forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:Melih Gökçek

melih-gokcekAnkara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Melih Gökçek’e, ikinci kez 'Dünyada Sosyal Medyay? En ?yi Kullanan Belediye Ba?kan?' ödülü verildi. 

Amerika Birle?ik Devletleri’nin (ABD) önde gelen internet ve teknoloji kurulu?lar?ndan biri olan Marketing Association (IMA) taraf?ndan Las Vegas’ta düzenlenen törende, geçti?imiz y?l da ödüle lay?k alan Ba?kan Gökçek ad?na ödülü, Büyük?ehir Belediyesi Meclis üyesi Bekir Ünüvar ve D?? ?li?kiler Daire Ba?kan? Ramazan Kabasakal ald?.Törende, iki y?l üst üste ayn? ödülü kazanan Ba?kan Gökçek’in, merak edilen bu ba?ar?s?n?n s?rr? kat?l?mc?larla payla??ld?. Düzenlenecek uluslararas? bir konferans ile de di?er politikac?lara aktar?lmas? önerisi bulunuldu.Las Vegas’ta düzenlenen “Impact13” adl? konferans kapsam?nda düzenlenen ödül törenine Adobe, Microsoft, Oracle, Ernst & Young, IBM gibi dijital dünyan?n önde gelen kurulu?lar?n?n temsilcilerinin yan? s?ra Türkiye'den Ankara Büyük?ehir Belediyesi Meclis üyesi Hac? Bekir Ünüvar, D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kan? Ramazan Kabasakal ve Ba?kan Gökçek’in Dan??man? Özgür Güven kat?ld?.Toplant? sonunda IMA yetkilileri ile dünyan?n önde gelen firmalar?n?n yöneticilerinin ortak görü?ü ise Ba?kan Gökçek’in sosyal medyay? kullanmadaki ba?ar?s?n? düzenlenecek uluslararas? bir konferans ile di?er politikac?larla payla?mas? önerisi oldu.

“SOSYAL MEDYAYI EN ?Y? KULLANAN BA?KAN”

Geçti?imiz y?l da ayn? ödüle lay?k görüleren Ba?kan Gökçek’in, bu y?l da bu ba?ar?ya imza att???n?n belirtildi?i Internet Marketing Association (IMA) taraf?ndan yap?lan de?erlendirmede, yakla??k 1 milyon takipçisi bulunan Twitter hesab?ndan 45 binin üzerinde “tweet” gönderen ve s?kl?kla takipçileriyle bulu?arak sohbet eden Ba?kan Gökçek’in, metropolitan belediye ba?kanlar? aras?nda sosyal medyay? ki?isel olarak en aktif kullanan belediye ba?kan? oldu?u ifade edildi.
De?erlendirmede ayr?ca Ba?kan Gökçek’in, takipçilerine bizzat kendisinin cevap vermesinin de çok önemli oldu?u kaydedilerek, “Ki?ilerle ileti?im kurarak ula?mas?, toplum üzerinde etkin ve yön gösterici olmas? ile sosyal medyay? ?ehrin yönetiminde ve siyasette etkin ve olumlu olarak kullanmas?, ödülü bir kez daha kazanmas?nda rol oynad?” görü?lerine yer verildi.

“BA?KAN GÖKÇEK DENEY?MLER?N? PAYLA?SIN”

Adobe, Microsoft, Oracle, Ernst & Young, IBM gibi dijital dünyan?n önde gelen kurulu?lar?n kat?l?m? ile gerçekle?en organizasyonda, Ankara Büyük?ehir Belediyesi heyeti ile kat?l?mc? kurulu?larla yap?lan ikili görü?melerde firma yöneticileri taraf?ndan k?sa süre içinde Ba?kan Gökçek’in bu ba?ar?s?n?n s?rr?n?n ne oldu?u merakla sorulurken, kat?l?mc?lar?n ortak görü?ü ise Ba?kan Gökçek'in bu konudaki deneyimlerini uluslararas? bir organizasyon çerçevesinde di?er politikac?larla payla?mas? önerisi oldu.

DÜNYA ÇAPINDA 650 B?N ÜYES? VAR

2001 y?l?nda California’n?n en etkin online PR ?irketlerinden KCOMM ve silikon vadisindeki teknoloji ?irketlerinin giri?imi sonucu kurulan Internet Marketing Association, dünya çap?nda 650 bin üyeye sahip bir internet marketing kurulu?u olma özelli?i ta??yor. International Executive Council ad? verilen Google, ARC China, Skylight Global gibi farkl? ülkelerden internet ve teknoloji ?irketlerince yönetilen IMA, y?l içinde düzenledi?i e?itimler ve konferanslarla sektöründe ABD yönetiminin de destekledi?i kurumlar aras?nda yer al?yor. UCLA, Universty Of Phoenix, Chapman University ve USC’den akademisyen dan??manlar ile çal??an IMA, her y?l düzenledi?i IMA-Impacts ödül töreniyle sektöründeki lider ?irketleri, devlet kurumlar?n?, uluslararas? gazetecileri ve sivil toplum kurulu?lar?n? bir araya getiriyor.
ABD’nin bili?im sektöründe önde gelen kurulu?lar?ndan olan IMA taraf?ndan 25-27 Eylül 2013 tarihleri aras?nda ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen konferans'ta sosyal medya alan?nda etkin bir çok kurulu? yer alarak, sosyal medya, data analizi ve pazarlama stratejileri konular?nda, yeni teknolojiler, trendler hakk?nda fikir al?? veri?inde bulundular.
ABD Kongre üyesi Doug Carlson, Nevada Valisi Brian Sandoval, Zappos.com CEO'su Tony Hsieh, walt Dis ey Stüdyolar? Baskan Yardimcisi T.J. Marchetti, Adobe Baskan Yardc?mc?s? Brad Rencher, IBM Baskan yard?mc?s? Rod Smith, Twitter uluslararas? ürün Müdürü Guy Yalif'inde aralar?nda bulundu?u uluslararas? 30 kurulu? temsileri yapt?klar? sunum ve konu?malarda, internet ve sosyal medya alanlar?ndaki s?rlar?, yeni stratejilerini ve önerilerini payla?t?lar. 

http://www.iha.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri