forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

internet_pornArama motorlar?nda en çok kullan?lan anahtar kelimeler uzun süre hep pornografiyle ilgili oldu. Ancak insanlar?n sosyal a?larda daha çok zaman geçirmeye ba?lamas?, sektörün internetteki 'aran?l?rl???n?' dü?ürüyor.

Radikal'de yer alan habere göre art?k en çok aranan kelime porno de?il sosyal a?larla ilgili. Ücretli porno TV kanallar?n?n hizmet verdi?i ABD ayn? zamanda bu alan?n hem üretim hem de tüketim aç?s?ndan en büyük merkezi. Yay?mlanan son rapora göre pornografik ‘seç-seyret’ servislerinde gelir dü?ü?ü üçte bire ula?m?? durumda.

Yay?nc?lar bundaki en büyük etkenin ücretsiz porno film izlenebilen video siteleri oldu?unda hemfikir. Öte yandan sosyal medyaya ayr?lan zaman oldukça artm?? durumda. Ancak bu konuLarda ne yap?laca?? konusunda bir fikirleri yok.

Di?er yandan web siteleri de her geçen gün kullan?c?lar?n porno içeri?e eskisinden daha az para verdi?inden dert yan?yor.

En çok pazar günü ‘porno’ aran?yor

Online MBA taraf?ndan yap?lan internette pornografi temelli bir akademik çal??maya göre:

* ?nternetin yüzde 12’si porno sitelerden olu?uyor.
* Her saniye bu alanda 3 bin 75 dolar harcan?yor.
* Her saniye 28 bin 258 ki?i porno izliyor.
* Sadece ABD’de 40 milyon porno site ziyaretçisi var.
* Sitelerin pornodan toplam geliri 4.9 milyar dolar? geçiyor.
* Günde 2,5 milyar porno konulu e-posta yollan?yor. Ba?ka bir deyi?le toplam mesaj trafi?inin yüzde 8’i.
* Aramalar?n yüzde 25’i porno için (günde 68 milyon arama).
* ?ndirilen dosyalar?n yüzde 35’i porno içerikli.
* ?nternet kullan?c?lar?n?n yüzde 34’ü istemeden porno içerikle yüz yüze gelmi?.
* Günde 116 bin kere ‘çocuk pornosu’ (?ngilizce) aran?yor.
* Erkeklerin yüzde 20’si i? s?ras?nda porno site ziyaret etti?ini itiraf ediyor.
* En çok pazar günü porno aran?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri