forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

internet_tiklaTBMM Genel Kurulunda, internet kullan?m? ve çocuklar?n internetin zararlar?ndan korunmas? konusunda Meclis Ara?t?rma Komisyonu kurulmas? kabul edildi.

 

Komisyon, 17 ki?iden olu?acak ve gerekti?inde yurtd???nda da görev yapabilecek.
Önergeler konusunda Hükümet ad?na konu?an Sa?l?k Bakan? Recep Akda?, hayat? kolayla?t?ran internetin yanl?? ve kötü kullan?m?ndan do?an riski de bulundu?unu belirtti. ''Bize dü?en bu konudaki mevzuat? geli?tirmek, toplumun internete eri?imini kolayla?t?r?rken zararlar?ndan korumakt?r'' diyen Akda?, konunun farkl? boyutlar? bulundu?unu vurgulad?.

?nternetin ''güvenlik'' boyutu bulundu?una i?aret eden Akda?, ki?isel verilerin kötüye kullan?labildi?ini kaydetti. Akda?, ''?nternet üzerinden istenmeyen mesajlara maruz kalmak, siber zorbal?kla kar??la??lmas? konusunda hem mevzuat? geli?tirmeli hem de gerekli tedbirleri almal?y?z'' dedi.

Konunun ''internet ba??ml?l???'' olarak adland?r?lan sa?l?k boyutunun da oldu?una dikkati çeken Akda?, bilim dünyas?nda henüz yerine tam oturmu? bir tan?m? olmamakla birlikte çocuk, ergin ve yeti?kinler aç?s?ndan internetin ba??ml?l??a dönebildi?i, hayat? olumsuz etkileyebildi?inden söz edildi?ini belirtti.

BTK taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmada ebeveynlerin yüzde 90'n?n çocuklar?n?n ''müstehcen ve ?iddet içeren görüntülere maruz kalabilece?i, internet ba??ml?s? olabilece?i, ki?isel bilgilerin yabanc?lar?n eline geçebilece?i, istismara maruz kalabilecekleri ve kötü niyetli ki?ilerle tan??abilece?i'' endi?esini dile getirirken, çocuklar?na güvendikleri ve sorun ya?amad?klar?n? dü?ündüklerini anlatan Akda?, ailelerin çocuklar?na göre interneti daha iyi kullanamad??? için riskleri konusunda bilgi sahibi olmad???n? kaydetti.

Vatanda?lara her türlü zarardan ar?nm??, güvenli internet ortam? sunmak için yap?lan çal??malar hakk?nda bilgi veren Akda?, Ula?t?rma, Sa?l?k, Aile ve Sosyal Politikalar bakanl?klar?n?n konu üzerinde çal??t?klar?n? bildirdi.

Akda?, ''Belki hastal?k olarak net ?ekilde psikiyatri kitaplar?nda belirlenmi? de?il ama yap?lan ara?t?rmalar, konunun ba??ml?l?k ?ekilinde ele al?nmas?n?n zaman? geldi?ini gösteriyor. Biz de çal??malar?m?z? sürdürüyoruz'' dedi.

Hükümet olarak TBMM'de konuyla ilgili Komisyon kurulmas?n? olumlu kar??lad?klar?n? belirten Akda?, ''?nternetin komplikasyonlar?yla, özgürlükleri k?s?tlamadan ak?lc? ?ekilde mücadele ederken, bilgi teknolojilerinin geli?tirilmesini te?vik etmek ve toplumda çok daha yayg?n kullan?lmas?n? sa?lamak zorunday?z'' diye konu?tu.

"B?L???M BAKANLI?I KURULMALI"

CHP Grubu ad?na konu?an ?zmir Milletvekili Erdal Aksünger, çocu?u 8 ya??na gelinceye kadar eve bilgisayar sokmad???n? belirterek, ''Çünkü bilgisayar komut veriyor. Sosyallikten kopan çocuk, d??ar?ya ç?kt???nda da komut veriyor'' dedi.

Konuyla ilgili olarak Eylem Plan? haz?rlanmas? ve ''Bili?im Bakanl???'' kurulmas? gerekti?ini savunan Aksünger, ''2011 y?l?nda 50 milyon tablet sat?ld?, 2012'de 80 milyon sat?lacak. Biz 17 milyon tablet alaca??z. Bunlar? çocuklara verdi?inizde Türkiye'yi çöplü?e atma ihtamali var. 17 milyon tablette, uluslararas? ?irketin yaz?l?m program?n? kullanacaks?n?z. Çocuklar bu yaz?l?mlar?n müptelas? olacak'' görü?ünü ifade etti.

?nternetin güvenlik boyutunun önemine i?aret eden Aksünger, bili?im ve internet hukukunun hayata geçirilmesi gerekti?ini, ama bu konuda önemli çal??malar görmedi?ini söyledi. Aksünger, ''Üniversiteler bu i?e dahil edilmeli'' dedi.

"D??ER BA?IMLILIKLAR G?B? HASTALIK"

MHP Grubu ad?na konu?an Tokat Milletvekili Re?at Do?ru, internetin de di?er ba??ml?l?klar gibi bir hastal?k oldu?unu anlatarak, ''Sadece çocu?un kendisini de?il ailesini, akraba ve yak?nlar?n? da ilgilendiren bir hastal?kt?r. Ailelerin bo?anmas?nda da internet etkili olmaktad?r'' dedi.

Meclisin konuyla ilgili Ara?t?rma Komisyonu kurmas?n?n önemli oldu?unu, ancak geç kal?nd???n? savunan Do?ru, güvenli internet konusunda aile ve okullara görev dü?tü?ünü, internet ba??ml?s? çocuk ve gençlerin say?s?n?n artaca??n? vurgulad?. 72 saat bilgisayar kar??s?nda kald???n? söyleyen insanlar?n oldu?una i?aret eden Do?ru, bunun ba?ta damar hastal?klar? olmak üzere çe?itli hastal?klara neden olabilece?ini vurgulad?.

Do?ru, ''?nternet yoluyla partimize haince sald?r?lar olmu?tur ama bunlar? yapanlar ortaya ç?kar?lmam??t?r. Bu ba?kalar?n?n da ba??na gelebilir. Bu konuda ciddi çal??malar yap?lmal?'' ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri