forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DEVLET KURUMLARININ B?LG?SAYAR S?STEMLER? DEL?K DE??K OLDU!

internet_httpKamunun kritik kurumlar?, siber tehdit tatbikat?nda s?n?fta kald?. MSB, MGK, BDDK, Ankara Ba?savc?l???, MB ve SPK dahil 41 kurumunun bilgisayar sistemi sald?r? sonucu çöktü.

Ak?am Gazetesi'nin haberine göre, BTK ve TÜB?TAK taraf?ndan düzenlenen Ulusal Siber Güvenlik Tatbikat?, 25-28 Ocak 2011'de 41 kurumun kat?l?m?yla yap?ld?. Kurulu?lara gerçek siber sald?r yap?ld?. Tatbikat kapsam?nda 500'ün üzerinde yaz?l? enjeksiyon sald?r?s?na ek port taramas?, da??t?k servis d??? b?rakma sald?r?lar? (DDoS) gibi gerçek sald?r?lar yap?ld?.

S?STEMLER DEVRE DI?I

BTK, tatbikat?n analiz sonuçlar?n? internet sitesinde yay?nlad?. Ortaya ç?kan tablo, siber sald?r?ya kar??n devletin en önemli kurumlar?n?n savunmas?z oldu?unu ortaya koydu. Rapora göre kurumlar, bilgi sistemlerine yap?lan ve sistemdeki aç?klar? tespit eden port tarama sald?r?lar?n? alg?layamad?. Yani hackerlar?n sistemlerine girip, aç?k noktalar? tespit etti?inin dahi fark?na varamad?.

Kamu kurumlar?na DDos ad? verilen sistemlerini devre d??? b?rakmaya dönük en yayg?n siber sald?lar da uygulan?rken, sadece 20 kurum sistemlerine güvenerek bu sald?r?y? kabul etti. 16's?n?n sistemleri devre d??? kald?.
Hackerlar, genelde kamu kurumlar?n?n web sitelerine sald?rd??? için tatbikatta bu da uyguland?. Rapora göre kimi kurumlarda bilgi güveni?i yönetim sistemi bulunmuyor.

Baz? kurumlar?nsa bilgi i?lem sistem yöneticilerinin yeterli teknik bilgi birikimine sahip olmad???, teknik olarak nas?l ba?a ç?kacaklar?n? bilmedi?ini ortaya ç?kt?. Baz? sistem yöneticilerininse bilgi güvenli?i konusunda yeterli yetkinli?e sahip olmad??? da saptand?.

Rapora göre, baz? kat?l?mc?lar?n da merkezi antivirüs yaz?l?mlar?n?n düzenli olarak güncellenmedi?i görüldü. Kamu çal??anlar?n?n, kurum bilgisayarlar?n?, bu riskli internet ba?lant?lar?nda kulland?klar? görüldü. Raporun sonuç bölümünde de, tatbikata kat?lan kurum ve kurulu?larda bilgi güvenli?i aç?s?ndan az?msanmayacak miktarda aç?k bulundu?u vurguland?.

BTK'NIN DA S?STEM? ÇÖKTÜ

BTK, di?er kurumlara 'önlem al?n' ça?r?s? yapt? ama dün kendisi sald?r?lar?n hedefi oldu. 'unnamed_anarchy' ad? verilen grup, k?sa süre önce yay?na ba?layan ve vatanda?lar?n ?ikayetlerini ilettikleri 'tuketici.btk.gov.tr' adresine sald?rd?. Sistem çökünce, online ?ikayette bulunan vatanda?lar?n e-mailleri, cep telefonlar? ve adresleri internete yay?ld?.

10 DOLARLIK V?RÜSÜN ZARARI SAVA? UÇA?INDAN DAHA ÇOK

BTK Ba?kan? Tayfun Acarer de geçen y?l yap?lan Siber Güvenlik Tatbikat?'na, Türkiye'de onlarca kamu ve özel kurulu? varken sadece 41 kurumun kat?lmas?n?n son derece dü?ündürücü oldu?unu belirtti.

Acarer ?unlar? söyledi: 'Bu y?l da nisan ay?nda ve y?l sonunda olmak üzere iki siber güvenlik tatbikat? yapmay? planl?yoruz. Umuyorum, çok daha fazla kurulu? kat?l?r. Bu konuda olaylar? d??ar?dan izlemenin hiçbir anlam? yok. Her kurulu? tatbikata kat?l?p aç?klar?n? görmeli ve ona göre tedbir almal?. Daha fazla kurumun kat?lmas? ülkemiz aç?s?ndan da faydal? olacak.'

BTK Ba?kan? Acarer, 2011'de siber sald?r?lar?n yol açt??? zararlar?n yüzde 56 oran?nda artt???n? belirterek, 'Art?k s?cak sava?lar yerini siber sava?a b?rakt?. 100 milyon dolarl?k bir sava? uça??n?n verece?i zarardan çok daha fazlas?n? art?k 10 dolarl?k bir virüs verebiliyor' diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri