forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

uydu_televizyonTelevizyon ve radyolara frekans tahsisi amac? ile ç?kar?lan Radyo ve Televizyon Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri hakk?ndaki kanun 3 Mart 2011 tarihinde yürürlü?e girdi.

 

RTÜK ve BTK'n?n bu alanda yapt?klar? çal??malarda son a?amas?na geldi.

Televizyon ve radyolara frekans tahsisi amac? ile ç?kar?lan Radyo ve Televizyon Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri hakk?nda ki kanun 3 Mart 2011 tarihinde yürürlü?e girdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK)'nun bu alanda yapt?klar? çal??malarda son a?amas?na geldi. Söz konusu kanunun geçici 4. maddesi'ne göre, Türkiye Cumhuriyeti 2015 y?l? ba??nda dijital karasal yay?na geçmek zorunda. Ayr?ca kanun Türkiye'de var olan yay?nc?l?k politikas?n? da yeniden belirleyecek.

400 M?LYON TL MAL?YET 

2014'e kadar yap?lacak çal??malar ile birlikte 23'ü ulusal olmak üzere toplam 252 televizyon ve 36's? ulusal olmak üzere toplam 1.090 radyonun frekans tahsisleri yap?lacak. Frekans planlamas?n? yapt?ran RTÜK ile aralar?nda Kanal D, Star TV, ATV, Kanal7, STV, FOX ve TV8'in de bulundu?u 16 yay?nc? orta??n bulundu?u Anten A.?.'ye ortalama 400 milyon TL'ye mal olacak 800 adet verici anten kurulacak. Antenlerin sat?n al?m ve kurulumunu sa?layacak olan Anten A.?., sistemin i?letmesini de yürütecek. Dijital karasal yay?nc?l?k ile birlikte Türkiye'deki 17 milyon adet uydu anteni de çat?lardan kald?r?lacak.

800 ADET VER?C? ANTEN KURULACAK 

Mobil Servis Sa?lay?c? ?? Adamlar? Derne?i (MOB?LSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Erdo?an, özellikle frekans tahsisi konusunda piyasada bir hareketlilik ba?lad???n? belirtti. 1994 y?l?nda kurulan RTÜK'ün kurulu? amac?n?n, yay?nc?l?k yapan kurulu?lar?n frekans planlamas?n? yapmak oldu?unun alt?n? çizen Erdo?an, "Aradan geçen zaman içerisinde maalesef bu görevini yerine getirememi?, ancak ç?kar?lan kanun ile birlikte art?k bu görevini yerine getirebilme imkan? bulacak" dedi.

RTÜK ve BTK'n?n bu konuda bir konsensus içerisinde çal??t???n? hat?rlatan Kubilay Erdo?an, "Geçen y?l frekans tahsisi planlama ihalesi yap?ld?. RTÜK ilgili planlama için Frans?z bir yaz?l?m firmas? ile anla?t?, firmaya dijital frekans planlamas?'n? yapt?rd? ve teslim ald?. Bu planlama do?rultusunda da Türkiye'nin tamam?na 800 adet dijital karasal yay?nc?l?k yap?lmas?na imkan sa?layacak verici anten kurulacak" ?eklinde konu?tu.

ANTENLER BAZ ?STASYONU OLAB?L?R

Türkiye'de mevcut GSM ?irketlerinin 60 bin adet baz istasyonu bulundu?unu ifade eden Kubilay Erdo?an, "Dijital karasal yay?nc?l?k sürecinin tamamlanmas? için geriye iki ad?m kald?. Bu ad?mlardan biri kurulacak olan 800 antenin sat?n al?nmas? ve kurulmas?. Bu noktada iki alternatif kar??m?za ç?k?yor. Türkiye'deki mevcut baz istasyonlar?na 800 verici monte edilebilir veya bu baz istasyonlar? kald?r?larak, yeni kurulacak 800 verici antenini GSM ?irketlerinin de kullanmas? sa?lanabilir. ?u s?ralar RTÜK, BTK ve GSM ?irketleri bu konular üzerinde görü?melerini sürdürüyorlar" diye konu?tu.

?kinci önemli konunun ise frekans tahsisi oldu?unu söyleyen Erdo?an, "Türkiye'de 23'ü ulusal toplam 450 civar?nda televizyon kanal? uydudan yay?n yap?yor. Bunun yan? s?ra 1.090 adet radyo bulunuyor. Bunlar?n hepsine bir planlama dahilinde frekans tahsisi yap?lmas? gerekiyor. RTÜK frekans tahsisi için ihaleye ç?kacak. Öncelik al?m hakk? mevcut yay?nc? kurulu?larda olacak. Belirli bir bedel ile planlanm?? olan bütün frekanslar?n tahsisi gerçekle?tirilecek. Dolay?s?yla bu frekans tahsisi ile birlikte televizyon ve radyolar resmi olan frekanslar?ndan yay?n yapmaya ba?layacaklar" dedi. 

ESK? TÜPLÜ TELEV?ZYONLAR G?D?YOR 

Dijital karasal yay?na geçi? ile birlikte yay?nlar? izleyebilmek için eski tüplü televizyonlar?n de?i?tirilmesi gerekti?ine veya sinyal alabilen set üstü kutu ad? verilen bir aparat kullan?lmas? gerekti?ine dikkat çeken Erdo?an,,Erdo?an, "Türkiye'de 17 milyon adet uydu anteni bulunuyor. Bu antenlerin hepsi bir takvim dahilinde kullan?m d??? kalacak. Görüntü kirlili?i de bu sayede ortadan kalkm?? olacak. RTÜK, geçi? döneminde mevcut antenlerin sökülmesi için bir takvim belirleyecek ve o süre zarf?nda antenlerin çat?lardan veya binalardan sökülmesi sa?lanacak" dedi.

Frekans tahsisi ile birlikte t?pk? radyolarda oldu?u gibi televizyonlar?n da hiçbir ba?lant? olmadan her yerde izlenebilece?ini ifade eden Erdo?an, "Dijital karasal yay?n oldu?u için hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesi çok yüksek olacak. Bunun yan? s?ra televizyon ve radyolar yeni teknoloji ile birlikte tek frekanstan tüm ülkeye yay?n yapma imkan? bulacak ve bölgesel yay?nc?l??a da kavu?mu? olacak. Yay?nc?lar kendilerini nerede, ne zaman ve kaç ki?inin izledikleri bilgisine çok rahat ula?abilecekler. Bu bilgi do?rultusunda da reklamlar? bölgesel olarak planlayabilecekler. Yeni dönem yay?nc?l??a ve i? dünyas?na farkl? bir anlay?? getirirken, haberle?me, ileti?im ve yay?nc?l?k tek bir platform üzerinden yap?lmas?n? sa?l?yor" dedi.

YEN? ?? FIRSATLARI YARATACAK 

Dijital karasal yay?n?n mobil cihazlar?n kullan?m?n? da te?vik edece?ini bildiren Kubilay Erdo?an, "?u anda GSM ?ebekesi üzerinden mobil cihazlar?m?zda TV izleyebiliyor, radyo dinleyebiliyoruz. Bu yeni teknoloji ile birlikte mobil cihazlar dijital karasal yay?n ?ebekesinden bu hizmeti alacaklar" dedi. Mobil kullan?c?lar?n e?lence ve haberle?me hayatlar?n?n farkl?la?aca??n? söyleyen Erdo?an, yeni teknolojinin sektöre 100 milyon dolarl?k yeni i? f?rsatlar? yarataca??n? kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri