forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Yeni Medyada de?i?en ne?

medyadernegiMedya Derne?i ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü i?birli?iyle düzenlenen “Yeni Medya: De?i?en Ne?” ba?l?kl? panelde de?i?en teknoloji ve sosyal a?larla birlikte ortaya ç?kan yeni medya kavram? tart???ld?.

Per?embe günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen panel internet üzerinden de canl? olarak izlendi.

Moderatörlü?ünü Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergürel’in yapt??? panelde ilk konu?mac?, TRT “Sosyal Medya” program? yap?mc?s? Yalç?n Ar? oldu. Ar? konu?mas?nda, yeni medyada etkile?im ve bilginin demokratikle?mesi konular?na de?indi. Eski medyan?n tek tarafl? bir ke?if ve deneyim oldu?unu ifade eden Ar?, yeni medyada bunun çift tarafl? bir etkile?im ve ke?ife dönü?tü?ünü; ve bu dönü?ümün küçük küçük binlerce y?ld?z?n do?mas?na ve yeni f?rsatlar?n ortaya ç?kmas?na yarad???n? söyledi. "Yeni medya deneyimlemeden ö?renilmiyor; mutlaka içinde olman?z laz?m" diyen Ar?’n?n "Mehmet Barlas benim için öldü; çünkü sosyal medyada yok. Yeni medyayla, fiziksel ölümün yan?nda metafiziksel ölüm ortaya ç?kt?. Sosyal medyada yoksan ölüsün!" sözleri bir hayli yank? yapt?. Ar? ayr?ca habercili?in art?k sosyal medyaya kaymakta oldu?u ve tek cümle tarz?na dönü?tü?ü tespitinde de bulundu.

Anadolu Ajans? ?? Geli?tirme - Pazarlama Direktörü ve Genel Müdür Dan??man? Ça?atay Çulcuo?luise konu?mas?na, eski ve yeni medyada gelir kaynaklar?n?n farkl?la?mas? konusuna de?inerek ba?lad?. Yeni medyayla birlikte farkl? i? kollar? ve yeni bir terminolojinin de ortaya ç?kt???n? söyleyen Çulcuo?lu “Yeni medya yükseli?te ama haber ajanslar?na ihtiyaç de?i?meyecektir, çünkü do?ru ve etik habere ihtiyaç var” dedi. Yeni medyan?n potansiyelinde büyük f?rsatlar yatt???n? ifade eden Çulcuo?lu, bu f?rsatlar? bulmak ve ortaya ç?karmak gerekti?ini vurgulad?. Çulcuo?lu ayr?ca yeni medya ortam?nda filtreleme mekanizmalar? geli?tirmenin pek yak?nda bir zorunlulu?a dönü?ece?ini ve bu konuda farkl? ürünlerin ortaya ç?kabilece?ini belirtti.

Panelin son konu?mac?s? Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Ö?retim Görevlisi ?smail Hakk? Polat oldu. Yeni medyay? bireylerin kendini var edebildi?i, bilimsel, ekonomik, siyasi yönden dönü?türebildi?i bir yer olarak tan?mlayan Polat, “Yeni medyay? fiziksel ya?am alan?m?za eklenen yeni bir alan olarak de?erlendirmek gerek" dedi ve “insan?n varl???n?n, hayat?n?n tamam?n? ilgilendiren topyekün bir deneyimlMedya Derne?i ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü i?birli?iyle düzenlenen “Yeni Medya: De?i?en Ne?” ba?l?kl? panelde de?i?en teknoloji ve sosyal a?larla birlikte ortaya ç?kan yeni medya kavram? tart???ld?. 21 ?ubat Per?embe günü Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen panel internet üzerinden de canl? olarak izlendi.

Panelde ilk konu?mac?, TRT “Sosyal Medya” program? yap?mc?s? Yalç?n Ar? oldu. Ar? konu?mas?nda, yeni medyada etkile?im ve bilginin demokratikle?mesi konular?na de?indi. Eski medyan?n tek tarafl? bir ke?if ve deneyim oldu?unu ifade eden Ar?, yeni medyada bunun çift tarafl? bir etkile?im ve ke?ife dönü?tü?ünü; ve bu dönü?ümün küçük küçük binlerce y?ld?z?n do?mas?na ve yeni f?rsatlar?n ortaya ç?kmas?na yarad???n? söyledi. "Yeni medya deneyimlemeden ö?renilmiyor; mutlaka içinde olman?z laz?m" diyen Ar?’n?n "Mehmet Barlas benim için öldü; çünkü sosyal medyada yok. Yeni medyayla, fiziksel ölümün yan?nda metafiziksel ölüm ortaya ç?kt?. Sosyal medyada yoksan ölüsün!" sözleri bir hayli yank? yapt?. Ar? ayr?ca habercili?in art?k sosyal medyaya kaymakta oldu?u ve tek cümle tarz?na dönü?tü?ü tespitinde de bulundu.

Anadolu Ajans? ?? Geli?tirme - Pazarlama Direktörü ve Genel Müdür Dan??man? Ça?atay Çulcuo?luise konu?mas?na, eski ve yeni medyada gelir kaynaklar?n?n farkl?la?mas? konusuna de?inerek ba?lad?. Yeni medyayla birlikte farkl? i? kollar? ve yeni bir terminolojinin de ortaya ç?kt???n? söyleyen Çulcuo?lu “Yeni medya yükseli?te ama haber ajanslar?na ihtiyaç de?i?meyecektir, çünkü do?ru ve etik habere ihtiyaç var” dedi. Yeni medyan?n potansiyelinde büyük f?rsatlar yatt???n? ifade eden Çulcuo?lu, bu f?rsatlar? bulmak ve ortaya ç?karmak gerekti?ini vurgulad?. Çulcuo?lu ayr?ca yeni medya ortam?nda filtreleme mekanizmalar? geli?tirmenin pek yak?nda bir zorunlulu?a dönü?ece?ini ve bu konuda farkl? ürünlerin ortaya ç?kabilece?ini belirtti.

Panelin son konu?mac?s? Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Ö?retim Görevlisi ?smail Hakk? Polat oldu. Yeni medyay? bireylerin kendini var edebildi?i, bilimsel, ekonomik, siyasi yönden dönü?türebildi?i bir yer olarak tan?mlayan Polat, “Yeni medyay? fiziksel ya?am alan?m?za eklenen yeni bir alan olarak de?erlendirmek gerek" dedi ve “insan?n varl???n?n, hayat?n?n tamam?n? ilgilendiren topyekün bir deneyimleme” olarak yeni medyay? anlatt?.

Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda gerçekle?tirilen etkinlik sosyal medyada da büyük yank? uyand?rd?. Pozitif TV’nin internetten canl? yay?nlad??? etkinlik bine yak?n ki?i taraf?ndan izlendi. Internetten konferans? takip edenler görü? ve sorular?n? #BenceYeniMedya etiketiyle payla?t?lar. Moderatör Deniz Ergürel internet üzerinden yollanan yorum ve sorular? panelistlere ve salondaki dinleyicilere aktard?.

Bu panelin Haziran ay?nda düzenlenecek olan uluslararas? medya forumunun bir ön çal??mas? oldu?unu belirten Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergürel, forum tarihine kadar medya sektörünü yak?ndan ilgilendiren konularda paneller düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.eme” olarak yeni medyay? anlatt?.

Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda gerçekle?tirilen etkinlik sosyal medyada da büyük yank? uyand?rd?. Pozitif TV’nin internetten canl? yay?nlad??? etkinlik bine yak?n ki?i taraf?ndan izlendi. Internetten konferans? takip edenler görü? ve sorular?n? #BenceYeniMedya etiketiyle payla?t?lar. Moderatör Deniz Ergürel internet üzerinden yollanan yorum ve sorular? panelistlere ve salondaki dinleyicilere aktard?.

Bu panelin Haziran ay?nda düzenlenecek olan uluslararas? medya forumunun bir ön çal??mas? oldu?unu belirten Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergürel, forum tarihine kadar medya sektörünü yak?ndan ilgilendiren konularda paneller düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri