forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

twitter-buyukBTK, mahkemenin verdi?i eri?im yasa??yla ilgili a?klama yapt?. BTK Twitter'?n mahkeme kararlar?n? dikkate almad??? iin eri?iminin engellendi?ini duyurdu. 

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu, vatanda?lar?n ?ikayetleri zerine, Twitter'da ki?ilik haklar?n?n ve zel hayat?n gizlili?inin ihlali nedeniyle Trkiye Cumhuriyeti mahkemelerince eri?imi engelleme kararlar? verildi?ini bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'ndan yap?lan a?klamada, Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???'n?n, 5651 say?l? kanun ve di?er ilgili mevzuat hkmlerine gre al??malar?n? yrtt? an?msat?ld?.

Vatanda?lar?n ?ikayetleri zerine, Twitter'da ki?ilik haklar?n?n ve zel hayat?n gizlili?inin ihlali nedeniyle Trkiye Cumhuriyeti mahkemelerince eri?imi engelleme kararlar?n?n verildi?i kaydedilen a?klamada, ?u ifadelere yer verildi:

"Bu kararlar, Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???'na ula?m?? ve ba?kanl???m?z taraf?ndan ieri?in ?kar?lmas? Twitter'dan istenmi?tir. Ancak, mahkeme kararlar?n?n uygulanmas? hususunda tm iyi niyet abalar?m?za kar??l?k Twitter bu kararlara duyars?z kalm?? ve mahkeme kararlar?n? tan?mam??t?r. Yurt d??? merkezli sz konusu internet sitesi Trkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermi? oldu?u kararlar? yok saym??t?r.

Bu nedenle, vatanda?lar?m?z?n ileride telafisi mmkn olmayacak ma?duriyetlerinin nlenmesi iin ba?ka bir seenek kalmad???ndan mahkeme kararlar? do?rultusunda Twitter'a eri?imin engellenmesi tedbiri uygulanm??t?r. Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???, hukuk devleti ilkesi erevesinde mahkeme kararlar?n? uygulamakla ykmldr."

A?klamada, "yurt d??? merkezli sz konusu internet sitesinin, Trk mahkemelerinin kararlar?na uyarak hukuka ayk?r? ierikleri ?kard??? takdirde, tedbir amal? uygulanan eri?imin engellenmesine son verilece?i" bildirildi.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri