forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:?nternetlICAAN

internet http?nternet Tahsisli Adlar? ve Say?lar? Kurumu (ICAAN) Üst Yöneticisi (CEO) Fadi Chehade, "Tüm dünyan?n internet politikalar? ?stanbul'dan yönetilecek" dedi.

?nternet Tahsisli Adlar? ve Say?lar? Kurumu (ICANN)'nin ?stanbul ?nternet Yönetim Merkezi'nin tan?t?m toplant?s?nda konu?an Chehade, ICANN dünyadaki üç merkezinden birisi olarak ?stanbul'u seçti?ini belirterek, "Büyük i?ler ba?ard?n?z ve biz de bunun için buraday?z" dedi. 

?stanbul'da kurulan ICANN Merkezi ile ilgili önümüzdeki dönem projelerini de anlatan Chehade, "?stanbul'da neler ya?anacak? Yar?n ofisi bizzat aç?yorum. Hemen yar?ndan itibaren Los Angelas'tan buraya arkada?lar?m gelecek. 1 Haziran'a kadar bütün ekip kurulmu? olacak ve Türkiye'den de insanlar dü?ünüyoruz. Tüm dünyadaki internet politikalar?n?n geli?iminden sorumlu olan arkada??m?z Washington'dan ?stanbul'a ta??nacak. Kal?c? olarak burada ya?ayacak. Tüm dünyan?n internet politikalar? ?stanbul'dan yönetilecek" diye konu?tu. 

?stanbul'daki ICANN merkezi'nin kesinlikle bölgesel bir ofis olmad???n? ifade eden Chehade, "Ben ailemle y?l?n belli bir k?sm?n? ?stanbul'da geçirece?im. Göreceksiniz, tüm dünyaya ICANN'in ba?kan? interneti ?stanbul'dan yönetiyor. Bunu hepiniz göreceksiniz. Kökten bir de?i?iklik. ICANN, ABD'den ç?k?p, dünyay? kucakl?yor. ?stanbul'u ve Türkiye'yi de seçiyoruz. ICANN Türkiye'ye minnettar'' de?erlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin son y?llarda bili?im sektöründe att??? ad?mlardan övgüyle bahseden Chehade, "Ülkenin bili?im sektörü her y?l iki haneli büyüyor. Tüm dünyada rekabet endeksinde 16 kademe yükseldiniz. Daha önce kimse bunu yapmad?. Sermayeniz ve insan kayna??n?z var" dedi. 

Chehade, ayr?ca ICANN Merkezi'nin hem ?stanbul'da hem de Türkiye'nin di?er bölgelerinde bili?im sektörüne yönelik yat?r?mlar?n artmas?na, uluslararas? bili?im ?irketlerinin ?stanbul'a gelmesine neden olaca??n? sözlerine ekledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri