkanlar sayesinde seçim sonuçlar? her yönüyle ele al?nd? ve seçimle ilgili tüm bilgiler izleyicilere en k?sa sürede aktar?ld?. Programa kat?lanlar aras?nda siyasetçiden yazara, sanatç?dan yönetmene kadar birçok isim de kat?ld?. Türkiye ve dünyadan 2 milyon ki?inin izledi?i Tivibu, CNN Türk, STV, Habertürk gibi birçok TV kanal?n? geride b?rakt?. Tivibu'nun video payla??m sitesi YouTube'da da canl? seyredilebilmesi için Türkiye'de ilk defa YouTube Live özelli?i kullan?ld?.

http://www.zaman.com.tr/ 

Seçim sonuçlar?n? siz nereden takip ettiniz. T?klay?n oy verin... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri