forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Youtube'a eri?im yasa??na mahkemeden durdurma karar?

ET?KETLER:Youtube

youtube

Ankara 4. ?dare Mahkemesi, YouTube'a eri?im engeline ili?kin karar?n yürütmesini durdurdu.

YouTube'un avukat? Gönenç Gürkaynak, Ankara 4. ?dare Mahkemesinde "eri?imin engellenmesi i?leminin iptali ve yürütmesinin durdurulmas?" istemiyle dava açm??t?. Gürkaynak'?n talebini de?erlendiren Mahkeme, YouTube'a eri?im engeline ili?kin karar?n yürütmesini durdurdu.

Gürkaynak, ayr?ca eri?im engelinin kald?r?lmas? için Anayasa Mahkemesine bireysel ba?vuruda bulunmu?tu.

Twitter'da benzer süreç ya?and?

Daha önce T?B taraf?ndan, sosyal payla??m sitesi Twitter'a eri?im de aç?lan sahte hesaplarla baz? vatanda?lar?n ki?ilik haklar?n?n ihlal edildi?i gerekçesiyle verilen mahkeme kararlar? do?rultusunda tedbir amaçl? engellenmi?ti.

T?B'in karar?n?n ard?ndan Türkiye Barolar Birli?i ve Ankara Barosu taraf?ndan, karar?n iptali ve yürütmesinin durdurulmas? istemiyle açt??? davada Ankara 15. ?dare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmas?na karar vermi?ti. 

?stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Alt?parmak, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sezgin Tanr?kulu, Anayasa Mahkemesine ba?vuruda bulunmu?tu. 

Bireysel ba?vurular? birle?tiren Yüksek Mahkeme, "Anayasa'n?n 26. maddesinde güvence alt?na al?nan ifade özgürlü?ünün ihlal edildi?ine" karar vermi? ve Twitter'a eri?im yeniden sa?lanm??t?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri