forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

itvf 2014IPTV Derne?i Ba?kan? At?f nald?, ITVF 2014 ?stanbul Tv Forum ve Fuar?nda gerekle?en  Tv Yay?nc?l???n?n Gelece?i oturumunun a?l?? konu?mas?n? yapt?. nald? ayr?ca etkinlik kapsam?nda gerekle?tirilen panelin de modetarrl?n stlendi.

13 Haziran tarihinde Hali Kongre Merkezi Sadabad Salonunda gerekle?en IPTV,Web Tv ve Bulut Teknolojilerinde Tv Yay?nc?l???n? Gelecekte Neler Bekliyor? panelinin a?l?? konu?mas?n? IPTV Ba?kan? At?f nald? yaparken, nald? konu?mas?n?n ard?ndan Bulut Teknolojilerinin Tv Yay?nc?l???na Katk?lar? adl? sunumunu gerekle?tirdi.

nald?n?n moderatrl?n yapt??? panele Fightnetwork Trkiye Program ve Prodksiyonlardan sorumlu ba?kan yard?mc?s? Dr. Volkan st, IPTV Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Merve Naz Atmaca, Huawei Kamu Kurumsal ?leti?im Direktr Hakan Bak?r konu?mac? olarak kat?ld?.

ARTIK TELEV?ZYONU BEN YNET?YORUM

Trkiyede second screen uygulamalar?n?n ve dnyada multiscreenin son durumunu ve genel izleyici  profilinin nas?l geli?ece?ini soran nald?ya Merve Naz Atmaca ?u cevab? verdi Second Screen Trkiyede ok yeni ve geli?mekte olan bir pazar. Daha ok al??veri?e,ticarete ynelik second screen uygulamalar? yer almakta.Televizyon izleyicilerinin Video on demand(VOD) gei?leri birden b?ak gibi keskin olmayacak. Ben art?k internetten dizi izleyen, televizyona ba?l? de?ilim, art?k ben ynetiyorum televizyonu o beni ynetmiyor durumuna gelinmesi iin alt yap?ya ihtiya var. Telefondan televizyon izleyece?iz noktas?nda net bilgi veremesemde ?u gerek ki yap?lan ara?t?rmalarda Trkiyede second screenle ilgilenen yani televizyon izlerken ba?ka ekrana bakabilen kitleyle dnyada 4. S?raday?z!

YAYINCILIK SEKTR B?L???M SEKTRNN RETT??? MECRALARI KULLANACAK!

Huawei  Kamu Kurumsal ?leti?im Direktr Tv yay?nc?l???n?n gelece?ini Yay?nc?l?k sektrnn kullanaca?? mecralar art?k bili?im sektrnn retti?i mecralar olacak.Huawei ?irketi olak Lte Advanced zerinden yay?nc?lara hizmet vermeyi konu?uyoruz.Mobilite noktas?nda mobil sabit yak?nsamas?n?n ierisindeyiz. Genel olarak  uzun dnemde TV platformlar?n?n e?ilimlerine bakacak olursak; 2020 y?l?na kadar TV platformlar?nda* kullan?m a?s?ndan yzdesel olarak byk bir de?i?iklik beklenmemektedir. IPTVde kk bir ykseli?e kar??l?k, karasal yay?nc?l?k gene kk oranlarda d?? beklenmektedir. Bunun en nemli sebebi olarak da IPTVnin interaktivite kabiliyeti olarak gzkmektedir. ?zleyici/kullan?c?lar?n taleplerine etkili cevap vermesinden dolay? mobil teknolojiler zerinden video trafi?inin %70lere varan art??lar ngrlmektedirszleriyle a?klad?.

YAYIN AKI?LARI EVR?LECEK!

Volkan st Eskiden reytingler gelirdi bak?l?rd? sre ne olacakt? diye d?nlrd ancak art?k       social monitoring yap?yoruz. Kim ne hakk?nda nerede, nas?l yorum yapm?? bak?yoruz. Content yaratma, contenti bulma, contenti i?leme k?sm?nda bir devrim ya??yoruz.Bunu sa?layan IPTVdir.Ayr?ca yay?n ak??lar? lmeyecek evrilecek!Bugnk anlamda yay?n ak??lar? olmasa da yer alacak. Content bir estrman ve bizde her trl gzel eseri alabiliyoruz tabi ki yeni tv teknolojileri sayesinde cmleleriyle yay?nc?l?kta ierik ve yay?n ak??lar?n?n gelece?i hakk?nda gr?lerini belirtti.

Son olarak At?f nald?n?n  2023 y?l?n?n Trkiyesinde nas?l bir tv kar??m?zda olacak? sorusuna Volkan st: Bu sektr iin 2023 ok uzak bir tarih olsada teknolojinin yat?raca?? paralar olacak ama iindeki contentin yarat?lmas? ve da??t?lmas? k?sm? ok byk bir de?i?imde olmayacak , Merve Naz Atmaca: Ben ekrana tv den bakaca??m?za ama televizyonu kendi ihtiyac?m?za gre ynetece?imiz bir dneme gelece?imizi d?nyorum , Hakan Bak?r: Yay?nc?l?kta interaktvite artacak ve teknik alt yap? daha da glenecek szleriyle cevap verdiler

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri