forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

siber saldiriAvrupa'da 20 ülkenin resmi kurumlar?na ait bilgisayarlar, Türkiye ve Panama üzerinden siber sald?r?ya u?rad?.

Yeni casus virüs "MiniDuke"un hedefinde, söz konusu ülkelerin siyasi politikalar?yla ilgili gizli belgeler vard?.

Güvenli içerik yönetim çözümleri alan?ndaki lider ?irket Kaspersky Lab ve Budape?te Üniversitesi'nden uzmanlar, Avrupa'da 20 ülkede resmi kurumlar?n bilgisayarlar?n? hedef alan yeni bir "casus virus" tespit etti.

Kaspersky'nin "MiniDuke" ismini verdi?i casus virüs, Avrupa'da 20 ülkede 50 bilgisayar üzerinde bulundu. Ukrayna, Belçika, Portekiz, Romanya, Çek Cumhuriyeti, ?rlanda ve Macaristan'da devlet kurumlar?ndaki gizli belgeleri aktarmakla görevlendirilen "MiniDuke"un Türkiye ve Panama'da bulunan sunuculara (server) ba?l? oldu?u iddia edildi.

Casus virus "MiniDuke"un ABD'de ise dü?ünce kurulu?lar? ve sa?l?k kurumlar?n?n bilgisayarlar?n? hedef ald??? belirtildi.

"MiniDuke"un çok yeni bir virüs oldu?unu belirten uzmanlar, casus virüsün hedefteki bilgisayarlara s?zarken "Abodes PDF" yaz?l?m?ndaki bir güvenlik bo?lu?undan yararland???n? aç?klad?. Hedef al?nan kurumun bilgisayar?na "Adobes PDF" dosyas? ekli bir elektronik posta gönderilerek sald?r?n?n gerçekle?tirildi?i belirtildi.

TWITTER VE GOOGLE DA KULLANILIYOR 
"Adobes PDF" dosyas?yla hedefteki bilgisayara s?zan, siber casuslar daha sonra söz konusu bilgisayar? Twitter ve Google üzerinden de kontrol edebiliyorlar. Kaspersky Lab uzmanlar?, hedefteki her bilgisayar için ayr?ca Twitter üzerinden bir hesap aç?ld???n? da söyledi.

'S?BER S?LAH DE??L' 
Kasperskys Lab'in virüs uzman? Vitali Kamluk, "MiniDuke, Flame, Stuxnet ya da Duqu gibi siber bir silah de?il. Sald?rganlar, s?radan suçlular olabilir. Baz? devletlerin stratejik belgelerini çalmay? hedeflemi?ler ancak bunlar? kendileri için de?il. Mü?terilerine para kar??l???nda satmak için sald?r?y? gerçekle?tirmi?ler" dedi.

SUNUCULAR TÜRK?YE VE PANAMA'DA 
Kasperskys Lab'den yap?lan aç?klamaya göre, "MiniDuke" casus virüsü Türkiye ve Panama'da bulunan sunuculara ba?l?. Bilgileri bu sunuculara aktar?yor. Ancak sald?r?n?n kim taraf?ndan gerçekle?tirildi?ini tespit etmenin zor oldu?u ifade edildi.

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25425593 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri