forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

D?G?TAL ABONEL??E TABLET B?LG?SAYAR....

tablet_gazeteABD’nin Philadelphia ?ehrinde faaliyet gösteren iki büyük gazete, uzun dönemli dijital abonelerine Android tabanl? tablet bilgisayar vermeye haz?rlan?yor.

USA Sabah‘ta yer alan habere göre, pilot uygulama ile ilk a?amada 2 bin ki?iye verilecek olan tabletler için okuyucular?n The Philadelphia Inquirer ya da Philadelphia Daily News gazetelerine dijital abonelik yapt?rmalar? gerekiyor. 

Geçti?imiz y?l iflastan son anda kurtulan gazetelerin yay?nc?s? ve çat? ?irket Philadeplhia Media Network CEO’su Greg Osberg, ABD çap?nda dijital abonelerine tablet bilgisayar veren ilk ?irket olacaklar?n? aç?klad?.

Osberg, “Birilerinin ad?m at?p h?zla büyüyen tablet bilgisayar piyasas?n? beslemesi gerekiyordu. Bu alanda mü?terilerin yeni teknolojiye uyum sa?lamas? aç?s?nda bir patlama olacak ve biz de önceden oldu?u gibi bu i?in öncülerinden olmak istiyoruz” dedi.

ABD’de yay?nc?l?k sektörü azalan tirajlar ve dü?en reklam gelirleri nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu Dekan? Bill Grueskin, cihaz alan abonelerin gazeteye ne kadar sad?k kalaca??n?n belli olmad???n? söylüyor.

“Çok kötü bir fikir de?il. Denenmemi? bir ?ey. Fakat internette dünya kadar haber kayna?? var”

Eski bir Newsweek dergisi yöneticisi olan Osberg, geçti?imiz y?l gazetelerin ve web sitelerinin yönetimini devralm??t?. “Project Liberty” (Özgürlük Projesi” ad? verilen çal??mayla yerel medya ?irketlerini dijital yerel medya ?irketleri haline getirece?ini söyleyen Osberg, bu konudaki çal??malar?n? da sürdürüyor.

?ki gazetenin de internet aboneliklerinde toplamda 35 bin ki?i bulunuyor. Okuyucular y?lda 155 dolar ödüyorlar.

Tablet bilgisayarlar için 1 ya da 2 y?l abonelik gerekecek

Gazetelerin tabletli abonelik için okuyuculardan ne kadar bir ücret talep edece?i henüz belli de?il. Osberg, tableti üretecek firman?n ad?n? da vermiyor. Uzmanlar tablet bilgisayar? almak için mü?terilerin muhtemelen 1 ya da 2 y?ll?k bir abonelik sistemine kay?t yapt?rmak zorunda kalaca??n? tahmin ediyorlar.

Morton Ara?t?rma ?irketi’nin endüstri analisti ve Ba?kan? John Morton, bu giri?imin tablet bilgisayar uygulamalar?na gerek kalmadan çal??an haber siteleri kar??s?nda ba?ar?s?z olaca??n? dü?ünüyor. Financial Times geçti?imiz ay ba?latt??? yeni bir web sitesiyle, iPad ve Android gibi tablet bilgisayarlar?n herhangi bir uygulama indirmeden tablet yaz?l?m?na uygun bir ?ekilde haber içeri?ine ula?abilmelerini sa?lam??t?.

Bir di?er analist Ken Doctor, reklamc?lar?n böylesine bir giri?imi destekleyip desteklememelerinin de oldukça önemli oldu?unu vurguluyor.

Uzmanlara göre bu giri?im piyasan?n yönünü de?i?tirmeyebilir fakat gazeteler için ek gelir yarataca?? kesin. Philadelphia Media Network geçti?imiz y?l?n Eylül ay?nda hedge fonlar? ve hisse sahipleri taraf?ndan olu?turulan bir konsorsiyum taraf?ndan aç?k artt?rmada 139 milyon dolara al?nm??t?. ?irketin 1.750 çal??an? bulunuyor.

http://www.melihbayramdede.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri