forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

twitterTwitter temsilcileri ile yap?lan gr?melerde sorunlar?n a??lmas? iin nemli mesafe kaydedildi?i belirtildi. 

Reuterse konu?an yetkililer ve mahkeme kararlar?n?n uygulanmas? iin bir mekanizma olu?turulaca??n? syledi.

Twitter?n Ba?kan Yard?mc?s? Colin Crowell, Avrupa, Ortado?u ve Afrika Direktr SineadMcSweeney ve hukuktan sorumlu direktr Anthony Nietodan olu?an Twitter heyeti nceki gn Ba?bakanl?k, Ula?t?rma Bakanl???, BTK ve T?B gibi kurumlar?n yetkilileriyle gn boyu sren toplant?lar yapt?. Ba?bakanl?k kaynaklar?, dnk gr?melerle birlikte sorunun temeli olarak grdkleri muhatapl?k sorununun a??ld???n? belirterek, Kar??l?kl? olarak yap?lan sunumlarda taraflar tam olarak birbirini anlad? ve bundan sonra i?birli?i yap?lmas? iin bir sistem kurulmas? kararla?t?r?ld? dedi.

200 ba?vuru i?leme al?nd?

Twitter yetkilileri toplant?ya gelmeden nce mahkeme karar? bulunmayan yakla??k 200 bireysel ba?vuruya ynelik talepleri kar??lad???n?, Trkiye iin nemli mahkeme karar?n? uygulad???n? ve kalan birka karar? en ge bir hafta iinde uygulayaca??n? kaydeden ayn? yetkili, ?yle konu?tu: Baz? hesaplar da kapat?lacak. Gelinen a?amada Twitter hemen bir ?irket kurmayacak ancak ?stanbulda avukatlar? arac?l???yla gerekli olan ileti?imi sa?layacak. Mahkeme kararlar?n?n uygulanmas?, ulusal gvenlik, zel hayat?n gizlili?i ve ki?isel haklar?n ihlali gibi konularda gerekli hallerde avukatlar kanal?yla ad?m at?lmas? iin temasa geilecek. Ayr?ca biro?u Twitter?n ?irket politikas?na da ayk?r? olan uygulamalara ynelik taleplerin h?zl? ?ekilde hayata gemesi iin iki mekanizma nerildi. Twitter ynetimi bunu de?erlendirecek ve k?sa srede bu konuda mekanizma olu?turulacak.

Trkiyede ?irket kurabilir

Twitter yneticilerinin vergi ka?rmak gibi yakla??mlar?n?n olmad??? ya da olamayaca??n? ifade etti?ini kaydeden yetkili, Twitter Trkiyede ofis amaya kategorik olarak kar?? de?il, bunu net ?ekilde ifade etti. ?imdi bir al??ma yap?lacak ve ?irket kurana kadar Twitter?n vergi deyip demeyece?i tespit edilecek. E?er vergi demesi gerekirse Twitter bu sorumlulu?u yerine getirece?ini bildirdi diye konu?tu. Twitter?n Trkiyeden y?ll?k 35 milyon dolar gelir elde etti?i kaydeden yetkililer, bunun vergilendirilmesi gerekti?ini belirtiyorlar.

Twitter kendi ofisini aacak

Ba?bakan Yard?mc?s? Emrullah ??ler, Twitterdan gelen st dzey heyetin temaslar?na ili?kin, Trkiyede ofis aacaklar, ofis at?ktan sonra da gerekli mali ykmllkleri de yerine getirecekler dedi. TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?luna iadeyi ziyaretinde konuyla ilgili a?klamalarda bulunan ??ler, ?unlar? syledi: ?irketlerin mali ykmll? sz konusu. Bu ?irket, Trkiyede bir sr reklam al?yor ama hibir vergi demiyor. Muhatap da de?il. Trkiyede ofisi yok. Bu i?ler ortaya ?kt?ktan sonra ofis amas? talebimiz var, ofis aacaklar. Tabii ki gerekli vergileri deyecekler bir de bu ki?ilik haklar? ihlali olan eri?imlerin engellenmesini talep ediyoruz. Bu zaten btn medeni dnyada Twitterdan istenen ve Twitter?n do?rudan yapt??? engellemeler. Ama Trkiye sz konusu oldu?u zaman bir ikircikli tavr?n geerli oldu?unu grdk. Hatta baz? lkelerde ?unu da ?rendik ki mahkeme karar? dahi olmadan Twitter, talepleri yerine getiriyor. 

te yandan Ankaradaki temaslar?na dn ba?layan Twitter yetkilileri ankaya K?knde Cumhurba?kan? Abdullah Gln bir dan??man? ile de bir araya geldi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri